Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

FİKİR VE SANAT ESERLERİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİNİN, BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİNİN VE DİĞER MALİ HAK SAHİPLERİNİN, MESLEK BİRLİĞİNE ÜYE OLMAK İÇİN MESLEK BİRLİĞİNE VERECEKLERİ YETKİ BELGESİNİN USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ.

Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik 7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fikir ve sanat eseri sahiplerinin, bağlantılı hak sahiplerinin ve diğer mali hak sahiplerinin meslek birliğine üye olmak için meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

  • Yetki Belgesine Dair İlkeler, Meslek Birlikleri ile Hak Sahiplerinin Yetki Belgesi Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükleri düzenlendi.
  • Hak sahipleri, meslek birliğine üye olabilmek için bu Yönetmelik esaslarına ve meslek birliklerince belirlenen koşullara uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindedirler.
  • Yetki belgesi verilmesiyle birlikte, yetki belgesine konu hakları tam ruhsat şeklinde kullanma yetkisine sahip olan meslek birlikleri, bu hakların idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve dağıtımı konularında münhasıran yetkili kılındı.
  • Hak sahipleri, verecekleri yetki belgelerinde;

a) Yetki belgesine konu mali haklarının kullanım yetkisini en az beş yıl süre ile münhasıran meslek birliğine devretmeyi ve yetki belgesindeki sürenin sona ermesinden bir yıl önce noter aracılığıyla aksi yönde bildirim yapılmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresinin aynı süre için uzatılmış sayılacağını,

b) Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, üye olunan meslek birliğinin tüzüğü ve yetki belgesiyle verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi, meslek birliğinin dağıtım yönergesine uymayı,

c) Meslek birliği kesintisini ve birlik aidatını ödemeyi,

ç) Yetki belgesine konu mali hakların türünü ve varsa diğer hak sahiplerini ayrı ayrı göstermeyi,

d) Yetki belgesine konu mali hakları başkasına devrettiği takdirde meslek birliğine bildirmeyi,

e) Hak sahibi olunan eser ve bağlantılı hak konularını, meydana getirilmelerini takiben meslek birliğince belirlenecek yöntemle bildirmeyi,

f) Eser ve bağlantılı hak konularının bir örneğini meslek birliğince uygun görülecek formatta meslek birliği arşivi için vermeyi,

g) Meslek birliğinin, yetki belgesine konu hakları kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere kendisine bildirmeksizin kullanım izni vermeye yetkili olduğunu,

kabul ve taahhüt eder.

  • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla meslek birliğine yetki belgesi vermemiş meslek birliği üyeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde bu Yönetmeliğe uygun bir yetki belgesi vereceği düzenlendi.

Bu Yönetmelik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@