Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2021

#27
Aralık 2021

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 30 dakika

ELEKTRİK PİYASASI

ELEKTRİK PİYASASI VE DOĞAL GAZ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN LİSANS VE SERTİFİKA SAHİBİ TÜZEL KİŞİLERCE ÖDENMESİ GEREKEN YILLIK LİSANS BEDELİ İLE KATILMA PAYININ BİLDİRİM VE TAHSİL USULÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 3 Aralık 2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASI KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • 10606 sayılı Kurul Kararı ile:Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.12.2021 tarihli toplantısında; 30.03.2013 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlar tarafından işletilmekte olan tesislerden 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen otoprodüktör lisanslarını üretim lisansına dönüştürenlerin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2022 yılı için %40 olarak uygulanmasına karar verildi.
 • 10607 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.12.2021 tarihli toplantısında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (“TEİAŞ”) tarafından hazırlanan “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi” (“Metodoloji”) kabul edildi. Buna göre;
 • İşbu Metodoloji ile, elektrik iletim sistemine bağlanmak isteyen kullanıcılar tarafından TEİAŞ adına tesis edilen iletim varlıklarının geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının tespitine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Bağlantı anlaşması kapsamında gerçekleştirilen iletim tesislerinin gerçekleşen yatırım tutarları hesaplanırken;
 1. Elektrik İletim Hattı (“EİH”) tesisleri için; emsal EİH seçiminin, tesisi gerçekleştirilen EİH ile aynı karakteristikte olan ve bağlantı anlaşması tarihi ile geri ödemeye konu tesisin geçici kabul tarihi arasında TEİAŞ tarafından imzalanmış EİH sözleşmeleri içinden yapılması esastır.
 2. Transformatör merkezi/YG güç kablosu tesisleri için; emsal iş kalemi seçiminin, bağlantı anlaşması tarihi ile geri ödemeye konu tesisin geçici kabul tarihi arasında TEİAŞ tarafından imzalanmış iletim Transformatör merkezi/YG güç kablosu tesisleri yapım işi sözleşmeleri birim fiyat teklif cetvelleri içerisinde yer alan aynı teknik özelliğe sahip iş kalemleri içinden yapılması esastır.
 3. Coğrafi Konum Kaynaklı Maliyet Farkı İl Katsayıları, coğrafi konum kaynaklı maliyet farkı olarak hesaba dahil edilir.
 4. Yapımı gerçekleştirilen tesisin bağlantı anlaşması tarihi ile geçici kabul tarihi arasında bir yıldan daha az bir süre olması halinde gerçekleşen yatırım tutarının hesaplanmasında geri ödemeye konu tesisin geçici kabul tarihinden önceki bir yıllık süre dikkate alınır.
 • Metodoloji ile bağlantı anlaşması kapsamında gerçekleştirilen EİH’lerin gerçekleşen yatırım tutarlarının hesaplanmasına ilişkin kriterler ile hesaplama yöntemi düzenlendi. İlaveten, iletim transformatör merkezi/YG güç kablosu tesisi yapım işi sözleşmeleri kapsamında gerçekleşen yatırım tutarının hesaplama yöntemi belirlendi.
 • 11.2016 tarihli ve 6593-20 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan ve 26.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi yürürlükten kaldırıldı.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARLARI BELİRLENDİ.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamında öngörülen ceza miktarları aşağıdaki şekildedir.

 • Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, 15 gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkanının sağlanması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere, 1.618.333 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde, aykırılığın niteliğine göre aykırılığın 30 gün içinde giderilmesi veya tekrarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere 1.618.333 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda ihtara gerek kalmaksızın 1.618.333 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurul’a bildirilmemesi halinde, 2.589.339 Türk Lirası idari para cezası verilir. Anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün olmaması veya 30 gün içinde düzeltilmesi için yapılacak yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlerin lisansı iptal edilir.
 • Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, 30 gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 2.913.004 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, 15 gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 3.236.677 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine ilişkin süre verilir. Belirlenen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti ile belirlenen her bir direk veya armatür için Bakanlığın Kurul’a bildirmesini müteakip Kurul tarafından 1.285 Türk lirası idari para cezası verilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin verilecek süreler ve eksikliklerin tespit esasları yönetmelikle belirlenir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

 

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği 18 Aralık 2021 tarihli 31693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sistem İşletmecisi, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde üretim lisansı sahibi tüzel kişilere kapasite ödemesi yapacaktır.
 • Kapasite mekanizmasına dahil olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yapılan kapasite ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin sabit ve değişken maliyet bileşenleri, piyasa takas fiyatı ile kaynak bazında toplam kurulu güç parametreleri kullanılarak belirlenecektir.
 • Bir sonraki takvim yılında kapasite mekanizmasından ilk defa yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; işletmede olan her bir santral için başvuru formu ile bir sonraki takvim yılı içerisinde kabulü yapılacak her bir santral için ise aday başvuru formu ile en geç Ekim ayının 15. gününe kadar Sistem İşletmecisi’ne başvurmalıdır. Başvuruda ilgili santralin kapasite mekanizmasından yararlanmak üzere gerekli şartları haiz olduğunu tevsik eden belgeler, içeriği Sistem İşletmecisi tarafından belirlenen başvuru formu/aday başvuru formu ile birlikte Sistem İşletmecisi’ne sunulmalıdır. Sistem İşletmecisi, ilk defa yapılan başvurularla birlikte önceki yıllarda kapasite mekanizmasına dahil olan santrallerin bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli şartları haiz olup olmadığını tekrar değerlendirmek suretiyle bir sonraki takvim yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak santralleri en geç Ekim ayının son günü internet sitesinden duyurur ve Kurum’a bildirir.
 • İthal kömür veya ithal doğal gaz yakıtlı santrallerde, bir fatura dönemi içerisinde yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde yerli kömür veya yerli doğal gaz kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında yerli kaynak kapsamında, ithal kömür veya ithal doğal gaz kullanılarak yapılan üretim miktarı oranında ithal kaynak kapsamında kapasite ödemesi yapılacaktır.
 • Kapasite ödemelerinin hesaplanmasında dikkate alınan sabit maliyet bileşeni, değişken maliyet bileşeni, sabit ve değişken maliyet bileşenlerinin güncellenmesine ilişkin hükümler ile kapasite kullanım oranı her kaynak türü için ayrı ayrı olmak üzere Kurul kararı ile belirlenecektir.
 • Sabit maliyet bileşeninin güncellenmesinde döviz kuru, enflasyon ve kapasiteye bağlı iletim bedelleri ve benzeri parametrelerdeki değişimler dikkate alınır. Değişken maliyet bileşeninin güncellenmesinde ise enflasyon ve üretim miktarına bağlı iletim bedelleri ile varsa yakıt maliyeti parametrelerindeki değişimler dikkate alınır. Güncelleme fatura dönemleri itibarıyla yapılır.

ELEKTRİK PİYASASI KAPSAMINDA PİYASA İŞLETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 tarihli ve 10645-1, 10645-2 ve 10645-3 sayılı Kararları 18 Aralık 2021 tarihli 31693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik piyasası piyasa işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonla ile uygulamaya ilişkin yöntem belirlendi.
 • Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”)’nin piyasa işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelir piyasa katılımcılarından Piyasa İşletim Ücreti olarak karşılanacak olup, EPİAŞ tarafından, piyasa katılımcılarına piyasa işletimi dışında herhangi bir hizmetin satın alınması zorunluluğu getirilemeyecektir.
 • Piyasa işletim ücreti; dengeleme sistemine katılmalarından dolayı ve/veya enerji açıkları ve/veya fazlaları nedeniyle, sisteme elektrik enerjisi veren ve/veya sistemden elektrik enerjisi çeken üretim lisansı sahipleri, tedarik lisansı sahipleri, OSB üretim lisansı sahipleri, dağıtım lisansı sahipleri, iletim lisansı sahipleri tüzel kişilerden oluşan piyasa katılımcıları arasında dağıtılacaktır.
 • 10645-1 sayılı Karar ile; piyasa işletim ücretlerine ilişkin olarak gün öncesi piyasası faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücretinin hesaplanmasına, gün içi piyasası faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücretinin hesaplanmasına, dengeleme güç piyasası faaliyetlerine ilişkin piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücretinin hesaplanmasına, dengesizliklerin uzlaştırılması faaliyetlerine ilişkin dengeden sorumlu taraflarca tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücretinin hesaplanmasına, tarife yılı için gün öncesi piyasası tahmini işlem miktarının hesaplanmasına, tarife yılı için gün içi piyasası tahmini işlem miktarının hesaplanmasına, tarife yılı için dengeleme güç piyasası tahmini işlem miktarının hesaplanmasına, tarife yılı için dengeden sorumlu taraflara ait tahmini dengesizlik miktarının hesaplanmasına yönelik formüller detaylı bir şekilde paylaşıldı.
 • Piyasa işletmecisinin vadeli elektrik piyasası işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelir, piyasa katılımcılarından piyasa işletim ücreti olarak karşılanacaktır.
 • Piyasa İşletmecisi, her tarife yılı için ihtiyaç duyduğu vadeli elektrik piyasası işletim gelir tavanının %50’lik kısmını yıllık katılım ücreti olarak piyasa katılımcılarından karşılayacaktır.
 • 10645-2 sayılı Karar ile; Piyasa işletmecisinin YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası işletim faaliyetleri çerçevesinde tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelir, YEK-G sistem kullanıcıları/piyasa katılımcılarından piyasa işletim ücreti olarak karşılanacaktır.
 • 10645-3 sayılı Karar ile; YEK-G sistemi yıllık katılım ücretinin hesaplanmasına, organize YEK-G piyasasında geliştirilen alış-satış işlemleri için belirlenen işlem ücretinin hesaplanmasına, piyasa işletim ücretinin hesaplanmasına yönelik formüller detaylı bir şekilde paylaşıldı.

4628 SAYILI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Kanun’un 3. maddesi 26.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4. ila 11. maddeleri 01.01.2022 tarihinde, 14. maddesi 06.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 20. ve 28. maddeleri 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinde (25.12.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • EPDK bünyesinde, belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı kuruldu. Elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde Kurum’un görev alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerini analiz etmek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarından genel enerji politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bu kapsamda oluşabilecek faaliyet, hizmet ve ticarete ilişkin olarak bunların tarafı olan kullanıcıların haklarının korunmasına yönelik teknik ve hukuki düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek amacıyla kuruldu.
 • EPDK bundan böyle 3 Başkan Yardımcısı ataması yapabilecektir. Bu çerçevede EPDK’ya bir Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı kadrosu ile ilave 70 Enerji Uzmanı kadrosu tahsis edildi.
 • Elektrik faturalarındaki tutarı oluşturan kalemlerden biri olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) payı, yürürlükten kaldırıldı.

ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANANAN BİRTAKIM BEDELLER 2022 YILI İÇİN GÜNCELLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10677, 10678, 10679, 10680, 10681, 10682, 10683, 10687/1-13, 10688, 10689, 10690, 10695, 10699, 10700 Sayılı Kararları 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 6. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10687-1 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 4. fıkrası uyarınca güvence bedellerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-2 sayılı Kurul Kararı ile: Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 2. maddesi uyarınca kesme bağlama bedellerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-3 sayılı Kurul Kararı ile: Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5. maddesi uyarınca sayaç kontrol bedellerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-4 sayılı Kurul Kararı ile: Tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bırakma hizmetlerine ilişkin bedellerin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-5 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uyarınca ilgili şebeke işlemecisi tarafından 2022 yılı için tahsil edilecek başvuru bedelinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-6 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. fıkrasının b bendi uyarınca ilgili görevli tedarik şirketlerinin tahsil edeceği yıllık işletim bedelinin 2022 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-7 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. fıkrasının b bendi uyarınca ilgili şebeke işlemecisi tarafından 2022 yılı için tahsil edilecek başvuru bedelinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-8 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca ilgili şebeke işlemecisi ve görevli tedarik şirketlerinin tahsil edeceği yıllık işlem bedelinin 2022 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-9 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği kapsamında 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri bedellerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-10 sayılı Kurul Kararı ile: Otomatik sayaç okuma sistemi ilave veri talep edilmesi halinde tahsil edilecek bedelin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-11 sayılı Kurul Kararı ile: Tüketici dağıtım bağlantı bedelinin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-12 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği kapsamında 10 kW üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri bedellerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10687-13 sayılı Kurul Kararı ile: Teknik kalite ölçüm hizmet bedelinin 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verildi.
 • 10690 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar’a aşağıdaki geçici 1. maddesinin eklenmesine karar verildi.“Bu Usul ve Esaslar’ın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında planlı bakım bütçesi harcamalarının kontrolünde 2021 ve 2022 yıllarına ait toplam harcama birlikte değerlendirilir.”
 • 10695 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilmesine karar verildi.
 • 10699 sayılı Kurul Kararı ile: Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın kabul edilmesine karar verildi.

ELEKTRİK PİYASASI KAPSAMINDA 01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK TARİFELER YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/12/2021 tarihli ve 10706, 10707, 10708, sayılı Kararları 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 6. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10706 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesinin 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 31,8592 kuruş
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 135 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi. Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına olarak kabul edilmesine karar verildi.
 • 10706 sayılı Kurul Kararı ile: 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına; faturaya esas günlük ortalama 5 kWh tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanmasına karar verildi.
 • 10708 sayılı Kurul Kararı ile: 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu’nun, 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak Nihai Tarife Tablosu’nun ve 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak Yeşil Tarife Tablosu’nun kabul edilmesine karar verildi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TAHTINDA İDARİ PARA CEZALARI BELİRLENDİ.

 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2022/2) 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 7.Mükerrer’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2021 yılı yeniden değerleme oranı olan %36,20 oranında artırılarak uygulanacaktır.

PİYASA İŞLETİM GELİR TAVANI BEDELLERİ VE VADELİ ELEKTRİK PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK BİRİM ÜCRETLER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİ VE PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK BİRİM BELİRLENMİŞTİR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/12/2021 tarihli ve 10644 sayılı Kararları 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10644 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin 2022 yılı piyasa işletim gelir tavanı bedelleri belirtildi.
 • Piyasa İşletim Gelir Tavanı – Elektrik Piyasası Payının 248.943,728 TL,
 • Piyasa İşletim Gelir Tavanı – Doğal Gaz Piyasası Payının 10.879,735 TL olmasına karar verildi.

ENERJİ PİYASASINDA 2022 YILI SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ BELİRLENDİ.
KULLANICI TALEPLİ TEKNİK KALİTE YÜKÜMLÜLÜĞÜ PUANI FORMÜLÜ, BAĞLANTI HİZMETİ GÖSTERGESİ PUANI FORMÜLÜ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERFORMANS PUANI FORMÜLÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.12.2021 tarihli ve 10623, 10624 ve 10635, sayılı Kararları 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10623 sayılı Kurul Kararı ile: 2022 yılı serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak uygulanacaktır.
 • 10624 sayılı Kurul Kararı ile: “4. Tarife Uygulama Dönemi Dağıtım Faaliyeti Kalite Fakötür Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” kabul edildi. Buna göre;
 • Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Yükümlülüğü Puanı formülü, Bağlantı Hizmeti Göstergesi Puanı formülü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Puanı formülünde değişiklik yapıldı
 • 10635 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasası’nda 2022 yılında uygulanacak olan önlisans, lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri belirlendi.

YETKİ BELGESİ ALAN ŞİRKETLERDE ASGARİ OLARAK ARANAN ŞARTLARA YENİ HÜKÜM EKLENDİ.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yetki belgesi almak için başvuranlarda ve yetki belgesi alan şirketlerde asgari olarak aranan şartlara aşağıdaki hüküm eklendi:
 1. Şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olan kişilerde; beşinci fıkranın (c) bendi kapsamında yetki belgesi iptal edilmiş bir şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olarak bulunmamış olma şartı aranır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 28 Aralık 2021 tarihli 31703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 03.2006 tarihli ve 26118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıldı.

PETROL PİYASASI

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Aralık 2021 tarihli 31677 Resmi Gazete’de yayımlanarak Yönetmeliğin  lisans sahiplerinin kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde teslimin yapıldığı tesisin lisans numarasının belirtilmesi gerekliliği düzenlemesine ilişkin 2. maddesi 01.01.2022 tarihinde, diğer maddeleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (02.12.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin tanımlar maddesine aşağıdaki tanımlar eklendi:
  1. Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dahil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setlerini,
  2. Demiryolu pompası: Bayilik lisansı altına işlenmek şartıyla sadece demiryolu tren işletmecilerinin sahip olduğu demiryolu araçlarının ve Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetleri gereği kullanması gereken araçların akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayan yerleri ifade eder.
 • Serbest kullanıcılar hariç olmak üzere lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde satış yapılan muhatabın lisans numarasını ve teslimin yapıldığı tesisin lisans numarasını da belirtmekle yükümlü kılındı.
 • Dağıtıcı sahiplerinin Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası veyademiryolu pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine, sabit köy pompalarına ve demiryolu pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması gerektiği düzenlendi.
 • İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası, demiryolu araçlarının ve demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetleri gereği kullanması gereken araçların akaryakıt ihtiyaçları için ise demiryolu pompaları vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabileceği düzenlendi.

PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARINDA VE PETROL PİYASASINDA LİSANS TADİLİ BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11/11/2021 tarihli ve 10549 ve 10550 sayılı Kararlar 2 Aralık 2021 tarihli 31677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10549 sayılı Kurul Kararı ile:3242-2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Bayilik lisans başvurularında lisansa:
  1. Köy pompası işlenmesi talebi varsa köy pompasına ait,
  2. Demiryolu pompası işlenmesi talebi varsa demiryolu pompasına ait faaliyet konusu olarak “Demiryolu Pompası” ibaresini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı eklenir.
 • Karar’ın EK-1’inde bulunan Lisans Başvurusunun Türü tablosu değiştirildi.
 • 10550 sayılı Kurul Kararı ile:3242-3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Bayilik lisansına Sabit Köy Pompası veya Demiryolu Pompası bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.
  1. Köy pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  2. Demiryolu pompasına ait faaliyet konusu olarak “Demiryolu Pompası” ibaresini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  3. İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı
 • Karar’ın EK-2’sinde bulunan Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu değiştirildi.

PETROL PİYASASINDA DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN BAYİ DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02/12/2021 tarihli ve 10594 sayılı Kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.12.2021 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan “06.2007 tarih ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 7 Aralık 2021 tarihli 31682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Denetim sistemi kurma ve uygulama yükümlülüğüne ilişkin olarak Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında faaliyet gösteren bayilerinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı ile kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir bayi denetim sistemi kurar ve uygular.
 • İlgili Karar’ın EK-1’inde yer alan “Otomasyon Sistemi Kılavuzu”’nda değişiklik yapıldı.

2022 YILI GELİR PAYI BEDELLERİ HAKKINDA KARAR KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09/12/2021 tarihli ve 10613 sayılı Kararı 14 Aralık 2021 tarihli ve 3189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 •  10612 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.12.2021 tarihli toplantısında; 2022 yılında uygulanacak olan ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının edinilmesi nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman giderleri ve bu kısım stokların depolama ve idame maliyeti için kullanılacak gelir payı bedellerine ilişkin olarak “2022 Yılı Gelir Payı Bedelleri Hakkında Karar” kabul edildi. Buna göre;
 • 2022 yılında petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri aşağıdaki şekilde belirlendi:
  1. Benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve benzin türleri ile harmanlanmak üzere temin edilen etanol için: 7,16 TL/m3
  2. Motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türleri için: 7,16 TL m3
  3. Gazyağı için; 7,16 TL/m3
  4. Havacılık yakıtları için: 7,16 TL/m3
  5. Yakıt nafta için: 7,16 TL/m3
  6. Damıtık denizcilik yakıtları için: 7,16 TL/m3
  7. Artık denizcilik yakıtları için: 7,61 TL/ton
  8. Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) türleri için: 7,61 TL/ton.

YETKİLENDİRİLMİŞ OTOMASYON ŞİRKETİ İÇİN İZİN BEDELLERİ 2022 YILI İÇİN BELİRLENDİ. DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • 10673 sayılı Kurul Kararı ile: Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar kapsamında, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi için izin bedellerinin 2022 yılında yapılacak başvurular için 340.500.-TL olarak belirlenmesine karar verildi.
 • 10692 sayılı Kurul Kararı ile: Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı’nın 4. maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, ikinci fıkrasının kaldırılmasına ve aynı maddenin müteakip fıkralarının teselsül ettirilmesine;

Toplam marj (dağıtıcı ve bayi) dağıtıcı tarafından bayiye her bir benzin ve motorin türleri için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan ilgili bayiye harmanlanma maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı düşülerek bulunur. Aynı ilde birden fazla rafineri bulunması durumunda en düşük fiyat esas alınır. Mayi marjı, ilgili bayiye harmanlanma maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı ile Akaryakıt Dağıtım Fiyatı arasındaki farktan az olmayacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenir.

Bu Karar’ın yürürlüğe girmesinden 1 ay içerisinde rafinerici lisans sahipleri tarafından akaryakıt tarifelerinin güncellenerek Kurum’a sunulmasına karar verildi.

PETROL PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARLARI BELİRLENDİ.

 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 17 Aralık 2021 tarihli 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Aşağıdaki hallerde 3.643.268 Türk Lirasından az olmamak ve 18.216.345 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatının %0,14’ü oranında idari para cezası uygulanır. İhlalin bayilik lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise aşağıda yer alan cezaların yarısı uygulanır. Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde aşağıda belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
  1. Rafinerici, dağıtıcı, taşıma, ihrakiye, işleme, depolama, iletim, madeni yağ üretimi ve serbest kullanıcı lisansı kapsamına giren faaliyetlerin lisans almaksızın yapılması.
  2. Ulusal marker hükümleri ihlali.
  3. Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipmanı bulundurmamak.
  4. Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda bulundurmaması.
 • Aşağıdaki hallerde bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sorumlulara, 2.277.041 Türk Lirasından az olmamak ve 11.385.215 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,12’si oranında idari para cezası uygulanır. Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, aşağıda belirtilen idari para cezasının onda biri uygulanır:
  1. Faaliyet kısıtlamalarına uyulmaması.
  2. Lisans faaliyetleri kısıtlamalarının ihlali.
  3. Kurumca, fiyat oluşumu gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellemeye teşebbüs edilmesi.
 • Aşağıdaki hallerde sorumlulara, 1.001.898 Türk Lirasından az olmamak ve 5.009.494 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,1’i oranında idari para cezası uygulanır:
  1. Piyasa faaliyetinde bulunanların, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ile istenmeyen durumları en kısa sürede gidermemesi.
  2. Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere Kanun’un 4. maddenin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (d) ve (l) bendi dışındaki hükümlerinin ihlali.
  3. Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
  4. İletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.
  5. Serbest kullanıcı belirlenmesine ilişkin usul ve esasların ihlali.
 • İhlalin serbest kullanıcı lisansı sahiplerince gerçekleştirilmesi halinde, 91.081 Türk Lirasından az olmamak ve 182.163 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,5’i oranında idari para cezası uygulanır.
  1. Aşağıdaki hallerde sorumlulara 227.703 Türk Lirasından az olmamak ve 1.138.520 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,10’u onu oranında idari para cezası uygulanır:
  2. Lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılması.
  3. İlgili tesisin fiilen faaliyette bulunmaması.
  4. Bayi lisanslarına ilişkin düzenlemelerin ihlali.
  5. Bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
  6. Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülüklerinin ihlali.
  7. Bayilik lisansı sahiplerince fiyat oluşumu ihlali.
 • Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 453 Türk Lirası idari para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmaz. Bu bent kapsamında uygulanan idari para cezası, ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılır.
 • Kurum tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca biodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik harmanlanan her bir metreküp ürün için 453 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanun’un getirdiği yükümlülüklere, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uymayanlara Kurum tarafından 378 Türk Lirasından az olmamak ve 1.001.898 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,8’i oranında idari para cezası uygulanır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN PETROL PİYASASINDA LİSANS SAHİPLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.12.2021 tarihli ve 10638 ve 10639 sayılı Kararları 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10638 sayılı Kurul Kararı ile: Petrol Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2021 yılı faaliyetleri için 2022 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin karar alındı. Buna göre;
 • Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılma payına ilişkin oran, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1’i,
 • Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0, olarak belirlendi.
 • Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31.12.2021 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 ABD Doları’nın TL karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır.
 • 10639 sayılı Kurul Kararı ile: Petrol Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin belirlemeler yapıldı.

TÜRK PETROL KANUNU’NDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7346 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Kanun’un 3. maddesi 26.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4. ila 11. maddeleri 01.01.2022 tarihinde, 14. maddesi 06.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 20. ve 28. maddeleri 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinde (25.12.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türk Petrol Kanunu’nda yapılan değişiklik ile petrol arama ruhsatı başvurularında, başvuru içeriğinin gizli tutulma süresi 60 güne düşürüldü. Bu süre içinde yapılan ve aynı arazi parçasını tamamen kapsayan başvurular, bu çerçevede birlikte değerlendirilecektir. Bu süre içinde yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile altmış günden sonra aynı alana yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

MOTORİN VE BİODİZEL STANDARDI DEĞİŞTİ.

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tanımlar maddesine aşağıdaki iki kavram eklendi.
  1. Misli sayım: Harmanlama yükümlülüğü hesaplamalarında bu Tebliğde belirlenen hammaddeler kullanılarak üretilen ürün miktarının belirlenen katsayı ile çarpılarak yükümlülük hesabına dahil edilmesi uygulamasını,
  2. Girdi-Çıktı dengesi: İşleme lisansı sahibinin tesisine giren, çıkan ve stok değişimine uğrayan maddeler arasındaki ve bitkisel atık yağdan üretilen biodizel ile tesise kabul edilen bitkisel atık yağ miktarı arasındaki miktarsal tutarlılığı, ifade eder.
 • İşleme lisansı sahibi, biodizel teslimleri için düzenleyeceği fatura veya fatura yerine geçen belgede; satışı gerçekleştirilen biodizeli, üretiminde kullanılan hammadde türüne göre “Biodizel (Yerli Tarım Ürününden Üretilen) / Biodizel (Bitkisel Atık Yağdan Üretilen)” olarak ayrı kalemler halinde göstermekle yükümlüdür. Aynı belgede biodizelin harmanlama ürünü olup olmadığı açıklamasına da yer verilir.
 • Motorin ile harmanlanmak üzere temin edilen biodizel yeniden satışa konu edilemez.
 • Biodizel üretiminde kullanılan hammaddelerin kaynağını ve türünü ispatlayıcı belgeler 5 yıl süre ile işleme lisansı sahipleri tarafından saklanır.
 • İşleme lisansı sahipleri; tesislerindeki üretim, satış ve stok hareketlerine ilişkin olarak yeminli mali müşavir tarafından her bir takvim yılına ilişkin düzenlenen ve Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde yer alan formata uygun raporlarını bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Kurum’a sunar.
 • Misli sayıma ilişkin aşağıdaki esaslar benimsendi:
  1. İşleme lisansı sahipleri; tesislerindeki üretim, satış ve stok hareketlerine ilişkin olarak yeminli mali müşavir tarafından her bir takvim yılına ilişkin düzenlenen ve Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde yer alan formata uygun raporlarını bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Kurum’a sunar.
  2. Kurum tarafından yapılan kontrollerde işleme lisansı kapsamında yer alan tesisin girdi-çıktı dengesinin sağlanması zorunludur.
 • 2020-2021 harmanlama döneminde harmanlanan biodizel miktarı, lisans sahiplerinin ilgili dönem yükümlülük hesaplamalarında, 1,2 katsayısı ile çarpılarak değerlendirilir.

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Aralık 2021 tarihli 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ’e geçici madde eklenerek rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin etanol harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında, 2021 ve 2022 yılları tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edileceği düzenlendi.

 LPG PİYASASI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM KARARLAR ALDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02/12/2021 tarihli ve 10596, 10597 ve 10598 sayılı Kararları 4 Aralık 2021 tarihli 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10596 sayılı Kurul Kararı ile: Kapasite Raporu’nun tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi, makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ilgililerce düzenlenmiş raporunu, LPG tüpü beyanının İlgili şirketin sahip olduğu tüp sayısını içeren beyanını ifade edeceği belirtildi.
  1. Başvurularda Kurum’a sunulan tarih içermeyen beyanların tarihi olarak, yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı tarih esas alınacağı belirtildi.
  2. Tesisin el değiştirme nedeniyle yeniden lisanslamaya konu olması halinde, tesis adresinde farklılık olduğu durumlarda Adres Teyit Yazısı talep edilecektir. Bununla birlikte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında ruhsat devrine ilişkin bilginin Kurumumuzda kayıtlı bilgilerle uyuşması halinde adres teyit yazısı aranmayacaktır.
 • 10597 sayılı Kurul Kararı ile: 04.2012 tarihli ve 3763-3 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 6. maddesi yürürlükten kaldırıldı.
  1. Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulacaktır.
  2. LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair belge dışında belge sunulması gerekmez. LPG Otogaz Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’na göre bu lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır. Ancak LPG Dağıtıcı Lisansı için tesis bilgi dosyası kapsamında yer alan LPG tüpü faturaları yerine “LPG Tüpü Beyanı” sunulur. Lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bilgiler ile lisansa kayıtlı ve lisans sahibine ilişkin güncel bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda lisans sahiplerinin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca devam edecektir.
 • 10598 sayılı Kurul Kararı ile: Unvan veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18. maddesi kapsamında süresinden sonra yerine getiren ya da süresinde yerine getirmediği tespit edilen;
  1. LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahipleri,
  2. LPG Taşıma Lisansı Sahipleri,
  3. LPG Tüpü İmalatı Lisansı Sahipleri,
  4. LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı Sahipleri,

söz konusu Yönetmelikte belirtilen sürelerden daha sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, lisans tadil bedelini, tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan lisans alma bedeli kadar ödeyerek söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmalarına,

b) Adres (ada, pafta ve parsel bilgileri dahil) değişikliği nedeniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18. maddesi kapsamında süresinden sonra yerine getiren ya da süresinde yerine getirmediği tespit edilen;

 • LPG Dağıtıcı Lisansı Sahipleri,
 • LPG Depolama Lisansı Sahipleri,

söz konusu Yönetmelikte belirtilen sürelerden daha sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, lisans tadil bedelini tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin 5 katını ödeyerek söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmalarına,

c) LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin, tüp dolum kapasitesi değişimine ilişkin başvuru yükümlülüklerini Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18. maddesi kapsamında süresinden sonra yerine getiren ya da süresinde yerine getirmediği tespit edilen şirketlerden, lisans tadil bedelini tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin 5 katını ödeyerek söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmalarına,

d) 07.12.2017 tarihli ve 7494 sayılı Kurul Kararının 5. ve 6. maddelerin ikinci fıkralarında belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunmayan veya bulunamayan tüzel kişilerin, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan LPG dağıtıcı lisans tadil bedelinin 5 katı tutarını ödeyerek Kupon sistemi kapsamında hizmet vermek için başvuruda bulunabilmelerine karar verildi.

2022 YILI GELİR PAYI BEDELLERİ HAKKINDA KARAR KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09/12/2021 tarihli ve 10612 ve 10613 sayılı Kararları 14 Aralık 2021 tarihli ve 3189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10612 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.12.2021 tarihli toplantısında; 2022 yılında uygulanacak olan ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının edinilmesi nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman giderleri ve bu kısım stokların depolama ve idame maliyeti için kullanılacak gelir payı bedellerine ilişkin olarak “2022 Yılı Gelir Payı Bedelleri Hakkında Karar” kabul edildi. Buna göre;
 • 2022 yılında petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri aşağıdaki şekilde belirlendi:
  1. Benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve benzin türleri ile harmanlanmak üzere temin edilen etanol için: 7,16 TL/m3
  2. Motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) ve biodizel türleri için: 7,16 TL m3
  3. Gazyağı için; 7,16 TL/m3
  4. Havacılık yakıtları için: 7,16 TL/m3
  5. Yakıt nafta için: 7,16 TL/m3
  6. Damıtık denizcilik yakıtları için: 7,16 TL/m3
  7. Artık denizcilik yakıtları için: 7,61 TL/ton
  8. Fuel Oil (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil) türleri için: 7,61 TL/ton.
 • 10613 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.12.2021 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2022 yılı gelir payı bedelinin 16 TL/ton olarak belirlenmesine karar verildi.

LPG PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARLARI BELİRLENDİ.

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 17 Aralık 2021 tarihli 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; LPG Piyasası kapsamında uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekildedir.

 • Aşağıdaki hallerde otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sorumlulara, 817 Türk Lirasından az olmamak ve 18.216.345 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,14’ü oranında idari para cezası uygulanır:
  1. Lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksızın yapılması.
  2. Lisans sahibi olmayanlar tarafından LPG ticareti yapılması.
 • Aşağıdaki hallerde sorumlulara 407 Türk Lirasından az olmamak ve 5.009.494 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,12’si oranında idari para cezası uygulanır:
  1. Mali mesuliyet sigortası yaptırma, dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurma, asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırma hariç lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin ihlali.
  2. Otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
  3. Tüplü LPG faaliyeti yapan dağıtıcıların teknik düzenlemelere göre ünite kurma veya sözleşme yapma, dolum öncesi ve sonrası kontrol işlemleri yapma ve imha yükümlülükleri hariç üretim ve dağıtıma ilişkin yükümlülükler ile taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakım yükümlülüklerinin ihlali.
  4. Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellemeye teşebbüs edilmesi
 • Aşağıdaki hallerde sorumlulara 163 Türk Lirasından az olmamak ve 910.817 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,1’i oranında idari para cezası uygulanır:
  1. Lisans alınmaksızın bayilik faaliyetinin yapılması.
  2. Otogaz bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
  3. Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmama hariç otogaz bayilerinin yükümlülüklerinin ihlali.
  4. Otogaz bayilik lisansı sahiplerince LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması.
  5. Sigorta, sorumlu müdür ve eğitim yükümlülüklerinin ihlali.
  6. Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin ihlali.
 • Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmaması halinde otogaz bayilik lisansı sahiplerine 163 Türk Lirasından az olmamak ve 910.817 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,10’u oranında idari para cezası uygulanır.
 • Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 453 Türk Lirası idari para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmaz. Bu bent kapsamında uygulanan idari para cezası, ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılır.
 • Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanun’un getirdiği yükümlülüklere, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uymayanlara Kurum tarafından 215 Türk Lirasından az olmamak ve 91.081 Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu LPG piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının %0,8’i oranında idari para cezası uygulanır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN LPG PİYASASINDA LİSANS SAHİPLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.12.2021 tarihli ve 10640 ve 10641 sayılı Kararları 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10640 sayılı Kurul Kararı ile: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2021 yılı faaliyetleri için 2022 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin karar alındı. Buna göre;
  1. LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılma payına ilişkin oran, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1’i,
  2. LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılma payına ilişkin oran ise 0 olarak belirlendi.
  3. Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31.12.2021 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurana göre, 2.000.000 ABD Doları’nın TL karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır.
 • 10641 sayılı Kurul Kararı ile: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin karar alındı.

DOĞALGAZ PİYASASI

SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02/12/2021 tarihli ve 10591 sayılı Kararı 3 Aralık 2021 tarihli 31678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Herhangi bir ithalat giriş noktasından spot boru gazı ithalatı yapmak üzere talep toplamaya katılmak isteyen İthalat (Spot) lisansı sahipleri, talep toplama takviminde belirtilen sürede aşağıdaki belgeleri Kurum’a sunar:
  1. Kurul tarafından belirlenen talep toplamaya katılım bedelinin nakit olarak Kurum hesabına yatırıldığını belgeleyen banka dekontu,
  2. Karar’ın Ek-1’inde yer alan taahhütname ile bu taahhütnameyi imzalayan yetkilinin/yetkililerin yetkisini gösterir sicil tasdiknamesi ve/veya vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti,
  3. İsteğe bağlı olarak Karar’ın Ek-2’sinde yer alan beyanname ile bu beyannameyi imzalayan yetkilinin/yetkililerin yetkisini gösterir sicil tasdiknamesi ve/veya vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti,
  4. Piyasa İşletmecisi ile İmzalanan Piyasa Katılım Anlaşması’nın bir örneği,
  5. Talep çağrısında belirtilen diğer bilgi ve belgeler
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamında ithal edilen doğal gazın sürekli ticaret platformunda satılması yükümlülüğüne yönelik olarak Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve ilgili lisans sahibi piyasa katılımcısı statüsü elde etmekle yükümlüdür. Lisans sahibinin sürekli ticaret platformunda satış yapma yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilmesi için uygulanacak takvim ve talep edilebilecek teminatlar, ilgili giriş noktasına ilişkin talep çağrısında duyurulur. Piyasa işletmecisi söz konusu teminatları, lisans sahibinin bu Usul ve Esaslar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde iletim şirketinin ilave dengeleyici sıfatıyla yaptığı alış yönlü işlemlerin ödemeleri karşılığında kullanılmak üzere, iletim şirketi adına tutmakla yükümlüdür.
 • Piyasa işletmecisi, ilgili kapasite ürününün dönemi içerisinde sürekli ticaret platformunda satış yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğini veya hangi oranda yerine getirildiğini tespit ederek Kurum’a bildirir. İletim şirketi ile piyasa işletmecisi, bu Usul ve Esaslar kapsamında ithal edilen doğal gazın sürekli ticaret platformunda satılması yükümlülüğü kapsamındaki veri alışverişinde gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Sürekli ticaret platformunda satış yükümlülüğüne ilişkin diğer uygulama detayları Kurul tarafından belirlenebilir.
 • Kurul, talep çağrılarında yer vermek kaydıyla uygulamaya dair ihtiyaç görülen diğer hususlarda ilave düzenlemeler yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.
 • Sürekli ticaret platformunda satış yükümlülüğü 01.07.2022 tarihine kadar uygulanmaz; bu tarihten itibaren 2022 Gaz Yılına mahsus olmak üzere ithal edilecek spot boru gazı miktarının en az %5’i sürekli ticaret platformunda satılır.

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARLARI BELİRLENDİ.

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 17 Aralık 2021 tarihli 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (“Kanun”) kapsamında öngörülen ceza miktarları aşağıdaki şekildedir:

 • Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, 1.659.917 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde, 1.422.779 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmediğinin saptanması halinde, 1.659.917 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurul’a bildirilmemesi halinde, 2.371.311 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, 2.371.311 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, 2.845.578 Türk Lirası idari para cezası verilir.
 • Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalktığının saptanması halinde lisans veya sertifika iptal edilir. Ancak, bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde ise lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca 2.845.578 Türk Lirası idari para cezası verilir.

2022 YILINDA UYGULANACAK SERBEST TÜKETİCİ OLMA SINIRINA, BAĞLANTI VE HİZMET BEDELLERİ ÜST SINIRLARA, ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK BİRİM ÜCRETLERE VE  VADELİ DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK BİRİM ÜCRETLER İLİŞKİN KURUL KARARLARI YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/12/2021 tarihli ve 10627, 10633, 10647 ve 10648 sayılı Kararları 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10627 sayılı Kurul Kararı ile: Doğal gaz piyasasında serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak 2015 yılı boyunca uygulanmak üzere alınan ve 26.12.2014 ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.12.2014 ve 5362 sayılı Doğal gaz piyasasında tüketicilere uygulanmak üzere serbest tüketici olma sınırına ilişkin Kurul Kararı, 2022 yılı boyunca aynen uygulanmaya devam edilecektir.
 • 10633 sayılı Kurul Kararı ile: Dağıtım şirketlerinin 2022 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları belirlenmiş olup, belirtilen bedellere KDV dahil edilmedi.
 • 10647 sayılı Kurul Kararı ile: 2022 yılında Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasında geçerli olacak birim ücretler belirlendi. Buna göre;
  1. Birim işlem ücreti Sm başına 0,001093 TL olacaktır.
  2. Birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti Sm başına 0,005662 TL olacaktır.
  3. Yıllık katılım ücreti 20.759 TL olacaktır.
  4. Kabul edilmeyen itiraz ücreti adet başına 200 TL olacaktır.
 • 10648 sayılı Kurul Kararı ile: 2022 yılında Vadeli Doğal Gaz Satış Piyasasında geçerli olacak birim ücretler belirlendi. Buna göre;
  1. Birim işlem ücreti Sm başına 0,000450 TL olacaktır.
  2. Yıllık katılım ücreti 2.500 TL olacaktır.
  3. Kabul edilmeyen itiraz ücreti adet başına 200 TL olacaktır.

DOĞAL GAZ PİYASASINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK BAŞVURULARA İLİŞKİN OLARAK ALINAN 8522 SAYILI KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/12/2021 tarihli 10610 sayılı Kararı 14 Aralık 2021 tarihli ve 3189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10610 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.12.2021 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gösterecek gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kuruma elektronik ortamda yapılabilecek başvurulara ilişkin olarak alınmış olan “Doğal Gaz Piyasasında Elektronik Ortamda Yapılabilecek Başvurulara İlişkin Olarak Alınan 8522 Sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” kabul edildi. Buna göre; Doğal Gaz Piyasasında Elektronik Ortamda Yapılabilecek Başvurulara İlişkin Olarak Alınan 8522 Sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılacak olan başvurular 31.12.2022 tarihine kadar yazılı olarak da alınmaya devam edilecektir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN DOĞALGAZ PİYASASINDA LİSANS SAHİPLERİNE İLİŞKİN BİRTAKIM KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.12.2021 tarihli ve 10636 ve 10637sayılı Kararları 22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10636 sayılı Kurul Kararı ile: Doğal Gaz Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, 2021 yılı faaliyetleri için 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları, 2022 yılında uygulanacak katılma payı oranına ilişkin karar alındı. Buna göre;
  1. Doğal Gaz Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılma payına ilişkin oran, 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safı satış hasılatı tutarının %0,05 ’i
  2. Doğal Gaz Piyasasında faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran 2021 yılı faaliyetleri için 0, olarak belirlendi.
 • 10637 sayılı Kurul Kararı ile: 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri ve Doğal Gaz Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin 2021 yılı faaliyetleri için 2022 yılında ödemekle yükümlü oldukları yıllık lisans bedeli ile sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri belirlendi.

DOĞAL GAZ TARİFESİ HESAPLAMA USULÜ DEĞİŞTİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23/12/2021 tarihli ve 10658 sayılı Kararı 25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.12.2021 tarihli toplantısında; aşağıdaki “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar“ın kabul edilmesine karar verildi.

 • Tarife belirleme sürecine ilişkin olarak Kurul hesaplanan gelir farklarının tamamının veya bir kısınırım etkilerinin can ve/veya bir sonraki tarife uygulama dönemine yansıtılmasına karar verebilir.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamında bir tarife uygulama dönemi için hesaplanan makul getiri tutarının, verimlilik parametresi uygulanması ile bulunan sabit ve değişken işletme gideri bileşenleri toplamının %20’sine tekabül eden tutardan daha düşük olması durumunda, söz konusu iki tutarın ortalaması ilgili tarife uygulama dönemine ilişkin toplam makul getiri tutarı olarak dikkate alınır. Bu fıkra kapsamındaki hesaplama, her tarife uygulama dönemi başı itibariyle bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.
 • Dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hariç diğer vergi, resmi, harç ve benzeri giderler tarife hesaplamalarında dikkate alınır.
 • Dağıtım şirketinin, CNG veya LNG alım fiyatları ile uyguladığı doğal gaz fiyatları arasındaki maliyet farkını (ud) tarife uygulama döneminde geçerli olan sistem kullanım bedelleriyle karşılayamaması ya da söz konusu maliyet farkının üzerinde gelir etmesi halinde, aradaki fark bir sonraki tarife uygulama dönemi hesaplamalarında düzeltmeye konu edilir.
 • Dağıtım şirketi tarafından elde edilebilecek diğer gelirler aşağıda belirtildi. Söz konusu gelirlerden;
  1. İç tesisat işlem gelirleri %0.
  2. Sertifika hizmet gelirleri %0.
  3. Sayaç açma-kapama gelirleri %0.
  4. Yan hizmet gelirleri %0,
  5. Ön ödemeli sayaç değişim gelirleri %0,
  6. Ölçüm ekipmanı muayene gelirleri %0,
  7. Kalibrasyon gelirleri %0,
  8. Kira gelirleri %50,
  9. Hasar gelirleri %0,
  10. Hot-tap operasyon gelirleri %0,
  11. Şartname satış gelirleri%0.
  12. Sahip olunan şebeke dışına verilen hizmet gelirleri %50,
  13. Usulsüz gaz kullanım gelirleri %0,
  14. Sigorta tazmin gelirleri %0.
  15. Bağlantı hattı kontrol gelirleri %0,
  16. Tarifeye esas varlıkların dağıtım faaliyeti dışında kullanımından elde edilen gelirler %50,
  17. Reklam gelirleri %50,
  18. Dağıtım faaliyeti kapsamındaki eğitim hizmet gelirleri %50,
  19. Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında elde edilen gelirler %50,

oranında işletme gideri hesaplamasında diğer gelirler bileşeni kapsamı dışında tutulur, Diğer gelirler bileşeni kapsamındaki gelir kalemlerinin tespitinde esas alınan değişkenlere ait öngörü değerleri ile ilgili tarife uygulama dönemi gerçekleşmelerinin farklı olması halinde, söz konusu farklılıktan kaynaklanan sapmalar bir sonraki tarife uygulama dönemi hesaplamalarında düzeltmeye konu edilir.

 • Dağıtım şirketlerince sunulan hizmetin kalitesini ve dağıtım şirketlerinin kurumsal performansını artırmayı teşvik etmek amacıyla tarife hesaplamalarında kalite faktörü ve kurumsal performans teşviki kullanılır.

İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA BOTAŞ GÖREVLENDİRİLDİ.

 • İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4978) 29 Aralık 2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Bu Karar, doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15.000 ve üzerindeki ilçeler ile merkez nüfusu 10.000 ve üzerinde olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayı ile bu Karar kapsamına alınması kararlaştırılan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak üzere yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.
 • Bu Karar kapsamında yeterlilik sağlayan merkez nüfusu 15.000 ve üzerindeki ilçeler ile bölgesel coğrafi koşulları, tüketim potansiyeli veya bölgede bulunan tesislerin ihtiyaçları açısından şehir besleme hattı yapılmasında ekonomik veya stratejik fayda görülen merkez nüfusu 10.000 ve üzerinde olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayı ile bu Karar kapsamına alınması kararlaştırılan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gerekli şehir besleme hattı yatırımları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü veya doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilir.
 • Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde, ilçe merkez nüfusunun 15.000 ya da 10.000 ve üzerinde olduğunun tespitinde, 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köyler/beldeler göz önünde bulundurulmaz.

2022 YILI İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ HESAPLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/12/2021 tarihli ve 10709 sayılı Kararı 31 Aralık 2021 tarihli 31706 sayılı Resmi Gazete 6. Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10709 sayılı Kurul Kararı ile: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında 2022 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİ VE PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK BİRİM BELİRLENMİŞTİR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/12/2021 tarihli ve 10646 sayılı Kararları 21 Aralık 2021 tarihli 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10646 sayılı Kurul Kararı ile: 2022 yılında Vadeli Elektrik Piyasasında geçerli olacak birim ücretler ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasasında geçerli olacak birim belirlendi. Buna göre;

Vadeli Elektrik Piyasasında geçerli olacak birim ücretler için;

  1. Birim işlem ücreti MWh başına 1.00 TL olacaktır.
  2. Yıllık katılım ücreti 10.000 TL olacaktır.
  3. Kabul edilmeyen itiraz ücreti adet başına 200 TL olacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasasında geçerli olacak birim ücretler için;

  1. Birim işlem ücreti MWh başına 0.10 TL olacaktır.
  2. Yıllık katılım ücreti 500 TL olacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@