Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 6 dakika

BUĞDAY VE BAZI HUBUBAT ÜRÜNLERİNDE UN VE BAZI ÜRÜNLERİN İMALİNDE KULLANMAK KAYDIYLA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI.

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308) 17 Aralık 2020 tarihli 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile buğday ve bazı hububat ürünlerinde un ve bazı ürünlerin imalinde kullanmak kaydıyla uygulanan gümrük vergisi 2021 yılının Nisan ayının sonuna kadar sıfırlandı.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN İKİ TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 28.12.2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, karar ekindeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;
 • Karar ekindeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemi ile yapılır.
 • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile başvuru yapılır.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
 • Düzenlenecek ithal lisansları 15.02.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.
 • Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 28.12.2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre;

 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.
 • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçılar tarafından işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile başvuru yapılır.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
 • Düzenlenecek ithal lisansları 15.02.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.
 • Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

2021 YILINDA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINI İÇEREN İTHALAT REJİM KARARI YAYIMLANDI.

 • İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca;
 • 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, 2020 yılı gümrük vergisi oranları uygulanacak.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Gümrük Birliği ve AKÇT kapsamında A.TR veya geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya, 28 Şubat 2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalat beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde “AB” sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacak.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Karar eki listelerde “Diğer ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

İTHALAT YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca;
 • Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1, Ek-2 ve EK-3’te yer alan tablolarda gösterildi.
 • Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
 • Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
 • Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
 • İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi ”0”(sıfır) olarak uygulanan eşyaya, Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan  ve ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği ,Türkiye,Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya , 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu karar kapsamındaki vergiler uygulanmaz.
 • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya,Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu karar eki listelerde ”Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.

“SENTETİK FİLAMENT İPLİKTEN DOKUNMUŞ MENSUCAT (GİYİM İÇİN OLANLAR)” İTHALATINA YÖNELİK BAŞLATILAN VE TİCARET BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASINA KARŞI SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASI ÜZERİNE ALINAN KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULDU.

Tebliğ uyarınca; Malezya menşeli ve/veya çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

TEBLİĞ EKİNDE STANDARDI BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN, İTHALATTA İLGİLİ STANDARTLARA VEYA TEKNİK MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ.

Bakanlık’ça yapılan açıklamaya göre; V-Kayışları, Demir ve Çelik Mamulleri, Flanşlar, Boru Bağlantı Parçaları, Segmanlar, Amortisörler, Gaz Muslukları, Rulmanlar, Kasnaklar, Fiş ve Prizler, Jantlar, Av Fişekleri gibi çoğunluk sanayi girdisi olan ürünlere ilişkin denetimler ilgili standartlara uygunluk aranmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bahse konu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık’ça belirlenmekte, denetimler ise Türk Standardları Enstitüsü eliyle yürütülmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BEDELSİZ NUMUNELERİN İTHALİNDE İŞGÜM BELGESİ ARANMAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNE GİRECEK EKTEKİ LİSTEDE YER ALAN ATIKLARIN, ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN UYGUNLUK DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ.

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/6) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ, 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları düzenliyor.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@