Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2022

#31
Nisan 2022

GÜMRÜK, TİCARET, VERGİ, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN YETKİLENDİRME ALANINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATINDA DÜZENLEMELER YAPILDI. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2022 tarihli 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik uyarınca taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetler kapsamında yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ticari olarak faaliyette bulunmak üzere yönetmelikte aranan diğer belgeler ile birlikte temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri yerine yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na vermeleri zorunlu kılındı.
 • Yetki belgesi sahiplerinin, yönetmeliğe göre merkezi adresleri dışındaki şubelerinde faaliyette bulunmak üzere düzenlenecek olan yetki belgesi için veya yetki belgesi şube listesine ilave edilecek şubeler için; şubeyi şirket adına temsil ve ilzama yetkili olanların yetkili olduğuna dair noterden onaylı imza sirkülerleri yerine sicil tasdiknamesinin ibraz edilmesi zorunlu kılındı.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/5) YAYIMLANDI.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/5) 19 Nisan 2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 58. ve 59. sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklendi.
 • 58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)
 • 59- Diğer killer (GTP: 2508.40)

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME BEDELİNİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DİĞER ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KARARLAŞTIRMALARI MÜMKÜN KILINDI. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) 19 Nisan 2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Bununla birlikte, tebliğde yapılan değişiklik ile sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutulmaktadır.

YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5449) 20 Nisan 2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar ile ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmektedir.
 • Gümrükleme, dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren, yurt dışı lojistik dağıtım ağı (YLDA) kuruluşları yüzde 70 oranında ve 60 milyon TL’ye kadar desteklenecektir. 

BİLİŞİMİN YILDIZLARI PROGRAMI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI. 

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447) 20 Nisan 2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemeyi amaçlıyor.
 • Karar; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsıyor.
 • Desteklerin sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve kurumsallaşması, izleme ve performans analizinin takibini teminen E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliği ile ilgili mekanizmalar da tesis edildi. Bu kapsamda, bilişim sektörüne verilen desteklerin etkinliği ve verimliliği ölçülerek kamu kaynaklarının uygun biçimde kullanılması hedeflendi.

İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİNE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5444) 20 Nisan 2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 31.12.2020 tarihli 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki EK-1 sayılı tabloda yer alan 9401.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ait satır aşağıdaki şekilde değiştirildi.

 

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
G.T.İ.P. DİPNOT

(*)

1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
9401.99.90.00.00 9 0 0 0 0 15,0 15,0 15,0 15,0

 

 • İlave olarak yukarıda belirtilen tabloya belirli durumlarda ithalatta ilave gümrük vergisinin % 0 olarak uygulanacağı belirtildi.

KDV UYGULAMASINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2, 3, 5, 6, 17. maddeleri yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girecek olup, 1, 10, 12, 16, 18. maddeleri 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 7 ve 8. maddeleri yayımını izleyen ay başından itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanmak üzere diğer hükümleri ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (21.04.2022) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alabilmesi sağlanmaktadır.
 • İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmektedir.
 • Demir-çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alındı.
 • Konut ve arsa teslimlerindeki KDV oran uygulamasına ilişkin detaylar açıklandı.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin özel matrah uygulayarak yaptıkları araç teslimlerinde KDV oranına ilişkin açıklamalar yapıldı.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468) 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Söz konusu kararda yer alan tanımlar bölümünde,
 • Pazarlama, tanıtım projesi, reklam tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık ile Pazar araştırması kapsamında ödenecek destek tutarlarında,
 • Marka destek programı kapsamında alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket kuruluşların ödenen desteklerde değişikliğe gidildi.

YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET TEŞVİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5478) 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Karar’ın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için öngörülen limitleri düzenleyen 1. maddesi 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halindeki düzenlemeyi içeren 3. maddesi 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere diğer hükümleri ile birlikte  Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (21.04.2022) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Projelerin Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gerekli olan asgari sabit yatırım tutarı diğer yatırımlar için 5.000.000 Türk Lirasından 1.000.000.000 Türk Lirasına çıkarıldı.
 • Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, yatırım tutarına bağlı olmaksızın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecektir.
 • Yatırım devirlerinin tümünde Cumhurbaşkanı onayı gerekecektir.
 • 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Teşvik Belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları faiziyle birlikte yatırımcıdan geri alınacaktır. 
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@