Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2022

#29
Şubat 2022

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

YAPI DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM LAFZİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Şubat 2022 tarihli 31748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 05.02.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı grupları ve bu gruplara” ibaresi “Yapı denetimi hizmet bedeline esas yapı gruplarına” olarak değiştirildi.
 • Aynı Yönetmeliğin 31. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapı denetim kuruluşunca” ibaresi “yapı müteahhidince” olarak ve ikinci fıkrası “Bina kimlik sertifikasının bedelleri Bakanlıkça, her yıl 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilir. Bu bedel Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılır.” olacak şekilde değiştirildi.

YAPI GRUPLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Şubat 2022 tarihli 31748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 29.12.2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 3. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi “Yapı grubu: Yapı için bu Tebliğ hükümlerine göre Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılması gereken grubu” şeklinde değiştirildi.
 • Aynı Tebliğin 7. maddesinin birinci fıkrası “Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen yapı gruplarında; 
  1. Yönetmeliğin 26. maddesine göre I. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu I. yapı grubu için, 
  2. Yönetmeliğin 26. maddesine göre II. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu II. yapı grubu için, 
  3. Yönetmeliğin 26. maddesine göre III. grup içinde yer alan yapıların oluşturduğu III. yapı grubu için,
  4. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yapı gruplarından hangisinde yer alırsa alsın inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapıların oluşturacağı IV. yapı grubu için,

ayrı ayrı sıralanır.” şeklinde değiştirildi.

 • Aynı Tebliğin beşinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yönetmelikte belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye; 

“Yapının, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmede;

 1. Küme yapılarda küme yapı içerisinde kalan tüm yapıların inşaat alanı,
 2. Yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesihli işlerde onaylı fesih seviyesinden sonra yapının kalan inşaat alanı, dikkate alınır.

I., II., III. ve IV. yapı grubuna giren yapılar için; beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar ile 8. maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca yürütülecek işlemlerde Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet konusunda, Yönetmeliğin 26. maddesinde yer alan ve o yapının yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeli hesabında kullanılması gereken birim maliyet dikkate alınır.”  fıkraları eklendi.

 • Aynı Tebliğe “Mevcut gruplarda ve yeni oluşturulacak grupta ilk sıralama işlemleri” başlıklı “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılacak ilk sıralamada;
  • 7.maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapı denetim kuruluşlarının sıralanmasında, I., II. ve III. grupların mevcut puanlamaları ve sıralamaları ile bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak işlemlere devam edilir.
  • 7.maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yeni oluşturulan IV. yapı grubu için sıralamaya girmesi mümkün olan yapı denetim kuruluşlarının puanı sıfır kabul edilir ve belge numarası küçükten büyüğe doğru sıralanır. “ şeklindeki Geçici 3. Madde eklendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@