Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26
Kasım 2021

GÜMRÜK, TİCARET, YATIRIM, REKABET VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Kasım 2021 tarihli 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;  

21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden menşe ispat belgesi bulunmadığı halde 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ek mali yükümlülüğün ödenmediği, eksik ödendiği veya teminata bağlanmadığı tespit edilen eşyanın beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması veya 31.05.2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş “Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) in ….. (name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.” ifadesini içeren belgenin ibraz edilmesi hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmaz.

 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10) 5 Kasım 2021 tarihli 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle, 5 Kasım 2021 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 2 (iki) ayı geçmemek üzere ilave süre verileceği düzenlendi.

DİKEY ANLAŞMA KONUSU MAL VEYA HİZMETLERİ SAĞLADIĞI İLGİLİ PAZARDAKİ PAZAR PAYI ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/4) 5 Kasım 2021 tarihli 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Tebliğ ile sağlanan muafiyet, sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payının %30’u aşmaması durumunda uygulanacaktır. Önceki düzenlemede bu oran %40 olarak uygulanmakta idi.
 • Tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarda muafiyet, alıcının dikey anlaşma konusu malları ve hizmetleri aldığı ilgili pazardaki payının %30’u aşmaması koşuluyla uygulanacaktır. Önceki düzenlemede bu oran %40 olarak uygulanmakta idi.
 • Ayrıca, Tebliğde belirtilen %30’luk pazar payı eşiğinin uygulanmasında uygulanacak kurallar aşağıdaki şekilde düzenlendi:
 1. a) Pazar payı bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanır.
 2. b) Pazar payı bağlı dağıtıcılara satış amacıyla sağlanan tüm mal ve hizmetleri içerir.
 3. c) Pazar payı başlangıçta %30’dan fazla olmayıp daha sonra %35’i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki iki yıl boyunca da geçerli olmaya devam eder.
 4. d) Pazar payı başlangıçta %30’dan fazla olmayıp daha sonra %35’in üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden yıl boyunca da geçerli olmaya devam eder.
 5. e) (c) ve (d) bentlerinin sağladığı haklar, sürenin iki takvim yılını aşmasına neden olacak şekilde birleştirilemez.
 • İlaveten, Tebliğe geçici bir madde eklenerek; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 2002/2 sayılı Tebliğ ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanmakta olan, ancak 2002/2 sayılı Tebliğin 2021/4 sayılı Tebliğ ile değişik 2. maddesinde öngörülen kapsamın dışında kalan anlaşmaların 11.2021 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen Muafiyet kapsamındaki şartlara uygunluğunun sağlanması gerektiği düzenlendi. Bu süre içerisinde anılan anlaşmalara 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde öngörülen Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar hakkındaki yasaklama uygulanmayacaktır.

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) 6 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Tebliğ, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ ile “İzinli Gönderici Yetkisi” başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esaslar açıklandı. Buna göre:

 • İzinli gönderici olmak için Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına (YYS) sahip olmaya gerek yoktur. Tebliğin 4.maddesinde belirtilen koşulları sağlayan taşıyıcılar “İzinli Gönderici yetkisine” başvuru yapabilecektir.
 • Söz konusu izin, gerekli koşulların ve ön inceleme koşulların sağlandığına ilişkin değerlendirme ve yerinde inceleme sonucuna göre verilecektir.
 • İzinli gönderici yetkisi askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece geçerli olacaktır.
 • Yenileme başvurusu yetkilendirmenin yapıldığı takvim yılını izleyen her 3 yılın son ayında veya Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde yapılacaktır.
 • İzinli gönderici tesisinin, hangi gümrük idaresine bağlı olacağını konuma ve gümrük idaresi üzerinde orantısız bir idari yük getirmeyecek şekilde bölge müdürlüğü belirleyecektir. Tesisin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğü yükümlü talebine istinaden yahut Genel Müdürlükçe resen değiştirilebilecektir.
 • İzinli göndericinin tesisinden yapılacak ihracat gümrük işlemlerinin elektronik ortamda “veri değişimi” yöntemiyle yapılacağı, eşyanın muayene edilmesine yönelik bilginin azami 3 saat içerisinde verileceği ve gerekmesi halinde gümrük idaresine ücreti yatırılmak koşuluyla mesai dışında da işlem yapılabileceği açıklandı.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaların tesislerinden ihraç edilecek eşyanın transit beyanını izinli gönderici yetkisi sahibi, rejim hak sahibi olarak basitleştirilmiş usulde verebilecektir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, İzinli gönderici yahut ihracatta yerinde gümrükleme tesisinden çıkış yapıldıktan sonra antrepodan veya gümrükten alabilecekti. Antrepodan veya gümrükten eşya alımıyla ilgili mühür işlemleri (Sökme -yeniden takma gibi) duruma göre gümrük memurları ve/veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) tarafından yapılacaktır.

İzinli gönderici yetkisi sahipleri gümrük idaresinden ücreti karşılığında temin edecekleri özel tipte mühür kullanacaklardır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@