Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

İCRA VE İFLAS İLE SAİR MEVZUAT KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

İCRA VE İFLAS İLE SAİR MEVZUAT KAPSAMINDA BİR TAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7327 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre aşağıdaki kanunlarda birtakım değişiklikler yapıldı.

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 • 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

Bu değişikliklerden,

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Malların paraya çevrilmesi usulü ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılarak, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak satılacağı düzenlenmiştir. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecektir. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacaktır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacaktır.
 • Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılarak, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebileceği düzenlendi. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacaktır.
 • Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları açısından sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamının esas olduğu düzenlendi.
 • Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılarak, borçlunun mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyeceği, kefil olamayacağı ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı düzenlendi. Borçlu, taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır.
 • Kanuna eklenen diğer bir hüküm uyarınca konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecektir. Bu halde iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacaktır.

492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcının ilgili belediyesince yapı kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edileceği düzenlendi. Bu suretle tahsil olunan harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecektir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi kapsamında sunulması gereken sözleşmelerden olan kat karşılığı temlik sözleşmesi veya bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesinden sadece birinin sunulması yeterli kabul edildi.
 • Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacaktır.
 • Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemine yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecektir.
 • Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecektir.
 • Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat irtifakının tesciline ait resmî senede başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecektir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet bedelinden muaftır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

 • Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulanacaktır. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15. günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirecektir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca;

Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlardan;

 1. Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,
 2. Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında % 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,
 3. Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında %2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

hesaplanacağı düzenlendi.

Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmeyen hususlar hakkında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanacağı düzenlendi. Önceki düzenlemede söz konusu tazminata ilişkin hesaplamalar hakkında doğrudan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa atıf yapılmakta iken, işbu düzenleme ile daha belirli hesaplama sistematiği getiridi.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlara aşağıdaki,

 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,
 • Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler

eklendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@