Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2022

#29
Şubat 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 16 dakika

1- ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDA GÖREV YAPAN DEVLET MEMURLARININ DİSİPLİN AMİRLERİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 18 Şubat 2022 tarihli 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İşbu Yönetmelik ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri belirlendi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Cetveli aşağıdaki gibidir;
UNVAN DİSİPLİN AMİRİ
Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Başkan Danışmanı Başkan
Özel Kalem Müdürü, Kurul Hizmetleri Müdürü, İrtibat Büro Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Başkan
Daire Başkanlığına bağlı personel Daire Başkanı
Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı personel Özel Kalem Müdürü
Kurul Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı personel Kurul Hizmetleri Müdürü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
İrtibat Büro Müdürlüğüne bağlı personel İrtibat Büro Müdürü

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ÜRÜN VE HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ürün ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği 18 Şubat 2022 tarihli 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • TEİAŞ’ın ihtiyacını karşılamak üzere üretilen ürün ve/veya hizmetlerin satışı ile TEİAŞ’ın sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanması, TEİAŞ dışından talep geldiği takdirde TEİAŞ faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.
 • Yönetmelik uyarınca taleplerin karşılanmasında aşağıda belirtilen öncelik sırası izlenir:
 • 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri.
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri.
 • Belediyeler, il özel idareleri ve köyler.
 • Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili olan gerçek ve tüzel kişiler.
 • Talebin karşılanması konusunda ilgili birim amiri Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca tespit edilen ihale yetki limitleri kadar yetkilidir. Yetki limitleri açısından işin bölünmemesi esastır.
 • Mutabık kalınan ürün ve/veya hizmetin satışı ile araç-gerecin kiralanmasında, bunlara ait tahmini keşif bedellerinin talep sahibi tarafından yatırılması esastır. Yatırılan bu bedel avans niteliğindedir.
 • Hizmet veren TEİAŞ personelinin ulaşım, konaklama ve beslenme giderleri talep sahibi tarafından karşılanır.
 • Ürünün değer takdiri; ürünün cinsi, satış üstünlüğü, hali hazır durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılacaktır. Piyasa rayicinin belirlenebilmesi için satışa konu ürünün ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan proforma veya teklif alınır. Rayiç bedelin belirlenmesinde firmalardan alınan teklifler dışında ürüne ilişkin varsa; resmi kurum ve kuruluşların fiyatları, odalardan elde edilecek fiyatlar ve idarece aynı ürüne ilişkin olarak geçmiş dönemde yapılmış satış fiyatları da göz önünde bulundurulacaktır.
 • Mücbir sebepler TEİAŞ tarafından kabul edilebilir bir belgeye dayandırılmalıdır. İş yerini, satış işlemini veya hizmetin yapılacağı yeri etkileyen;
 • Doğal afet (yangın, su taşkını, deprem, sel, genel salgın hastalık, kasırga vb.),
 • Talep sahibinin çalışmasına, işte kullanacağı malzemeleri sağlamasına veya satış işlemine engel olması kaydıyla harp, ambargo, kısmi veya genel seferberlik, sabotaj, salgın hastalıklar,
 • Sorumluluğu talep sahibine ait olmayan yasal grevler,
 • Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve kararnamelerdeki değişikliklerden doğan imkansızlıklar,
 • İşte kullanılacak ürünlerin yüklü bulunduğu nakil aracının yanması, batması veya kazaya uğraması,

mücbir sebeplerdir. Mücbir sebep halleri dışında alım talebi sahibinin, talebinden kısmen ya da tamamen vazgeçmesi halinde, yatırılan avans gelir kaydedilir. Satışa katılarak sözleşme imzalayan yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilir.

 

 • Bu Yönetmelik kapsamında satışı veya kiraya verilmesi işlemi yapılacak ürünlerle ilgili satış ve kiraya verme temel birim fiyatları her yıl ocak ayı içinde ilgili birim personelinin katılımı ile oluşacak komisyon tarafından belirlenir. Gerektiğinde TEİAŞ tarafından üretimi yapılan ürünlerin girdilerinde oluşacak artışlar nedeni ile bu ürünün temel birim fiyatı ilgili birimin teklifi ile güncellenir ve bir genelge ile duyurulacaktır.
 • Ürün satış bedelinin tespit edilmesinde ilgili birimlerce, her yıl sonu itibarıyla bir sonraki yıl uygulanacak satışa esas temel fiyatlar, malzeme, mühendislik, işçilik, araştırma, geliştirme, amortisman, sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan toplam üretim maliyetine genel giderler dahil edilmek suretiyle ürün satış bedeli bulunur. Bu bedel en az %25 kar ilave edilerek tespit edilir. Tespit edilen temel fiyatlar yıl içinde bu maddede yer verilen formül ve esaslara göre eskale edilerek satış fiyatı bulunur ve satışta Ürün Satış Sözleşmesi tanzim ve imza edilir. Ürünün teslimini takip eden yedi gün içinde fatura tanzim edilecektir. 
 • Ürün satışında TEİAŞ dışından gelen talepler karşılanabilecek ise ilgili birimler tarafından fiyatı, ödeme ve teslim şartlarını belirleyen bir sözleşme taslağı düzenlenerek talep sahibine gönderilir. TEİAŞ tarafından hazırlanan teklif, talep sahibi tarafından kabul edildiği taktirde taraflar arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin her türlü masrafları talep sahibine ait olacaktır.
 • Hizmet satışında alınacak hizmet bedelinin tespit edilmesinde ilgili birimlerce, hizmet satışına esas temel fiyat, personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin kira ve test bedelleri, kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta masrafları ile sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan bedele genel giderler dahil edilmek suretiyle maliyet bedeli bulunur. Bu bedel %25 kar ilave edilerek tespit edilecektir.
 • Hizmet talebinin karşılanmasında, karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde yapılacak olan hizmet keşif bedelinin tamamının, peşin olarak talep sahibi tarafından TEİAŞ banka hesaplarına yatırılması esastır. Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel, talep sahibi tarafından yatırılmadıkça ve talep sahibi ile ilgili birim arasında, bu Yönetmelikte esasları belirlenen sözleşme imzalanmadıkça hizmete başlanmaz. Ancak mesai harici ve tatil gününe rastlayan acil hizmetlere ait tahmini veya gerçek bedel tatili takip eden ilk iş günü yatırılır. Hizmetin tamamlanmasını müteakip 7 gün içinde yapılacak hesaplama ile belirlenecek hizmet bedeli tutarında fatura tanzim edilecektir.,
 • Araç-gereçlerin kiraya verilmesinde, teslim eden ile teslim alan arasında TEİAŞ birimleri için tutanak diğer talep sahipleri için ise kira sözleşmesi düzenlenir. tutanak ve sözleşmede, araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa TEİAŞ tarafından saptanacak bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka numarası, teslim tarihi, varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu, lastikler, akü, takım ve avadanlıklar ve benzeri belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim edilme ve teslim alınma yeri sözleşmesinde belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim alınan yerden nakli ve teslim edilecek yere getirilmesi ile ilgili tüm masraflar talep sahibine aittir.
 • Araç-gereçlerin nakliyesinde veya işletilmesi sırasında meydana gelen herhangi bir hasar veya arıza durumunda talep sahibi tarafından hiçbir teknik müdahale yapılamaz ve derhal kiralayan TEİAŞ’ın ilgili birimi haberdar edilir.
 • Kiraya verilen araç-gereçlerin bedelinin 1,25 katı nakit veya kiralama süresinin bitim tarihinden itibaren 90 gün süreli kesin teminat mektubu kiracıdan alınır.
 • TEİAŞ kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisini haizdir. Kiraya verilen araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise, kiracı ikaz edilir. İkazlar yerine getirilmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilerek araç ve gereçler TEİAŞ tarafından geri alınır ve yatırılmış olan bedeller geri ödenmez, irat kaydedilir.
 • Talep sahibine kiraya verilen araç; operatörü veya sürücüsü ile birlikte kiralanır, gereçlerin kullanıcısı ile verilip verilmemesi TEİAŞ tarafından belirlenir. Kiralanmış bulunan araç-gereçlerin TEİAŞ usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımının gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, araç-gereç kontrolüne yetkili olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde üst makama haber vermek suretiyle, aracı veya gereci çalıştırmaktan alıkoyabilecektir.
 • Kiracıya teslim edilen araç ve gereçlerin normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınması sebebiyle gereken tamirat giderleri TEİAŞ’a anormal işletme ve her türlü kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar ve kayıpların giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere verilebilecek her türlü zarar ile iş kazalarından doğacak sorumluluklar kiracıya ait olacaktır.
 • Kiraya verilen gereçler için ise; herhangi bir nedenle meydana gelecek hasar ve arızanın giderilmesi için yapılacak masraflar ile genel giderler kiracıya aittir. Ancak arızanın tamiri mümkün değilse alınan teminat TEİAŞ’a gelir kaydedilerek gereç kiracıya bırakılır.
 • Araç ve gereçlerin geriye alınışında normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınmalar sebebiyle gereken tamir ve bakım giderleri dışında herhangi bir nedenle oluşan hasar ve zarar tespit edilir ve kiracı bunu kendi imkanları ile gideremezse, araç-gereç TEİAŞ tarafından tamir ettirilir. Bu amaçla TEİAŞ tarafından yapılacak masrafların tamamı kiracı tarafından ödenir.
 • Araç-gereçler TEİAŞ birimlerince uygun görülen süre için kiraya verilebilirler. Ancak transformatörler altı aydan az süreyle kiraya verilemez. Bu sürelerden daha az sürelerde kiralanması halinde, altı aylık kira bedeli peşin olarak tahsil edilir. Altı aydan uzun süreyle kiralanmalarda, kira bedeli yine altışar aylık süreler için peşin olarak tahsil edilir. Ancak ilk altı ay hariç müteakip altı ayı geçen süreler içinde vaki olacak erken iadelerde, kira bedeli farkı aylık olarak hesaplanıp kiracıya iade edilir.
 • İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat iki ay önceden haber verilmek suretiyle TEİAŞ tarafından geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan kira süreleri için alınmış olan bedel geri verilir.
 • İlgili birimlerin, satış işlemlerine başlamadan önce yetki limitine bakılmaksızın; satışa konu ürüne ilişkin bilgiler, rayiç bedeli, satışın dayanağı, satış usulü vb. hususları belirtmek suretiyle Genel Müdürlük makamından Satış Ön Oluru almaları zorunludur. Satış Ön Oluru; satışın yapılacağı birim amirinin imzası, satılacak ürünle ilgili Daire Başkanı, Ticaret Dairesi Başkanı ve satılacak ürünle ilgili Genel Müdür Yardımcısının koordinasyon parafı, Ticaret Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşle arz etmesi ve Genel Müdürlük makamının onayı ile tamamlanır. Satış işleminin yetki limitini aşması halinde Satış Ön Olurunda yetki devri talebi de yapılır. Satışa konu ürünlerden TEİAŞ merkez teşkilatında bulunanların satışı, Ticaret Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında bulunanların satışı ise yetki limitleri dahilinde ilgili işletme müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinin satın alma birimlerince gerçekleştirilecektir.
 • TEİAŞ merkez teşkilatı birimlerinde satış komisyonu; Ticaret Dairesi Başkanlığından biri komisyon başkanı olmak üzere iki, ilgili birimden iki ve Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam beş üyeden yetki limitine göre Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Genel Müdürlük makam onayı ile oluşur ve Taşra teşkilatı birimlerinde satış komisyonu; bölge/işletme müdür yardımcısı başkanlığında muhasebe biriminden ve satın alma biriminden birer, ihale yetkilisinin belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam beş üyeden ilgili işletme müdürü veya bölge müdürünün onayı ile oluşur.
 • Satışa konu ürünlerin bedeli teslimattan önce satışı yapan birim tarafından peşin olarak alınır. Satışı üzerinde kalan firma ve kişi herhangi bir nedenle satış bedelinin bir kısmını ödememesi halinde kalan miktara o anda yürürlükte olan günlük ticaret işlerinde kanuni temerrüt faiz oranı uygulanır. Satışı üzerinde kalan isteklinin satışa konu ürünü kısmen veya tamamen sözleşmede belirtilen süre içinde teslim almaması durumunda; ihtarname çekilmek suretiyle sözleşmede belirtilen süre kadar gecikme cezası uygulanır, bu sürenin sonunda da ürünün teslim alınmaması halinde ödenen ürün bedeli iade edilmeden önce kesin teminatı irat kaydedilir ve satış dosyası kapatılır.
 • Ürünleri satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşların sözleşmeyi süresi içinde imzalaması, bedelini peşin yatırması ve tesellümünü aynı gün yapması halinde kesin teminat alınmaz.
 • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından dolayı yeniden düzenlenmesi gereken Tip Şartnameler ve Tip Sözleşmeler ile standart formlar bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde TEİAŞ tarafından hazırlanır ve TEİAŞ’ın kurumsal internet sitesinde yayımlanır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut Tip Şartname ve Tip Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam edilir.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NDA GÖREV YAPAN DEVLET MEMURLARININ DİSİPLİN AMİRLERİ BELİRLENDİ.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 26 Şubat 2022 tarihli 31762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Yönetmelik’in ek’inde belirlendi.
 • ELEKTRİK PİYASASI

FATURAYA ESAS GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİM MİKTARLARINDA VE TARİFE TABLOLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 Tarihli ve 10756, 10757 Sayılı Kararları  1 Şubat 2022 tarihli 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • 10756 sayılı Kurul Kararı ile: 31.12.2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 01.02.2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildi.
 • 10757 sayılı Kurul Kararı ile: Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.02.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karar’a ait Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına karar verildi.

MESKEN ABONELİĞİ İLE İŞİKİLENDİRİLEN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE YÖNELİK UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2022 Tarihli ve 10759Sayılı Kararı  4 Şubat 2022 tarihli 31740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10759 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasası Kanununun 17. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı hükmünün mesken aboneliği ile ilişkilendirilen lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanmasına ilişkin olarak;
 1. Üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmanın saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılmasına.
 2. Saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin, üretimi geçmesi halinde; saatlik mahsuplaşma neticesinde elde edilen net tüketim değeri üzerinden kademeli tarife uygulamasının yapılmasına,
 3. Aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli tarife kapsamında uygulama yapılmasına. karar verildi.

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  24 Şubat 2022 tarihli 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dengeleme birimi olup dengeleme güç piyasası kapsamında teklif sunmamış olan veya dengeleme birimi olmayan üretim tesislerine sahip piyasa katılımcılarına, ilgili üretim tesisleri için Sistem İşlemecisi tarafından acil durum talimatı verilebilir. Bu talimatlar için uzlaştırma fiyatı olarak, talimatın yük alma yönünde olması halinde ilgili saatte verilmiş olan yük alma talimat fiyatlarının en yükseği, talimatın yük atma yönünde olması halinde ilgili saatte verilmiş olan yük atma talimat fiyatlarının en düşüğü kullanılır ve talimatlar net talimat hacminin belirlenmesinde kullanılmak üzere kayda alınır. İlgili saatte, acil durum talimatı ile aynı yönde talimat oluşmaması durumunda, bir önceki ay aynı yönde verilmiş olan teklif fiyatlarının aritmetik ortalaması söz konusu talimatlar için uzlaştırma fiyatı olarak kullanılır. Ancak yük alma talimatları için belirlenen aritmetik ortalama fiyatın ilgili saatin piyasa takas fiyatından düşük olması veya yük atma talimatları için belirlenen aritmetik ortalama fiyatın ilgili saatin piyasa takas fiyatından yüksek olması durumunda ilgili saatin piyasa takas fiyatı, söz konusu talimatlar için uzlaştırma fiyatı olarak kullanılır.

 

SON KAYNAK TEDARİKİ KAPSAMINDAKİ TÜKETİCİLER İÇİN TEMİN EDİLECEK ELEKTRİK ENERJİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10810, 10811, 10812 ve 10814 Sayılı Kararları 26 Şubat 2022 tarihli 31762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10814 sayılı Kurul Kararı ile; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 26. maddesinde sayılan görevli tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4. tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edeceği elektrik enerjisinin, takvim yılı bazında %50’sinden az olmamak kaydıyla %90’ına kadar olan miktarını Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden temin edilmesine karar verilmiştir.

2. PETROL PİYASASI

SOCAR TURKEY AKARYAKIT DEPOLAMA A.Ş. İLE BAZI ŞİRKETLERİN DEPOLAMA VE İLETİM LİSANSLARI KAPSAMINDA TARİFELERİNİN TADİLİNE KARAR VERİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2022 Tarihli ve 10763, 10764, 10765, 10766 ve 10767 Sayılı Kararları  4 Şubat 2022 tarihli 31740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10763 sayılı Kurul Kararı ile: Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş’nin; DEP/7191-7/38782 sayılı depolama lisansı kapsamında Siteler Malı. Kardeşlik Cad. No: 10 Aliağa-İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.
 • 10764 sayılı Kurul Kararı ile: Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş’nin; PİL/7191-8/38784 sayılı iletim lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No: 10 Aliağa-İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa İletim Tesisine (İskele) ilişkin iletim tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.
 • 10765 sayılı Kurul Kararı ile: Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin; PİL/8441-1/41141 sayılı iletim lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No: 10 Aliağa – İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine (Star Hattı) ilişkin iletim tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.
 • 10766 sayılı Kurul Kararı ile: Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin; PİL/7191-9/38785 sayılı iletim lisansı kapsamında Siteler Malı. Kardeşlik Cad. No: 10 Aliağa-İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa İletim Tesisine (Tüpraş Hattı) ilişkin iletim tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.

GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ’NİN İLETİM LİSANSI VE DEPOLAMA LİSANSI KAPSAMINDA TARİFELERİNİN TADİL EDİLEREK ONAYLANMASINA KARAR VERİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10810, 10811, 10812 ve 10814 Sayılı Kararları 26 Şubat 2022 tarihli 31762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10810 sayılı Kurul Kararı ile; Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin; PİL/1266-2/22636 sayılı iletim lisansı kapsamında Atatürk Mahallesi Karaağaç Caddesi No:9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin iletim tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.
 • 10811 sayılı Kurul Kararı ile; Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin; PİL/9675-1/43785 sayılı iletim lisansı kapsamında Atatürk Mahallesi Karaağaç Caddesi No:9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin iletim tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.
 • 10812 sayılı Kurul Kararı ile; Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin; DEP/476-163/10883 sayılı depolama lisansı kapsamında Atatürk Mahallesi Karaağaç Caddesi No:9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin tadil edilerek onaylanmasına karar verildi.

3. DOĞAL GAZ PİYASASI

İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/02/2022 Tarihli ve 10796 Sayılı Kararı ile İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” (“Usul ve Esaslar”) kabul edilerek 19 Şubat 2022 tarihli 31755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Merkez nüfusu 15.000 ve üzerinde olan ilçelerin listesi BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilir. Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde merkez nüfusun tespitinde 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle mahalleye dönüşen köylerin/beldelerin nüfuslarının dikkate alınmaması gerektiği BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve veya kuruluşlara bildirilir.
 • Merkez nüfusu sonradan 15.000 ve üzerine çıkan ilçelerin tespit edilebilmesi amacıyla, BOTAŞ tarafından her yıl Mart ayı sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlardan merkez nüfusu 15.000 ve üzerine çıkan ilçelerin listesi temin edilerek EPDK’ya sunulur. EPDK tarafından bu madde çerçevesinde değerlendirilen ilçeler BOTAŞ’a bildirilir. BOTAŞ tarafından EPDK’nın görüşleri ile birlikte söz konusu ilçeler Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık tarafından onay verilen ilçeler 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilir.
 • Merkez nüfusu 10.000 ve üzerinde olup bölgesel coğrafi koşulları, tüketim potansiyeli veya bölgede bulunan tesislerin ihtiyaçları açısından şehir besleme hattı yapımında ekonomik veya stratejik fayda görülen ilçeler, EPDK tarafından kendisine intikal eden talepler doğrultusunda ilgili dağıtım şirketlerinin görüşleri ile birlikte Bakanlık onayına sunulmak üzere BOTAŞ’a bildirilir. Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da görüşü alınarak şehir besleme hattı yapılmasına onay verilen ilçeler Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilir.
 • 28.12.2021 tarihli ve 4978 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, merkez nüfusu 10.000 ve üzerinde olan ilçelerin listesi 01.04.2022 tarihine kadar BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan temin edilerek EPDK’ya sunulur. Söz konusu ilçeler için Usul ve Esaslar’ın 5. maddesinde belirtilen işlemler yürütülür.

4. YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI

ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA İLİŞKİN USULLER BELİRLENDİ.

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 5187)  5 Şubat 2022 tarihli 31741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Yönetmelik kapsamına giren ürünler, yetkili kuruluşlarca yayımlanan uygulama tebliğleri ile belirlenecektir.
 • İnsan ve eşya taşıma maksadıyla kullanılan ulaşım araçları Yönetmelik’in kapsamı dışındadır kalacaktır.
 • Florlu sera gazlarına ilişkin Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatı da dahil olmak üzere, Yönetmelik ve buna dayanılarak yetkili kuruluşlar tarafından yayımlanan uygulama tebliğleri, Avrupa Birliği’nin atık yönetimi ve kimyasallar mevzuatına halel getirmeyecektir.
 • Yetkili kuruluş, uygulama tebliğleri kapsamındaki ürünlerin, bu tebliğlere uygun olması ve “CE” işareti taşıması kaydıyla, piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete sunulmasını sağlayacak gerekli tüm önlemleri alacaktır.
 • Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşça, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • Yetkili kuruluş, ürünlerin uygunluğu konusunda tüketicilerin ve diğer ilgili tarafların görüş ve önerilerini kendisine kolaylıkla iletebilmelerini teminen gerekli tedbirleri alır.
 • İmalatçının Türkiye’de yerleşik olmadığı ve Türkiye’de yerleşik bir yetkili temsilcinin bulunmadığı durumlarda, ithalatçı;
  1. Piyasaya arz edilen ve/veya hizmete sunulan ürünün Yönetmelik’e ve uygulama tebliğlerine uygun olmasını sağlamakla, 
  2. AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı hazır bulundurmakla yükümlüdür.
 • Uygulama tebliğleri kapsamındaki ürün piyasaya arz edilmeden ve/veya hizmete sunulmadan önce üzerine, “CE” İşareti Yönetmeliği’ne uygun olarak “CE” işareti iliştirilecektir.
 • İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin, ürünün uygulama tebliğlerinin ilgili hükümlerine uygun olduğunu temin ve beyan ettiğine dair AB uygunluk beyanı hazırlanacaktır.
 • “CE” işareti Yönetmelik’te belirtilen esaslara uygun olarak kullanılacaktır.
 • AB uygunluk beyanında, Yönetmelik’te belirtilen hususlar yer alır ve ilgili uygulama tebliğlerine atıf yapılacaktır.
 • Ürünlere, “CE” işaretinin anlamı ya da şekli konusunda kullanıcıyı yanıltabilecek işaretler iliştirilemeyecektir.
 • Ürünün nihai kullanıcıya ulaştığı aşamada, Yönetmelik’in ikinci bölümü kapsamındaki bilgilerin Türkçe olması zorunludur. Söz konusu bilgiler, Türkçenin yanı sıra, AB kurumlarının resmi dillerinde de verilebilir. Bu hüküm uygulanırken uyumu sağlanmış semboller, tanınmış kodlar veya diğer araçların olup olmadığı, ürünün hangi kullanıcı türü için düşünüldüğü ve verilecek bilgilerin yapısı göz önünde bulundurulacaktır.
 • İlgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olan ve “CE” işareti taşıyan ürünlerin, ilgili uygulama tebliğlerinin kapsamında bulunan ve Yönetmelik’in birinci bölümündeki ürünler için çevreye duyarlı tasarım parametrelerine ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dayanılarak piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez. Ancak Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde belirlenen enerji performansı gerekliliklerine ve sistem gereksinimlerine dair hükümler saklı kalacaktır.
 • “CE” işareti taşıyan ürünlerin, ilgili uygulama tebliğlerinde çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin öngörülmediği durumlarda, Yönetmelik’te belirtilen çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dayanılarak piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemeyecektir.
 • İlgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olmayan ürünlerin, bu hükümlere uygunluğu sağlanıncaya kadar piyasaya arz edilemeyeceğini ve/veya hizmete sunulamayacağını açık bir şekilde gösteren bir işaret taşımaları kaydıyla, ticari fuarlar ve sergilerde tanıtımı engellenemeyecektir.
 • Yetkili kuruluşun, “CE” işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir ürünün, ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olmadığını tespit etmesi halinde, imalatçı veya yetkili temsilcisi, ürünü ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine ve/veya “CE” işaretine uygun hale getirmek ve yetkili kuruluş tarafından belirlenen şartlarda ve sürede ihlali sona erdirmekle yükümlü olacaktır.
 • Ürünün Yönetmelik’e veya ilgili uygulama tebliğlerine uygun olmadığına dair yeterli bulgu bulunması durumunda yetkili kuruluş, bulguların önemine göre ürünün uygun olduğu tespit edilene kadar, ürünün piyasaya arzının yasaklanması da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri alacaktır.
 • Uygunsuzluğun devam ettiği durumlarda yetkili kuruluş, ürünün piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasını kısıtlayan ya da yasaklayan bir karar alır veya ürünün piyasadan çekilmesini sağlar. Ürünün yasaklanması veya piyasadan çekilmesi durumlarında, Avrupa Komisyonu (“Komisyon”) ve üye ülkeler Ticaret Bakanlığı aracılığıyla ivedilikle bilgilendirilecektir.
 • Yetkili kuruluş tarafından Yönetmelik kapsamında alınan, ürünün piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü karar, gerekçelerini de içermelidir. Karar, başvurulabilecek yargı yolları ve zamanaşımı süreleri ile birlikte ilgili kişilere bildirilecektir.
 • Yetkili kuruluş, bu madde kapsamında alınan kararları gerekçeleriyle birlikte ve özellikle uygunsuzluğun;
  1. Uygulama tebliğlerinin gerekliliklerinin karşılanamaması,
  2. Uyumlaştırılmış standartların yanlış uygulanması,
  3. Uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler

nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığını Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon’a ve üye ülkelere derhal bildirir. Yetkili kuruluşların bu doğrultuda aldığı kararlar, şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 • Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürünün imalatçısı ya da yetkili temsilcisi, piyasaya arz edilmeden ve/veya hizmete sunulmadan önce ürünün, ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olup olmadığına ilişkin olarak uygunluk değerlendirmesinin yapılmasını sağlayacaktır.
 • Uygunluk değerlendirme işlemleri, uygulama tebliğleri ile belirlenir ve imalatçıya, bu Yönetmelik’te belirtilenler arasında seçim hakkı tanınır. Usulüne uygun gerekçelendirilmesi ve riskle orantılı olması kaydıyla, uygunluk değerlendirme işlemleri “CE” İşareti Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili modüller arasından seçilecektir.
 • Uygunsuzluğa ilişkin güçlü belirtiler varsa yetkili kuruluş, mümkün olan en kısa zamanda ürüne ilişkin doğrulanmış değerlendirmeyi yayımlar. Söz konusu değerlendirme, düzeltici faaliyetin zamanında gerçekleştirilmesine imkan vermek üzere, yetkili kuruluşça belirlenen yetkin bir kuruluşun desteğiyle yürütülecektir.
 • Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürün, AB eko-yönetim ve denetim sistemine kayıtlı bir kuruluş tarafından tasarlanmış ise ve tasarım işlevi bu kayıt kapsamında yer alıyorsa, bu kuruluşun yönetim sisteminin, Yönetmelik’te belirtilen şartlara uygun olduğu kabul edilecektir.
 • Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürün, tasarlama fonksiyonunu içeren ve uyumlaştırılmış standartlara göre uygulanan yönetim sistemine sahip bir kuruluş tarafından tasarlanmışsa, bu yönetim sisteminin, Yönetmelik’te belirtilen şartları karşıladığı varsayılacaktır.
 • Uygulama tebliği kapsamındaki bir ürün piyasaya arz edildikten ve/veya hizmete sunulduktan sonra, imalatçı ya da yetkili temsilcisi, yapılan uygunluk değerlendirmesine ve hazırlanan uygunluk beyanlarına ilişkin ilgili dokümanları yetkili kuruluşun incelemesi amacıyla son ürünün üretilmesinden itibaren on yıl süreyle saklar. Yetkili kuruluş talep ettiği takdirde, ilgili dokümanlar on gün içinde yetkili kuruluşa sunulacaktır.
 • Yönetmelik’te yer alan uygunluk değerlendirmesine ve AB uygunluk beyanına ilişkin belgeler Türkçe düzenlenir. Söz konusu belgelere, başka dillerde düzenlendiği durumlarda Türkçe tercümesi de eklenecektir.
 • “CE” işaretini taşıyan ürünlerin, ilgili uygulama tebliğlerinin hükümlerine uygun olduğu varsayılacaktır.
 • Uyumlaştırılmış standartların uygulandığı ürünlerin, bu standartların ilgili olduğu uygulama tebliğlerinin hükümlerini karşıladığı varsayılacaktır.
 • AB mevzuatına göre eko-etiket ile ödüllendirilmiş ürünlerin, söz konusu eko-etiket gerekliliklerini karşılaması halinde ilgili uygulama tebliğlerinin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini karşıladığı varsayılacaktır.
 • Yetkili kuruluş, mümkün olduğunca, uyumlaştırılmış standartları hazırlama ve izleme sürecinde ulusal seviyede ilgili taraflara danışılmasını sağlayacaktır.
 • Yetkili kuruluş, uyumlaştırılmış standartların, uygulama tebliğlerinin hükümlerini tam olarak karşılamadığını tespit ederse sebeplerini belirterek konuyu Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyon’a bildirilecektir.
 • Uygulama tebliğleri; bileşen ve alt aksamı piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunan imalatçının ya da yetkili temsilcisinin, uygulama tebliğlerine tabi bir ürünün imalatçısına, malzemenin bileşimi ve bileşen ya da alt aksamının enerji, malzeme ve/veya kaynak tüketimi hakkındaki bilgileri vermesini öngörebilecektir.
 • Bir ürünün, bir uygulama tebliğine veya bir iç düzenlemeye tabi olmasını gerektirecek kriterler aşağıda belirtildi. Bir ürünün aşağıda yer alan kriterleri karşılaması durumunda ürün, bir uygulama tebliğine veya bir iç düzenlemeye tabi olur:
 1. Ürünün son bir yıl içerisinde mevcut rakamlara göre önemli miktarda satış ve ticaret hacmini temsil etmesi.
 2. Ürünün, piyasaya arz edilen ve/veya hizmete sunulan miktarına göre önemli çevresel bir etkiye sahip olması.
 3. Ürünün, ek bir maliyet getirmeksizin, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak, çevresel etkisini iyileştirici önemli bir potansiyele sahip olması:
  1. İlgili başka bir mevzuatın olmaması veya piyasa güçlerinin bu sorunu gidermekteki başarısızlığı.
  2. Eşdeğer işlevselliğe sahip piyasada bulundurulan ürünlerin çevresel performanslarındaki büyük farklılıklar.
 • Uygulama tebliğleri aşağıdaki kriterleri karşılayacaktır:
  1. Kullanıcı açısından ürünün işlevselliği üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaması.
  2. Sağlığı, güvenliği ve çevreyi olumsuz yönde etkilememesi.
  3. Tüketiciler üzerinde özellikle ürünün yaşam döngüsü maliyeti ve ödenebilirliği açısından olumsuz bir etkisinin olmaması.
  4. Sanayinin rekabet edebilirliği üzerinde olumsuz bir etkisinin olmaması.
  5. Kural olarak, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin oluşturulmasında, imalatçıları belirli bir teknolojinin kullanılması yönünde zorlamaması.
  6. İmalatçılara ek idari yük getirmemesi.
 • Uygulama tebliğleri, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenler. Çevreye duyarlı özel tasarım gereklilikleri, çevre üzerinde önemli etkisi olan çevresel boyutlar için belirlenir. Uygulama tebliğleri, Yönetmelik’in birinci bölümünde belirtilen çevreye duyarlı tasarım parametrelerinden bazıları için çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine ihtiyaç bulunmadığım öngörebilecektir.
 • Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri; yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün uygulama tebliğlerinin gerekliliklerine uygun olup olmadığının doğrulanabilmesine imkan verecek şekilde belirlenir. Uygulama tebliğleri, doğrulamanın ürünün üzerinde ya da teknik dokümanlar bazında gerçekleştirileceğini belirtilecektir.
 • Yetkili kuruluş, Yönetmelik ile ilgili olarak, Komisyon tarafından kurulan Danışma Kurulu toplantılarına katılım sağlayacaktır.
 • Yetkili kuruluş, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile daha küçük ekonomik işletmelerin, ürünün tasarım aşamasından başlamak üzere, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemelerine ve mevzuata uyum sağlamalarına yönelik gerekli tedbirleri alır. Gerektiğinde, yetkili kuruluşlarca yayımlanacak uygulama tebliğlerinde, etkilenen sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin özel durumlarını kapsayan açıklayıcı bilgilere yer verilecektir:
 • İmalatçılar, ilgili uygulama tebliğleri doğrultusunda, uygun gördükleri biçimde tüketiciye;
  1. Ürünün sürdürülebilir kullanımını sağlamak için dikkat edilecek hususlar,
  2. Uygulama tebliğleri tarafından öngörülmesi halinde ürünün ekolojik profili ve çevreye duyarlı tasarımının yararları hakkında gerekli bilgiyi sunar.
 • İç düzenlemelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında Yönetmelik’te yer alan asgari kriterler dikkate alınır.
 • Yönetmelik’in ve uygulama tebliğlerinin hükümlerinin ihlali halinde, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik ile Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

YEK BEDELİ ÖDENMESİNE DAİR DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Şubat 2022 tarihli 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu kapsamında 30.06.2021 tarihinden sonra işletmeye giren ve YEKDEM’e kayıt olmayan üretim tesislerinde yerli aksam kullanılması halinde 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca belirlenen ve söz konusu tesisin ilgili uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarı dikkate alınarak hesaplanan yerli aksam destek fiyatı YEK Bedeli olarak ilgili kişiye ödenecektir.
 • Bu kapsamda hesaplanan bedeller YEK toplam bedeline ilave edilecektir.

BİNALARDAKİ ENERJİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Şubat 2022 tarihli 31755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Yönetmelik’in yenilebilir enerji kaynaklarının, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin kullanımına ilişkin 5. maddesi ve NSEB’e ilişkin 6. maddesi 01.01.2023 tarihinde, diğer hükümleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (19.02.2022) yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • Tanımlar maddesine aşağıdaki ifadeler eklendi:
 • Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı
 • Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (“NSEB”): Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı ifade etmektedir.
 • Yönetmelik’in yenilebilir enerji kaynaklarının, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin kullanımına ilişkin 22. maddesi yürürlükten kaldırıldı.
 • NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az % 10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur. Bu oran 01.01.2023 tarihinden 01.01.2025 tarihine kadar % 5 olarak uygulanır.
 • Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur. Bu alan 01.01.2023 tarihinden 01.01.2025 tarihine kadar 5000 m2  olarak uygulanır. Bu binaların mimari, mekanik ve aydınlatma projelerinin Yönetmelik’e uygunluğunu gösteren ve Ek’te yer alan Ön Hesap Sonuç Formu’nun, BEP-TR yazılımı ile hazırlanarak ruhsat eki projeler ile birlikte sunulması zorunludur. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesine göre avan proje esas alınarak yapı ruhsatı düzenlenmesi durumunda “Ön Hesap Sonuç Formu” aranmaz. 
 • Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.
 • Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. NSEB’i sağlayan binalara düzenlenen enerji kimlik belgesinde bu durum belirtilir.
 • Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Denetimlere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile belirlenir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@