Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

İŞ HUKUKU MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar ile İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri” gerekliliği yürürlükten kaldırıldı.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835) 17 Nisan 2021 tarihli 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentleri değiştirilerek Yetkili İdare, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese tanımları yeniden yapıldı. Ayrıca, aynı fıkraya (u) bendinden sonra eklenen (v) ve (y) bentleri ile Endüstri ve Teknoloji Bölgeleri tanımlandı.
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış” ibaresi eklenerek karayolu kenarlarında açılacak işyerleri için geçiş yolu izin belgesi alınması zorunluluğu getirildi.
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek; Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına yeniden ruhsat düzenleneceği, ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden işletmeci adına ruhsat düzenlenemeyeceği belirtildi.
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “inceleme kurulları” başlıklı 15. maddesinin yedinci fıkrası değiştirilerek, Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulamayacağı buna karşılık tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandının organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı, endüstri bölgelerinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile tespit edileceği ifade edildi.
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması” başlıklı 32. maddesine eklenen fıkra ile; Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapılan işyerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş yerlerine “kesinleşmemiş ruhsat” düzenleneceği, kesinleşmemiş ruhsat düzenlenen bu yerlerin bir aylık süre için gerekli olan “açık alkollü içki satış belgesi” ile nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satışının yapılabilmesi için gerekli olan “nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi”ni yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlarını kesinleştireceklerini, maddede belirtilen belgeleri süresi içinde ibraz edilmeyen işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilerek yetkili idare tarafından kapatılacağı şeklinde düzenleme yapıldı.
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin “İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenilecek belgelere ilişkin usul ve esaslar” başlıklı ek 1. maddesinde yer alan “SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “H-TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR” bölümünün “e) Sirkler ve Lunaparklar” alt bölümünün 1. maddesinin birinci cümlesi ve “f) Açık ve kapalı alanlarda oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümünün 1. maddesinin birinci cümlesi değiştirilerek;

-Sirkler ve lunaparklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımının ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından,

-Parkurlar ve parklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımı ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından,

yapılacağı, Söz konusu alt bende eklenen (5). madde ile de; Teleferik sistemine ait olan alt ve üst istasyonlar ile alt sistemlerin tanzimi, bakımı, onarımı, kontrolü ve denetimi Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği kapsamında yerine getirileceği belirtildi.

  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin eki (EK-2) maddesinde yer alan “GAYRISIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELER” başlıklı bölümünün “I-ENERJİ SANAYİİ” başlıklı alt bölümünün (1.2) maddesinin (1.2.1) alt maddesine eklenen cümle ve alt madde ile; -Araç şarj istasyonu ile istasyonun kurulacağı iş yerinin işletmecisinin farklı kişiler olması halinde araç şarj istasyonuna müstakil ruhsat düzenleneceği, -Tamamı aynı yetkili idare sınırları içinde olmak kaydıyla, müstakil olarak kurulan araç şarj istasyonu adresinden başka yerlerde bulunan ve istasyon tarafından uzaktan veya yerinde yönetilebilen ve yetkili idarenin uygun göreceği yerlerde bulunan araç şarj ünitelerinin araç şarj istasyonu için düzenlenen ruhsatta belirtilerek istasyon ve üniteler için tek ruhsat düzenleneceği, Şeklinde düzenleme yapıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ UZATILDI.

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930) 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İş Kanunu’nun geçici 10.maddesinde uyarınca her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine ilişkin düzenleme ile işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine ilişkin düzenlemenin uygulanma süresinin, 05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@