Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

 • GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVUZATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
 • Telefon
  +90 (212) 217 12 55

  GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVUZATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

  Okunma Süresi: 4 dakika

  BAKANLIK (İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ELEKTRONİK ORTAMDA MÜRACAATA İLİŞKİN VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER GEÇERLİ OLAN SÜREYİ 9 (DOKUZ) AYA KADAR UZATMAYA YETKİLİ KILINDI.

  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16) 23 Eylül 2020 tarihli ve 31253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  İşbu Tebliğ ile; elektronik ortamda müracaata ilişkin ilgili tebliğin geçici 5. maddesinde yer alan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemler geçerli olan süreyi gerekli görülmesi halinde bu süreyi 9 (dokuz) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkili olacaktır.

  İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

  İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmeliğe göre;

  • Destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Ticaret Bakanlığınca yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne ilgili destek mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapılacak. Destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri bu kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunacaktır.
  • DYS üzerinden yapılan başvurularda bu sistemde bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılacaktır. Destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemelerine ilişkin tahakkuk listesine DYS üzerinde işlenecek. Bu sistem üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri fiziki olarak ayrıca iletilmeyecektir.
  • Destek ödemesine ilişkin belgelerin başvuru sahibi tarafından DYS’ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacaktır.
  • Başvuru sahipleri tarafından DYS’ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine ait olacaktır.
  • DYS’de düzenlenen ve ilgili genel müdürlüklere sistem üzerinden sunulan tahakkuk listeleri ile genel müdürlüklerce burada hazırlanan tahakkuk listelerinin tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yine sistem üzerinde yapılacak ve tahakkuk listeleri Bakanlık tarafından DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) gönderilecek. DYS üzerinden iletilen tahakkuk listeleri fiziksel olarak ayrıca gönderilmeyecek. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmayacaktır.
  • DYS’de hazırlanan tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen harcama talimatı, yapılacak destek ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

  DYS üzerinde elektronik imzayla oluşturulan ve iletilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahiplerine TCMB tarafından ödeme yapılacaktır.

  GÜMRÜK MÜŞAVİRİ OLABİLME ŞARTLARI YENİDEN DÜZENLENDİ.

  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 10 Eylül 2020 tarihli 31240 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Tebliğ ile; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilme şartları, yetki belgesi ile ilgili işlemler, tespit işlemleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ve cezai hükümler konularında yeni düzenlemelere yer verildi. Buna göre;

  • Tespit işlemi yapılacak süre içinde antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmaması halinde AN7 tespit raporu düzenlenmesi gerekmeyecektir.
  • Genel antrepolarda AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemleri, özel antrepolarda ise AN6, AN7 ve AN9 tespit işlemlerinin aynı yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılması zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bunların dışında kalan tespit işlemleri için yükümlüler aynı veya başka bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapabilecektir.
  • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Mesleki ve Akademik unvanları dışında herhangi bir unvan kullanamayacaktır.

  İşbu Tebliğ ile yeni getirilmiş olan AN6 ve AN8 işlemlerine ilgili ilişkin düzenlemeler ve günlük rapor tanzimi ibrazına yönelik hükümler 2 (iki) ay sonra yürürlüğe girecek olup, diğer tüm hükümler Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (10.09.2020) yürürlüğe girdi.

  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2020/21) YAYIMLANDI.

  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) 12 Eylül 2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  İşbu Tebliğ ile; yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “polietilen tereftalat (PET) filmler”e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi. Buna göre;

  • Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmler için 22.3.2009 tarihli ve 27177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) ile CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oranlarda telafi edici vergi yürürlüğe konuldu. 31.1.2020 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyuruldu.

  Yapılan inceleme sonucunda bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Hindistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.

  TEKSTİL, DERİ, KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İÇİN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN SÜRESİ, YÜKSEK ORANLAR KORUNARAK, 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955) 24 Eylül 2020 tarihli 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Buna göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül’e kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmış idi.

  Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak, söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

  ANTREPO İŞLETİCİLERİ TARAFINDAN “GÖTÜRÜ TEMİNAT” VERİLEBİLMESİ VE HESAPLANMASI DÜZENLENDİ.

  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Buna göre;

  • Antrepo rejimi kapsamında tüm işlemleri kapsayacak şekilde antrepo işleticileri tarafından “götürü teminat” verilebilmesi hususu düzenlendi.
  • Bu kapsamda götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacaktır.
  • Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:
  • Bu bağlamda, küresel düzeyde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle teminat temininde yaşanan zorlukların giderilmesi ile hem gümrük idaresi hem de yükümlüler açısından teminat işlemlerinin ve takibinin kolaylaştırılması amaçlandı.

  İşbu Yönetmelik 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

   

  * İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
  @