Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2021

#27
Aralık 2021

GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 8 dakika

GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU COĞRAFİ BÖLGELERİNE KARA SINIRI BULUNAN KOMŞU ÜLKELER İLE SINIR TİCARETİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN KURALLARI BELİRLENDİ.

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874) 3 Aralık 2021 tarihli 31678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Karar; Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerimizden yapılacak sınır ticaretine ilişkin kuralları kapsar.
 • İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler; damping ve sübvansiyona karşı önlemler ile korunma önlemlerine tabi ürünler; petrol ve petrol ürünleri ile 29.06.2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madincide Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kontrole tabi ürünler; 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamındaki sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler ile amonyum nitrat ve benzeri içerikli patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler sınır ticaretine konu edilemez.
 • Sınır ticareti, aşağıdaki tabloda gösterilen yetkili gümrük kapıları üzerinden karşılarında belirtilen ülkeyle yapılır.
SIRA NUMARASI YETKİLİ SINIR İLİ YETKİLİ GÜMRÜK KAPISI ÜLKE
1 ARTVİN SARP GÜRCİSTAN
2 ARDAHAN TÜRKGÖZÜ GÜRCİSTAN
3 ARDAHAN AKTAŞ GÜRCİSTAN
4 KARS DİLUCU NAHÇIVAN
5 KARS AKTAŞ GÜRCİSTAN
6 IĞDIR DİLUCU NAHÇIVAN
7 IĞDIR GÜRBULAK İRAN
8 AĞRI GÜRBULAK İRAN
9 VAN KAPIKÖY İRAN
10 VAN ESENDERE İRAN
11 HAKKARİ ESENDERE İRAN
12 HAKKARİ HABUR IRAK
13 HAKKARİ DERECİK IRAK
14 HAKKARİ ÜZÜMLÜ IRAK
15 ŞIRNAK HABUR IRAK
16 MARDİN NUSAYBİN SURİYE
17 ŞANLIURFA AKÇAKALE SURİYE
18 GAZİANTEP KARKAMIŞ SURİYE
19 KİLİS ÖNCÜPINAR SURİYE
20 HATAY CİLVEGÖZÜ SURİYE
 • Gümrük hattı üzerinde, aşağıdaki tabloda gösterilen Sınır Ticaret Merkezlerinden, karşılarında belirtilen ülkeyle sınır ticareti yapılabilir.
SIRA NUMARASI İLİ SINIR TİCARET MERKEZİ ÜLKE
1 AĞRI SARISU İRAN
2 HAKKARİ ESENDERE İRAN
3 VAN KAPIKÖY İRAN
4 IĞDIR DİLUCU NAHÇIVAN
 • İşbu Karar ile 25.01.2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırıldı.

“TURKEY”, “TURKEİ”, “TURQUİE” VB. İBARELER YERİNE “TÜRKİYE” İBARESİNİN KULLANIMI KONUSUNDA GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLMESİ RİCA EDİLDİ.

Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

 • Bu çerçevede, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU İÇİN GEÇİCİ SINIRLAMA SÜRESİ UZATILDİ. 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Aralık 2021 tarihli 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama süresi uzatıldı. Bu kapsamda başvurular 31.12.2024 tarihinden önce kabul edilmeyecektir.

01.01.2022 TARİHİ İTİBARİ İLE GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDA BİRTAKIM CEZA VE ÜCRET TUTARLARI BELİRLENDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181) 17 Aralık 2021 tarihli 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 458 sayılı Gümrük Kanunu (“Gümrük Kanunu”) kapsamında, Gümrük Kanunu’na ve bu Kanun’da tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası 235,00 TL olarak yeniden belirlendi. 
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar kapsamında fazla çalışma ücreti ihracat için 21,83 TL, diğer işlemler için 50,99 TL, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 50,99 TL, diğer işlemler için 80,14 TL olarak yeniden belirlendi. 
 • Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan gümrük vergileri hakkında;
  1. Gümrük müdürlükleri 742.000,00 TL’ye kadar olan,
  2. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri 7.429.000,00 TL’ye kadar olan,
  3. Bakanlık ise 7.429.000,00 TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkilidir.

DEVLET DESTEKLERİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4925) 18 Aralık 2021 tarihli 31693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacaktır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesini müteakip yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilecektir.
 • Yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işlemi yapılabilecektir. Kısmi tamamlama işlemi, yatırımın her bir fazı için Bakanlık tarafından görevlendirilen en az 2 eksper tarafından yatırım yerinde yapılan tespite istinaden gerçekleştirilecektir.

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TAHTINDA İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRI DEĞİŞTİ.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) 24 Aralık 2021 tarihli 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde tespit edilen 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan %36,20 artış esas alınarak, 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 47.409 TL olarak belirlendi.

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2021 tarihli 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebilir.
 • Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir.
 • İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlık tarafından  belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.

İTHALAT VE İHRACAT ALANINDA BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/11) 23 Aralık 2021 tarihli 31698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 13.12.2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) değiştirildi.
 • İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle Valilik tarafından  yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aynı takvim yılı içerisinde tekrar dağıtılabilecektir.
 • Bakanlık koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde, ilgili sınır illeri için nüfusları oranında CIF ithal kıymeti üzerinden belirlenen ithalat değer limitleri ile birlikte sınır ticareti kapsamında ithalatı uygun görülmeyen tarım ve sanayi ürünleri ve bazı hassas tarım ürünleri ithalatının serbest olduğu dönemleri gösterir listeler ile bazı hassas ürünler için belirlenen birim fiyatlara ilişkin hazırlanan listeler Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayının sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilecektir.
 • İthalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları, veteriner biyolojik ürünleri ve bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin maddelerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmeyecektir.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERİ YAYIMLANDI.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tebliğ’in amacı, 31.12.2021 tarihli ve 5056 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin ekindeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğ’in ekindeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.
 • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” kısmından elektronik imza ile başvuru yapılır.
 • Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21) çerçevesinde yapılır.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlık tarafından (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Düzenlenecek ithal lisansları 15.02.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir.
 • Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
 • İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
 • İşbu Tebliğ ile 25.03.2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4), 14.07.2021 tarihli ve 31541 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) yürürlükten kaldırıldı.
 • Yürürlükten kaldırılan tebliğler kapsamında alınmış olan ithal lisanslarının süresi 15.02.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tebliğ ekinde yer alan standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Tebliğ ekinde yer alan standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır ve Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29.12.2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir. 
 • Tebliğ ile aynı zamanda ithalatçının başvuru esasları, muafiyet ve istisnalar, ithalatçının sorumlulukları, yaptırım gibi usul ve esaslar da düzenlenmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/4) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tebliğ’in amacı, Tebliğ’in ekinde sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığı’nın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ve Tebliğin ekindeki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Tebliğ ekindeki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı; 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
 • Tebliğ ile aynı zamanda başvuru esasları, kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatname, gümrük işlemleri, yaptırım gibi usul ve esaslar da düzenlenmektedir.
 • İşbu Tebliğ ile 31.12.2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4) yürürlükten kaldırıldı.
 • Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4) hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğ’in lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. 

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre; 

 • 05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde tespit edilen 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 36,20  artışın uygulanması sonrasında, 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir: 
7223 sayılı Kanunun 20. Maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 68.100 681.000
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 27.240 272.400
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 27.240 272.400
(ç) bendinde öngörülen ceza miktarı 13.620 136.200
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 68.100 681.000
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 9.534 95.340
7223 sayılı Kanunun 20. Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 9.534 95.340
7223 sayılı Kanunun 20. Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı   68.100 681.000
7223 sayılı Kanunun 20. Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı 27.240 272.400
7223 sayılı Kanunun 20. Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 27.240 272.400
 • İşbu Tebliğ ile 31.12.2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/13) yürürlükten kaldırıldı.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5056) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • 14.04.2010 tarihli ve 2010/339 saydı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ithalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, Karar ekinde yer alan tabloda gümrük tarife pozisyonu ve karşısında tanımlı belirtilen eşyanın ithalatında 15.02.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açıldı. 
 • Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@