Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2022

#31
Nisan 2022

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

YAPI MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILDI

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Nisan tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, imalatçıların yapı malzemelerini uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takiben resmi internet sitesinde duyurur.
 • Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası tahsis edilir. Kuruluş, kimlik numarası ve başvuru kapsamının Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar Bilgi Sisteminde yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsü kazanır. 

UYUMLAŞTIRILMIŞ ŞARTNAME VE EŞVARLIK DÖNEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Uyumlaştırılmış Teknik Şartnamelerin Duyurulması ve Eşvarlık Dönemine Dair Tebliğ 29 Nisan tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan listedeki bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;
  1. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.
  2. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.
 •  Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun değişmesi veya mevcut uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;
  1. Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre,
  2. Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değişmesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre,

yapılır.

MİLLİ EMLAK 387, 396 VE 313 SAYILI GENEL TEBLİĞLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 408) 28 Nisan tarihli 31823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Hazineye ait tarım arazilerini; 31.12.2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılacaktır.
 • Başvuruda bulunulan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarının hak sahibi olabilmeleri için bu taşınmazları 31.12.2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması gerekecektir.
 • Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde; tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler ve benzeri birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler dikkate alınacaktır.

İDAREYE YAPILAN SATIN ALMA BAŞVURULAR KAPSAMINDA TEBLİĞATLA İSTENEN BELGELERDE DÜZENLEMELER YAPILDI. 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 409) 28 Nisan tarihli 31823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İdareye yapılan  satın alma başvurular kapsamında yapılan inceleme sonucunda satın alma başvurusunda bulunulan taşınmazın Hazinenin özel mülkiyetinde satılabilecek taşınmazlardan olması durumunda başvuru sahiplerinden tapu kayıtlarında bulunan yapı sahipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elektrik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar ve en az iki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyanın da yapılacak tebligatla isteneceği düzenlendi. 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 410) 28 Nisan tarihli 31823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.
 • Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların hak lehdarına, Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara ve tapu fazlalıklarının tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan rayiç bedel üzerinden satışında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.
 • Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin yapıldığı tarihte; en az üç yıl süreyle taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli alım hakkına sahip olacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@