Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26
Kasım 2021

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 11 dakika

ENERJİ FİRMASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR HAKKINDA USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2021 Tarihli ve 10551, 10552, 10554-1 ve 10554-2 Sayılı Kararları 15 Kasım 2021 tarihli 31660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • 10554-1 Sayılı Kurul Kararı ile: 02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Firması Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar“ın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
 • 10554-2 Sayılı Kurul Kararı ile:Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Usul ve Esaslar” (“Usul ve Esaslar”) kabul edilerek önlisans ve lisansa dayalı taşınmaz temini işlemlerine ilişkin başvurular ile ilgili hususları düzenlendi. Buna göre;
 • Başvuru türlerine göre elektronik ortamda yapılabilecek ve veya yazılı olarak kabul edilecek başvurular Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) internet sitesinden ilan edilir. Kurum nezdinde yürütülen tüm önlisans ve lisans işlemlerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistem (“EPDK Başvuru Sistemi”) kapsamında elektronik ortamda yapılması gereken başvuruların yazılı olarak yapılması durumunda, işlem tesis edilmeksizin evraklar iade edilir.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki taşınmaz temini işlemlerine ilişkin talepler için önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerin e-başvuru yetkilisi tarafından EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma başvuruda bulunulur. EPDK Başvuru Sistemine erişim e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanır.
 • EPDK Başvuru Sistemi’nde başvuru, başvuru türüne göre öngörülen bilgilenil girilmesi, seçeneklerin işaretlenmesi, gerekli bilgi ve belgelerin yüklenmesi ve sonunda başvurunun elektronik imza veya mobil imzayla imzalanması suretiyle yapılır. EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunulamayacak biçimdeki bilgi ve belgeler, önlisans/lisans sahibi tüzel kişiler tarafından, yazılı olarak ilgili e-başvuru numarası belirtilerek ayrıca Kurum’a sunulur.
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler e-başvuru yetkilisi olarak yetkilendirilebileceği gibi üçüncü kişiler de e-başvuru yetkilisi olarak yetkilendirilebilir. Önlisans/lisans için birden fazla e-başvuru yetkilisi bildirilebileceği gibi bir kişi birden fazla önlisans/lisans için e-başvuru yetkilisi olarak da bildirilebilir.
 • E-başvuru yetkisi tanımlamaları önlisans/lisans bazında ve EPDK Başvuru Sistemi kapsamındaki taşınmaz temini işlemlerinin tümü için yapılır. E-başvuru Yetkilisi, işlemleri münferiden gerçekleştirir.
 • Önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerce, önlisans ve lisans bazında, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden taşınmaz temini işlemlerine ilişkin başvuru yapmak üzere yetkilendirildiği yazılı olarak Kuruma bildirilen ve Kurum tarafından EPDK Başvuru Sisteminde gerekli yetki tanımlaması yapılan kişi (“E-başvuru Yetkilisi”)’nin usulüne uygun olarak Kurum’a bildirilmesini takip eden beş iş günü içerisinde Kurum tarafından EPDK Başvuru Sistemine gerekli erişim yetkisi tanımlanır.
 • E-başvuru Yetkilisi tarafından EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan taşınmaz teminine ilişkin bütün işlemlerin hukuki sorumluluğu ilgili önlisans/lisans sahibi tüzel kişiye aittir.
 • Yazılı başvurular ile e-başvuruya ilişkin yazılı olarak sunulacak dilekçe örnekleri, e-başvuruda yüklenecek ve Kurum’a yazılı olarak sunulacak bilgi ve belgeler ile e-başvuru yetkilisinin önlisans/lisans sahibi tarafından Kuruma bildirilmesine ilişkin hususlar Kurum internet sitesinden ilan edilir.
 • EPDK Başvuru Sistemi’nde aktif hale gelmemiş bir işlem türüne ilişkin başvurular, yazılı olarak alınmaya devam edilir.
 • E-başvuru imkanının sağlanmasından itibaren hem yazılı hem de e-başvuru yapılabilir. E-başvurunun başlayacağı ve yazılı başvurunun kabul edilmeyeceği tarihler en az bir ay öncesinden Kurum internet sitesinden ilan edilir.

1- ELEKTRİK PİYASASI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik 2 Kasım 2021 Tarihli ve 31647 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından yürütülecek taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans veya lisans sahiplerinin taşınmaz temininden kaynaklı hak ve yükümlülükleri belirlendi.
 • Yönetmelik kapsamında yürütülen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin başvurular, önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerce elektronik ortamda veya yazılı olarak Kurum’a yapılır. Başvuruların hangi usulle yapılacağı ile başvurularda sunulacak bilgi ve belgelere ilişkin hususlar Kurum internet sitesinden ilan edilir.
 • Taşınmaz temini başvurusu yapacak olan özel hukuk tüzel kişileri, kamulaştırma planları hazırlamak amacıyla kadastral bilgi ve belgeler ile tapu, nüfus kaydı gibi kamu kurumlarından elde edilebilecek ilgili belge ve kayıtların temini için Kurum’a başvuruda bulunabilir.
 • Başvuruda bulunabilmek için taşınmaz temini dosyasında, ilgili mevzuat ve/veya önlisans/lisans hükümlerinde taşınmaz temini işlemlerine engel teşkil edecek bir hususun bulunmaması gerekir.
 • Temin işlemlerine konu tesisler için gerekli olan taşınmazların tarımsal nitelik taşıması veya büyük ova koruma alanı ilan edilen tarım arazileri kapsamında yer alması halinde taşınmazların amaç dışı kullanım izni talebi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi ve belgelere uygun olarak hazırlanan dosya ile birlikte Kurum’a yapılır.
 • Taşınmaz temini talebinde bulunan önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi, kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi işlemlere ilişkin bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlere ilişkin diğer bütün giderlerin karşılanacak olduğuna dair taahhütnameyi Kurum’a verir.
 • Elektrik Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu kapsamında alınan kamulaştırma kararları kamu yararı kararı yerine de geçer. Doğalgaz Piyasası Kanunu’na konu faaliyetlerin gerektirdiği tesislerin kamulaştırma işlemleri için kamu yararı kararı yerine geçmek üzere lüzum kararı alınır.
 • Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmayan elektrik üretim tesisleri kapsamında yer alan tarım arazilerinin amaç dışı kullanım işlemleri veya bu Yönetmelik kapsamında temini mümkün olan ancak, önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından Kuruma başvuru yapılmadan temin edilen taşınmazların amaç dışı kullanımı veya imar ve benzeri izinler için ihtiyaç duyulması halinde kamu yararı kararı alınır.
 • Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için gerekli olan özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırılması talebi Kurum tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilir.
 • Kurul tarafından alınan kamulaştırma kararına karşı idari yargı mercilerince iptal veya yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ve kararın Kuruma tebliği halinde, karardaki gerekçeler dikkate alınarak uygulanmak üzere taraflara bildirilir, Kurul tarafından ayrıca herhangi bir karar alınmaz. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına veya kamulaştırmaya ilişkin verilen iptal kararının üst mahkeme tarafından kaldırılmasına/iptal edilmesine/bozulmasına kadar kamulaştırmaya ilişkin herhangi bir işlem yapılmaz.
 • Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için kamu tüzel kişisi adına kayıtlı taşınmazın mülkiyetine, yüksekliğine veya derinliğine ihtiyaç duyulması halinde Kurum’dan taşınmazın mülkiyetinin/irtifak hakkının devri talebinde bulunulur.
 • Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesisler için gerekli olan Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında yer alan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni talebi Kurum tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde Kurul tarafından irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine karar verilir.
 • İrtifak hakkı tesisine veya kullanma izni verilmesine karar verilen taşınmazlar hakkında ilgili idarece önlisans süresi boyunca önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi lehine bedeli karşılığında ön izin verilir; lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi için ise lisans süresi boyunca bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Bunlara ilişkin sözleşmelerin bir örneği Kuruma gönderilir.
 • Önlisansa/lisansa tabi tesis alanında yer alan ve satın alma, kamulaştırma veya devir yoluyla taşınmaz temini sağlanan ancak niteliği gereği Kadastro Kanunu’nun 16.  maddesi kapsamında tapuda tescil ve sınırlandırmaya tabi olmayan yol ve göl alanı olarak kullanılacak olan taşınmazlar tapudan terkin edilir. Terkin işlemi yapıldıktan sonra ilgili İdare tarafından lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi lehine lisans süresi boyunca bedelsiz kullanma izni verilir.
 • Önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından, acele kamulaştırmayı gerektirecek teknik, ekonomik ve çevresel değerlendirmeyi ihtiva eden gerekçeli rapor düzenlenerek Kurum’a sunulur. Cumhurbaşkanı tarafından verilen acele kamulaştırmaya ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip Kurum tarafından yapılan bildirimden itibaren 30 gün içerisinde acele el koyma davaları açılır.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında yer alan hidroelektrik üretim tesislerinin rezervuar alanında bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin bedelsiz kullanımı için önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından Kuruma başvuruda bulunulur, talebin Kurul tarafından uygun görülmesi halinde önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine ilgili idare tarafından bedelsiz kullanma izni verilir.
 • Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesislerde ulaşım yolu için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde kiralama yapılması talebi Kurum tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde kiralanmasına Kurul tarafından karar verilir.
 • Önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri, Kurum tarafından istenilmesi halinde Kurumu temsilde görevlendirilecek yeter sayıda avukatı bildirmekle yükümlüdür. Önlisansa/lisansa dayalı faaliyete konu tesislerin taşınmaz temini kapsamında kalan taşınmazlarla ilgili davaları açmak, yürütmek, tesislerle ilgili Kuruma karşı açılabilecek diğer davaları yürütmek, gerekirse idari yargıda açılacak davalara katılmak ve davalarla ilgili Kurum tarafından verilen görevleri yerine getirmek üzere Başkan tarafından vekil tayin edilebilir.
 • Lisanssız elektrik üretim faaliyeti kapsamında taşınmaz temini veya taşınmazın kullanımına ilişkin talepler hakkında Kurum tarafından herhangi bir işlem tesis edilmez ve Kurul tarafından herhangi bir karar alınmaz.
 • Kamulaştırma, devir, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni, kiralama gibi taşınmaz temini işlemlerine ilişkin bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu işlemlerin gerektirdiği her türlü harç, diğer tüm gider ve masraflar ferileriyle birlikte önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından ödenir.

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTRAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİM TESİSİ İLE AYNI ÖLÇÜM NOKTASINDAN BAĞLI VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA VE İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR KABUL EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2021 Tarihli ve 10518 ve 10519 Sayılı Kararları 4 Kasım 2021 tarihli 31649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10518 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar kabul edilerek birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;
 • Hidrolik enerjiye dayalı rezervuarlı tesis tipindeki üretim tesislerindeki santral sahasına ilişkin; DSİ tarafından inşa edilip Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“EÜAŞ”)’ne devredilen hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde ve Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan üretim tesislerinde DSİ uhdesinde kalan su yapıları ile bunların mütemmim cüzleri kapsamındaki rezervuar alanı, gövde, dip savak, dolu savak, tüneller, kanallar, kazı palyeleri vb. unsurlar santral sahasına dâhil edilmez. Bu unsurlar EÜAŞ tarafından talep edilmesi veya EÜAŞ tarafından uygun görüş verilmesi halinde santral sahasına eklenir.
 • Hidrolik enerjiye dayalı kanal tipindeki üretim tesislerindeki santral sahasına ilişkin; DSİ tarafından inşa edilip Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında EÜAŞ’a devredilen hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde ve Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan üretim tesislerinde DSİ uhdesinde kalan su yapıları ile bunların mütemmim cüzleri kapsamındaki rezervuar alanı, gövde, dip savak, dolu savak, tüneller, kanallar, kazı palyeleri vb. unsurlar santral sahasına dâhil edilmez. Bu unsurlar EÜAŞ tarafından talep edilmesi veya EÜAŞ tarafından uygun görüş verilmesi halinde santral sahasına eklenir.
 • 10519 sayılı Kurul Kararı ile: Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar kabul edilerek bir takım değişiklikler yapıldı. Buna göre;
 • Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar şeklindeki mevzuat adı 10 Kw’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar olarak değiştirildi.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamında bağlanacak GES’lerin toplam kapasitesi ile bağlantı ve sistem kullanımı için yapılan başvuru kapsamında bağlanacak tesislerin kapasitesi, bu tesislerin bağlanacağı dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemez. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 10 kW ile sınırlı olmak kaydıyla söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olabilir. Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki başvurular için Çağrı Mektubu’nun hükümsüz hale gelmesi hükmü uygulanmaz.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 11. maddesinin birinci fıkrası Kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
 2. Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi
 3. Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak
  a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge
  b.Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti
 4. Tüketim tesisi ile ilgili olarak:
  a. Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod
  b. Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge

ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kesin kabul, geçici kabulün yapıldığı tarihten en az 1 yıl sonra ve garanti süreleri göz önüne alınarak yapılır. Ayrı transformatör ve dönüştürme merkezlerinin ve bunlara ait şebekelerin kesin kabulü için bu süre en az 6 ay olarak uygulanabilir.
 • Kesin kabul süresi hiçbir koşulda geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren 3 yılı aşamaz. Kesin kabulün yapılmış olması garanti şartlarını ve sürelerini değiştirmez.
 • Yönetmelik’e eklenen geçici maddenin yürürlük tarihi olan 08.11.2021 tarihi itibarıyla geçici kabulünün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kesin kabulü yapılmamış elektrik dağıtım tesislerinin kesin kabulleri, anılan geçici maddenin yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde tamamlanır.

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Primer frekans kontrol rezervi tedarik süreci ile ilgili düzenlenen 13. maddenin yürürlük tarihi 27 Kasım 2021 tarihinden, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

2- PETROL PİYASASI

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEYE YÖNELİK TEDBİRLERDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 6 Kasım 2021 tarihli 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlendi.
 • Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanından oluşan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu (“Kurul”) teşekkül ettirildi.
 • Kurul’un oluşturacağı strateji ve alacağı kararlar çerçevesinde görev icra etmek üzere, Kurul tarafından Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında alt kurul ve vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulabilecektir.
 • Kurul ve alt kurulların sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Ticaret Bakanlığı’nca yürütülecektir.
 • Kurul tarafından belirlenecek strateji ve alınacak kararlar doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarını yürütecek ve sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde Ticaret Bakanlığı’na gönderecektir. Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, ilgili kurumlar ile paylaşılacak ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığına sunulacaktır.
 • Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden oluşan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi (“Özel Ekip”) faaliyetlerine devam edecektir. Ekibin çalışma usul ve esasları, ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenecektir. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan tüm bilgiler ilgili bakanlıklarca Özel Ekip ile paylaşılacaktır.
 • Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) ile protokolleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek ihtiyaçları EPDK tarafından gecikmeksizin karşılanacaktır.
 • Petrol piyasasında usulsüz faaliyet yürüttüğü değerlendirilerek incelenmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilen mükelleflerin vergi incelemelerine gecikmeksizin başlanacaktır.
 • Kolluk kuvvetlerince gemilerde yapılacak denetimler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıkları başta olmak üzere ilgili diğer birimleri tarafından gerekli teknik destek verilecektir.
 • Kolluk birimleri tarafından, akaryakıt tüketimleri yüksek olan sektörlerde kullanılan akaryakıtın yasallığı denetlenecek ve depo ya da araçlarda yapılacak olan aramalarda valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede denetim gücünün en etkin şekilde kullanılmasını teminen, ilgili bakanlıklarca sektöre yönelik risk analizi çalışmalarına öncelik verilecek ve bu amaçla veri toplamaya yönelik sistemler geliştirilecektir.
 • EPDK tarafından, dağıtım ve otomasyon firmalarının mali yeterlilik kriterlerini taşıyıp taşımadığı noktasında değerlendirme yapılırken Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından görüş alınacaktır.
 • Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021-2023)” Ticaret Bakanlığının resmî internet adresinde (ticaretgov.tr) yayınlanacak ve Eylem Planında yer alan faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilerek hayata geçirilecektir.
 • 2012/19 sayılı Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele konulu Genelge yürürlükten kaldırıldı.

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2021 Tarihli ve 10560 Sayılı Kararı 16 Kasım 2021 tarihli 31661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

Başvuru ve izin verilmesi prosedürü ile ilgili olarak; izin sahibinin “Dağıtıcılar Arası Ticarete İlişkin Kılavuz”da yer alan Dağıtıcılar Arası Ticaret Satış Beyanı ile Tesis Bazlı Dağıtıcılar Arası Ticaret Temin Teslim Beyanı tablosunu yükümlülük tablosunda belirtilen süre içerisinde ağ hizmeti aracılığı ile Kuruma göndereceği düzenlendi. İlave olarak Dağıtıcılar Arası Ticarete İlişkin Kılavuz değiştirilmiştir.

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ (BOTAŞ) İLETİM ŞEBEKESİ İŞLEYİŞ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ESASLARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2021 Tarihli ve 10581 Sayılı Kararı 26 Kasım 2021 tarihli 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • BOTAŞ İletim şebekesi işleyiş düzenlemelerine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.
 • EPDK, 15 Kasım’da başlayan ve 30 Kasım’da sona erecek olan 2022 yılına ilişkin doğalgaz kapasite başvurularının süresini, 10 Aralık 2021 tarihine kadar uzattı. Şöyle ki;
 • 2022 yılı kapasite rezervasyon başvuruları için tanınan 15-30 Kasım arasındaki 15 günlük süre, 10 Aralık 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılarak 25 güne çıkarıldı.
 • Ayrıca 2022 yılı başvurularında, başvurusu tümüyle olumlu olarak değerlendirilen ve Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) imzalamak üzere davet edilen başvurucular; davetin kendisine bildirimini takip eden 4 gün içinde STS’yi imzalamakla yükümlü olacaklardır. Bu süre daha önceki yıllarda 7 gün olarak uygulanıyordu. 4 gün içinde STS imzalamayan başvurucuların geçici teminat mektupları BOTAŞ tarafından gelir olarak alıkonacaktır.
 • STS imzalandıktan ve kapasite tescil belgeleri verildikten sonra BOTAŞ, Elektronik Bülten Tablosunda (EBT), yeni gaz yılı için rezerve edilen kapasiteleri ve atıl kapasiteleri en geç 20 Aralık 2021 günü yayımlayacaktır. Bu tarih daha önce 15 Aralık olarak belirlenmiş idi.

3- YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI 

2020 YILINA AİT TÜRKİYE ORTALAMA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ FİYATI BELİRLENDİ.

2021 YILININ SON ÇEYREĞİ İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ REVİZE EDİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2021 Tarihli ve 10523 ve 10524 Sayılı Kararları 3 Kasım 2021 tarihli ve 31648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10523 sayılı Kurul Kararı ile: 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) 28,56 Kr/kWh olarak belirlenmesine karar verildi.
 • 10524 sayılı Kurul Kararı ile: 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin aşağıda yer alan şekilde revize edilmesine karar verildi:
Aylar 2021 Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL/MWh)
Ekim 63,33
Kasım 22,21
Aralık 1,57

 

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@