Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2021

#25
Ekim 2021

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

GİDER AVANSI TARİFESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Davacı, işbu Tarife’de gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ücreti ile posta ücretleri gibi giderleri kapsar.
 • Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 130 TL toplamını avans olarak öder.
 • Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
 • Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.
 • 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla; avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için Davacı’ya iki haftalık kesin süre verilir.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.
 • Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin %10 fazlası olarak hesaplanır.
 • Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi sonucu sona ermesi durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısı tahsil edilir;
 1. Davalının itirazı üzerine hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin olarak çözümünde davalının hukuki yararı bulunduğunu kabul etmesi hâli hariç, davacı davasını geri alırsa,
 2. Taraflar, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaşırlarsa,
 3. Hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın sürdürülmesini gereksiz veya imkânsız bulursa,
 4. Tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talep mahkemece reddedilirse,
 5. Taraflarca kararın oybirliğiyle verilmesinin öngörülmesine rağmen, hakem kurulu oybirliğiyle karar veremezse,
 6. Yargılama giderleri için avans yatırılmazsa.
 • Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
 • Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi halinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir. Kısmi kararın, nihai karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.
 • Tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.
 • Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.
 • Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, başkanın ücretini düzenleyen hüküm de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.
 • Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.
 • Bu Tarife’ye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır:
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER ÜCRET
Tek Hakem 3 veya Daha Fazla Sayıda Hakem
İlk gelen 500.000,00 TL için % 5 % 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,1 % 0,2

 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 25,00 ila 50,00 TL arasında ücret ödenir.
 • Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.
 • Tanığa işbu Tarife’ye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@