Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 14 dakika

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN YENİDEN DÜZENLENDİ.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/4) 1 Temmuz 2021 tarihli 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki şekilde belirlendi:

 • Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların; en fazla yüzde 0’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden

bloke hesaplarda tesis edilebileceği düzenlendi.

 • Tebliğ’e eklenen “Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin 17/9/2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama” başlıklı Geçici Madde 3 ile; bu oranın 17.09.2021 yükümlülük tarihine kadar tabloda belirtildiği şekilde 0 ila %10 arasında olacak şekilde 1,0 katsayısı ile uygulanacağı belirlendi.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN KURULUŞU, YÖNETİMİ, DENETİMİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

 7330 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’nin kuruluşu, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Bu Kanunla belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1.200.000.000 Türk lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (“MKE A.Ş.” veya “Şirket”) unvanı altında bir anonim şirket kuruldu.
 • Şirket’in ilgili olduğu Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığıdır.
 • Şirket, 6102 sayılı Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecektir.
 • Şirket milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, ham madde, araç gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilecektir.

GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türk bayrağı altında balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren bazı balık avlama cinsi gemilerinin kıç taraflarında balık ağların denize serilmesinde ve toplanmasında kullanılan hizmet botların denize indirilmesi ile tekneye alınmasında pratiklik sağlayan ve bu hizmet botlarının ağır deniz şartlarında tekne üzerinde emniyetli durmasını sağlayan bot rampalarının 1,5 metreye kadar olan kısmı tam boya dahil edilmeyecektir.
 • Liman başkanlıklarında gemilerin tonilatolarını ölçmeye yönelik iş ve işlemlerde hem bürokrasiyi azaltmak hem de vatandaşların liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm işlerini daha kısa sürede tamamlamasını temini için, liman başkanlığında veya bağlama kütüğü konusunda yetkilendirilmiş belediye başkanlığında ölçüm için yetkilendirilen personelin yetki, yeterlik ve eğitim durumlarında değişiklikler yapıldı.
 • Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına göre ölçülmesi işlemlerinde esas alınacak hususlar düzenlendi.
 • Tonilato ölçümü yapılarak gemi sicillerinden herhangi birine tescili veya bağlama kütüğüne kaydı gerçekleştirilen gemi ve su araçlarının takibi, güvenliği ve kamu menfaati gereği Bakanlık tarafından gemi donatanına tahsis edilecek ve gemiye yerleştirilecek kimlik tanımlama sistemine ilişkin tanım eklendi. Bu kapsamda ölçümü yapılmış veya ölçümü yapılacak gemilere yerleştirilmesi gereken gemi kimlik tanımlama sisteminin, İdarece gerekli altyapının tamamlanmasının ardından yayımlanacak uygulama talimatında belirtilen usullere göre tahsis edileceği düzenlendi.

BAZI EŞYALARIN İTHALATINDA İLERİYE YÖNELİK OLARAK YÜRÜTÜLECEK OLAN GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 2 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı aşağıda belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bankaların borçluya ilişkin koşullarda bankaya olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde risk doğuran herhangi bir gelişme ortaya çıktığında, kredi verilmesi aşamasında yaptıkları kredi ve risk analizinden bağımsız olarak yapacakları yeniden değerlendirmelerde, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracaktır.
 • Bankalar tarafından borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınabilir.
 • “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmının, ilk raporlama döneminden itibaren borçlunun durumuna özgü olarak bankaca uygun görülen süre zarfında kayıtlardan düşülecektir. Bu kapsamda bankaca belirlenen sürenin gerekçelendirilerek kayıt altına alınması ve denetime hazır bulundurulması zorunludur.
 • TFRS 9 uygulamayan bankalarca teminatların dikkate alınması bakımından Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetleri ve Devlet destekli ticari alacak sigortası poliçeleri ikinci grup teminatlar sınıfına; Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de işlem gören elektronik ürün senetleri dışındaki emtiayı temsil eden kıymetli evrak ile rehinli her türlü emtia ve menkulleri ile devlet destekli ticari alacak sigortası poliçeleri dışındaki ticari alacak sigortası poliçeleri üçüncü grup teminatlar sınıfına dahil edildi.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN, İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VE SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79) 7 Temmuz 2021 tarihli 31534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamına; uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak hususları dahil edildi.
 • İhracat Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Yurtdışı fuar ve sergiler düzenlemek veya düzenlettirmek,
  2. Mal ihracatının geliştirilmesi, Türk malı algısının yurtdışı pazarlarda güçlendirilmesi ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda uluslararası EXPO, fuar, kongre, konferans, seminer, sergi, reklam kampanyaları ve benzeri faaliyetleri organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,
  3. Uluslararası EXPO, fuar, kongre, sergi, konferans, ticaret ve alım heyeti, tanıtım organizasyonu ve benzeri programlara yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarını hazırlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak

hususları dahil edildi.

 • İthalat Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamına; ülkemiz ihraç ürünlerine karşı uygulanan dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu kapsamda firma, sektör kuruluşları ve kurumlar nezdinde gerekli koordinasyon çalışmalarını yapmak hususları dahil edildi.
 • Gümrük Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Bakanlıkça açılıp işletilecekler hariç olmak üzere; geçici depolama yerleri ve antrepoların açılıp işletilmesine ilişkin tüm işlemleri yapmak
  2. Gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanuni süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak

hususları dahil edildi.

 • Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak,
  2. Uluslararası hizmet ticaretine yönelik Devlet destekleri de dâhil ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, teşvik belgelerini düzenlemek, ilgili sektör ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,
  3. Uluslararası hizmet ticaretine ilişkin hizmet sektörleri kapsamında öne çıkan pazarları izlemek, bu pazarlarla ilgili ihracatçıları bilgilendirmek, ihracatçıları potansiyel hizmet alanlarına ve pazarlara yönlendirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak, hizmet ihracatçılarına yönelik olarak pazar ve sektör fırsatları konusunda eğitimler düzenlemek,
  4. Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve yurtdışında ticaret ve alım heyetleri ile yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, Yurtdışı pazarlarda Türkiye’nin hizmet ihracatına yönelik bilgi düzeyinin ve algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası EXPO, fuar, sergi, ticaret ve alım heyeti, kongre, konferans, tanıtım organizasyonu, festival, seminer ve benzeri organizasyonlarda hizmet sektörlerinin tanıtılmasına yönelik yapılacak faaliyetleri planlamak ve organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,
  5. Yurtdışı müteahhitlik ile teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak,
  6. Yurtdışında lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
  7. Dış pazarlarda uluslararası hizmet ticareti ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar ile diğer ülkelerce hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak,
  8. Uluslararası hizmet ticaretinin desteklenmesine ve hizmetlerin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümelenme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, yurtdışı pazarlara giriş, uluslararası fuarlara katılım ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak

hususları dahil edildi.

 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kapsamına;
  1. Serbest bölgelerin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
  2. Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montaj -demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,
  3. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek, bunların süresini uzatmak veya bunları iptal etmek,
  4. Serbest bölgelerin elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı yatırımlarının yapılması ve işletilmesi ile serbest bölge hizmetlerinin görülmesine ilişkin işletme sözleşmelerini akdetmek, feshetmek, bu sözleşmelerin süresini belirlemek ve uzatmak,
  5. Serbest bölge arazi, bina ve tesislerinin kiralanması veya sair suretle kullanıma verilmesi ile yıkım ve yeniden inşasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak,
  6. Serbest bölge işleticileri ile serbest bölgelerde faaliyette bulunacak firmalara diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan Devlet desteklerinin dışında, serbest bölge destek programlarım hazırlamak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak

 hususları dahil edildi.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ’NİN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13) 8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 8 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yapılan değişiklik ile, Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubuna İlişkin Kefil Taahhüdü, Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubuna İlişkin Kefil Taahhüdü, TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası ve TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası hükümlerinin yürürlük tarihi 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 08.07.2021 tarihi olarak belirlendi.

ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİNE DAİR DÜZENLEMELER YAPILDI.

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (Karar Sayısı: 4269) 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik, teknik düzenlemeler ve genel ürün güvenliği mevzuatında kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi; yetkili kuruluşların görev ve sorumlulukları ile bu alanda koordinasyon ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler içermektedir. Yönetmelik, 13.11.2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’i yürürlükten kaldırdı.
 • Yönetmelik ile teknik düzenlemelerde veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimine, b) Bu kapsamda yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına, c) Piyasa gözetimi ve denetiminin ulusal ve uluslararası koordinasyonu ile işbirliğine, ç) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılacak bildirimlere, ilişkin usul ve esasları belirlendi.
 • Yönetmelik, teknolojik gelişmeleri kapsayacak yeni tanımlara yer vermektedir. Bu doğrultuda “mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam” uzaktan iletişim aracı olarak tanımlamış ve bu yolla piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan ürünler Yönetmelik kapsamına dahil edildi.
 • Ayrıca Yönetmelik kapsamında yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıların yükümlülükleri detaylı olarak düzenlendi. Her biri, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmet sunulan ürün ile bağlantılı olarak gerçekleştirdikleri faaliyet ile doğru orantılı olarak ürün güvenliğinden sorumlu tutulmaktadır. Bu kapsamda ürünün güvenli biçimde piyasaya arzını sağlamak, ürünün risk taşıdığı durumlarda Yönetmelik uyarınca yetkili kurum ve kişileri bilgilendirmek, gerekmesi halinde ürüne ilişkin olarak gönüllü veya yetkili kuruluş tarafından talep edilen önlemleri almak gibi birtakım yükümlülükler düzenlendi.
 • İlaveten, yeni bir tanım olarak iktisadi işletmeci “imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişi” kavramı düzenlendi. İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcının Yönetmelik ile düzenlenen yükümlülüklerine ek olarak, iktisadi işletmeci olmalarından kaynaklanan bir takım ilave yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre iktisadi işletmeciler için aşağıdaki yükümlülükler getirildi:
 • İzlenebilirliği sağlamak adına parti, seri veya lot bazında ürünün dağıtımını yaptığı dağıtıcıları ve dağıtımı yapılan ürün miktarlarını içeren kayıt oluşturmak,
 • Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünlerin taşıdığı risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttükleri faaliyetlerinde, yetkili kuruluşlarla ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapmak ve
 • Risk taşıyan ürünlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği önlemleri almak ve bunları Yönetmelik doğrultusunda duyurmak.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 14 Temmuz 2021 tarihli 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11.03.2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esasları belirlendi. Bu kapsamda,
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
  • Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar
  • Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu ve Sektörel Komisyonlar
  • Önlemler ve İdari Yaptırımların Uygulanmasında Yetki

hususları hakkında düzenlemeler yapıldı.

YALNIZ SÜSPANSİYON TİPİ POLİVİNİL KLORÜR İTHALATINA YÖNELİK OLARAK BAŞLATILAN VE TİCARET BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN KARAR ALINDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29) 14 Temmuz 2021 tarihli 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.
 • Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.
 • Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu yayımlandı.
 • Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/24) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

KULLANIM BEDELLERİ VE HASILAT/TİCARİ KAR PAYLARI ASILLARI İLE BU ALACAKLARA İLİŞKİN GECİKME ZAMMI, FAİZ GİBİ FER’İLERİ GİBİ BORÇLARIN YAPILANDIRILARAK ÖDENEBİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) 15 Temmuz 2021 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinde gelen ancak 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş borçlara ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinde gelen ancak 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenememiş olankullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri “ gibi borçların yapılandırılarak ödenebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına herhangi bir indirim uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz gibi borçları silinerek, bunların yerine hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacaktır.
 • Yapılandırılacak olan alacak tutarının tespit edilmesinde,
  1.  Vadesi 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla geldiği halde Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asıllarının,
  2.  Yİ-ÜFE tutarı ile,

toplanması suretiyle tespit edilir.

 • Yİ-ÜFE tutarı; kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asıllarının, alacağın vade tarihinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı ile çarpılması suretiyle tespit edilir.
 • Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tabloda yer almakta olup Yİ-ÜFE tutarının hesabında bu tabloda yer alan oranlar dikkate alınır.
 • Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması hâlinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş oran olacaktır.
 • Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer olması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.
 • Ay kesrine isabet eden günler için Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, ilgili ay Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 30’a bölünmek suretiyle (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı/100/30=) bulunacak günlük oran kullanılır. Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplamalarda kullanılacak olup, 7. ve devam eden hanelerde bir sayı bulunması hâlinde 6. hane bir üst sayıya tamamlanır ve bulunan rakam 100 sayısı ile çarpılmak suretiyle günlük Yİ-ÜFE oranı bulunur. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden toplam Yİ-ÜFE oranı bulunur.
 • Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile peşin veya 6, 9, 12 veya 18’lik eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
 • Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim yapılacaktır. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacaktır.
 • Taksitle ödeme durumunda, ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecektir.
 • Söz konusu imkandan yararlanmak isteyenlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine 31 Ağustos 2021’e kadar başvurmaları gerekmektedir.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMANIN SÜRESİ 2 YIL DAHA UZATILDI.

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4299) 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı.
 • Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı. Bu kapsamda işbu Karar ile finansal yapılandırmanın süresinin 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

REKABETİ SINIRLAYICI EYLEMLERE YÖNELİK BİRTAKIM SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULUNE İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik ile 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere, 4054 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

PROJEYE DAYALI MENKUL KIYMETLER, BUNLARIN İHRACI VE PROJE FİNANSMAN FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÜZENLENDİ.

Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1) 17 Temmuz 2021 tarihli 31544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlendi.
 • Tebliğ ile getirilen düzenlemelerle; sermaye piyasalarında, proje gelirlerine dayalı olarak ihraç edilecek Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ile kamu hizmeti niteliği taşıyan, yoğun sermaye isteyen ve uzun vadeli projelerin yatırımlarında sermaye piyasalarının etkin bir şekilde kullanılmasına imkan tanınmaktadır.
 • Tebliğ ile;
  • Proje finansmanı fonu kurulmasına ve projeye dayalı menkul kıymet ihracına,
  • Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıkların niteliklerine,
  • Fonun işleyişine,
  • Projeye dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında elde edilen gelirlerin kullanım şekline

ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Temmuz 2021 tarihli 31545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekine “9. Duvar İşleri Genel Teknik Şartnamesi” ile aynı Tebliğin ekinde yer alan “19. Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi” bölümüne 19.12.5’ten sonra gelmek üzere “19.13. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi” eklendi ve diğer bölüm buna göre teselsül ettirildi.

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU, REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, ÇEK KANUNU, FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Temmuz 2021 tarihli 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca; Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”); işbu Kanun’a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkili kılındı. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 25. madde uyarınca;
  • Kurul Başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.
  • Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli, bu süre içinde anılan personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile Başkan Yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemez.
 • 5941 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca;04.2021 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacaktır. Hükümlü 30.06.2022 tarihine kadar çek bedelinin 28.07.2021 tarihi itibariyle ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.
 • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca;
  • Kurul tarafından tasfiyesine karar verilen şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacak en az üç kişilik tasfiye komisyonu tarafından tasfiye edilecektir.
  • Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarının yükümlülüklerini karşılamadığının tespiti halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararına istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu şirketlerin iflasını talep edebilecektir.
 • 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca; 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (05.12.2017) itibaren altı yıl süreyle uygulanacaktır.
 • 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 6 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@