Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2021

#18
Mart 2021

GÜMRÜK, TİCARET VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 11 dakika

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında uygulanacak olan tarife kontenjanları belirlendi. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlendi. Tebliğ çerçevesinde tanımlamalar düzenlenerek;

 • Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
 • Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
 • Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
 • Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
 • Dağıtım kriterleri
 • İthal lisansı düzenlenmesi
 • İthal lisansı kullanımı
 • Yaptırım

hükümleri düzenlendi. Ayrıca geçiş hükmü gereğince 2021 yılına münhasıran, tahsisatı Talep toplama yöntemi (“TTY”)’ne göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, 02.03.2021 tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerektiği düzenlendi.

 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ BELİRLENDİ.

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 4 Mart 2021 tarihli 31413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesinin k bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında birtakım şirketlere 2021 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verildi.

Buna göre; PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, STAR Rafineri Anonim Şirketi 2021 yılında dış ticaret sermaye şirketi olarak ilan edildi.

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORTAK BİR DÜZENLEMEYE TABİ OLMAYAN VEYA BAZI ÖZELLİKLERİ ORTAK DÜZENLEMELERİN KAPSAMI DIŞINDA KALAN ÜRÜN GRUPLARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI.

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 12 Mart 2021 tarihli 31421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile “Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • İşbu Yönetmelik, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında olup Avrupa Birliğinin ortak bir düzenlemesine tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünleri kapsamaktadır.
 • İşbu Yönetmelik, yetkili kuruluşlar tarafından bir ulusal teknik kurala dayanarak alınan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin doğrudan ya da dolaylı olarak piyasaya erişiminin kısıtlanması ya da engellenmesine neden olan idari kararları kapsamaktadır.
 • Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı kapsamında olmak kaydıyla, Türkiye’de veya Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin serbest dolaşımı esastır. Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin, piyasada bulundurulmasına ilişkin önlemler yetkili kuruluşlar tarafından ancak meşru bir kamu yararı gerekçesiyle ulusal teknik kurala dayanılarak alınacaktır.
 • Teknik kurallar aşağıdakilerden en az birini belirler:
  1. Bir ürünün ya da ürün grubunun satışa sunulacağı ticari ismi, teknik terimleri, sembolleri, test edilmesi ve test yöntemleri, paketlenmesi, işaretlenmesi veya etiketlenmesi ile uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin koşullar dahil olmak üzere ürünün veya ürün grubunun kalite, performans, güvenlik veya boyutları gibi taşıması gereken özellikleri.
  2. Tüketicinin veya çevrenin korunması amacıyla ürün veya ürün grubunun tabi tutulduğu ve piyasada bulundurulan ürün veya ürün grubunun bileşimi, doğası veya piyasada bulundurulmasını önemli ölçüde etkileyebilecek kullanım, geri dönüşüm, tekrar kullanım veya atık olarak yönetilmesi gibi ürünün yaşam döngüsünü etkileyen diğer tüm koşulları.
 • Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen bir ürünün veya ürün grubunun Türkiye’de yerleşik imalatçısı, bu ürünün veya ürün grubunun Türkiye veya bir başka Avrupa Birliği üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilir.
 • İmalatçı kendisi adına karşılıklı tanıma beyanı düzenlemesi için yetkili temsilcisini görevlendirebilir.
 • Karşılıklı tanıma beyanı AB resmi dillerinden birinde hazırlanacaktır. Ürünün piyasada bulundurulacağı Avrupa Birliği üyesi ülkenin yetkili kuruluşunun talep etmesi halinde, iktisadi işletmeci beyanın tercümesini yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunacaktır.
 • Türkiye piyasasında bulundurulan veya bulundurulması hedeflenen bir ürünün veya ürün grubunun AB üyesi ülkede yerleşik imalatçısı, bu ürünün veya ürün grubunun bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin piyasasında yasal olarak piyasada bulundurulduğunu gösteren gönüllü bir karşılıklı tanıma beyanı düzenleyebilir. Bu durumda, yetkili kuruluşun talep etmesi halinde karşılıklı tanıma beyanının Türkçe tercümesi sunulur.
 • Bir yetkili kuruluş bu Yönetmelik kapsamında bir ürün ya da ürün grubunun AB üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulup bulundurulmadığını ve eğer yasal olarak piyasada bulundurulmuş ise Türkiye’de uygulanan bir ulusal teknik kuralla korunan meşru kamu yararını yeterli ölçüde koruyup korumadığını, ilgili ürünün özelliklerini de dikkate alarak değerlendirmek istediğinde, ilgili iktisadi işletmeci ile ivedilikle irtibata geçer.
 • İlgili yetkili kuruluş, değerlendirmeye tabi tutulan ürünler ve bu ürünlere uygulanabilecek ulusal teknik kurallar veya ön izin süreci hakkında iktisadi işletmeciye bilgi verir.
 • Yetkili kuruluşça değerlendirme yapılırken, iktisadi işletmecinin ürünü piyasada bulundurmasına izin verilir ve iktisadi işletmeciye ürünün piyasaya erişimini kısıtlayan ya da engelleyen bir idari karar iletilmedikçe iktisadi işletmeci ürünlerini piyasada bulundurmaya devam eder.
 • Yetkili kuruluş tarafından yapılan değerlendirme devam ederken, ürünün piyasada bulundurulmasını ancak aşağıdaki hallerde askıya alabilir:
  1. Ürün normal ve öngörülebilir makul kullanım koşullarında insan sağlığı veya güvenliği ya da çevre açısından etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşun acil müdahalesini gerektiren ciddi risk taşıyorsa.
  2. Ürünün veya ürün grubunun piyasada bulundurulması genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle genel olarak yasaklanmışsa.
 • Yetkili kuruluş askıya alma kararını iktisadi işletmeye doğrudan, Avrupa Komisyonuna ise Bakanlık aracılığıyla derhal bildirir.
 • Ticaret Bakanlığı karşılıklı tanıma prensibinin uygulanması hususunda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal ürün irtibat noktaları ile karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla işbirliği yapacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 19 Mart 2021 tarihli 31428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile 18 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik ile, Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları, Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar; Ülkesel Gereklilikler; Eşyanın Menşeinin İspatı, Menşe İspat Belgesinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri; Yetkili İdareler Arasında İşbirliği kapsamında ayrıntılı düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

 • Anlaşmanın hükümleri kapsamındaki mallar Ek-II’de belirlenen menşe kurallarını sağlamak koşuluyla, tercihli muameleye tabi olacaktır.
 • Aşağıdaki ürünler tamamen Taraf Ülkelerden birinde üretilmiş veya elde edilmiş kabul edilmektedir.
  1. Taraf Ülkelerin kendi topraklarından, sularından veya deniz yatağından çıkartılan işlenmemiş ürünler veya madencilik ürünleri.
  2. Ormancılık ürünleri dâhil Taraf Ülkede hasat edilen, toplanan veya harmanlanan bitkisel ürünler.
  3. Taraf Ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
  4. Taraf Ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
  5. Taraf Ülkede doğmuş ve/veya yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilen ürünler.
  6. Taraf Ülkede avcılık, balıkçılık veya su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden elde edilen ürünler.
  7. Taraf Ülkenin karasuları dışındaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer deniz ürünleri.
  8. Münhasıran (e) ve (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordalarında işlenen ve/veya üretilen ürünler.
  9. Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait o ülkede toplanan kullanılmış girdiler.
  10. O ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
  11. Münhasıran (a) ila (h) bentlerinde tanımlanan ürünlerden üretilen eşya.

Yukarıda (f) ve (g) bentlerinde belirtilen kendi gemileri veya kendi fabrika gemileri terimi sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanacaktır:

 1. Bir Taraf Ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar.
 2. Bir Taraf Ülkenin bayrağı altında seyredenler.
 3. En az %60’ı bir Taraf Ülke vatandaşlarına ait olanlar veya yönetim merkezi bir Taraf Ülkede bulunan, müdür veya müdürleri, yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun bir Taraf Ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı Taraf Ülkelere veya Taraf Ülkelerin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar.
 • Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini aşmaması kaydıyla, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecektir. Diğer bir ifade ile, Ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini aşmaması kaydıyla yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecektir.
 • Aşağıdaki işçilik veya işlemlerin her biri ya da bunların iki veya daha fazlasının bileşimi tek başına imalatın nihai sürecini oluşturmamaktadır:
  1. Basit karıştırma.
  2. Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.
  3. Etiketleme, ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri parçalara ayırma.
  4. Parçalara bölme.
  5. Ayırma veya kalibrasyon.
  6. İşaretleme.
  7. Setler oluşturma.
  8. Özel tasarım makineler veya alet veya teçhizat kullanımı ve konuyla ilgili eğitim gerektirmeyen faaliyetleri kapsayacak şekilde basit montaj.
  9. Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler.
  10. Ambalaj ayırma ve birleştirme.
  11. Yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.
  12. Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.
  13. Basit boyama ve cilalama işlemleri.
  14. Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdahlama.
  15. Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri.
  16. Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çekirdeklerini çıkarma.
  17. Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.
  18. Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (girdilerden setler oluşturma dâhil).
  19. Hayvan kesimi.
 • Belirli bir ürüne uygulanan isçilik veya işlemin, yetersiz kabul edilip edilemeyeceğine karar verilirken, Türkiye’de veya Azerbaycan’da gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada değerlendirilecektir.
 • İşlemler esnasında özel beceriler, makineler, teçhizat veya ekipman gerekmemesi halinde, bu gibi basit işlemler olarak kabul edilir ve yeterli işlem kriterini karşılamaz.
 • Ülkesel Gereklilikler özelinde Doğrudan nakliyat ile ilgili yapılan düzenleme gereğince; Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele, sadece bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanacaktır. Bununla beraber; ürünler, aktarma veya geçici depolama yoluyla ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilecektir.
 • Bir Taraf Ülke menşeli ürün, Taraf olmayan Ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilir.
 • Bu hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılabilecektir:
  1. Ürünün, ihracatçı ülkeden transit ülkesi aracılığıyla geçişini kapsayan tek taşıma belgesi.
  2. Transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, ürünlerin tam tanımını veren; ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını gösteren; ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu kanıtlayan bir belge.
  3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin temin edilememesi halinde herhangi bir nevide ikame kanıtlayıcı belgeler.
 • İkili menşe kümülasyonu uygulanabilecek olup; bir Taraf Ülke menşeli girdiler, diğer Taraf Ülkede bir ürüne dâhil edildiklerinde, o Taraf Ülke menşeli kabul edilecektir.
 • Tercihli menşe belgesi olarak TR-AZ Menşe İspat Belgesi kullanılacaktır. Belgenin geçerlilik süresi 10 ay olacaktır.
 • TR-AZ Menşe İspat Belgesi” düzenlemek isteyen ihracatçı, belgeleri onaylayacak gümrük idarelerinin ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olacaktır.
 • Taraflar sınırlı sayıdaki ürün için tarife kontenjanları dahilinde %100 vergi indirimi sağlayacaklardır.
 • Türkiye’ye ithalde vergi indirimi sağlanan ürünler arasında;
  • Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler, dil peyniri, elma suyu, sofralık üzüm, trabzon hurması, siyah çay, ayçiçek yağı, beyaz şeker, alkolsüz çikolatalar, hıyarlar, fındık ve meyve püreleri, kırmızı şarap gibi ürünler bulunurken,
 • Azerbaycan’a ithalde vergi indirimi sağlanan ürünler arasında,
  • Eritme peynirler, ay çekirdeği, şekerli sakızlar, kaynatılmış tatlılar, karameller, çikolata, domates salçası gibi gıda malzemeleri bulunmaktadır.

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar’’ ürününe yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması hakkında düzenlemeler yapıldı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/12) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Kamboçya Krallığı menşeli veya çıkışlı 55.08, 55.09 ve 55.10 hariç olmak üzere ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitler ile değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile Kamboçya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta “Diğerleri” için yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/13) 24 Mart 2021 tarihli 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Tayland Krallığı menşeli/çıkışlı 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda, iş birliğinde bulunan Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. ve Wanda New Material (Thailand) Co. Ltd. firmaları da dahil olmak üzere Tayland’da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen inceleme nihayetinde bilgi raporu hazırlandı. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile, Tayland menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48) uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta “Diğerleri” için yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15) 26 Mart 2021 tarihli 31435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi. Buna göre;

 • Soruşturma konusu eşya, dampinge karşı önleme tabi olan 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” dir.
 • ÇHC menşeli PÜ suni deri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik re’sen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatıldı.
 • Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” ithalatına ilişkin olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 38. maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.
 • Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verildi.

 • Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
 • Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür.
 • Taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • İşbu Soruşturma, Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) 25 Mart 2021 tarihli 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

 • Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca; Tebliğ’in ekinde yer alan tabloda GTP ve tanımları bulunan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılmaktadır.
 • Tarife kontenjanına başvuru, işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
 • Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
 • Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esastır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve daha önce tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
 • İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekir.
 • İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26 Mart 2021 tarihli 31435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğ’in “Yetkilendirme başvurusu”nun düzenlendiği 5. maddesi kapsamında Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi gereken belgeler arasından “Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği” çıkartıldı. Ayrıca yatırımcı için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında geçerliliği devam eden imza sirkülerinin tekrar aranmayacağına ilişkin düzenleme Tebliğ’den çıkartıldı.

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Mart 2021 tarihli 31436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında şirket ve şubeler tarafından E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için Genel Müdürlük KEP adresine Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneğinin gönderilmesi yükümlülüğü kaldırıldı. Ayrıca Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında imza sirküleri aranmayacağına ilişkin düzenleme de yürürlükten çıkartıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@