Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 11 dakika

ATA KARNESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak, ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici ithalat beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Yapılan düzenleme ile ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilecektir.
 • ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılacaktır.
 • ATA Karnesinin “B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

BİRTAKIM YATIRIMCILARA İLAN YAPILMAKSIZIN DOĞRUDAN KULLANMA İZNİ VERİLEBİLECEK VEYA İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEBİLECEĞİ DÜZENLENDİ.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 403) 12 Haziran 2021 tarihli 31509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca; Hazine taşınmazları üzerinde en az 100 Milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az 100 kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az %20’sini karşılayacak miktarda öz kaynağa sahip olan yatırımcılara ilan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebileceği düzenlendi.

BİRTAKIM GÜMRÜK MEVZUATINDA İMZA SİRKÜLERİNİN ASLININ YA DA NOTER TASDİKLİ ÖRNEĞİNİN SUNULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yapılan değişiklik uyarınca ilgili yönetmelik dahilindeki birtakım başvurular çerçevesinde talep edilen imza sirkülerinin aslının ya da noter tasdikli örneğinin sunulmasına ilişkin yükümlülükler kaldırıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yapılan değişiklik uyarınca ilgili izin başvuruları çerçevesinde talep edilen imza sirkülerinin aslının ya da noter tasdikli örneğinin sunulmasına ilişkin yükümlülükler kaldırıldı.

İlave olarak; 19 Haziran 2021 tarihli 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve aşağıda sıra ile belirtilen tebliğler kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca ilgili tebliğler dahilindeki birtakım başvurular çerçevesinde talep edilen imza sirkülerinin aslının ya da noter tasdikli örneğinin sunulmasına ilişkin yükümlülükler kaldırıldı.

Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 11)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 12)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 21 Haziran 2021 tarihli 31518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Tebliğ ile Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 • 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 9 Haziran 2021 itibarıyla (bu tarih dahil) kesinleşen alacaklar yapılandırma kapsamında olacaktır.
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran’a kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları ve aslı 9 Haziran 2021 tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının % 50’sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’si tahsil edilmeyecektir.
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamının tahsili aranmayacaktır.
 • Vergi aslının tamamının, kanuna göre yapılandırılarak ödenmesi veya 9 Haziran 2021 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda vergi aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının, 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yargı kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılacaktır.
 • Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları için de belirlenen şartlarda düzenlemeden yararlanılabilecektir.
 • 9 Haziran 2021 tarihinden önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkün olacaktır.
 • Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacaktır. Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılacak ancak aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuruyla yapılabilecektir.
 • Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecektir.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacaktır. Feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların % 90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan % 50 indirim yapılacaktır.

BANKALAR VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ DIŞINDA TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI VE ULUSLARARASI FİNANS KURUMUNDAN SAĞLADIKLARI KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI %0 OLARAK TESPİT EDİLDİ.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091) 22 Haziran 2021 tarihli 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edildi.

YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILARA SERTİFİKA VERİLMESİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Haziran 2021 tarihli 31520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre;

 • Yönetmeliğin “Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları” başlıklı 19. maddesinde yapılan değişiklik ile; Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonları’nın yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarları donanım ve teknik altyapı açısından inceletmek ve değerlendirmek, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerinin denetlenmesini sağlamak, denetçi belgeleri ile yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvarlara izin belgesi düzenlemek ve bu belgeleri iptal etmek için karar almak ve denetçi ile yardımcı kontrol elemanlarının adres değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek görevleri kapsamından bu kuruluşların “şubeleri” çıkarıldı.
 • Yönetmeliğin “Yapılara sertifika verilmesi” başlıklı 31. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından belirlenen yapılardan iş bitirme aşamasına gelenler için yapı denetim kuruluşunca Bakanlık’tan temin edilen Yönetmelik ekinde gösterilen forma uygun bina kimlik sertifikası, yapının kolayca görünen bir yerine asılır.
 • Bina kimlik sertifikasının bedelleri her yıl Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir. Bu bedel Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılır.
 • 06.2021 tarihinden önce iş bitirme aşamasına gelen yapıların sertifikalandırılmasının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4127) 24 Haziran 2021 tarihli 31521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre;

 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin adı Finansal Kurumlar Birliği olarak tanımlandı.
 • Türkiye’de varlık gösteren bütün finansal kiralama, faktöring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketleri ve kurumun gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan kurulca uygun görülenlerin, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde birliğe üye olmak ve Statü hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının aldığı kararları uygulamak zorundadır.
 • Birlik veya sektör iştirak payını bir yıl geciktirmiş şirketler, Genel Kurul toplantısında oy kullanamayacaktır.
 • Birliğin Yönetim Kurulu, her bir sektörden ayrı ayrı seçilmek üzere sektörlerinde en fazla oy alan üçer şirketten oluşacaktır.
 • Varlık yönetim şirketlerinin tasarruf finansman şirketlerini intibak sürecine ilişkin olarak Birliğin Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten sektörün kendi içinden seçeceği beş üyenin yeni yönetim kurulu oluşturulana kadar geçici üye olarak atanacaktır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 tarihli 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar’ın;

 • Asgari sabit yatırım tutarlarını düzenleyen 2. maddesi ve Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları veya kapasitelerine ilişkin tabloyu düzenleyen 13. maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde,
 • Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde verilecek ilave süreyi 1 (bir) yıldan, 2 (iki) yıla uzatan 12. maddesi 09.05.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (29.06.2021),
 • Teşvik edilemeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularını düzenleyen 14. maddesi 1 Ocak 2022 tarihinde,
 • Diğer hükümleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (29.06.2021),

yürürlüğe girdi.

 • Karar’da düzenlenen çevre yatırımı tanımı güncellendi. Buna göre Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları ifade etmektedir.
 • Yatırımlarda devlet desteği için gereken asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500.000 TL’den 1.5 milyon TL’ye çıkarıldı.
 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı, her bir finansal kiralama şirketi için 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgari 500,000 TL’den 750,000 TL’ye, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300,000 TL’den 500,000 TL’ye yükseltildi.
 • Teşvik belgesi müracaatları ile ilgili düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
 • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarına olan oran sınırı ise %50’den %25’e indirildi.
 • Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayıyla gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olması ve yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartları aranmayacaktır.
 • Yeni düzenlemeyle, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyeceğine yönelik sınırlamaya, çimento imali yatırımları da dahil edildi.
 • Kararla, kapsamdaki yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az 1 (bir) yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payı desteği oranlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.
 • Faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye çıkarılırken, yatırım tutarına olan oran sınırı ise %5’ten %10’a yükseltildi. Kararla, bölgesel desteklerden faydalanacak öncelikli yatırım konuları arasına asgari 5,000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezleri de dahil edildi.
 • İstanbul hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden kararın ekinde belirtilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklerden yararlanma şartlarını düzenleyen maddede değişiklik yapılarak; teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarını 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise 500,000 TL olarak sınırlayan hüküm kaldırıldı.
 • İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, belirlenen konularda gerçekleştirilecek yatırımlara 1. bölgedeki bölgesel desteklerin uygulanması için belirlenen yatırım sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.
 • Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde verilecek ilave süre, 1 (bir) yıldan, 2 (iki) yıla uzatıldı.
 • Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİPlerin de belirtildiği EK-8 olarak Karar’a eklendi.
 • Kararla, ayrıca, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları veya kapasitelerine ilişkin tablo yeniden düzenlendi.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ’NİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 74) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre:

 • Fiyat İstikrarı Komitesi fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu.
 • Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşur.
 • Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilir.
 • Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.
  2. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
  3. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.
 • Fiyat İstikrar Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 75) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • Kararname ile hizmet birimleri arasına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü eklendi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek,
  2. Bakanlık bilişim hizmetlerinde kullanılan yazılım ve donanımların dışa bağımlılığını azaltmak üzere yerlilik ve millilik oranlarını artırmak için çalışmalar yürütmek, yenilikçi ve dönüştürücü proje üretmek, bu amaçla Ar-Ge çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
  3. Siber güvenlik alanında Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yürütmek,
  4. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politika ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
  5. Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile her türlü koordinasyon, standardizasyon ve entegrasyonu sağlamak,
  6. Bakanlık bağlı kuruluşlarınca yürütülen güvenlik hizmetleri ile ilgili bilişim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
  7. Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak, Bakanlığın dijital dönüşüm ve dijital arşiv hizmetlerini yürütmek,
  8. Bakanlığın görev alanına giren konular itibarıyla yapay zeka ile büyük veri alanlarında dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bunlara ilişkin altyapı, yazılım ve donanım çalışmalarını yapmak,
  9. Bakanlığın internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
  10. Cumhurbaşkanlığınca ve Bakanlıkça hazırlanan eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin ve eylemlerin Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,
  11. Bakanlıkça yürütülen e-Devlet ve yalınlaştırma çalışmalarına teknolojik destek vermek,
  12. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Kararname’ye eklenen Geçici Madde 3’e göre; 30.06.2021 tarihinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı’nın görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermektedir. Mevzuatta Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve yöneticisine yapılan atıflar yeni oluşturulan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ve yöneticine yapılmış sayılır.

TÜİK BAKANLIK İLE İLİŞİKİLİ KURULUŞ YAPISINA GETİRİLDİ.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 76) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Türkiye İstatistik Kurumu (“TÜİK”)”nun düzenlendiği 42. bölümünde değişiklikler yapıldı.
 • Bu bölümde; özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili Türkiye İstatistik Kurumu’nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasların düzenlediği belirtildi.
 • Bu kapsamda, TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürüldü.
 • Ayrı tüzel kişiliği olan ilişkili kuruluşlar bakanlığın denetimine tabi bulunmazken idari koordinasyon sağlanması için bakanlıklarla ilişkilendirilmesi söz konusu olmaktadır.
 • TÜİK’in gelirlerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlendi:
  1. Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları.
  2. Taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler.
  3. Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler.
  4. Proje ve araştırma gelirleri.
  5. Gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
  6. Diğer gelirler şeklinde düzenlendi.
 • Başkanlığın taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinden oluşur. Bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak illerindedir. Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU’NUN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77) 30 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre:

 • Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu (“Kurul“) kuruldu.
 • Kurul, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirir ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlar.
 • Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde Kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir.
 • Kurulun görev ve yetkilerinin şunlardır:
  1. Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.
  2. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek.
  3. Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak.
  4. Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.
 • Kurul’un sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür. Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeteri sayıda personel görevlendirilir. Sekretarya, Başkana karşı sorumludur.
 • Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Kurul’un belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlüdür.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@