Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2022

#30
Mart 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 13 dakika

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10/03/2022 tarihli ve 10832, 10834, 10841 ve 10842 sayılı Kararları 12 Mart 2022 tarihli 31776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

10834 sayılı Kurul kararı ile;

 • Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) uyarınca Ar-Ge proje başvurularını incelemek, uygun olanları onaylamak, onaylanmış projelerin uygulamasını ve ilgili mevzuat uyarınca dağıtım şirketlerine tahsis edilmiş Ar-Ge bütçelerinin kullanımını izlemek üzere Başkanlık Oluru ile kurulan komisyon (Komisyon) tarafından yapılacak yazışmalar Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. 
 • Ar-Ge proje başvurusunun, Komisyon tarafından Usul ve Esaslar’ın 5. maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi esastır. Ayrıca Komisyon; projenin sonunda bir araştırma raporu hazırlanması ya da ürün çıkarılması, projenin süresinin ve/veya bütçesinin makul olması, projeye katılacak bir paydaş var ise konu hakkındaki tecrübesi ve yetkinliği hususlarını dikkate alarak proje başvurularını değerlendirir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, Komisyon proje başvurusunu, bu projenin uygulama sürecinde ilgili mevzuata uygunluk açısından oluşabilecek veya oluşması beklenen uygulamalar yönünden de değerlendirir.

10841 sayılı Kurul kararı ile;

 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)’nin 15.01.2022 tarih ve 31720 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 5123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan 2022 yılı iletim şebekesi yatırımlan tutan toplamı 2.590.417.000 TL olarak onaylandı. Buna göre BOTAŞ, 2022 yılı içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemez ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamaz. Proje ödenekleri, yatırımı ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz.

10842 sayılı Kurul kararı ile;

 • 20.11.2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen ve 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının eki olan “Ek-2 Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” ve “Ek-3 Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu” değiştirildi.

ELEKTRİK PİYASASI

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 tarihli ve 10817 sayılı Kararı 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10817 sayılı Kurul kararı ile; Mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin 27.07.2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile binaların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler mesken abone grubu kapsamında olacaktır.

ALÇAK GERİLİM TEK ZAMANLI ABONE GRUBU İÇİN FATURAYA ESAS GÜNLÜK ORTALAMA TÜKETİM MİKTARI GÜNCELLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2022 tarihli ve 10818, 10819, 10820 sayılı Kararları 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10818 sayılı Kurul kararı ile; Mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 7 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 01.03.2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 8 kWh olarak güncellenmesine karar verildi.
 • 10819 sayılı Kurul kararı ile; 1 Mart tarihinden itibaren ticarethane alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına; faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanmasına karar verildi.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2022 tarihli ve 10818, 10819, 10820 sayılı Kararları 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10820 sayılı Kurul kararı ile; 20.01.2018 sayılı ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.03.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kararın EK’inde yer alan tabloların onaylanmasına karar verildi.

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANMIŞTIR. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/03/2022 tarihli ve 10832, 10834, 10841 ve 10842 sayılı Kararları 12 Mart 2022 tarihli 31776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

10832 sayılı Kurul kararı ile; 

 • 10 kW’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esasların kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesine karar verildi.
 • 18.01.2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp 04.11.2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle ismi ”10 kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar”ın adı “25 kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar” olarak değiştirildi ve aynı usul ve esasların 1. maddesinin ilk fıkrası ile 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10 kW” ibaresi “25 kW” olarak değiştirildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 tarihli ve 10847-1, 10847-2 ve 10866 sayılı Kararları 18 Mart 2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10847-1 sayılı Kurul Kararı ile; 30.09.2021 tarihli ve 10442-2 sayılı Kurul Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
 • 10847-2 sayılı Kurul Kararı ile; “Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri”nin kabul edilmesine karar verildi.
 • 10866 sayılı Kurul Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.03.2022 tarihli toplantısında “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın kabul edilmesine karar verildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM FİYAT DÜZENLEMELERİ YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2022 tarihli ve 10887, 10888, 10889, 10890 sayılı Kararları 30 Mart 2022 tarihli 31794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 10887 ve 10889 sayılı kararlar yayımlandıkları tarihte, 10888 ve 10890 sayılı kararlar 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

10887 sayılı Kurul Kararı ile;

 • 18 Mart 2022 tarihli “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”da değişiklik yapıldı.
 • 8 Mart 2022 tarihinden önce bildirimi yapılan, 1 Şubat ve sonrası için Piyasa Yönetim Sistemi’ne girişi yapılmış onaylı ikili anlaşmaların sözleşme süresinin uygulama döneminden daha kısa olması halinde sözleşme dönemi boyunca, daha uzun olmaları halinde ise destekleme bedeline konu uygulama süresi boyunca muafiyet tanınmasına yönelik oldu.

10888 sayılı Kurul Kararı ile;

 • İthal Kömür, Doğal Gaz, Fuel Oil, Nafta, LPG ve Motorin gibi yakıtlarda üretilen elektrik için tavan fiyatı 2.500 TL/Megavat-saat (MWh) olarak belirlendi.
 • Güneşin de içerisinde olduğu diğer kaynaklar için uygulanan tavan fiyatı 1.200 TL/MWh olarak belirlendi.
 • İşbu fiyatlar tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme amacıyla 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerli olacaktır.

10889 sayılı Kurul Kararı ile;

 • Aylık olarak güncellenecek azami uzlaştırma fiyatının formülasyonu belirlendi.

10890 sayılı Kurul Kararı ile;

 • Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari fiyatın 0 TL MWh, azami fiyatın ise 2.500 TL MWh olacağı hükmü getirildi.

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Mart 2022 tarihli 31774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin tanımlar maddesine aşağıdaki tanım eklendi:
 • Trijenerasyon: Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma işlemlerinin eşzamanlı olarak birlikte yapıldığı enerji üretim tesislerini ifade eder. 
 • Mikrokojenerasyon tesisleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık) tarafından belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinde yapılan üretim faaliyetleri, önlisans ile lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.
 • Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde üretim lisansı alındıktan sonra, üretim lisansına konu sahada, malikin kendi arazisi üzerine kuracağı lisanssız üretim tesisi başvuruları Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunmak ve bahse konu üretim lisansı ile başka lisanslı üretim tesisini etkilememek kaydıyla kabul edilebilir. Aksi halde her aşamada reddedilir.
 • Önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi de kurulmak istenmesi halinde, elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)’nden görüş istenir.
 • Önlisansa konu üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi kapsamında yapılan tadil başvurusu, söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş alınması kaydıyla uygun bulunabilir.
 • Tedarik lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiler, lisanslarına müstakil elektrik depolama tesisi de eklemek istemeleri halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na başvuruda bulunur. Bu kapsamdaki tesis için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz. Talebin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın Kurul kararında belirlenen süre içerisinde Kurum’a sunulması halinde ilgili ana hizmet birimi tarafından depolama tesisine ilişkin bilgiler tedarik lisansına derç edilir.
 • Müstakil elektrik depolama tesisi kurulmak amacıyla yapılan tedarik lisansı başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.
 • Üretim lisansı başvurusunda şirket asgari sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının % 20’sine, nükleer enerjiye veya yerli kömüre dayalı veya mekanik gücü 100 MW’ı aşan yenilenebilir enerji kaynak alanları kapsamında üretim tesisi kurulması için yapılan üretim lisansı başvuruları açısından % 5’ine artırıldığına ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Kurum’un onayının alınacağına ilişkin şirket esas sözleşmesi sunulur.
 • Mevcut tedarik lisansına müstakil elektrik depolama tesisi eklenmesi kapsamında yapılan lisans tadil başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.
 • Üretim lisansı sahibi, ilgili mevzuatta sayılanların yanı sıra;
 • Üretim tesisinin lisansa dercedilen tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulünün yapıldığı tarihe kadar, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde EPDK’ya, usulüne uygun olarak ilerleme raporu sunmak,
 • Kabulü yapılarak işletmeye geçen biyokütleye dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin lisans sahibi tüzel kişiler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınması gereken belgeyi kabul tarihinden itibaren 24 ay içerisinde Kuruma sunmak,
 • Lisans verilmesine esas olan gerekli izin, onay, ruhsat ve benzerlerinin geri alınması, kaldırılması, sonlandırılması, yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumlarını en geç 1 ay içerisinde Kurum’a bildirmek, ile yükümlüdür.
 • Dağıtım şirketinin genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler, aynı ortaklık yapısına sahip diğer elektrik dağıtım şirketleri dışında, elektrik piyasasına, elektrik piyasası ile ilgili hizmet veren diğer şirketlerde eş zamanlı olarak görev alamaz.
 • Dağıtım şirketinin lisansına kayıtlı olan bildirim adresi, faaliyette bulunduğu dağıtım bölgesi dışında bir yer olamaz.
 • Görevli tedarik şirketi ile görevli tedarik şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin farklı kişilerden oluşturulması zorunludur.
 • Önlisans ve lisans alma, lisans yenileme, önlisans ve lisans sureti çıkartma ile önlisans ve lisans tadili bedelleri peşin olarak ödenir. Aynı dilekçeyle veya elektronik ortamda aynı gün yapılan başvurularda farklı konuların bulunması halinde, söz konusu başvuru kapsamında Kurul ve ilgili ana hizmet birimi tarafından ayrı ayrı sonuçlandırılacak tadiller için ayrı tadil bedelleri alınır.
 • İzin verildiği tarihten itibaren 6 aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme ve bölünme işlemlerine devam olunamaz.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Mart 2022 tarihli 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kullanıcıya bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında tahsis edilen kapasite, kullanıcının anlaşma gücünü oluşturur. İletim sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin azami değeri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında belirtilen anlaşma gücünü aşamaz. Ancak, arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebilir. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerji güç aşımı olarak değerlendirilmez.
 • Kullanıcıya bağlantı anlaşmasında tahsis edilen kapasite, kullanıcının anlaşma gücünü oluşturur. Dağıtım sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin sayaçla ölçülen azami değerinin anlaşma gücünü aşmaması esastır. Ancak, arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebilir. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerji güç aşımı olarak değerlendirilmez.

PETROL PİYASASI

ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL MARKER TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/03/2022 tarihli ve 10826 sayılı Kararı ile kabul edilen “21.05.2015 tarihli ve 5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” 5 Mart 2022 tarihli 31769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • Ulusal markerin, onaylanan başvuruda belirtilen tesiste, teslim tarihinden itibaren 4 ay içerisinde kullanılamayacağının anlaşılması halinde, başka bir tesiste kullanılması için Kuruma taşıma başvurusunda bulunulabilir. Taşıma talebi başvuruları değerlendirilirken, ilgili lisans sahibinin aylık ortalama ulusal marker kullanım miktarı, ulusal marker eklemesi yaptığı tesis sayısı ve bir yıl içerisinde yaptığı taşıma başvurusu sayısı dikkate alınır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 12 kez taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.

DAĞITICI VE BAYİ MARJINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2022 tarihli ve 10876, 10878, 10879, 10880, 10881 sayılı Kararları 26 Mart 2022 tarihli 31790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 10876, 10880 ve 10881 sayılı karar 26 Mart 2022 tarihinde, 10878 ve 10879 sayılı kararlar 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 26 Mart 2022 tarihinde, yürürlüğe girdi. Buna göre;

10876 sayılı Kurul kararı ile;

 • Toplam marj (dağıtıcı ve bayi), dağıtıcı tarafından bayiye her bir benzin ve motorin türleri için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan ilgili bayiye harmanlama maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı düşülerek bulunur. Aynı ilde birden fazla rafineri olması durumunda en düşük fiyat esas alınır. Bayi marjı, ilgili bayiye harmanlama maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı ile Akaryakıt Dağıtım Fiyatı arasındaki farktan az olmayacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenmesine ve elektronik sistemler ile yapılan satışlarda esas alınan toplam marjın indirimsiz satış fiyatı üzerinden hesaplanmasına karar verildi.

LPG PİYASASI

LPG PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARI İLE LPG PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL STOĞUNUN KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA LPG OLARAK TUTULABİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 tarihli ve 10806, 10807 sayılı Kararları 11 Mart 2022 tarihli 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • 10806 sayılı Kurul kararı ile; 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı kabul edildi. Buna göre;
 • Kapasite Raporu, tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ilgililerce son 6 ay içinde düzenlenmiş raporu (son 6 ay içinde düzenlenmemiş olmakla birlikte, tesis kapasitesinde herhangi bir değişikliğin olmadığının belgelenmesi halinde aslı ya da son 6 ay içinde noterden onaylanmış sureti de kabul edilir) ifade eder.
 • LPG taşıma lisansı başvurularında; Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri, vagon kapasiteleri, mülkiyet veya araçla ilgili sözleşme bilgilerinin, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında düzenlenen tescil belgesinin, Demiryolu Tren İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenen uygun türde Demiryolu Tren İşletmeciliği Yetki Belgesinin, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin; boru hatlarıyla ilgili olarak ise kapasite raporları ile tesise ait alınmış her türlü izin ve onayın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası sunulur.
 • 10807 sayılı Kurul kararı ile; LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı kabul edildi. Buna göre; 
 • LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, zorunlu petrol stoğu yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilir.
 •  LPG Dağıtıcı lisansı sahipleri; tutmakla yükümlü olduğu stoğu, lisans alt başlığı kapsamında yer alan depolarında, lisanslı depolarda ve kupon sistemi kapsamında alacağı hizmet aracılığıyla tutar.
 • LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, tutmakla yükümlü oldukları stok miktarının azami % 50’sini benzin türlerinden tutabilir.
 • Stok yükümlülüğü bulunan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, yükümlülük kapsamında deposunu kullandığı depolama veya kupon hizmeti aldığı dağıtıcı lisansı sahibinin lisansının iptal edilmesi veya sona erdirilmesi veya hizmet alınan tesise ait lisansın iptal edilmesi veya sona erdirilmesi durumunda 1 ay içerisinde stok yükümlülüğüne ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Mart 2022 tarihli 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelikte geçen “depolama”; piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri ifade eder.
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla %10’dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz. 
 • Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu aykırılıklarının 10 iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusunun yapılmamış sayılacağı hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır.
 • Lisansların sona ermesi;
  1. Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,
  2. Lisans süresinin bitimi halinde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden,
  3. Lisans sahibinin ölümü veya birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere tüzel kişiliğinin sona ermesi hallerinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,
  4. Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,
  5. Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla

gerçekleşir. 

 

 • Depolama lisansları piyasada üçüncü kişilerle stok yükümlülüğü kapsamında girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erdirilir.
 • LPG Depolama Lisansı sahipleri, piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile iştigal edebilir.

DOĞAL GAZ PİYASASI

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 tarihli ve 10861 sayılı Kararı 19 Mart 2022 tarihli 31783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşbu Karar ile Yer Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar‘ın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verildi. Buna göre;

 • Bir tüzel kişi, mülkiyet veya işletmesinde bulunan farklı yer altı depolama tesisleri için tek yöntem bildirimi sunabilir. Bu yöntem bildiriminin Kurul tarafından onaylanması durumda, ilgili yer altı depolama tesislerinin gelir tavanları Yer Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nın 17. maddesi hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanır ve yöntem bildiriminde yer verilen esaslar uyarınca söz konusu tesislerin tümü için bir yer altı depolama tarifesi belirlenir.

TÜRKİYE BORU HATTI SİSTEMLERİ VE SIVI DEPOLAMA TANKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Mart 2022 tarihli 31769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yönetmeliğin, 3., 11. ve 12. maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte, diğer maddeleri 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; petrol ve doğal gaz iletim ve depolama sistemleri kapsamında karada veya denizaltında (kıyı ötesi) yeni inşa ve imal edilecek doğal gaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatlarının (TS 821 EN 1916, TS EN 639, TS EN 805, TS EN 14161, TS EN 1295 standartları kapsamına giren), su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yine aynı kapsamdaki yeni yapılacak sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.
 • Yeni yapılacak doğal gaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatları, su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yeni yapılacak sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altında değerlendirme ve tasarımları için yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanacaktır.
 • Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak veya zemin üstüne veya altına döşenecek, karada veya denizaltında (kıyı ötesi) yeni inşa ve imal edilecek doğal gaz, sıvı hidrokarbon, petrol ve doğal gaz iletim ve depolama sistemleri kapsamındaki su, atık su taşıyan boru hatlarının (TS821 EN1916, TS EN 639, TS EN 14161, TS EN 1295 standartları kapsamına giren) aynı kapsamdaki su arıtma ve pompa istasyonu tesislerinin deprem etkisi altında tasarımı, performans değerlendirmesi ve güçlendirmesi için uygulanacaktır.
 • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa ve imal edilmiş boru hatları ve tesisleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
 • Yönetmeliğin ekinde yer alan birinci kısmın birinci bölümünün “İlgili Standart, Yönetmelik ve/veya Dokümanlar” başlıklı Bölüm 1.4’ünde yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklendi:
Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction standardı API 653
Welded Tanks for Oil Storage standardı APIO650

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mart 2022 tarihli 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu değişiklik ile yönetmeliğin “Ödeme yükümlülüğü oranının hesaplanması” başlıklı 13. maddesine eklenen fıkra uyarınca bir fatura döneminde yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması (YEKDEM) gelirinin yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) toplam bedelinden fazla olması durumunda, 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ödeme yükümlülüğü oranı, tarifesi düzenlenmeye tabi tüketiciler için uygulanmak üzere, ilgili tedarikçilerin uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak hesaplanacaktır
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@