Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 5 dakika

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞININ MAL VE HİZMET ALIM USULLERİ BELİRLENDİ.

Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3373) 6 Ocak 2021 tarihli 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Usul ve Esaslar uyarınca; Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nın doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yansından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında [Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili olarak] yapılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine, araştırma geliştirme projelerine, yenilikçi projelere, yapılabilirlik etütlerine ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

 

KAMU İHALE KURUMUNUN ELEKTRONİK İHALE, HİZMET ALIMI, MAL ALIMI İLE YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in ekleri ile ilgili düzenleme getiren hükümleri 10.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Elektronik İhale Yönetmeliğin geçici teminatların online bilgi alışverişine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokol imzalamış kuruluşlarla ilgili maddesine Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil edildi.
 • Yönetmeliğe, kesin teminat mektuplarıyla ilgili ek madde eklendi. Buna göre, uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları geçici teminatların online bilgi alışverişine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokol imzalamış kuruluşlarla ilgili maddesine belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenecektir. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenecek ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilecektir.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6, 7, 8, 10 ve 14. maddeleri ile bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
 • Ayrıca, bu düzenleme ile Yönetmelik’in aşağıda yer alan eklerinde birtakım değişiklikler yapıldı.
 • Ek-122: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu
 • Ek-123: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu
 • Ek-124: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu
 • Ek-126: Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form
 • EK-3: Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in aşırı düşük teklif düzenlemesi ile ilgili 1. maddesi 10.02.2021 tarihinde, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenecektir.
 • İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecek, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile 59/A maddesinde yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in aşırı düşük teklif düzenlemesi ile ilgili 1. maddesi 10.02.2021 tarihinde, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenecektir.
 • İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecek, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi ile 58/A maddesinde yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’in aşırı düşük teklif düzenlemesi ile ilgili 1. maddesi 10.02.2021 tarihinde, diğer hükümleri ise 26 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları istenecektir.
 • İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir.
 • Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile 60/A maddesinde yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacaktır.
 • 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler ile;

 • 4734 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamının ödeme koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla idare lehine düzenlenmesine yönelik olabileceği hükme bağlandığından; bu çerçevede, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate alınarak toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine bırakılır ya da iptal edilecektir.
 • İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.
 • İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.
 • Başlamış olan ihaleler kapsamında; 26 Ocak 2021 tarihinden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Ancak danışmanlık hizmet alımı ihalelerine ilişkin düzenlemeleri içeren 1. madde, ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA BELİRTİLEN EŞİK DEĞERLERİN VE PARASAL LİMİTLERİN, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TARAFINDAN AÇIKLANAN 2020 YILI ARALIK AYI YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK DEĞİŞİM ORANINDA (%25,15) ARTTIRILARAK GÜNCELLENDİ.

Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1) 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25,15) arttırılarak güncellendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@