Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yönetmelik ile 01.01.2021 tarihinden itibaren, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gerçekleştirilecek ithalatta “gümrük beyannamesinin tescili öncesinde menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususunun “BİLGE sisteminin Tarife Modülünün kullanılarak görülebilmesi” uygulamasına son verilecektir.

Esas olarak, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğindeki ithalatta menşe şahadetnamesi gerek olmayacak ancak 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı hükümlerine göre, beyannamede eşyanın menşeinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde beyan edilmesi gerekecek, başka bir ifade ile beyannamenin doldurulmasına dayanak teşkil eden belgelerde (özellikle faturada) eşyanın menşeinin ne olduğunun mutlaka yer alması gerekecek olup gümrük idareleri “ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkuların” bulunması durumunda eşyanın menşeinin saptanması için gerek menşe şahadetnamesi gerekse eşyanın menşeini kanıtlayıcı diğer belgeleri yükümlüden talep edebilecektir.

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLAR BELİRLENDİ.

  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) 17 Aralık 2020 tarihli 31337 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca; 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kapsamında Gümrük Mevzuatı’nda yer alan para cezalarına da % 9,11 artış uygulanmak sureti ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tespit edildi.

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

  • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 3. Mükerrer’de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar uyarınca İthalat Rejimi Kararı’na ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve ekli gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Buna göre;
  • Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1, Ek-2 ve EK-3’te yer alan tablolarda gösterildi.
  • Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacak. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak.
  • Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanacak.
  • Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
  • İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi ”0”(sıfır) olarak uygulanan eşyaya, Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
  • 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve ATR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı Avrupa Birliği, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28.2.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu karar kapsamındaki vergiler uygulanmayacak.
  • 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu karar eki listelerde ”Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@