Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2021

#16
Ocak 2021

GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZİ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARI BELİRLENDİ.

 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ 2 Ocak 2021 tarihli 31352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere 2 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu’nun 1530.maddesinin 7. fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alıcıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18.25 olarak belirlendi. Alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 Türk Lirası olarak tespit edildi.

HÜCRESEL AĞLAR İÇİN VEYA DİĞER KABLOSUZ AĞLAR İÇİN BAZI TELEFON CİHAZLARINA UYGULANACAK BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ BELİRLENDİ.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Ocak 2021 tarihli 31372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Tebliğ ile, ithalatta gözetim uygulaması kapsamında, hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için bazı telefon cihazlarına uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi. Buna göre, 8517.12.00.00.09 GTİP numaralı hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için bazı telefon cihazları için adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolar olarak belirlendi.
 • Bu eşyanın, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

 

BANKALARIN KULLANDIRDIKLARI ÇEKLERE ÖDEYECEKLERİ YÜKÜMLÜLÜK BEDELİ YENİDEN BELİRLENDİ.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1) 25 Ocak 2021 tarihli 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 29 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankaların kullandırdıkları çeklere ödeyecekleri yükümlülük bedeli, diğer bir ifade ile bankanın sorumlu olduğu miktar, 225.-TL iken; bu bedel 2.675.-TL olarak zamlı bir şekilde yeniden belirlendi.

 

UR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SANAL YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ DE BAKANLIKÇA DESTEK KAPSAMINA ALINDI.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462) yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek sanal yurtdışı pazarlama faaliyetleri de Karar kapsamında desteklenecektir.

 • UR-GE (“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi”) projeleri; işbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projelerdir.
 • UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilecektir. Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşunca UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet sanal yurtdışı pazarlama faaliyetine ilişkin genelgede belirtilen giderler %75 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.
 • Ayrıca, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından verilen e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, işbirliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi 30 Ocak 2021 tarihinden önce gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatları; 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

TÜRKİYE’NİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK İHRACATININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE ARTIRILMASI AMACIYLA İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ VE BAKANLIKÇA HEDEF OLARAK TESPİT EDİLEN SEKTÖRLERDE SINAİ VE/VEYA TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN ŞİRKETLERİN HEDEF ÜLKELERDE TANITIM VE PAZARLAMAYA İLİŞKİN GİDERLERİNE İLAVE OLARAK VERİLEN DESTEKLER DÜZENLENDİ.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • Kararın “Yurt dışı fuar desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Kararın “Sektörel ticaret heyeti programları desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra başlayan sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin başvurularda uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Kararın “Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılan ödemelere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Kararın “Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği” ile ilgili maddesi; 30 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılan ödemelere ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere 30 Ocak 2021 tarihinde,
 • Diğer hükümleri 30 Ocak 2021 tarihinde,

yürürlüğe girdi.

Karar ile Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmıştır.

Karar, Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak tespit edilen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave olarak verilen destekleri kapsamaktadır.

Bu destekler arasında;

 • Yurt dışı fuar desteği
 • Sektörel ticaret heyeti programları desteği
 • Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği
 • Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği
 • Yurtdışı birim kira desteği

yer almaktadır.

30 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE AKDEDECEKLERİ KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİ, DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KARARLAŞTIRILABİLECEKTİR.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59) 30 Ocak 2021 tarihli 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedecekleri konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@