Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2022

#32
Mayıs 2022

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 10 dakika

KAMU İHALE MEVZUATI KAPSAMINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5546) 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yürürlüğe girdi. 

ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5548) 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler yeniden belirlendi. 

BAZI KIYMETLİ MADENLER İÇİN DEVLET HAKKI ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ. 

3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesi Kapsamında Yer Alan I., II. ve III. Grup Madenler, Daha Önce %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Kararlaştırılan Altın, Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Gümüş, Krom ve Kurşun Dışındaki IV. Grup Madenler ile V. Grup Madenler İçin 3213 Sayılı Kanun ile Belirlenmiş Olan Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5553) 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Daha önce %25 artırımlı olarak uygulanması kararlaştırılan altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışında kalan madenler için, belirlenmiş olan Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ MUHTELİF MAFSAL HALKALI ZİNCİRLER VE AKSAMI ÜRÜNÜN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA NETİCESİNDE ALINAN KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/14) 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.
 • Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi çerçevesinde tebliğ ekindeki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.
 • Gümrük idareleri, 4. maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil edeceklerdir.
 • Önleme tabi ürünün İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mayıs 2022 tarihli 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Arazi Tahsis Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle taşınmazı tahsis edip etmemekte serbesttir. Tahsis etmeme yönünde karar alınması halinde girişimcilerin teminatları iade edilir. Müzakere sonucunda Arazi Tahsis Komisyonunca tahsis kararı alınması halinde, sosyal ve teknik altyapıya en fazla katılım payını öneren girişimciden, teklif ettiği tutarın yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde nakden Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğünü yerine getiren girişimci adına Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile ön izin verilir. Bu durumda müzakereye katılmak için verilen teminat iade edilir.
 • Ek alan tahsislerinde, ön izin döneminde 16. maddeye göre; kesin tahsis döneminde 17. maddeye göre teminat alınır. Kesin tahsis döneminde alınan teminat mektubu tesise Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmesi halinde iade edilir.
 • Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin ön izin süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, ön izin Bakanlıkça iptal edilir. Bu durumda peşin tahsil edilen ön izin bedeli iade edilmez. Girişimciden ön izin dönemi için alınan teminatlar Hazineye irat kaydedilir. Müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı iade edilmez.
 • Turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun geçici 12. maddesinde belirtilen kiralama sözleşmeleri ile ön izin ve kesin izinler ve bu izinlere bağlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşmeleri; 28.07.2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve ayrıca,
  1. Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi,
  2. Kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izninden doğan her türlü mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  3. Bakanlıkça tesiste yapılacak son durum tespiti üzerine tesisin mevcut tür, sınıf ve kapasitesine göre bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yeniden belirlenecek kullanım bedeli, hasılat payı ve tahsis koşullarının ve ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu bedeller üzerinden ve yeni koşullarla düzenlenecek sözleşmenin imzalanacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin,

Bakanlığa ibraz edilmesi kaydıyla, yönetmelik hükümlerine uyarlanır.

 • Kanunun geçici 13. maddesinde belirtilen, 15.05.2008 tarihinden önce kesin tahsisi yapılan orman vasıflı taşınmazlar için tahsis süreci içerisinde belirlenen yapılaşmaya esas inşaat haklarından lehe olan, tahsisin ilk süresinin sonuna kadar kullanılabilir. Ancak yönetmeliğin 25. maddesi uyarınca aynı yatırımcıya yeniden tahsis edilen veya 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 23. maddesi uyarınca süre uzatımı yapılan kamu taşınmazları için yenilenen veya uzatılan tahsis süresinin başlangıcından itibaren yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı kullanılır.

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Mayıs 2022 tarihli 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8. maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 01.08.2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21. maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti anılan Kanunun 8. maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 03.10.2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.
 • Kamu İhale Kurumu, yukarıdaki paragraflarda yer alan tarihleri; ihale usulü, alım türü, konusu ve yaklaşık maliyet kriterlerinden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak 02.01.2023 tarihine kadar bir veya birden fazla kez ertelemeye yetkilidir.
 • 28.05.2022 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Mayıs 2022 tarihli 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısı dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alınmaz.
 • 28.05.2022 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 • Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16. maddesi yukarıda yer alan değişiklik ile uyumlu hale getirildi.
 • Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” 26. maddesine, yukarıdaki değişiklik doğrultusunda “Cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan düzenlemeler sözleşmenin uygulanmasında dikkate alınmaz.” cümlesi eklendi.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 19)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20) 18 Mayıs 2022 tarihli 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7) kapsamındaki hesap açılışlarında uygulanacak uzaktan kimlik tespitinde, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde tanımlanan kimlik kartının kullanılması zorunlu değildir. Söz konusu uygulama kapsamında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler, tebliğ kapsamında müşteri kabul edilir.
 • Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.
 • Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak anılan yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında yapay zeka temelli uygulamalara ilişkin belirlenecek yöntemler hakkında Başkanlığın görüşü alınır.

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Mayıs 2022 tarihli 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Mala ilişkin fiyat teklifi verilebilmesi için fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 45.1.2.1. maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alım yapılmış olması gerekir.
 • Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için öncelikle fiyat teklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 45.1.2.1. maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/ gruplarında kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması, teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin tebliğin Ek-O.6’sında yer alan formunda yapılması gerekmektedir.
 • Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 45.1.2.1. maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen mal miktarının en az 1/20’si kadar alım yapmış olması gerekir. 
 • Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması ve son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 45.1.2.1. maddeye göre ihale komisyonunca belirlenen sorgulamaya tabi tutulacak iş kalemleri/gruplarında kullanılması öngörülen mal miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması gerekir.
 • 28.05.2022 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 • Tebliğin Ek-O.6’sında yer alan Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın “Ağırlıklı Ortalama Birim Satış Tutarı” başlıklı 4. maddesi yukarıda yer alan değişiklikler ile uyumlu hale getirildi.
 • Tebliğin Ek-O.7’sinde yer alan Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın “Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyeti” başlıklı 4. maddesi yukarıda yer alan değişiklikler ile uyumlu hale getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5592) 19 Mayıs 2022 tarihli 31840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük), usul ve esaslar kapsamındaki ihtiyaçlarını, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi alımlarını yapan Genel Müdürlük birimlerince öngörülmeyen durumların ortaya çıkması halinde yazılı gerekçe düzenlemek ve söz konusu durumun ispatına yönelik kanıtlayıcı belgelerin saklanması kaydıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işinin zorunlu olması veya pazarlık usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet alımları ile yapını işleri bakımından ilan yapılmaksızın, fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin edebilir.
 • Teklif mektupları ve eki cetveller, Türk Lirası cinsinden ya da yabancı ülke para birimi olarak hazırlanır ve o para birimi üzerinden ödemesi yapılır.
 • Usul ve esasların uygulanmasında, tedavüldeki Türk parası, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat olarak kabul edilir.
 • Usul ve esaslar kapsamındaki alımlarda geçici ve kesin teminat mektupları süresiz olarak düzenlenebilir.
 • Türk Lirası esas alınarak yapılan madeni para pulu alımı ihalelerinde fiyat farkı, işe ait idari şartname ile sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenebilir.
 • Usul ve esaslar kapsamında ihalesi veya alımı yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde (doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar dahil), 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilir ve/veya bu sözleşmeler devredilebilir.

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/4) 23 Mayıs 2022 tarihli 31844 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin Ek-8 ve Ek-9’unda yer alan sistem işletmeni (seviye 4 ve seviye 5) ulusal meslek standartlarında değişiklik yapıldı. 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/8) 23 Mayıs 2022 tarihli 31844 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin Ek-13 ve Ek-14’ünde yer alan güneş ısıl sistem personeli (seviye 4 ve seviye 5) ulusal meslek standartlarında değişiklik yapıldı. 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/9) 23 Mayıs 2022 tarihli 31844 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre;

 

 • Tehlikesiz atık toplayıcısı (seviye 3), atık ayırma işçisi (seviye 3), tehlikeli atık toplayıcısı (seviye 3), atık madeni yağ rafinasyon elemanı (seviye 4) ve yatırım destekleri danışmanı (seviye 6) ulusal meslek standartları yürürlüğe konuldu.

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/10) 23 Mayıs 2022 tarihli 31844 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Blok zinciri programcısı (seviye 5), dijital dönüşüm personeli (seviye 5), etik hacker (seviye 5), yapay zeka programcısı (seviye 5), atık kağıt geri dönüşüm elemanı (seviye 4), otomotiv arındırma ve söküm elemanı (seviye 4), hafriyat toprağı döküm sahası elemanı (seviye 3) ve otomotiv arındırma ve söküm sorumlusu (seviye 5) ulusal meslek standartları yürürlüğe konuldu.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs 2022 tarihli 31845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bir borçludan olan 500 Türk Lirası ve altındaki toplam alacak tutarı için özel karşılık ayrılması ve bunların “Tasfiye Olunacak Alacaklar” veya “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesaplarında izlenmesi şirketlerin ihtiyarındadır. Ancak, bu tutarın borçlu müşterinin söz konusu şirket ve şirketin konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç, bilanço içi borçları toplamının % 1’ini geçmemesi şarttır. Söz konusu tutar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılır ve bulunan tutar kendisinden küçük en yakın yüzlük tamsayıya yuvarlanmak suretiyle uygulanır.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Mayıs 2022 tarihli 31850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 17/B maddesine göre programa alınan kuruluşlara Kanunun 10/ı maddesi kapsamında borç olarak finansman sağlanması kapsamında borç verilmesi işlemi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında;
  1. Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanından,
  2. Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uzmandan,
  3. Borç talebinde bulunan ilgili Proje Grup Başkanından

oluşan Kredi Komitesinin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Olur’u” ile gerçekleşir.

 • 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 17/B maddesine göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara, Kanunun 4/n maddesi gereğince özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç verilmesi işlemi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında;
  1. Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı,
  2. Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uzman,
  3. Borç talebinde bulunan ilgili Daire ve/veya Proje Grup Başkanından

oluşan Kredi Komitesinin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Olur’u” ile gerçekleşir.

Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Mayıs 2022 tarihli 31850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur.
 • İhale, Özelleştirme İdaresi Başkanı’nın onayı ile yurt içinde yayınlanan ve Basın İlan Kurumu tarafından bildirilen üstede yer alan tirajı yüksek en az bir gazetede, gerektiğinde yurtdışında yayın yapan basın ve yayın organlarında ve özelleştirilecek kuruluşun bulunduğu yerdeki yerel basın organlarında ve diğer yayın organlarında ve bir defaya mahsus olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından teklif verme süresi belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatılabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında duyurulur.
 • 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353. maddesinin 3. fıkrası gereğince, özelleştirme programındaki kuruluşların yetkilendirilmesi halinde; uygulanacak ihale usulü ile değer tespit ve ihale komisyonlarının teşkili, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organının kararı ile belirlenir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@