Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

İŞ HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

BAZI İŞ VE İŞLEMLERDEKİ PROSEDÜRLERDE İMZA SİRKÜLERİ İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI.

Aşağıda yer alan yönetmelikler 6 Temmuz 2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yapılan değişiklikler vasıtasıyla ilgili yönetmeliklerin kapsamında kalan iş ve işlemlerde imza sirküleri ibraz etme yükümlülüğü kaldırıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir. Daha öncesinde bu sayı 10 çalışan ile sınırlı idi.
  • Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemlerinde imza sirküleri ibraz etme yükümlülüğü kaldırıldı.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Temmuz 2021 tarihli 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında; günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilecektir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İŞVERENLERİN ÖDEYECEKLERİ SİGORTA PRİMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Temmuz 2021 tarihli 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 85 uyarınca; Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
    1. 2020 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”)’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
    2. 2021 yılı içinde ilk defa işbu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kurum’a ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 Türk Lirası olarak esas alınacaktır.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4313) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;Yönetmelik ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; “Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” ile “Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler”in ilgili hükümlerine aykırı durumlar, 07.2022 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@