Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 7 dakika

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı bölümüne;
  • Arsa üretim alanı: Sınırları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan alanı,
  • İdare: İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğünü (milli emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğünü yoksa milli emlak şefliği

tanımları eklendi.

 • Tebliğin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı bölümünde yapılan değişiklikler uyarınca;
  • Arsa üretim alanlarında bulunan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”)’nın bedelsiz devir talebinde bulunduğu taşınmazlar İdare’ye bildirilerek taşınmazlara ilişkin;
   1. Bilgi formunun,
   2. Tapu kayıt örneğinin,
   3. Emlak vergi değerinin,
   4. Rayiç bedelinin,
   5. Taşınmazları gösterir renkli haritalı (uzaktan ve yakından uydu görüntülerini içerir) bilgi notunun,

10 gün içinde Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”)’na gönderilmesi istenecektir.

 • İdarece, taşınmazların güncel tapu kaydı ve dosyasındaki bilgi ve belgelere göre taşınmazların devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık olup olmadığı ile taşınmazların, Tebliğ’in “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı 6. bölümünde yer alan taşınmazlardan olup olmadığı tespit edilerek yukarıda yer alan bilgi ve belgelerle birlikte belirtilen süre içerisinde Bakanlığa gönderilecektir.
 • Yapılan değerlendirme sonucunda taşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması durumunda bu husus Bakanlık tarafından Başkanlığa bildirilecektir.
 • Taşınmazların, Tebliğ’in “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı 6. bölümü kapsamında görüş alınması gereken taşınmazlardan olması halinde; ilgili idarelerle yazışma Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Bakanlık talimatı doğrultusunda, İdare tarafından da yapılabilecektir. Yazışmalar sonrasında devrinde sakınca olmadığı değerlendirilen taşınmazların devir işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda kalan taşınmazların devir işlemlerine ilişkin Bakanlıkça bilgi ve belge istenilmeksizin doğrudan devir işleminin yapılmasının İdare’ye bildirilmesi halinde, bu bölüm hükümlerine göre İdarece yapılan değerlendirme sonucunda, devrine engel bir durum bulunmayan taşınmazların devir işlemleri İdarece sonuçlandırılacaktır. Bu fıkra kapsamında ilgili kurumlarla yazışmalar İdare tarafından yapılacaktır. Taşınmazların devredilemeyecek nitelikte olması halinde ise bu durum Bakanlığa bildirilecektir.
 • Devir işlemlerinin herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi halinde, gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bilgi verilecektir.
 • Arsa üretim alanı sınırları içerisinde kalmakla birlikte, Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici alanlardan olan ve Başkanlıkça devri talep edilen taşınmazların Hazine adına tapuya tescil işlemleri öncelikle Başkanlık tarafından yapılacaktır.
 • Tebliğ’in “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı 6. bölümüne;
  • 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre tamamı kıyıda kalan yerler,
  • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, ilgisine göre Bakanlık veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalması nedeniyle tahsisi gereken taşınmazlar,
  • 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,
  • 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi gereken taşınmazlar (Hazineye ait olmayanlarla tevhit şartı olanlar ile Hazine’nin hissedar olduğu taşınmazlar hariç),
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanlarda ve 2863 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık görev ve sorumlulukları kapsamında bulunan taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanlarında kalıp devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,
  • Bakanlıkça devredilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar,

dahil edildi.

 • Kanun kapsamında Başkanlığa bedelsiz devredilen taşınmazlardan, Bakanlık veya İdare tarafından imar planı bulunmadığı bildirilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca farklı amaçlarda kullanılmak üzere talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” belirtmesi konulacaktır.
 • Yukarıdaki fıkraya göre belirtme konularak Başkanlığa devredilen taşınmazlardan uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmayan taşınmazların ve üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarındaki bahse konu belirtmeler Başkanlığın veya Bakanlıkla yazışma yapılmaksızın İdare’nin talebi üzerine tapu idaresince terkin edilecektir.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNE EKLEMELER YAPILDI.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne;

 • 19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00),
 • 49- Diamonyum hidrojenortofosfat- DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00),
 • 50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11),
 • 51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen>%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

eklendi.

2021 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ.

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı 7 Eylül 2021 tarihli 31591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, “2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi“nin güncellenmesine ve “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları”nın ise aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480) 8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre;

 • 12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı (“Karar”)’na ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL‘’ başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu tablonun sonuna (6) numaralı dipnot eklendi.
G.T.İ.P. Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, FADA. GÜR. B- HER. G. KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
0713.20.00.00.19 6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6 19,3 19,3
0733.40.00.00.12 6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6 19,3 19,3
0713.40.00.00.13 3,6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 19,3 19,3 19,3
0713.40.00.00.19 6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19.3 11,6 19,3 19,3
“6) Gümrük vergisi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.’’
 • Karar’a ekli I sayılı listede yer alan “ FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu tablonun sonuna (5) numaralı dipnot eklendi.
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P. Dipnot AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B- HER. G. KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1001.19.00.00.00 5 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.11 5 45 45 -0 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.12 5 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.13 5 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1002.90.00.00,00 5 130 130 0 130 130 48,7 130 130 30 130
1003.90.00.00.11 5 35 35 0 35 35 35 35 35 35 35
1003.90.00.00.12 5 35 35 0 35 35 35 35 35 35 35
1003.90.00.00.19 5 35 35 0 35 35 35 35 35 35 35
1004.90.00.00.00 5 130 130 0 130 130 48,7 130 130 130 130
1005.90.00.00.19 5 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25
“(5) Gümrük vergisi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.’’
 • Karar’a ekli I sayılı listede yer alan “ FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilerek söz konusu tablonun sonuna (14) numaralı dipnot eklendi.

G.T.İ.P. Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, FADA. GÜR. B- HER. G. KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1209.29.80.00.16 2,5,14 17,3 0 0 3,5 19,3 7.2 19.3 0 15 19,3
“(14) Gümrük vergisi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.”

 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481) 8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile; İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Buna göre;

 • Karar’a ekli I sayılı listede yer alan “ FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirildi.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P. Dipnot AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B- HER. G. KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
0901.11.00.00.00 1,2 6 0 0 0 0 4,8 8 0 8 8
0901.12.00.00.00 1,2 6 0 0 0 0 4,8 8 0 8 8
“(1) EAGÜ’ler için gümrük vergisi %6 olarak uygulanır.”

 

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDAKİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42) 10 Eylül 2021 tarihli 31594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu Tebliğ ile; Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.
 • Soruşturma konusu eşya; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı ürünlerdir.
 • Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına yönelik olarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/18) kapsamında CIF bedelin %60-87’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konuldu. Son nihai gözden geçirme soruşturması sonucuna ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) ile “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri” ithalatında uygulanan önlemin CIF bedelin %60’ı oranında olacak şekilde devamına karar verildi.
 • Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından bir inceleme başlatıldı.
 • Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildi ve önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgulara Tebliğ’in 6. maddesinde yer verildi.
 • Yapılan incelemeler sonucunda;
  • İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTP’si altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına,
  • İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Malezya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem oranında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına

karar verildi.

GTİP Eşya Tanımı Menşe/Çıkış Ülke Önlem Miktarı

(CIF %)

4011.20.90 Otobüs ve kamyonlarda kullanılan-yükleme endeksi 12’yi geçenler Malezya %60
4011.70.00.00.00 Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.80.00.00.00 Yapı, madencilik ve sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.90.00.00.00 Diğerleri

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ VE BAŞVURUSU HUSUSUNA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik’in;

 • İzinli gönderici yetkisi”nin rejim hak sahibinin başvurusu üzerine duruma göre izin vereceği basitleştirmelerin kapsamına eklendiği ve izinli gönderici yetkisi başvurularında Yönetmelik’te düzenlenmiş olan bazı hükümlerin uygulanmayacağını düzenleyen 1. maddesi,
 • İzinli gönderici yetkisinin transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere verilmesini düzenleyen 2. maddesi,
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri kapsamında halihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmelerinin 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacağını düzenleyen 6. maddesi,

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Diğer maddeleri ise 24 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”)’nın, rejim hak sahibinin başvurusu üzerine, duruma göre izin vereceği basitleştirmelerin kapsamına “İzinli gönderici yetkisi” eklendi.
 • İzinli gönderici yetkisi başvurularında Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “Basitleştirme izninin genel koşulları”, “Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar”, “Basitleştirme izni başvurusu”, “Basitleştirme izin başvurularının kabulü ve reddi ile iznin verilmesi” ve “Basitleştirme izninin yeniden değerlendirilmesi, askıya alınması ve iptalihükümleri uygulamayacaktır.
 • Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebilecektir.
 • Yetki başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlar Bakanlık’ça düzenlenecektir.
 • Yönetmelik’e eklenen “İzinli gönderici yetkisine ilişkin geçiş hükmü” başlıklı Geçici Madde 19 uyarınca; 21 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri kapsamında halihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 31.12.2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Mevcut yetki sahipleri, işbu Yönetmelik uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

İşbu Yönetmelik kapsamında izinli gönderici yetkisi tanınan kişiler adına daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmışsa, önce tanınan yetki geri alınacaktır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@