Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

GÜMRÜK VE TİCARET MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 7 dakika

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN ESASLARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKŞİKLİKLER YAPILDI.

 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Şubat 2021 tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik ile tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamalarının aldatıcı ticari uygulamalar olarak kabul edileceği düzenlendi.

SERBEST BÖLGELERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN FOB BEDELİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516) 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükellefler için aranan bu bölgelerde üretilen ürünlerde FOB bedelinin en az %85’i olarak aranan yurt dışına ihraç oranı, 2020 yılı için %80 olarak belirlendi.

BAZI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU VE TANIMI BELİRTİLEN EŞYALARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyalara ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirildi.

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Şubat 2021 tarihli 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan değişiklikler uyarınca,

 • Posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilecektir. Bu durumda, eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildirimi onaylanacaktır.
 • 02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

SERBEST BÖLGELERE GETİRİLMESİ YASAK OLAN MALLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Şubat 2021 tarihli 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin “Bölgeye getirilmesi yasak olan veya özel düzenek/yapı gerektiren mallar” başlıklı maddesine ekleme yapıldı.

Buna göre; ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığı’nın uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkilidir.
 • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır.
 • Bakanlık işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.
 • Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

2021 YILININ İKİNCİ YARISINDA SÜRESİ DOLACAK MEVCUT DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER KARARLAŞTIRILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5) 19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır. Buna göre;

 • Tebliğ’de yer alan tabloda belirtilen dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
 • Kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacaktır.
 • Önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
 • Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından veri tabanlarında tutulan imza verileri Ticaret Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller doğrultusunda ticaret sicilleri ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, ticaret siciline tescil sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kaydedilecektir.
 • İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, (i) fiziki olarak notere onaylattırılmak veya (ii) herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir. Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde ise, noter huzurunda imza beyannamesi verilmesi imkânı mümkün olmamakta, imza beyannamesi yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenebilecektir.
 • Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının Türk Konsolosluğu tarafından onaylatılması veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre apostil onayından geçirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte sicil müdürlüğüne verilmesi zorunluluğu ise aynen devam etmektedir.
 • Tebliğ’de yer verilen geçiş hükmü uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda temini sağlanıncaya kadar Tebliğ hükümleri doğrultusunda ticaret sicili müdürlükleri nezdinde fiziki imza beyannamesi verilmesi zorunluluğu devam edecektir.
 • Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde ayrıca imza beyannamesi verilmeyecektir. Bu durum mevzuatta yer almasa da Tebliğ’deki değişiklik öncesinde de mevcut olan bir ticaret sicili uygulamasıydı.
 • Tebliğ’deki değişiklik doğrultusunda bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmeyecektir. Bu durumda daha önce verilen imza beyannamesinin bir örneği, ticaret sicili müdürlüğü tarafından şahsın sonradan yetkili olarak atandığı şubenin dosyasına konulacaktır.

 

İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENLERİN İTHALİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60) 21 Şubat 2021 tarihli 31402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.
 • İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı mümkündür.
 • İşlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali aşağıda belirtilen usul ve haller dışında mümkün değildir.
  1. Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri.
  2. İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkündür. Söz konusu işlenmemiş kıymetli madenlerin sermayeye eklenmesi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 342. ve 343. maddeleri kapsamında gerçekleştirilir. Bu bendin uygulanmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir.
  3. İşlenmemiş kıymetli madenlerin 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkündür. Ancak, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Bu hususların uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu bent kapsamında ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu olup rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

 

KIYMETLİ MADENLER ARACI KURULUŞLARI TARAFINDAN ARACILIK EDİLEN İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENLERİN İTHALİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/61) 21 Şubat 2021 tarihli 31402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği düzenlendi.

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Şubat 2021 tarihli 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in “Güven damgası alma şartları” başlıklı 5. maddesinde değişiklik yapılmış olup güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların asgari olarak sağlaması gereken şartlardan ilki “Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi, mobil site ve uygulamada EV SSL veya SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak” şeklinde düzenlendi.
 • Güven Damgası Sağlayıcı’nın denetim yetkisi ve görevlerinin yer aldığı 9. maddede yapılan değişiklik ile, Güven Damgası Sağlayıcı’nın güven damgası tahsis ettiği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sahip olduğu EV SSL veya SSL’nin geçerlilik sürelerini takip etmekle görevli ve yetkili olduğu düzenlendi.

ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Şubat 2021 tarihli 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11. Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında Tebliğ’e ekli listeler şeklinde ilan edilecektir.
 • Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
 • Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@