Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 6 dakika

1- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne ilave olarak; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilebilecektir.

2- GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9) 18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Gümrükte transit rejimine izinli gönderici tanımı eklenmiştir. Tebliğde izinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı tanındı. İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınacaktır. Referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için sağlanması halinde, bu firmalara ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı sağlanacaktır. Bu kapsamda yapılan başvurunun yeni bir teminat, gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasını (GRN) tanımlanmasını da içermesi durumunda, Yönetmeliğin genel koşulların sağlanması ve belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine sunulması gerekecektir.
 • Başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, teminat mektubu aslı ve kefil tarafından teminat mektubuna ilişkin olarak düzenlenen zeyilname; başvurunun mevcut GRN’ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulacaktır. Teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini ve teminat gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30’una veya %50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılacaktır. Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanacaktır.
 • İndirimin tanımlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının en az % 20’sinin izinli gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki teminat düzeyine düşürülecektir. Bu durumda, izinli gönderici yetkisine sahip firmalar, teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe bu madde kapsamında yeniden başvuruda bulunamayacaklardır.
 • Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği veya referans tutarın arttırılmasına yönelik yeni bir GRN tanımlanması talebinde bulunulduğu durumlarda iznin verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden geçirilebilecektir.
 • Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alınarak, azami sürelere 15 günü aşmayacak şekilde ilave süre eklenerek belirlenebilecektir.
 • Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanacaktır.

3- “YALNIZ SÜSPANSİYON TİPİ POLİVİNİL KLORÜR” ÜRÜNÜNE YÖNELİK YÜRÜRLÜKTE BULUNAN DAMPİNGE KARŞI KESİN ÖNLEMLERE İLİŞKİN OLARAK NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMASI VE AÇILAN SORUŞTURMANIN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/11) 24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

Yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

4- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/29) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29) yürürlükten kaldırıldı.

5- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/5) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

İthalatı gözetime tabi 16.04 ve 16.05 pozisyonunda yer alan konserve balık, kabuklu hayvan ve yumuşakçaların gözetim uygulaması kaldırılmış olup, 2013/9 sayılı Tebliğde bildirilen ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulan eşya listesi kapsamına alındı.

6- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

 • Değişiklik öncesinde, brüt 25 kg veya daha az miktarda eşya için “bir gümrük beyannamesi” kapsamında tanınan muafiyet kriteri, değişiklik sonrası, “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında” olarak değiştirildi.
 • İlaveten, İlgili Tebliğ’in EK-III’ünde yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler”e gerekli görülmesi halinde “İhracatçı – Üretici Bilgi Formu”nun eklendiği belirtildi.

7- İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) 02 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler uyarınca;

 • 05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir. İran menşeli söz konusu ürüne yönelik kota başvuruları Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İşlemler altındaki  “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
 • Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.
  G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Kota Miktarı (Ton)
  1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem
  2/7/2020 – 1/7/2021 2/7/2021 – 1/7/2022 2/7/2022 – 1/7/2023
  3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.412 1.454 1.498
 • Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.  Daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekmektedir. Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

8- İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/11) 04 Haziran 2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)’na bu Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetki verildi.

9- İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK 37 ADET TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2004/20), (Tebliğ No: 2006/7), (Tebliğ No: 2006/11), (Tebliğ No: 2007/1), (Tebliğ No: 2007/4), (Tebliğ No: 2007/7), (Tebliğ No: 2007/9), (Tebliğ No: 2007/10), (Tebliğ No: 2007/19), (Tebliğ No: 2007/28), (Tebliğ No: 2008/8), (Tebliğ No: 2008/11), (Tebliğ No: 2008/14), (Tebliğ No: 2009/9), (Tebliğ No: 2010/4), (Tebliğ No: 2010/7), (Tebliğ No: 2011/3), (Tebliğ No: 2011/6), (Tebliğ No: 2012/1), (Tebliğ No: 2013/6), (Tebliğ No: 2013/12), (Tebliğ No: 2017/2), (Tebliğ No: 2017/6), (Tebliğ No: 2017/9), (Tebliğ No: 2018/3), (Tebliğ No: 2018/4), (Tebliğ No: 2018/6), (Tebliğ No: 2018/7), (Tebliğ No: 2018/8), (Tebliğ No: 2018/9), (Tebliğ No: 2018/10), (Tebliğ No: 2018/13), (Tebliğ No: 2018/14), (Tebliğ No: 2019/2), (Tebliğ No: 2019/6), (Tebliğ No: 2019/8), (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 07 Haziran 2020 tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin olarak aşağıda yer alan 37 adet tebliğde değişiklik yapıldı. Bunlar aşağıdaki şekildedir:

 • (Tebliğ No :2004/20) Emniyet Somunları,
 • (Tebliğ No: 2006/7) Biberon, Alıştırma Bardakları ve Diğerleri,
 • (Tebliğ No: 2006/11) Aydınlatma Cihazları
 • (Tebliğ No: 2007/1) Telefon Cihazları Aksam ve Parçası,
 • (Tebliğ No: 2007/4) Paslanmaz Çelikten Sofra Mutfak Eşyası ve Kaşık, Çatal Takıları,
 • (Tebliğ No: 2007/7) Hoparlör ve Aksamı,
 • (Tebliğ No:2007/9) Mobilyalar,
 • (Tebliğ No: 2007/10) Ölçü Transformatörleri, Voltmetre ve Ampermetre,
 • (Tebliğ No: 2007/19) Vinilklorür Polimerden Kalınlığı 1 Milimetreyi Geçmeyen Tabaka Şerit Vb,
 • (Tebliğ No: 2007/28) Demir veya Çelikten Diğer İnce ve Kalın Borular ve İçi Boş Profiller,
 • (Tebliğ No: 2008/8) Gözlük ve Çerçeveler,
 • (Tebliğ No: 2008/11) Ev Tipi Devre Kesiciler (Otomatlar),
 • (Tebliğ No: 2008/14) Jantlar,
 • (Tebliğ No: 2009/9) Metallere Ark Kaynağı Yapma Makinası ve Aksamı,
 • (Tebliğ No: 2010/4)’Disksiz Frenler ve Servo- Frenler,
 • (Tebliğ No: 2010/7) Bombeli Lamine Edilmiş Emniyet Camları,
 • (Tebliğ No: 2011/3),
 • (Tebliğ No: 2011/6) Kasnaklar,
 • (Tebliğ No: 2012/1) Menteşeler,
 • (Tebliğ No: 2013/6) Elektrik Süpürgesi, Buharlı Ütüler, Çay ve Kahve Yapma Makinası,
 • (Tebliğ No: 2013/12) Çekmeli Pazar Arabaları,
 • (Tebliğ No: 2017/2) Kauçuktan Dış Lastikler,
 • (Tebliğ No: 2017/6) Trasmisyon Zincirleri,
 • (Tebliğ No: 2017/9) Cam Bardak,
 • (Tebliğ No: 2018/3) Kurşun Asitli Starter Akümülatörler,
 • (Tebliğ No: 2018/4) Gözenekli Vinilklorür Polimerlerinden Tabaka Şerit Vb,
 • (Tebliğ No: 2018/6) Karıştırıcı Valfler, Küresel ve Konik Valfler,
 • (Tebliğ No: 2018/7) Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Diğer Sesli İşaret Cihazları, Alarm Cihazları (Binalarda kullanılan),
 • (Tebliğ No: 2018/8) Debriyajlar.
 • (Tebliğ No: 2018/9) Transmisyon Kolanları,
 • (Tebliğ No: 2018/10) Asansör ve Yürüyen Merdiven Aksamı,
 • (Tebliğ No: 2018/13) Cam Hamuru, Camlar Tozu,
 • (Tebliğ No: 2018/14) El Aleti,
 • (Tebliğ No: 2019/2) Plastik Yapıştırıcı (Yassı Halde),
 • (Tebliğ No: 2019/6) Oyuncak Bebek, Plastikten Yapı Seti Oyuncağı,
 • (Tebliğ No: 2019/8) Forkliftler, Kaldırma ve Elleçleme Tertibatı Olan Diğer Yük Arabaları,
 • (Tebliğ No: 2020/1) Çekme ve Üfleme Cam, Float Cam, Bombeli ve İşlenmiş Cam, Emniyet Camları

10- İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR YAYIMLANDI.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2638) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

İthalat Rejim Kararı eki I Sayılı Listede yer alan “6. FASIL” kenar başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirildi.

Aynı karara ekli I Sayılı Listede yer alan “35., 45. ve 53. FASILLAR” kenar başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirildi.

11- POLİETİLEN (TEREFTALAT) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ TALEBİNE İSTİNADEN SORUŞTURMA AÇILDI.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) 11 Haziran 2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile;

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ve “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan Poli(etilen tereftalat) ithalatında korunma önlemi talebine istinaden soruşturma açıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@