Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

GÜMRÜK, TİCARET VE İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 15 dakika

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI DÜZENLENDİ.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 6 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup bu kapsamda alınacak ücretler ve pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden sağlanmasının usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre;

 • İşbu Tebliğ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsamaktadır.
 • İşbu Tebliğ ile temel olarak hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması, dağıtılması ve devri, pay sahipleri çizelgesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulacak kayıtlar düzenleme altına altındı.
 • Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır. Yönetim kurulu kararında asgari olarak, bastırılacak pay senetlerinin; adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirlenir. Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin; gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası, tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi ve iletişim bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir . Yapılacak bildirimde şirketin iletişim bilgilerine de yer verilecektir. Pay senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilir.
 • Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılacak bildirimle hüküm ifade eder.
 • Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alır. Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkili olanlarca genel kurul tarihinden en az iki gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden başvuruda bulunulur. Genel kurul toplantıya mahkeme tarafından yetkilendirilen kayyım veya pay sahibi, azlık, tasfiye memurları tarafından çağrılıyorsa başvuru bunlar tarafından yapılabilir. Pay sahipleri çizelgesinde hamiline yazılı pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri ve varsa grupları gösterilir. Pay sahipleri çizelgesi Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından genel kurul gününden bir önceki gün Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemindeki gün sonu kayıtları esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından alınır. Söz konusu çizelgede yer alan pay sahipleri, bunların temsilcileri veya pay senedi üzerinde intifa hakkı tesis edilmişse, bu hakkı yönetim kuruluna belgelendirmek suretiyle intifa hakkı sahibi genel kurul toplantısına katılabilir. Genel kurul toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda katılım yönteminin uygulanacak olması halinde, bu madde uyarınca ayrıca talepte bulunulmasına gerek olmaksızın pay sahipleri çizelgesi Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan bilgiler üçüncü kişilere verilemez, veriliş amacı dışında kullanılamaz.
 • Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bildirimlere dayalı kayıtlar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulur. Bu kayıtların tutulması ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik işlem yöntemleri Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenir.
 • İşbu Tebliğ uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar gizlidir. Bu kayıtlar ancak ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.
 • Sermaye azaltımı veya pay senedinin değiştirilmesi nedeniyle senedin iptal edilmesi halinde, şirketi temsile yetkili olanlarca ilgili kararla birlikte yapılacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden iptal edilir.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE GÖREVLERİ BELİRLENDİ.

Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu Yönetmeliği 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik ile Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu (“Kurul”)’nun çalışma usul ve esasları ile görevleri belirlendi. Buna göre;

 • İşbu Yönetmelik, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami derecede istifade etmenin yollarını aramak üzere oluşturulan Danışma Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ile görevlerini kapsar.
 • Kurul, programlarla ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
 • Kurulda hangi kurum ve kuruluşların temsil edileceği, hizmet gerekleri dikkate alınarak, Avrupa Birliği Başkanının onayıyla belirlenir. İhtiyaç görülmesi hâlinde, Ajans tarafından ilgili görülen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan Kurul toplantılarına katılımcı davet edilebilir.
 • Kurulun görevi, Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından azami istifade etmesini sağlamanın yollarını aramaktır.
 • Kurul, bu görev doğrultusunda ülke politikalarına da katkı sağlayacak şekilde programların etkili ve verimli yürütülmesi, yaygınlaştırılması, uygulama kalitesinin artırılması, proje çıktılarının kullanılması ve benzeri konularda katkı sağlar ve Ajansa sunmak üzere öneriler geliştirir.
 • Kurul yılda bir defa toplanır. Kurul toplantıları, Ajans Başkanı veya görevlendireceği Ajans personeli tarafından yönetilir. Toplantılar çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16) 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/10) ile İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında “Diğerleri” olarak yer alan renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlandı. Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un ek 1. maddesi hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildi.

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) 7 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Tebliğ ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda tutuldu.
 • Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda tutuldu.
 • Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilir.
 • İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere hazırlanacak belgeler Tebliğ’de sayıldı.
 • İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan “İthalat İşlemleri” formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.
 • Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, sunulan belgelerin doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda onay işlemleri başlatılır.
 • Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.
 • Kullanıcının yetkisi, Genel Müdürlüğe yazılı başvuru üzerine iptal edilir. Başvuruda, Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.
 • İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilir.
 • İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin mevzuatında yer almaktadır.
 • Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilir.

GÜMRÜK TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde yer alan “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği” ibaresinin “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” olarak değiştirilmesine karar verildi.

İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri” gerekliliği yürürlükten kaldırıldı.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15 Nisan 2021 tarihli 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Buna göre;

 • Havayolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyaların Tebliğ kapsamına alındı.
 • Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanabilmesine izin verilebilmesi için başvuru sahibinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette bulunması gerekmektedir.
 • Başvuruların, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
 • Yapılan başvuruların Genel Müdürlükçe yetki verilmesi halinde ilgili bölge müdürlüğünce değerlendirileceği ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahibinin yetkilendirmesi halinde başvuru sahibine bildirilir.
 • Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımadığının tespit edilmesi veya 30 günlük süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilecek ve red kararı gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.
 • İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde başvuru formunun yanında belirtilen belge ve bilgilerle birlikte başvuruda bulunulabileceği, başvurunun uygun bulunması halinde izin süresi izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son gününe kadar uzatılabilir.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin, sertifika geçerlilik süresince Tebliğ hükümlerinden yararlanılabilir.
 • Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamesine konu eşya veya konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyannamenin, yükümlü talebine istinaden iptal edilir.
 • İptal edilen gümrük beyannamesine ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması halinde mevzuatta yer alan geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü, Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili kılındı.

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILAMAYACAĞINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 tarihli 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.
 • Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacaktır.
 • Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacaktır.
 • Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacaktır.
 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecektir.

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTRROL SİSTEMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32) 20 Nisan 2021 tarihli 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • “Ekonomi Bakanlığı” olarak düzenlenen ilgili Bakanlık “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirildi.
 • Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı maddesine “Denetim Birimi” tanımı eklenmiş olup; Ticaret Bakanlığı’nın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servislerini ifade eder.
 • Firma tanımlaması, firmanın sicil tasdiknamesinde yer alan ve belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olan veya bunların noter kanalıyla düzenlenmiş TAREKS taahhütnamesi çerçevesinde görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır.
 • Yetkilendirme başvurusu kapsamında Denetim Birimi’ne iletilecek belgeler arasından imza sirküleri çıkartılarak sicil tasdiknamesi eklendi.
 • TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanacağı düzenlendi.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu
 • 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu
 • 6362 Sermaye Piyasası Kanunu

kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler
  • 6183 sayılı Kanunun 85. maddesinde yapılan değişiklikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlandı.
  • Ayrıca Kanuna 97/ A maddesi eklenerek Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilecektir. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir. Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.
  • Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
  • Ayrıca, birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmiş ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlendi.
  • Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.
  • Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlandı.
  • Ayrıca satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak Kanunu tatbik etmekle görevli idarelerin yapılarına uygun komisyon oluşumuna imkan sağlamak amacıyla satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme idarelerince belirlenmesi hükmü getirilmiş ve komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.
  • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirildi.
  • İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu tutuldu.
  • 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesi ile menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlandı.
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

2021 ve 2022 Kurumlar Vergisi Oranı Arttırıldı.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13. madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır. Düzenleme 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

ÖTV Kanunu (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olayın tanımı değiştirildi.

ÖTV Kanunu’nun Vergiyi doğuran olay başlıklı 3. maddesinde değişiklik yapılarak Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edildi. Daha önce vergiyi doğuran olay komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde gerçekleşmekteydi. Düzenleme Kanunun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 • Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Yapılan değişiklikle, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilmesi uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre, söz konusu alacaklar YTM’ye emaneten devredilecektir.

YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacatır. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecektir.

Bugün itibarıyla daha önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmeyecektir. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, yasa kapsamında haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı. Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınacaktır.

Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacaktır. Düzenlemeye göre, haczi yapılan ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunanlar ise ilgili borsada satılabilecektir.

 • İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Yapılan düzenlemeyle, nakdi ücret desteği 2021 yılı nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda 30 Nisan’dan sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamayacaktır. Söz konusu yasayla kapsamı belirlenen işyerlerinde 2021 yılı mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021 yılı nisan ve mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecektir.

Kapsam dahilindeki özel sektör işyerlerindeki sigortalılar için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Yapılan değişiklikle, bu kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere yararlanılabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesine yönelik uygulama da aynı değişiklikle iptal edildi.

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867) 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranlarının yer aldığı listede değişiklikler gerçekleştirildi.
 • Bu pozisyondaki eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV’nin %0 olarak uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanımına ilişkin hükümlerine tabi olacağı düzenlendi.
 • Tekerlek hariç olmak üzere bu pozisyondaki eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV’nin %0 olarak uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanımına ilişkin hükümlerine tabi olacağı düzenlendi.

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Yönetmelik ile borsalara kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişi temsilcileri için başvuru beyannamesinin düzenlenmesi sırasında noter tasdikli imza sirkülerinin bulundurulması şartı yürürlükten kaldırıldı.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 Nisan 2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ’in “Tanımlar” maddesinde gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında; Ar-Ge Yüklenicisi’nin, Proje kapsamında öngörülen Ar-Ge sürecinin bir kısmını veya tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı Ar-Ge şeklinde yapmak üzere projeye dahil olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketini; Ar-Ge Süreci’nin, TÜBİTAK’ın ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini; Üretime Yönelik Yatırım Süreci’nin, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya KOSGEB’in ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini ve Yatırım Projesi’nin Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya TÜBİTAK ile KOSGEB’in ilgili programları kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren projeyi ifade etmektedir.
 • Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek temel ürünü satın alma potansiyeli olan proje paydaş(lar)ı ile temel ürünün geliştirme sürecinde ve temel ürüne yönelik talep konusunda iş birliği yapması beklenir.
 • Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi ile ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse, projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından, ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir.

VERGİ USUL KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklikler yapıldı:
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde düzenlenmesine ilişkin süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili kılındı.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Petrol Piyasası Kanunu ve sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat almaya, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılındı. İşbu zorunluluklar ve teminat yükümlülüğüne uymayanlara usulsüzlük cezası kesileceği düzenlendi.
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklikler yapıldı:
  • Dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şart olduğu düzenlendi.
  • Kurum, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilir. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona erdirilir.
  • Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile denetim sistemini kurar ve uygular. Denetim sistemini kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenir. Denetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler müştereken sorumludur.
  • Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti Kurulun iznine bağlıdır. Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklardır. Ham petrolün yurt içinde ticareti; sadece rafinerici ve üreticilerce ve birbirleri arasında yapılabilir. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanır. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilir.
  • Petrol Piyasası Kanunu’na göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal olunur. Bu kapsamda lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu iptale konu fiilin işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin ortak, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere lisans verilmez.
 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nda aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı:
  • Dağıtıcı ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şart olduğu düzenlendi.
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı:
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler yönünden de bu fıkra uyarınca cezaya hükmolunacağı düzenlendi.
 • 7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nda aşağıdaki şekilde değişiklikler yapıldı:
  • Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
   1. İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
   2. 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
   3. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ile 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@