Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23
Ağustos 2021

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Ağustos 2021 tarihli 31555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin altmış sekizinci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapılar için, yapı denetimi hizmet sözleşmesinin imzalanmadığının ve/veya yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan sebeple feshedildiğinin anlaşılması halinde 60 gün süreyle yapı denetim kuruluşu sıralamadan çıkarılacaktır. Bu durumun takvim yılı içinde birden fazla olması halinde ise yapı denetim kuruluşu her bir yapı için ayrıca 30 gün daha sıralamadan çıkarılacaktır.
  • Bakanlık tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yalnız yapı grubunun değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler yapı denetim kuruluşunun bilgisi dahilinde ilgili idarece yapılacaktır.
  • Bakanlık tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanının değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler yapı denetim kuruluşunun bilgisi dahilinde ilgili idarece yapılacaktır.
  • Bakanlık tarafından elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanı ve yapı grubunun birlikte değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler yapı denetim kuruluşunun bilgisi dahilinde ilgili idarece yapılacaktır.
  • Elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu belirleme işlemleri Bakanlıkça her iş günü mesai bitimini müteakip yapılacaktır. Yazılım sisteminde yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışması gibi mücbir durumlarda Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşlarını belirleme işlemleri yedi iş gününe kadar ertelenebilecektir.
  • Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının küme yapı içerisinde yer almadığının ve/veya küme yapıya ilişkin görevlendirmenin yanlış gruptan yapıldığının yapı ruhsatı alınmadan önce anlaşılması halinde, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş veya işler için görevlendirilmesi kaldırılarak söz konusu işin veya işlerin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülecektir.
  • Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle küme yapı için yanlış gruptan görevlendirme yapıldığının ve/veya yapının küme yapı içerisinde yer almadığının yapı ruhsatı alındıktan sonra anlaşılması halinde, bu durumdan sorumlu olan yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça tespiti müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılacaktır.
  • Yapı denetim kuruluşu görevlendirmesi yapıldıktan sonra yapı ruhsatı alınmadan önce yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş için görevlendirilmesi kaldırılarak söz konusu işin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülecektir.
  • Yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılarak yapı ruhsatı alındıktan sonra bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, bu konuda sorumluluğu olan yapı denetim kuruluşu, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@