Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

KARAYOLU, SİVİL HAVACILIK VE SAVUNMA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARIN SÜRÜLMESİ SIRASINDA UYULACAK KURALLAR İLE IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİNİN BU ARAÇLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bu araçlarda kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdaki şekilde belirlendi:

 1. Organ, doku veya kan nakil araçları.
 2. Doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşlarca kullanılan doğalgaz acil müdahale araçları.
 3. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar.
 4. Korunan ve koruyan araçlar.
 5.  Hükümlü veya tutuklu nakil araçları.
 6. Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar.

 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Şubat 2021 tarihli 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallara ilişkin 141. madde yürürlükten kaldırıldı.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILI TUTARLARI BELİRLENDİ.

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) 12 Şubat 2021 tarihli 31393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile; Sivil Havacılık Kanunu’nun 143. ve 144. maddelerinde yer alan para cezalarının 2021 yılında uygulanacak yeni miktarları belirlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2021/2) 12 Şubat 2021 tarihli 31393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik’te yer alan idari para cezalarının 2021 yılında uygulanacak yeni miktarları belirlendi.

 

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN’DA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26 Şubat 2021 tarihli 31407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • Yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, Kanun’un 2. maddesinde belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Denetim ve İş Birliği Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür.
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı söz konusu bildirim üzerine kendi veri tabanı ya da doğrudan erişim sağladığı veri tabanları ile edinilen görüş, bilgi ve belgeleri esas alarak ilgili kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlığının tespiti ile yasak işlem ve faaliyetlerin işlendiğine dair makul sebeplerin ortaya çıkarılmasına yönelik değerlendirmelerini içeren mali araştırma raporunu düzenler ve Denetim ve İş Birliği Komisyonuna sunar.
 • Yasak işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Denetim ve İş Birliği Komisyonu;
  1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1718 (2006) sayılı kararında belirtilen organizasyonlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye’deki malvarlığının dondurulmasını,
  2. Kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararları gereğince oluşturulan listelere eklenmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne teklif edilmesini,

Cumhurbaşkanına önerebilir.

 • Yönetmelik ile Denetim ve İş Birliği Komisyonu’nun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Denetim ve İş Birliği Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı’nın başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyinde olmak üzere bildireceği birer üyeden oluşur.
 • Denetim ve İş Birliği Komisyonu, başkan ve üyelerin en az dokuzunun katılımıyla yılda en az iki kez toplanır. Başkan ve üyeler görevde iken yerlerine başkalarını görevlendiremezler. Buna ek olarak Denetim ve İş Birliği Komisyonu, üyelerin en az dokuzunun oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar.
 • Yönetmelik ile yasaklı işlem ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararlarının icrasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yasaklama ve malvarlığının dondurulması kararları ile bu kararların kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur ve gereği için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletilir.
 • Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, karara aykırı olarak yapılan malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik her türlü işlem hükümsüzdür.
 • Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın izniyle yönetilir.
 • Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi, kurum ve kuruluşların dondurma kararına uygun hareket edip etmediği ve dondurulan malvarlığının yönetiminin ilgililerince Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir.
 • Denetlenen kişi, kurum ve kuruluşlar, denetim esnasında görevlilere uygun çalışma ortamını sağlamak da dâhil gerekli her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

 

ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİMİ KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik 26 Şubat 2021 tarihli 31407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlendi. Buna göre;

 • Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların ve abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve koordinasyonun sağlanmasını teminen ulusal mobil uyarı sistemi kurulur.
 • Ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması, işletimi ve kullanımı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilir.
 • SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemiyle yapılan uyarı bildirimleri işletmecilerin kendi abonelerine yapılır.
 • İşletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS ve çağrı öncesi anonsu yöntemleri ile kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, bu Yönetmelik’te belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmış süreler ve performans kriterleri dâhilinde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmak ve işletmekle yükümlüdür.
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuatta yer alan yetkileri çerçevesinde görevleri kapsamındaki afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin uyarı bildirimlerini ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapabilir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@