Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2022

#36
Eylül 2022

Eylül 2022 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni – Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Okunma Süresi: 22 dakika

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK PİYASASI

GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA VE DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA ASGARİ VE AZAMİ FİYAT LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31/08/2022 tarihli ve 11156 sayılı Kararı 01 Eylül 2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 01.09.2022 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında uygulanacak azami fiyat limiti megavatsaat başına 4000 Türk lirasından 4800 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Uygulama süresince “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın gün öncesi piyasa fiyatlarının güncellenmesine ilişkin 4. maddesinin ikinci fıkrası uygulanmayacaktır.

PİYASA KATILIMCILARINA İLETİLEN GÜNLÜK AVANS ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE YER ALAN BEDELLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31/08/2022 tarihli ve 11157 sayılı Kararı 01 Eylül 2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (Yönetmelik) uyarınca görevli tedarik şirketleri için belirli kategori ve şartlarla öngörülen avans ödemesinin kısmen veya tamamen ödenmemesi kapsamında; 31.10.2022 tarihine kadar uygulanmak üzere; görevli tedarik şirketlerinin Yönetmelik tahtında gün öncesi piyasası faaliyetlerine ve gün içi piyasasına ilişkin Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına iletilen günlük avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin en fazla % 50 oranındaki tutarı için de kısmen veya tamamen ödenmemesi kapsamında işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

İLETİM EK ÜCRETİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15/09/2022 tarihli ve 11228 sayılı Kararı 17 Eylül 2022 tarihli ve 31956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar, 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olup bu ücret, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin iletim tarifesinin % 0,5’i olarak belirlendi.
 • İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılır.

ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERİN GÜÇ ARTIŞINA İLİŞKİN YAPACAKLARI BAŞVURULAR VE GÜÇ AŞIMINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/09/2022 tarihli ve 11254 sayılı Kararı 30 Eylül 2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin güç artışına ilişkin yapacakları başvurular ve güç aşımına ilişkin 12.05.2022 tarihli ve 10971 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının, 31.03.2023 tarihine kadar uygulanmasına karar verildi.

KAYNAK BAZINDA DESTEKLEME BEDELİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/09/2022 tarihli ve 11269 sayılı Kararı 30 Eylül 2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar”da değişiklik yapılmış ve ikili anlaşma miktarlarının destekleme bedeli hesabında kullanılması amacıyla piyasa katılımcıları tarafından, sabit fiyat (nihai tüketiciye kadar) ile düzenlenmiş olan ikili anlaşmalara dair sözleşmeler ile sözleşmelere ilişkin faturanın noter onaylı suretleri ve birden fazla üretim tesisi bulunması durumunda üretim tesisi bazında dağılımına ilişkin üretim programını gösteren beyanı da piyasa işletmecisine iletilmesine karar verildi. 

01.10.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN DESTEKLEME BEDELİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK OLAN AZAMİ UZLAŞTIRMA FİYATLARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/09/2022 tarihli ve 11270 sayılı Kararı 30 Eylül 2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 01.10.2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi desteklemek amacıyla destekleme bedeli uygulanmasına karar verildi. Destekleme bedelinin belirlenmesinde kullanılacak olan “azami uzlaştırma fiyatları”nın 01.10.2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde uygulanmasına karar verildi.
Kaynak Tipi Azami Uzlaştırma Fiyatı Başlangıç Değeri (TL/MWh)
Yerli Kömür 2050
İthal Kömür 2750
Doğalgaz/Fuel Oil/Nafta/LPG/Motorin 4500
Diğer Kaynaklar 1540

 

EÜAŞ TARAFINDAN UYGULANACAK AKTİF ELEKTRİK ENERJİ TOPTAN SATIŞ TARİFESİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 29/09/2022 tarihli ve 11271 sayılı Kararı 30 Eylül 2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında. 01.10.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
 • Görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 110,0321 kr/kWh uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda 31,8592 kr/kWh uygulanmasına
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 350,0000 kr/kWh uygulanmasına, 

karar verildi.

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Eylül 2022 tarihli ve 31945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğe eklenen geçici 2. madde kapsamında, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin 17. madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31.07.2023 tarihine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması zorunludur.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Eylül 2022 tarihli ve 31947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tarımsal faaliyet amaçlı bağlantı taleplerinde, birden fazla talebin bulunması ve şebeke yatırımının gerekmesi halinde, bu kapsamda tesis edilen bağlantı hatları, tarımsal bağlantı hattı olarak kabul edilir. Bu çerçevede, tarımsal bağlantı hattı tesis edilmesi için, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı 2 kilometreye kadar olan kullanım yerleri için en az 2 ve uzaklığı 5 kilometreye kadar olan kullanım yerleri için en az 5 kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için 500 metre olarak uygulanır. Bu çerçevede, ortak kullanıma konu şebeke unsurları ilgili dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Tarımsal bağlantı hattının yapılacağı taşınmazlar için söz konusu taşınmaz malikinin muvafakatinin verilmiş olduğu kabul edilir.
 • Bağlantı talebine konu yerin tüketim tesisi olması halinde ilgili tüketim tesisinin dağıtım şebekesine bağlantısının sağlanması amacıyla tesis edilecek bağlantı hattının, kullanım yerinin bulunduğu kullanıcı mülkiyetindeki arazi sınırları dışında kalan kısmının yönetmeliğin 10/B maddesinde belirlenen mesafeleri aşması durumunda, aşan kısımlar dağıtım tesisi çerçevesinde yapılır.

PETROL PİYASASI

PETROL PİYASASINDA KAÇAKÇILIK FİİLLERİ İLE BAĞLANTILI LİSANS İPTAL USULÜNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Lisans iptalleri Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

DOĞAL GAZ PİYASASI

01.09.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK FAALİYET BAZLI TARİFE TABLOSU, NİHAİ TARİFE TABLOSU VE YEŞİL TARİFE TABLOSU YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31/08/2022 tarihli ve 11158 sayılı Kararı 01 Eylül 2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli  tüketicilere, konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatı % 20,4, sanayide % 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında % 49,5, elektrikte mesken abonelerinin tarifesine % 20, sanayi abonelerine %50 ve ticarethane abonelerine % 30 oranında artış yapılarak 01.09.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kararda yer alan tarife tablolarının ve görevli tedarik şirketleri tarafından yeşil tarifeyi seçen tüketicilere 01.09.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kararda yer alan tarife tablosunun onaylanmasına karar verildi. 

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İthalat (Spot) lisansları için yapılan başvurulara Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu cevap süresi 30 gün olarak düzenlenmiştir. LNG lisansları bakımından da uygulanan bu düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
 • İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere verilen lisansların yenilenmesine yönelik başvurularda sunulacak belgeler ile lisans yenileme bedeli ödeme usulüne ilişkin değişiklik yapıldı. 
 • İthalat lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin kapsamında değişiklik yapıldı ve ithalatçı şirket, yurt içinde satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG, CNG veya gaz formunda doğal gaz ithal edilmesi faaliyetlerini yürütür.
 • LNG taşıma faaliyetine ilişkin bilgiler lisansına derç edilmiş olan ihracatçı şirketlere yönelik düzenlemeler yapıldı. 
 • Toptan satış (OTOLNG) lisansı sahibi tüzel kişiler de tesislerini; doğal afetler, yangın ve kaza gibi riskleri kapsayan bir “varlık tüm risk” sigortası ile teminat altına almakla yükümlüdür.
 • Lisans sahibi tüzel kişinin ve/veya lisans sahibi tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı tüzel kişi ortaklarının hisselerinin halka arz edilmesi ya da borsada işlem görmesi, lisans sahibi tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin pay oranını %10’un altına düşürmediği sürece Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) onayına tabi değildir. İlk halka arz işlemi veya halka arz edilmiş hisselerin oranının artırılması işlemi sonucunda herhangi bir ortağın lisans sahibi tüzel kişilikteki doğrudan veya dolaylı pay oranının %10’un altına düşecek olması halinde Kurul onayı alınması gereklidir.
 • Lisans sahibi tüzel kişinin hisselerinin halka arz edilmesi ya da borsada işlem görmesi birtakım şartlara bağlandı.
 • Borsada işlem gören hisseler, mevzuatta belirlenen iştirak sınırlaması ve yasağına aykırı olacak şekilde, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren başka bir lisanslı şirket tarafından edinilemez, edinilmesi halinde konu ilgili mevzuat ihlali kapsamında değerlendirilir.
 • Lisans sahibi tüzel kişinin hisselerinin halka arz edilmesi ya da borsada işlem görmesine ilişkin yükümlülükler lisans sahibi tüzel kişiler ile doğrudan ve dolaylı tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören hisseleri hariç tutularak uygulanır.

LPG PİYASASI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Eylül 2022 tarihli ve 31959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Lisans başvurularında, LPG Otogaz Bayilik Lisansı için, dağıtıcılarla yapılmış LPG otogaz bayilik sözleşme beyanının bulunması zorunludur.
 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre faaliyette bulunanlar esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirmekle yükümlüdürler.

LPG PİYASASINDA LİSANS BAŞVURU VE TADİLLERİNE İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/09/2022 tarihli ve 11184, 11185 sayılı Kararları 20 Eylül 2022 tarihli ve 31959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11184 sayılı karar ile; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’nda değişiklik yapıldı. Buna göre;
 • LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında, LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi yerine LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı sunulur.
 • Sözleşmeye ilişkin temel bilgilerde bir değişiklik meydana gelmesi halinde yeni sözleşme beyanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulur.
 • 11185 sayılı karar ile; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda değişiklik yapıldı. Buna göre;
 • LPG Otogaz Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi yerine LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı aranır.
 • LPG Otogaz Bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde yeni dağıtıcı ile yapılmış sözleşmeye ilişkin LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı ve süresi bitmemiş olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na beyan edilen LPG otogaz bayilik sözleşme beyanına konu sözleşmenin sona erdiğini gösteren fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü sunulur.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI

HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILMASI AMACIYLA İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİNE VEYA KULLANMA İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) 10 Eylül 2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Lisanssız elektrik üretim mevzuatındaki son güncellemeleri de içerecek şekilde güncellemeler ve Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 
 • Mesken ve aydınlatma dışındaki diğer abone gruplarındaki elektrik tüketicileri ile maden veya jeotermal işletme ruhsat sahiplerine Hazine arazilerinde lisanssız elektrik üretim yatırımı yapmak için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecektir.
 • Tebliğde lisanssız elektrik üretimi çerçevesinde, tüketicilerin farklı tedarik bölgelerinde yatırım yapmalarına yönelik ilkelere yer verildi. Buna göre elektrik tüketicileri, tüketimlerinin olduğu tedarik bölgesinin dışında da Hazine arazilerinde birden fazla noktada lisanssız elektrik üretimi yatırımı yapabilecek ve bununla birlikte bu üretim tesislerin tamamı yalnızca tek bir tedarik şirketi bölgesinde kurulabilecektir.
 • Hazine arazileri bu yatırımlar için pazarlık usulü yapılacak ihaleler ile tahsis edilecek iken bazı gruplara ise ilan yapılmaksızın doğrudan irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecektir.
 • Tebliğde bu gruplar kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından bildirilen yatırımcılar, proje bazlı yatırım desteği alan şirketler, endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar, maden veya jeotermal işletme ruhsatı olanlar, belediye ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerin atık ve/veya arıtma çamurlarını kullanacak tesisler ve diğer amaçlarla irtifak hakkı veya kullanma izni alan yatırımcılar olarak sıralandı.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

BAZI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLER TESPİT EDİLDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6085) 16 Eylül 2022 tarihli ve 31955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyet ile Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması, 13.06.2022 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyet ile Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokol, 10.05.2022 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyet ile Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşması, 01.04.2022 tarihinde yürürlüğe girdi.

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) KAPSAMINDA AKDEDİLEN 2015 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12/8/2022 ve 31/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6090) 27 Eylül 2022 tarihli ve 31966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Finansman Anlaşması’nın icra dönemi ve operasyonel uygulama dönemine ilişkin özel koşulunda değişiklik yapıldı.
 • Seçilen sektörler altında öngörülen Eylemlerin Listesi” maddesinin altında yer alan “Enerji” başlıklı tablo aşağıdaki şekilde değiştirildi:
IPA II yararlanıcısı ile DOLAYLI YÖNETİM DİĞER UYGULAMA DÜZENLEMELERİ
Eylem 7 – Enerji 25 949 750 uygulanmaz
TOPLAM 25 949 750 TOPLAM

 

 • Endaktif bütçe tablosunda değişiklik yapıldı.

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) KAPSAMINDA AKDEDİLEN 2016 YILI TÜRKİYE İÇİN YILLIK EYLEM PROGRAMINA AİT FİNANSMAN ANLAŞMASI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 14/7/2022 ve 5/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6091) 27 Eylül 2022 tarihli ve 31966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Finansman Anlaşması’nın icra dönemi ve operasyonel uygulama dönemine ilişkin özel koşulunda değişiklik yapıldı.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/426) 03 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Rekabet Kurulu; 
 • İkinci Başkanlığına Ahmet ALGAN,
 • Üyeliğine Şükran KODALAK,
 • Üyeliğine Hasan Hüseyin ÜNLÜ

            atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456) 10 Eylül 2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur SARIAKÇALI atandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet CEYLAN görevlerinden alındı.
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu KOÇ atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atandı.
 • Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem ÇAKIR görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485) 15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Kürşad DOSDOĞRU atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa ERDOĞAN görevden alındı.

TİCARET, YATIRIM, BANKACILIK VE SANAYİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2023-2025 YILLARINA İLİŞKİN ORTA VADELİ PROGRAM ONAYLANDI.

Orta Vadeli Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6003) 04 Eylül 2022 tarihli ve 31943 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan Orta Vadeli Program (OVP); makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanı yayımlandı.
 • OVP (2023-2025), temel olarak On Birinci Kalınma Planı esaslarını dikkate almaktadır. Uygulama dönemi itibarıyla aynı zamanda hazırlıkları başlatılan On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) dönemine geçiş süreci için de önem arz etmektedir.
 • OVP’nin ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer verilecektir.
 • OVP’de Türkiye ekonomisi ile dünya ekonomisindeki gelişmeler ile beklentilere yer verilmiş, OVP’nin temel amaçları açıklanmış ve makroekonomik hedef ve politikalar belirlendi.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN UYGULANACAK AKREDİTASYON KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI.

Türk Akreditasyon Kurumu’nca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2022/1) 06 Eylül 2022 tarihli ve 31945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ ile Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2022 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya payları belirlenmiş ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlar, akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla, 2022 yılı içinde elde ettikleri brüt gelirlerden (akredite kuruluşların Devlete ödediği vergi ve kesinti dahil) akreditasyon kullanım ücretini/payını Türk Akreditasyon Kurumu’na beyan etmekle ve ödemekle yükümlüdür.
 • Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2022 yılında akreditasyon kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yıl sonunda, www.turkak.org.tr adresinde yayınlanan duyuruya uygun şekilde, 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumu’na bildirir.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Eylül 2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) amacı; asansörlerin periyodik kontrollerine ve bu kontrollerde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşunun, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin, ilgili idarenin ve bina sorumlusunun yükümlülüklerini belirlemesi olarak düzenlendi.
 • A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirme başvurusu ve yetkilendirme süreçleri, günlük periyodik kontrol sayısı, periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi ve ilanı, periyodik kontrol aşamasında gerçekleştirilen testlerde kullanılan yüklerin özellikleri, uygunsuzluklara ilişkin ilgili idarelere yapılan bildirimlerin şekli ve zamanı, risk içeren asansörlerin mühürlenmesi, ilgili idarelerle yapılan protokolün içeriği, muayene personelinin vasıfları, mesleki sorumluluk sigortasının miktarı, periyodik kontrol raporunun ve asansör kimlik etiketinin içeriği ile bazı periyodik kontrol uygunsuzluk tanımlarının detayları yeniden belirlendi.
 • 01.07.2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek periyodik kontrollerde kabin kapısı olmayan asansörlere kırmızı bilgi etiketi iliştirilmesine ilişkin hüküm getirildi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030) 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülükler, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredilebilir.
 • Dahilde işleme izin belgesi, devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla kapatılabilir.
 • Bakanlık tarafından iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlık tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 ay süreyle, 2 takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize başvuruları değerlendirilmez.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dahilde işleme izni kapsamında, tebliğin Ek-7’sinde yer alan listedeki eşyalar hariç olmak üzere bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı ile 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere) işlemine konu eşyanın ithaline izin verilir.
 • Haklı sebep, mücbir sebep ile fevkalade haller hallerine ilişkin müracaat usulü ve sunulması gerekli belgeler ile değerlendirme esaslarında değişiklik yapıldı.
 • Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde belge/izin sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur.

ELEKTRONİK MÜHRE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile; elektronik mührün hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi.
 • Yönetmelik; elektronik mühür sertifika başvurularının alınması, elektronik mühür sertifikasının oluşturulması, kullanılması, iptali ve yenilenmesine yönelik süreçlere, elektronik mühür oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik mühür sahibinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Nitelikli elektronik mühür sertifikası, güvenli elektronik imza oluşturmak amacıyla kullanılamaz.
 • Yönetmelik ile nitelikli elektronik mühür sertifikasında bulunması zorunlu unsurlar ile nitelikli elektronik mühür sertifikası başvurusu ve oluşturulması, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının adli ve idari süreçler bakımından kimlik doğrulamaya ilişkin alması gereken tedbirler ile kayıtları saklama yükümlülüğü düzenlendi.

2023-2025 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI.

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı 1. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı’nın uygulandığı hatırlatıldı.
 • Temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olarak belirlendiği vurgulandı.
 • Kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtildi.

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI’NIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6038) 15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ticaret Bakanlığı (Bakanlık), ithalat denetimi sırasında ciddi risk taşıdığı veya uygunsuzluğu tespit edilen ürünler hakkında piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşları bilgilendirir.
 • Piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşlar, ciddi risk taşıdığına dair belirtiler buldukları veya uygunsuzluğunu tespit ettikleri ürünler ile buna karşı aldıkları önlemler hakkında Bakanlık’ı acilen bilgilendirmek ve ithalatta önlem alınmasını talep etmekle yükümlüdür.
 • Teknik düzenlemelerin ve denetimlerin dış ticarette koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflığı için uygulama birliği ve yeknesaklık karar çerçevesinde sağlanır. 
 • Karar ve karara dayalı mevzuata, yazılı bildirimlere, talimatlara veya taahhütnamelere aykırı hareket edenler, sahte belge kullananlar ve belgede tahrifat yapanlara tatbik edilecek müeyyideler belirlendi.

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Eylül 2022 tarihli ve 31959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yetkili derecelendirme kuruluşunun banka dışı ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI VE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 21 Eylül 2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yönetmeliğin eksik belge ile başvurunun tamamlanmasına ilişkin 11. maddesinin beşinci fıkrası ile kararın tamamlanmasına ilişkin 26. maddesi 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Yönetmelik, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yönetmeliğin 2. maddesi ile yapılan değişiklikler 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilmesi zorunlu olan sözleşme öncesi bilgi formunu, yönetmelikte yer alan diğer hususlar yanında yönetmelikte belirtilen sair bilgileri içerecek şekilde düzenlenmek zorundadır.
 • Konut finansmanı kuruluşunun, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Konut Finansmanı Tercih Formunun yönetmelikte belirtilen şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.
 • Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması yasaktır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yönetmeliğin 2. 3. maddeleri ile yapılan değişiklikler 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye yapacağı bilgilendirmede, yönetmelikte yer alan diğer hususlar yanında yönetmelikte belirtilen sair bilgiler yer alır.
 • Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesi, yönetmeliktekilere ek olarak sigortalı kredi teklifinin tüketici tarafından tercih ve kabul edilmesi halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi içerir.
 • Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranının artırılması durumunda, tüketiciye bildirim yükümlülüğü bulunmakta olup bu oranın düşürülmesi durumunda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
 • Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması yasaktır.

BANKALAR TARAFINDAN TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26) 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kredi tahsis ücretlerine ilişkin değişiklik yapıldı. Kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin % 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin % 0,125’ini geçemez. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamaz. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır.
 • Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilir. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin % 1,10’unu geçemez. Rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık % 1’ini geçemez. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilir. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır.

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27) 30 Eylül 2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.09.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ALIMLARDA ARTIRIMLI VE EK FİYAT FARKI İLE SÜRE UZATIMI VE FESHE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5995) 02 Eylül 2022 tarihli ve 31941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlara ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanabilecek, süre uzatımı verilebilecek ve/veya sözleşmeler feshedilebilecektir.

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5997) 02 Eylül 2022 tarihli ve 31941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Belli istekliler arasında ihale usulün uygulanması için satın alınacak mal veya hizmetin uzmanlık ve ileri teknoloji gerektirmesi, yapılacak işin veya satın alınacak mal, hizmet veya sistem ile ulusal menfaat ve güvenliğin gerektirdiği durumlarda ve/veya araştırma-geliştirme projelerinin gerçekleştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması amacını taşıması gerekmektedir.
 • İlan yapılmaksızın, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde ihalenin fiyatı üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılması pazarlık usulünün uygulanabilmesi için belirtilen şartlarından birinin karşılanması gerekmektedir. 
 • Mal ve hizmet alım sözleşmelerinde iş miktarına ilişkin olarak artış talep edilebilmesi, artışa konu olan işin;
 1. Sözleşme kapsamındaki mal ve hizmet alımına dair olması ve
 2. Asıl iş çerçevesinden ayrılmasının Teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması

şartlarına bağlı olup, bu şartların karşılanması koşuluyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar olan dahilinde iş artışı yapılabilir. 

 • Geçici teminat mektubunun ve kesin teminat mektubunun alınması hallerine ilişkin usuller düzenlendi.
 • İhalelerde esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez. İhalenin Türk lirası esas alınarak gerçekleştirilmesi durumunda Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak fiyat farkı ödenebilir. 

TEİAŞ TARAFINDAN YAPILAN ALIMLARDA FİYAT FARKI VE EK FİYAT FARKI VERİLMESİ İLE FESHE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile 08 Eylül 2022 tarihli ve 31947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğe eklenen artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshine ilişkin geçici 4. madde uyarınca, 01.04.2022 tarihinden önce ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 15.04.2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemeler getirildi.
 • 01.01.2022 tarihinden önce ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 15.04.2022 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerden, 15.04.2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin % 15’ine kadar olanlar (bu oran dahil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Sözleşmenin feshi halinde yüklenici hakkında fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu durumda, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında, teşekkül bünyesinde satınalma ve ihale yapmaya yetkili birimlerden (İdare) herhangi bir mali hak talebinde bulunulamaz. Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik İdare’ce uygun görülecek tedbirlerin alınması şarttır. 

TENMAK TARAFINDAN YAPILAN ALIMLARDA FİYAT FARKI VE EK FİYAT FARKI VERİLMESİ İLE FESHE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ar-Ge Projeleri Kapsamında Gerçekleştirilecek Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10 Eylül 2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesindeki Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile bu projelerle doğrudan bağlantılı olan ve projenin yürütülmesi için zorunluluk arz eden yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen yönetmeliğe göre TENMAK ihalelerinde; aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmeyecektir. Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ise kısımlara bölünemeyecektir. TENMAK, düzenlediği ihalelerde yerli istekliler lehine % 25’e kadar fiyat avantajı uygulayabilecektir.
 • TENMAK imzaladığı sözleşmelerde; enflasyon, kur hareketleri ve küresel hammadde fiyatlarındaki olağan dışı artışlardan etkilenen üstlenicileri korumak amacıyla fiyat farkı verebilecektir. Gerçekleşmesi % 15’i aşmamış sözleşmelerin feshi de mümkün olacaktır.
 • 01.04.2022 tarihinden önce, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan ihaleler ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan; 08.04.2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) mal ve hizmet alımlarına ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı hesaplanabilecektir.

ÇEVRE, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01 Eylül 2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olan tesislerde, ön işlem ve geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken şartlardan olan kapalı alanlar haricindeki alanların güvenliğinin gerekli yapı malzemeleri ile çevrilmesi şartı aranmaz. Bu alanların girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel bulunması durumunda madde içerisinde belirtilen radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde veya sınırları içerisinde tesislere hizmet vermek amacıyla kantar olması durumunda kantar bulundurma şartı aranmaz.
 • Atık kabul biriminin sağlaması gereken fiziki şartlarda değişiklikler yapıldı. 

OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09 Eylül 2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğ, AIS Klas-B CS cihazlarını kullanacak olan gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemileri kapsamaktadır.
 • Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer ticari gemilerden tam boyu 10 metre ve üzeri diğer tüm ticari gemiler AIS Klas-B CS cihazı ile donatılacaktır.
 • Yerel deniz trafiğinin takibine yönelik bir sistemin kurulu olduğu bölge liman başkanlıkları/liman başkanlıkları idari sahaları içerisinde yerel deniz trafiği dahilinde çalışacaklar hariç olmak üzere uluslararası sefer yapan ve Klas-A tipi AIS cihazı bulunan gemiler ulusal sularımız dahilinde sefer yapmaya başladıklarında AIS Klas-B CS cihazından muaf olacaktır.

KOMPOST TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kompost Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kompost tesisinden kaynaklı bakiye atıkların, atıktan türetilmiş yakıt üretiminde kullanılmasında, Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği hükümleri uygulanır. 
 • İl müdürlükleri, bazı biyobozunur atıkların kompostlaştırılmasında; Sıfır Atık Yönetmeliği ile tanımlanan atık önleme ve azaltım faaliyetleri kapsamında, sıfır atık temel seviye belgesi olan mahalli idareler, organize sanayi bölgeleri, havalimanları ve üniversiteler tarafından yapılacak kompost tesisleri için tebliğde yer alan Kompost Tesisi Onay Yazısı vermekle ve onay verdiği kompost tesisini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevrimiçi programına kayıt etmekle yükümlüdür.
 • Biyobozunur atıklar olarak tanımlanan atıklar arasında yer alan pazar yeri, hal, manavlardan kaynaklanan atıklar, yiyecek hazırlama atıkları ile park ve bahçe atıklarının kompostlaştırılmasında; Sıfır Atık Yönetmeliği ile tanımlanan atık önleme ve azaltım faaliyetleri kapsamında, sıfır atık temel seviye belgesi olan mahalli idareler, organize sanayi bölgeleri, havalimanları ve üniversiteler tarafından yapılacak kompost tesislerinde bulunması gereken teknik özellikler belirlendi.

İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Eylül 2022 tarihli ve 31955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İskan maksadı ile verilen taşınmazların elden çıkarma yasağına ilişkin süre temlik tarihinden itibaren 10 yıldan 5 yıla indirildi.
 • Kamulaştırma bedelleri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) değişim oranına göre güncellenir.

TAPU KÜTÜĞÜ, KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ VE BUNU TAMAMLAYAN DEFTER VE PLANLARA İLİŞKİN TEKNİK İŞLEMLERDE KULLANILAN YANILMA SINIRI TANIMLANDI.

Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 27 Eylül 2022 tarihli ve 31966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik, tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve bunu tamamlayan yevmiye defteri, belgeler ve tapu planlarına ilişkin; aplikasyon ve yüzölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

İLERİ TASARIM YÖNTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ GEREKTİREN, ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETİ YERİNE GETİRECEKLERİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR BELİRLENDİ.

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik 28 Eylül 2022 tarihli ve 31967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yönetmeliğin Ek-2’sinin Y.1.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentleri 01.01.2024 tarihinde, (c) bendi 01.01.2025 tarihinde, diğer hükümleri 28.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Yönetmelik, ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren, özellik arz eden binaların tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetleri ile bu hizmeti yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ve hizmetin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektedir.
 • Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan (Bakanlık) aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve münhasıran akademik eğitim, proje tasarımı veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan ilgili meslek mensupları tarafından gerçekleştirilir.
 • Yönetmelikte belirtilen işlerde yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenlerinden tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınması ve ilgili gözetmen raporlarının ve tutanakların bir nüshasının yapı ruhsatı başvurusunda ilgili projelerle birlikte ilgili idaresine verilmesi zorunludur. İlgili proje müellifleri, tasarımını üstlendikleri projelerde tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınmadan proje işini sürdüremezler.
 • Yapı sahibi, proje müellifinin çalışmaya başlaması ile birlikte yönetmelikte belirlenen konular için listede kayıtlı tasarım gözetmeni/gözetmenlerinden hizmet satın alır. Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; yapı sahibi ile tasarım gözetmeni/gözetmenleri arasında, akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. 
 • Hizmet bedelinin, işin niteliğine göre götürü bedel üzerinden veya Bakanlık tarafından yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri ile hizmete esas yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen yapının yaklaşık maliyeti üzerinden ve her bir uzmanlık konusu için ayrı ayrı hesaplanması esastır. 
 • Yapı sahipleri, proje müellifleri ve tasarım gözetmenleri, ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine uygun olarak sağlamak; tüm iletişimi doğru, eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür. 
 • Yapı sahiplerinin, proje müelliflerinin ve tasarım gözetmenlerinin Bakanlık’a yapacakları bildirimlere dair standart formlar, tasarım gözetimi hizmeti kontrol föyleri, iyi uygulama dokümanları, hizmet sözleşmesi örnekleri gibi uygulamada uyulacak ve kullanılacak belge formatları Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANLARI BELİRLENDİ.

  1. Anılan kanun hükmünün birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan oran; kararda yer alan tevkifat oranlarına ek olarak Darphane sertifikaları için % 0 olarak tespit edildi.
  2. Anılan kanun hükmünün on birinci fıkrasında yer alan oran; kararda yer alan tevkifat oranlarına ek olarak Darphane sertifikaları için % 0 olarak tespit edildi.

AR-GE DESTEKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TENMAK’IN GÖREV ALANINA GİLEN AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK PROGRAM VE DESTEKLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelik 02 Eylül 2022 tarihli ve 31941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Yönetmelik, TENMAK tarafından görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini özendirmek, bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve yaptığı çalışmalarla bu alanlara katkı sağlayanları ödüllendirmek amacıyla yürütülecek ödül programı ve etkinlik desteklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacını taşımaktadır.

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR BELİRLENDİ.

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik 07 Eylül 2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Spor kulüpleri tarafından mevzuat açısından tutulması gereken defter ve kayıtlara ilişkin birtakım düzenlemeler getirildi.

SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL VARLIĞI DEVİRLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin usul ve esaslar düzenledi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@