Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2020

#4
Ocak 2020

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

31.12.2019 tarihli, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/9) ile, 18.05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile tanımlar başlılık  3’üncü maddede; ihracat taahhüdü”, “ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi” tanımlarında değişiklik yapılmış, aynı maddeye “elektronik ortam” ve “istisna kayıt formu” tanımları eklenmiştir. Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı bağlamında “Döviz kredisinin döviz olarak kullandırılması halinde isekullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75ini geçemez. Bu durumda,
ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olması zorunludur.”
ibaresi kaldırılmıştır. Bunun dışında, ihracat taahhüdünün kapatılması başlıklı 10’uncu maddeye belgelerin elektronik ortamda ibrazına ilişkin fıkralar eklenmiştir. Ayrıca Tebliğ ile aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 “Müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama,

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, bu Tebliğin 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.

Elektronik ortamda müracaat,

 GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı kapatılmamış olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, fiziksel ortamda tekemmül ettirilmeye devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@