Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2022

#28
Ocak 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 7 dakika

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/1) 27 Ocak 2022 tarihli 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından her yıl ocak ayı içinde yayımlanan yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedelleri ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından her yıl ocak ayında yayımlanan yetki belgesi bedelleri kapsamında 2022 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller yeniden belirlendi.
 • Yönetmelik ile 27.01.2021 tarihli ve 31377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/2) yürürlükten kaldırıldı.

ELEKTRİK PİYASASI

ORGANİZE TOPTAN ELEKTRİK PİYASALARINDA ŞEFFAFLIĞIN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10712 Sayılı Kararı ile “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” (“Usul ve Esaslar”), 8 Ocak 2022 tarihli 31713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • Usul ve Esaslar’ın amacı, organize toptan elektrik piyasalarında ve EPİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamı dışında işletilen diğer piyasalarda şeffaflığın teminine ilişkin veri paylaşımı usulleri, raporlama prosedürleri ve piyasa katılımcılarının yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 • EPİAŞ; işlettiği veya mali uzlaştırmasını gerçekleştirdiği piyasalarda piyasa katılımcılarının, piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi, piyasa katılımcıları arasındaki bilgi asimetrisinin önlenmesi, yürüttükleri faaliyetlerde ve ilgili piyasalarda yaptıkları alışverişlerde doğra kararlar verebilmek için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmesini temin etmek üzere şeffaflık platformu adı altında bir merkezi veri ve analiz platformu işletmekle yükümlüdür.
 • EPİAŞ söz konusu şeffaflık platformunda yayımlanacak verilerin belirlenmesi, güncellenmesi ve platformun piyasaya katkısının geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunmak üzere her yıl, yılın son çeyreğinde bir çalıştay düzenler. Çalıştaya sektör dernekleri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile Kurum temsilcilerinin yanı sıra piyasa katılımcılarının görüşlerinin çalıştaya yansımasını sağlamak üzere istekli sektör temsilcileri ile gözlemcilerin katılması temin edilir. EPİAŞ çalıştayda görüşülen konulara ve ulaşılan sonuçlara ilişkin raporu Kurum’a sunar.
 • Şeffaflık platformunda yayımlanacak veriler EPİAŞ tarafından ilgili verilere sahip kuruluşlardan bu mevzuat dayanak gösterilerek İstenir.
 • EPİAŞ, şeffaflık platformunda yayımlanan verilere İlişkin ilave hizmetler için ücret talep edebilir.
 • İlgili lisans sahibi tüzel kişiler Kurul kararıyla onaylanan şeffaflık platformunda yayımlanacak veriler listesindeki verileri, zamanında, belirlenen formatta ve doğru bir içerikle şeffaflık platformunda paylaşılmak üzere EPİAŞ’a sunmakla yükümlüdür. EPİAŞ, Kurul Kararında yer almayan ancak yayımlanmasında fayda gördüğü verileri Kurumun olumlu görüşünü almak kaydıyla yayımlayabilir.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki anlaşma güçleri lisanslarına derç edilmiş olan kurulu güç değeri ile aynı olmalıdır. Üretim lisansı sahiplerinin veriş yönündeki anlaşma gücü değişiklikleri lisans tadilleri ile uyumlu olacak şekilde bu maddede belirtilen sürelerle sınırlı olmaksızın gerçekleştirilir. Ancak, kömür veya doğal gaza dayalı elektrik üretim lisansı sahipleri, lisanslarına derç edilmiş olan kurulu gücü geçmemek üzere, veriş yönündeki anlaşma güçlerini değiştirmek üzere bir takvim yılında en fazla iki kez değişiklik talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki anlaşma gücü değişiklik talebi, kurulu güce ilişkin son lisans tadilinden önceki kurulu güçten daha düşük güçte olamaz.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca; 
 • İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü, Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi, Adana Elektrik İşletme Müessesesi, İzmir Tramvay ve Elektrik Türk A.Ş. ile Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ve elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilmiş, mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklardan elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin olanlar TEDAŞ Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine resen bedelsiz olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına, elektrik iletim faaliyetlerine ilişkin olanlar ise TEİAŞ Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine resen bedelsiz olarak TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilir.
 • Yapılacak tescil işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden müstesnadır.

ELEKTRİK, SU VE GAZ SAYAÇLARININ İLK, PERİYODİK VE STOK MUAYENESİ MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETİ ORANLARI BELİRLENMİŞTİR.

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ocak 2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik, su ve gaz sayaçlarının ilk, periyodik ve stok muayenesi için verilen başvuru beyannamesinde yer alan sayaç sayısının;
 • 0-200 adedi için % 100’ü,
 1. 201-500 adedi için % 80’i,
 2. 501-1000 adedi için % 60’ı,
 3. 1000 adetten fazlası için % 40’ı,

oranında muayene ve damgalama ücreti alınacaktır. Aynı beyannamede farklı muayene ve damgalama ücretine sahip sayaçların bulunması durumunda, yukarıdaki kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken muayene ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanacaktır.

PETROL PİYASASI

BAYİ DENETİM SİSTEMİNİN KURULMASI VE UYGULANMASI İÇİN TÜZEL KİŞİLERİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2022 Tarihli ve 10719 Sayılı Kararı ile “29.07.2021 tarihli ve 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 8 Ocak 2022 tarihli 31713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi; hizmet vereceği dağıtıcı lisans sahibi ile yapacağı sözleşmeyle verilecek hizmet koşullarını belirlemekle, sözleşmenin tek taraflı feshi için feshin geçerli olacağı tarihten en az 3 (üç) ay önce ilgili dağıtıcıyı ihbar etmekle yükümlüdür.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında depolama; piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri ifade eder.

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ocak 2022 tarihli 31720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • Genel Müdür, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü; Genel Müdürlük, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü ifade etmektedir.
 • Arama ruhsatı için 492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen gerekli başvuru harcı yatırılıp Yönetmelik’in Ek-2, Ek-4 ve Ek-7’sindeki formlarda belirtilen bilgi ve belgeleri Ek-6’ya uygun hazırlayarak, bir asıl ve bir suret olmak üzere Genel Müdürlüğe doğrudan veya Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan başvuru formu ile internet ortamında başvurulur.
 • Arama ruhsatının edinilmesinden sonra, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı başvuruları ile mevcut ruhsatlara ilişkin; süre uzatımları, hisse devri, hak tesisi, kamulaştırma ve kullanma hakkı, saha terk, kısmi terk, sahaya ilave hususlarında Genel Müdürlüğe Yönetmelik’in Ek-10’unda örneği verilen dilekçe ile Ek-4 ve Ek-7’sinde belirtilen bilgi ve belgeler Ek-6’ya uygun hazırlanarak başvurulur.
 • Arama ruhsatının alınması için yapılan ilk başvuru ve aynı sahayı tamamen kapsayan diğer başvurulara ilişkin iş ve yatırım programları, Yönetmelik’in Ek-8/A formuna uygun şekilde hazırlanarak ilan tarihini takip eden 60. günden sonra, Genel Müdürlüğün belirleyeceği tarihte, kapalı zarfta Genel Müdürlüğe verilir. Kapalı zarflar aynı gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde her bir başvuru sahibinin ayrı ayrı katılımıyla açılarak tutanağa bağlanır. Bu süre içerisinde aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile altmış günden sonra aynı sahaya yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Ruhsat veya izin sahibine hakkın niteliğini ve geçerliliğini gösteren, Yönetmelik’in Ek-15, Ek-16 ve Ek-17’sinde yer alan formlara uygun Genel Müdürlükçe onaylanmış belge verilir.
 • Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir sözleşme kapsamında araştırma izninin talep edilmesi halinde talep sahibinden alınacak ücret altmış günlük değerlendirme süresi bitmeden Genel Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili saymanlık hesabına ödenir ve ödemeye ilişkin belge Genel Müdürlüğe verilir.
 • İşletme ruhsatı kapsamında verilen metan gazı işletme ruhsatı, maden sahibine bildirilir.
 • Maden ruhsatı sahibine metan gazı üretmek amacıyla metan gazı işletme ruhsatı ham olarak verilen seviyenin altında olmak kaydıyla, aynı alanda petrol işletme ruhsat sahibi petrol veya doğal gaz üretimi yapabilir.
 • Ruhsatlardaki komşuluk ilişkisinde; karalardaki bir ruhsatta açılan kuyunun hedef seviyedeki ve kuyunun son derinliğindeki koordinatlarının yüzeye iz düşümü komşu ruhsat sınırına ham petrol hedefli ise 300 metre, doğal gaz hedefli ise 500 metre mesafeden yakın olamaz. Bu mesafeden daha az mesafede kuyu açılabilmesi iki şirket arasındaki muvafakatname imzalanmasını müteakip Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır. Denizlerde ise mesafeler yapıya göre Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Bu mesafe tahditlerinin altında planlanan kuyu için komşu ruhsat sahibi ile yapılmış olan muvafakatnamenin Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir. Muvafakatname alınamamış ise kuyu açmak isteyen ruhsat sahibinin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru üzerine komşu ruhsat sahibinden kendi ruhsat sahasında söz konusu mesafe dahilinde, bir yıl içerisinde kuyu açma programı olup olmadığı hususunda bilgi istenir. Komşu ruhsat sahibinin kuyu açma programı olup olmadığını Genel Müdürlük tarafından uygun görülen sürede bildirmemesi veya kuyu açma programı olmadığını bildirmesi ve kuyu açma talebinin teknik olarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ruhsat sahibine kuyu açma izni verilir. Komşu ruhsat sahibinin kuyu açma programı olduğunu bildirmesi ve kuyu programını sunması halinde ise nihai değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılarak talebi teknik olarak daha uygun görülen ruhsat sahibine kuyu açma izni verilir. Genel Müdürlük teknik değerlendirmeler akabinde her iki ruhsat sahibine de kuyu açma izni verebilir. Bu kapsamda izinlerin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kuyu açılmadığının tespiti halinde Genel Müdürlükçe verilen kuyu açma izni ortadan kalkar. Belirtilen sınırlar dahilinde keşif yapılması ve aynı rezervuarın her iki ruhsatta yer alması nedeniyle ihtilaf olması durumunda Yönetmelik’in 18. maddesinin 8. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.

2006 YILINA AİT TÜRKİYE ORTALAMA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ FİYATININ (TORETOSAF) 9,06 KR/KWH OLARAK BELİRLENMESİNE KARAR VERİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/01/2022 Tarihli ve 10733, 10734 ve 10740 Sayılı Kararları 22 Ocak 2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10740 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2021 tarihli ve 2021/1019 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 2006 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) 9,06 kr/kWh olarak belirlenmesine karar verildi.

DOĞAL GAZ PİYASASI

BOTAŞ TARAFINDAN BAKANLIK GÖRÜŞLERİ ALINMAK KAYDIYLA BÖLGESEL VE İKLİMSEL KOŞULLAR DİKKATE ALINARAK İL VEYA BÖLGE BAZINDA KADEMELİ DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATI UYGULANABİLECEĞİ DÜZENLENDİ. 

7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Ocak 2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre

 • BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilir.

İLETİŞİM ŞEBEKESİ ASGARİ STOK MİKTARI İLE 2022 YILI ULUSAL DOĞAL GAZ TÜKETİM TAHMİNİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/01/2022 Tarihli ve 10745, 10747 ve 10748 Sayılı Kararları 28 Ocak 2022 tarihli 31733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre

 • 10745 sayılı Kurul Kararı ile: İletişim Şebekesi Asgari Stok Miktarı belirlendi. Buna göre;
 • BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)’da yer alan “Operasyonel Akış Tedbirleri” kapsamında “… İletim Şebekesi Asgari Stok Miktarı Kurul Kararı ile belirlenir… .” hükmü çerçevesinde İletim Şebekesi Asgari Stok Miktarı’nın belirlenmesine ilişkin alınan Karar uyarınca; 2022 Gaz Yılından itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar İletişim Şebekesi Asgari Stok Miktarı 360.298.645 Stdm3 olarak belirlendi.

2022 YILI ULUSAL DOĞAL GAZ TÜKETİM TAHMİNİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/01/2022 Tarihli ve 10745, 10747 ve 10748 Sayılı Kararları 28 Ocak 2022 tarihli 31733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre

 • 10747 sayılı Kurul Kararı ile: 2022 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmini belirlendi. Buna göre;
 • 2022 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 60.044.873.569 Sm3 (638.877.454.771 kWh) olarak belirlenmesine karar verildi.
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI

YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Ocak 2022 tarihli 31710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde YADF’nin, ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanması hususu değiştirilerek yalnızca ana kaynağın faydalanma süresince uygulanacağı düzenlendi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7350 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Ocak 2022 tarihli 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10.05.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’a yapılan ekleme uyarınca; 30.06.2021 tarihinden sonra işletmeye giren kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@