Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2021

#20
Mayıs 2021

GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

KUZEY İRLANDA GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASINA TARAF OLAN AVRUPA TOPLULUĞU’NA ÜYE ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARILDI.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946) 7 Mayıs 2021 tarihli 31477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İngiltere, Gümrük Birliği anlaşmasına taraf olan Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler listesinden çıkarılmıştı. İşbu Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca söz konusu listeye Kuzey İrlanda eklendi.

KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILAR İLE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YÜKÜMLÜ KABUL EDİLDİ.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3941) 1 Mayıs 2021 tarihli 31471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasında yükümlü olarak sayılanlar arasına “Kripto varlık hizmet sağlayıcılar” ile “Tasarruf finansman şirketleri” eklendi.

“CE” İŞARETİNİN KONULMASI VE BU İŞARETİN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ.

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021) 27 Mayıs 2021 tarihli 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

 • “CE” işareti: Ürünün, “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti ifade etmektedir. Yönetmelik çerçevesinde ayrı ayrı İmalatçının, Yetkili Temsilcinin, İthalatçının, Dağıtıcının yükümlülükleri belirlendi.
 • Yönetmelik kapsamında CE işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir;
  • Ürünlere “CE” işaretini koymak ve konulmasını sağlamak ile “CE” işaretinin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını teyit etmek, imalatçının yükümlülüğüdür.
  • Piyasaya arz edilecek ürünün “CE” işareti konmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemenin söz konusu olması halinde; ürünün üzerindeki “CE” işaretinin tüm teknik düzenlemelerde yer alan hükümlerin imalatçı tarafından yerine getirildiği karinesi kabul edilecektir.
  • “CE” işaretinin Yönetmelik kapsamında belirtilen şekil ve ebatlara uygun oran değişikliği haricinde büyütülmesi ve küçültülmesi mümkün değildir.
  • Ürüne CE işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz.
  • “CE” işaretinin ürün yapısı sebebiyle ürüne ürünün bilgi plakasına konulamaması durumunda teknik düzenlemede öngörülen ürün beraberindeki belgelerde görünür, okunur ve silinmeyecek şekilde yer alması gerekmektedir.
 • İlave olarak Yönetmelik uyarınca imalatçı veya yetkili temsilcinin, ilgili teknik düzenlemelerde öngörülmesi halinde ürünün teknik düzenlemelere uygun olduğunu bildirmek üzere AB uygunluk beyanı düzenleyeceği kabul edildi.
 • Ürünün AB uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda; imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürüne uygulanabilir tüm kurallarını yerine getiren tek bir AB uygunluk beyanı düzenleyecektir.
 • İlgili teknik düzenlemelerde ürünün AB uygunluk beyanı dışında başka bir uygunluk beyanı ile düzenlenmesinin öngörülmesi halinde teknik düzenlemede belirtilen usul ve esaslara göre uygunluk beyanı düzenlenecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@