Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2021

#25
Ekim 2021

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 14 dakika

I. ELEKTRİK PİYASASI

YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Anılan yönetmelik ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde yerli aksam destek fiyatının (“YADF”), ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanacağı ve bu tesislerde kullanılacak olan ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari geçmiş dönemlerde YADF’den faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar veya bu aksam/bütünleştirici parçalar için en az %70 yerli malı belgesi yerli katkı oranına ve sertifika uygunluk belgesine sahip aksamların kullanılacağı düzenlendi. Bu aksamlar/bütünleştirici parçalardan geçmiş dönemlerde YADF’den faydalandırılanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından her takvim yılı başında ilan edilecektir. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilecektir.

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacaktır.

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI FOTOVOLTAİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN REAKTİF GÜÇ DESTEK HİZMET PERFORMANS TEST PROSEDÜRLERİ DÜZENLENDİ.

Bu kapsamda, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin Yan Hizmetler Performans Test Prosedürleri kenar başlıklı Ek-17’sinde değişiklik yapılarak Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri İçin Reaktif Güç Destek Hizmet Performans Test Prosedürleri düzenlendi. Buna göre;

 • Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri İçin Reaktif Güç Destek Hizmet Performans Testleri üretim tesisinin sisteme bağlantı noktasında/noktalarında üretim tesisi bazında gerçekleştirilir ve bu testlere ilişkin reaktif güç destek hizmeti performans test sertifikası ve test raporu üretim tesisi bazında hazırlanır.
 • Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri İçin Reaktif Güç Destek Hizmet Performans Testleri, reaktif güç kapasite testleri ve gerilim kontrolü testi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Reaktif güç destek hizmeti performans testi öncesinde sağlanması gereken koşullar ayrıca düzenlenmiştir. Üretim tesisi gerilim kontrolcüsü performans testi ile TEİAŞ tarafından belirlenen bara referans değeri ve droop değeri doğrultusunda gerilim kontrolünün gerçekleştirildiğinin doğrulanması hedeflendi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10441-1, 10441-2 ve 10441-3 Sayılı Kararları 5 Ekim 2021 tarihli ve 31619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • 10441-1 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans ve Lisans ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerinden; “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” ‘nin kabul edilmesine karar verildi. Bu kapsamda önlisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda şekilde belirlendi:
 • Önlisans başvuru dilekçesi
 • Yetki belgesi
 • Esas sözleşme
 • Üretim tesisine ilişkin;
 1. Bilgi formu
 2. Üretim tesisinin yerleşim yeri projesi
 3. Tek hat şeması
 4. ÇED belgesi
 5. Duyarlı yöreler beyanı
 6. İmar durumu belgesi
 7. İmar durumu beyanı
 8. Yasaklı alanlar beyanı
 9. Kaynak belgesi/beyanı
 10. Ölçüm belgesi
 11. Yasaklı olmama beyanı
 12. Ortaklık yapısı belgeleri
 13. Kontrol beyanı/belgeleri
 14. Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler
 15. Teminat belgesi
 16. Önlisans alma bedeli
 17. Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri vb. gibi özel kanunla kurulmuş bölgelerde kurulacak üretim tesisleri için yetkili merciden elektrik üretim tesisi kurulmasına sakınca olmadığına ilişkin alınacak belge
 18. Önlisans başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin kml veya kmz uzantılı dosya
 19. Nükleer enerjiye dayalı önlisans başvurularu için ilgili kurumunda alınacak yer lisansı
 20. Saha mülkiyetine ilişkin belge
 • 10441-2 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans ve Lisans ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerinden; “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”’nin kabul edilmesine karar verildi. Bu kapsamda lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda şekilde belirlendi:
 • Lisans başvuru dilekçesi
 • Yetki belgesi
 • Esas sözleşme
 • Ortaklık yapısı belgeleri
 • Kontrol beyanı/belgesi
 • Tüzel kişinin güncel sermaye tutarının gösteren belgeler
 • Lisans alma bedeli
 • Termin programı
 • Teminat belgesi
 • Önlisans döneminde tamamlanması gereken iş ve işlem belgeleri
 • Yasaklı olmama beyanı
 • 10441-3 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans ve Lisans ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerinden; “Önlisans ve Lisans Tadil Başvuruları ile Birleşme, Bölünme, Tesis/Proje Devri Onay Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve “Önlisans ve Lisans Tadil Başvuruları ile Birleşme, Bölünme, Tesis/Proje Devri Onay Başvurularında ve Bildirimlerinde Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” nin kabul edilmesine karar verildi. Buna göre;
 • Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin bildirim adresi tadili
 • Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişinin unvan ve/veya nev’i tadili
 • Tarifesi düzenlenmeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için ortaklık yapısı tadili
 • Birleşme veya bölünme onay talebi
 • Tesis-proje devir/satış/kiralama onay talebi
 • Elektrik üretim tesisi kurulu güç/ünite tadili
 • Bağlantı noktası tadili
 • Yıllık elektrik enerjisi üretim miktarı tadili
 • Ünite/yardımcı kaynak ünite alanı koordinat tadili
 • Üretim tesisi adı tadili
 • Yakıt türü tadili
 • Atık türü tadili
 • Santral sahası koordinat tadili
 • Önlisans süresi tadili
 • Üretim lisansına derç edilmiş olan tesis tamamlama süresi tadili
 • Lisans süresi tadili
 • Tedarik lisansı tadil talebi
 • Tedarik lisansı ithalat/ihracat faaliyeti onay/tadil talebi
 • Mevcut önlisans veya üretim lisansının, ilgili üretim tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi tadili
 • Üretim lisansına derç edilmiş şerhin kaldırılması tadili
 • Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi veya tedarik lisansının müstakil elektrik depolama tesisi kurulması kapsamında tadili
 • Tüzel kişiye ilişkin bildirimlere ilişkin olarak;
 1. Ortaklık yapısı değişiklik bildirimi
 2. Tüzel kişi yönetici değişikliği bildirimi
 • Önlisans sahibi tüzel kişiler için planlanan ortaklık yapısı değişikliğinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde belirlenen istisnalar kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi başvuruları

işlemlerine ilişkin olarak yapılacak başvuru ve bildirimlerde sunulması gereken bilgi ve belgelerde değişiklikler yapıldı.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10442-1 ve 10442-2 Sayılı Kararları 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • 10442-1 sayılı Kurul Kararı ile: 9394 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
 • 10442-2 sayılı Kurul Kararı ile:Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri”nin kabul edilmesine karar verildi. Buna göre;
 • Önlisans süresi olarak:
 1. Devlet Su İşleri tarafından ilan edilen Tablo-4 projeleri haricindeki rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri ile yerli veya ithal kömür yakıtlı termik üretim tesisleri için 36 ay,
 2. Diğer üretim tesisleri için aşağıdaki tabloda yer alan referans süreler uygulanacaktır.

 

Kurulu Güç (P) Aralığı (MWm) Önlisans Süresi (Av)
P_5 24
5<P≤50 30
5<P 36

Üretim tesisleri için lisanslara derç edilecek inşaat süresine esas olmak üzere aşağıdaki referans süreler esas alınacaktır.

A. Termik Üretim Tesisleri:

Üretim Tesisi Tipi Kurulu Güç (P) Aralığı (MVm) İnşaat Süresi (Ay)
 

Basit Çevrim Motor

P≤10 18
10<P≤50 21
5<P≤100 24
100<P 30
 

 

Basit Çevrim Gaz Türbini

P≤10 21
10<P≤50 27
50<P≤250 30
25<P≤500 36
500<P 42
 

 

Kojenerasyon (Katı Sıvı Gaz Yakıtlı Tesisler)

P≤10 24
10<P≤50 30
50<P≤250 36
250<P≤500 42
500<P 48
 

Kombine Çevrim(1) (Sıvı Gaz Yakıtlı Tesisler)

P≤50 38
50<P≤250 42
250<P≤500 48
500<P 54
 

Konvansiyonel (Sıvı Gaz Yakıtlı Tesisler)

P≤50 38
50<P≤250 42
250<P≤500 46
500<P 54
 

Akışkan Yatak Konvansiyonel Süper Kritik PC (Katı/Fosil Yakıt Tesisler)

P≤50 38
50<P≤250 44
250<P≤500 54
500<P 66
Nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri(2)
[1] Kombine çevrim kombinasyonundan oluştuğu halde, kazan ve/veya buhar türbininden ara buhar alınması yoluyla kojeneransyon olarak da hizmet vermesi planlanan üretim tesisleri için kombine çevrim üretim tesislerine uygulanan süreler esas alınır.
[2] Nükleer enerjiye dayalı üretim tesislerine ilişkin üretim lisanslarında bulunması halinde ilgili uluslararası anlaşmada öngörülen inşaat süreleri esas alınarak belirlenir. Diğer hallerde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan görüş alınmak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

 

B. Hidroelektrik Üretim Tesisleri:

Üretim Tesisi Tipi Kitinin Güç (P) Aralığı (MWm) İnşaat Süresi ( Ay)
 

Kanal Tipi

P<50 38
50<P≤100 44
100<P 60
Üretim Tesisi Tipi Gövde Hacmi [Vg(m3)] İnşaat Süresi (Ay)
 

 

Rezervuarlı [4]

Vg≤1.000.000 42
1.000.000<Vg ≤5.000.000 54
5.000.000<V2≤7.500.000 60
7.500.00<V ≤10.000.000 66
10.000.000<Vg 72
[4] DSİ tarafından ilan edilen Tablo-4 projeleri hakkında “kanal tipi” üretim tesislerine uygulanan inşaat süreleri esas alınır. “Pompaj Depolamalı HES”ler için “rezervuarlı” üretim tesislerine uygulanan inşaat süreleri esas alınır.

 

C. Diğer Yenilebilir Kaynaklara Dayalı Üretim Tesisleri

Üretim Tesisi Tipi Kurulu Güç (P) Aralığı (MRm) İnşaat Süresi (Av)
 

Rüzgar

P≤10 22
10<P≤ 50 30
50<P≤ 100 38
100<P 46
Jeotermal P ≤ 50 38
50<P 46
 

Biyogaz Biyokütle

P≤ 10 24
10<P≤ 50 30
50<P 38
 

Güneş/Hidrojen Enerjisi

P≤10 22
10<P≤ 50 30
50- P 36
 

Dalga/Gel-Git

P≤10 18
10<P≤ 50 30
50<P 38

 

 1. Üretim lisansı başvuruları kapsamında; kurulması planlanan elektrik depolama ünitesi/üniteleri için ayrıca inşaat süresi verilmez.
 2. Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitesi /üniteleri kurulması durumunda üretim tesisinin işletmede olup olmadığına bakılmaksızın, kurulması planlanan depolama ünitesi/üniteleri için elektrik depolama ünite sayısı ve kurulu güçlerinden bağımsız olarak 18 ay inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilecektir.
 • Elektriksel kurulu güç artışı kapsamında yapılacak lisans tadillerinde, kapasite artışı, lisansa derç edilen mevcut ünite/ünitelerin revizyonu kapsamında ise lisansa derç edilmiş başlangıç tarihi geçerli olmak üzere yeni güç aralığındaki süre verilerek lisansa derç edilmiş süreler tadil edilecektir. Kapasite artışının mevcut ünite/üniteler haricinde tevsi yatırım şeklinde talep edilmesi halinde İse münhasıran tevsi yatırımına konu kurulu güç için; bu güce karşılık gelen inşaat süresinin tamamı ile ayrıca talep edilmesi halinde inşaat öncesi İşlemlerin yapılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülecek sürenin toplamı, tadile ilişkin kurul karar tarihi başlangıç olmak üzere sadece tevsi yatırıma konu ünite/üniteler için tesis tamamlanma süresi olarak verilebilecektir. İşletmedeki ünite/ünitelerin değiştirilmesi suretiyle yenilenmesi çerçevesinde yapılacak tadillerde, değişime konu kurulu güce karşılık gelen inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilecektir.
 • Destekleyici kaynaklı ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisleri hariç birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin önlisans veya üretim lisansı başvurularında işbu Kurul Kararı kapsamındaki süreler, ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden belirlenecektir.
 • Mevcut önlisanslar kapsamındaki üretim tesisi projelerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre işbu Kurul Kararı’nda belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut önlisans süresine eklenecektir.
 • Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, üretim tesisinin işletmede olmaması durumunda, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre işbu Kurul Kararı’nda belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut tesis tamamlanma süresine eklenecektir.
 • Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, üretim tesisinin işletmede olması halinde, lisanlara eklenecek yardımcı kaynaklar için tevsi yatırımlara ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Tedarik lisansları kapsamında kurulması planlanan müstakil elektrik depolama tesisleri için 18 ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilecektir. Bu süre, söz konusu lisansa eklenecek her bir elektrik depolama tesisi için ayrıca uygulanacaktır.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10489 Sayılı Kararı 15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan karar ile “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”’ kabul edildi. Buna göre;
 • 10.2021 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar, ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 200 TL/MWh değerini geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 katı olarak uygulanacaktır.
 • Bu uygulama süresince Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; gün öncesi piyasa fiyatları bir takvim ayı içerisinde, belirlenen azami fiyata 20 saat için ulaştığında azami fiyat %20 oranında azaltılarak güncelleneceği, bu işleme nihai azami fiyat VoLL değerinin %12,5’ine ulaşana kadar devam edileceği, azaltma suretiyle güncelleme yapıldığı hallerde 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde azami fiyat yeniden Kurul tarafından onaylanan değere eşitleneceğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10502 ve 10505 Sayılı Kararları 23 Ekim 2021 tarihli ve 31637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • 10502 sayılı Kurul Kararı ile: Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’de yer alan tüketim miktarına ve Kurul’ca belirlenen katsayıya ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına karar verildi. Buna göre;
 • Tebliğ’de yer alan son kaynak tüketici gruplarını belirleyen tüketim miktarı, 2022 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, tarımsal sulama tüketici grubuna yönelik 7 milyon kWh/yıl ve diğer gruplarına yönelik 3 milyon kWh/yıl olarak uygulanacaktır.
 • Tebliğ’de yer alan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmakta olan KBK 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren de 1.0938 olarak uygulanır.
 • 10505 sayılı Kurul Kararı ile: Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında dağıtım şirketlerinin tüketicilere uygulayabileceği bedellere ilişkin olarak belirlemeler yapıldı. Buna göre;
 • Teknik Kalite Ölçüm Hizmet Bedeli olarak 2021 yılı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller uygulanacaktır.
Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Bedeli
Cihaz Sınıfı AG (TL) OG (TL)
S sınıfı 90,5 241.5
A sınıfı 1393 371.6

 

 • Söz konusu Teknik Kalite Ölçüm Hizmet Bedeli her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak güncellenecektir.
 • 26 Aralık 2013 tarihli ve 4799 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırıldı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10499 Sayılı Kararı 28 Ekim 2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan kararile “Yeni Tesis Edilecek Enterkonneksiyon Hatlarının Tüzel Kişiler Tarafından Tesis Edilmesi Halinde Kapasite Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” (“Usul ve Esaslar”) kabul edildi. Buna göre;
 • Usul ve Esaslar; Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında, elektrik piyasasında ticaretin arttırılmasına yönelik olarak; mülkiyeti ve işletmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler Sistem İşletmecisi nam ve hesabına olması kaydıyla tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere ithalat ve/veya ihracat faaliyeti, üretim lisansı sahibi tüzel kişilere ihracat faaliyeti amacıyla, yeni enterkonneksiyon hatlarının ve/veya mevcut Net Transfer Kapasitesini arttıracak enterkonneksiyon hatlarının tesis ettirilmesi ve bu suretle oluşacak yeni enterkonneksiyon kapasitesinin ilgili tüzel kişilere tahsis edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
 • Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ithalat ve/veya ihracat faaliyeti, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ihracat faaliyeti amacıyla yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut net transfer kapasitesi (“NTK”)’ni  arttıracak enterkonneksiyon hattı tesis edilmesi için ilgili tüzel kişi tarafından yapılacak başvurunun inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahibi tüzel kişi, karşı ülkenin ilgili kuruluşlarından başvurusu ile ilgili gerekli izin ve onayların alındığına ve elektrik enerjisi ithalatı/ihracatı yapabileceğine dair ön anlaşma, anlaşma, protokol veya niyet mektubu ile diğer gerekli teknik hususları içeren bilgileri sistem işletmecisine sunar.
 • Sistem işletmecisi tarafından başvuru, sahibi tüzel kişinin talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) görüşü alınır. Bakanlık, görüşünün olumsuz olması halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılarak, ilgili tüzel kişiye yazılı bildirimde bulunulur.
 • Sistem işletmecisi tarafından karşı ülkede elektrik enerjisi ithalatı/ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili kurumla yapılan ön anlaşma, anlaşma, protokol veya niyet mektubunun, söz konusu ülkedeki Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması şartı aranır.
 • Yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı üzerinden gerçekleştirilecek ithalat/ihracat faaliyeti için karşılıklı olarak ilgili iki ülkenin ilgili kuruluşları tarafından konu değerlendirilir ve;
 1. Planlanan bağlantı noktası,
 2. Planlanan yeni NTK ve oluşacak yeni kullanıma açık kapasite (“KAK”),
 3. Planlanan yeni enterkonneksiyon hattının ve/veya mevcut net transfer kapasitesini arttıracak enterkonneksiyon hattının sistem bağlantısının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli ilave yatırımlar,
 4. Elektrik enerjisi ithalat/ihracat faaliyeti için kullanılacak yöntem belirlenerek iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında Mutabakat Zaptı imzalanır.
 • Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde; ön anlaşma, anlaşma, protokol veya niyet mektubunun onaylanması şartı ve Mutabakat Zaptı imzalanması şartları sistem işletmecisinin de görüşünün alınması kaydıyla, kısmen veya tamamen aranmayabilir.
 • Sistem işletmecisi tarafından teknik olarak konu değerlendirilirken ihtiyaç duyulabilecek gerekli teknik bilgilerin muhatap ülke ilgili kuruluşlarından temin edilmesi, başvuru sahibi tüzel kişinin yükümlülüğündedir.
 • Planlanan yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı için gerekmesi durumunda ENTSO-E’den gerekli izinler alınır. ENTS0- E’den gelecek görüş doğrultusunda konu Sistem İşletmecisi tarafından değerlendirilerek, bu madde hükümleri çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.
 • İlgili tüzel kişinin başvurusunun sistem işletmecisi tarafından uygun bulunmaması halinde söz konusu tüzel kişiye yazılı bildirimde bulunularak başvurusunun uygun bulunmadığı gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Başvurunun sistem işletmecisi tarafından reddedilmesi durumunda, başvuru sahibinin sistem işletmecisi tarafından gösterilen gerekçelere yapmış olduğu itirazlar Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (“Kurul”) Kararıyla sonuca bağlanır.
 • Başvurunun sistem işletmecisi tarafından uygun bulunması ve başvuruya ilişkin Bakanlık görüşünün olumlu olması halinde, dördüncü fıkra kapsamında belirlenen kriterler ilgili tüzel kişiye bildirilir. İlgili tüzel kişi 20 (yirmi) gün içerisinde sistem işletmecisine, belirlenen kriterleri kabul edip etmediğine dair yazılı bildirimde bulunur. Bu süre sistem işletmecisi tarafından en fazla 10 (on) gün uzatılabilir. Söz konusu kriterlerin kabul edildiğine dair yazılı bildirimin sistem işletmecisine süresi içerisinde yapılmaması veya belirlenen kriterlerin tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi durumunda başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.
 • Söz konusu kriterlerin kabul edildiğine dair yazılı bildirimin sistem işletmecisine süresi içerisinde yapılması ve belirlenen kriterlerin tüzel kişi tarafından kabul edilmesi durumunda planlanan yeni enterkonneksiyon hattına ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattına ilişkin bilgiler sistem işletmecisinin internet sayfasında duyurulur. Planlanan yeni enterkonneksiyon hattını yapmak ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattını tesis etmek için birden fazla başvuru olmaması halinde de işlemlere bu çerçevede devam edilir.
 • Sistem işletmecisi tarafından yapılacak duyuruda; planlanan yeni enterkonneksiyon hattına ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattına ilişkin bilgiler, Mutabakat Zaptı imzalanması kapsamında belirlenen kriterler ile diğer gerekli teknik hususlar ilan edilir.
 • Planlanan yeni enterkonneksiyon hattını ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattını tesis etmek için birden fazla başvuru olması halinde, başvuru yapan lisans sahibi tüzel kişiler arasında seçim yapılabilmesini sağlamak üzere sistem işletmecisi tarafından en kısa kapasite tahsis süresi teklif edilmesi esasına dayanan kapasite tahsis yarışması yapılır.
 • Yapılan duyuru sonucunda birden fazla başvuru olması durumunda sistem işletmecisi tarafından yapılacak kapasite tahsisi yarışması, sistem işletmecisi bünyesinde kurulacak Kapasite Tahsis Yarışması Komisyonu (“Komisyon”) marifetiyle gerçekleştirilir.
 • Komisyon, bir başkan ve en az iki üyeden olmak üzere tek sayıda olacak şekilde oluşturulur ve asıl üyelerin komisyon çalışmalarına katılamaması durumunda komisyon çalışmalarına asil üye yerine katılmak üzere, asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır ve üyeler kararlarda çekimser oy kullanamaz. Komisyon kararları bir tutanak ile tespit edildikten sonra tutanak üyeler tarafından imzalanır.
 • Sistem işletmecisi, Komisyon’un oluşmasını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde başvuru sahibi tüzel kişileri kapasite tahsis yarışmasına teklif vermek için yazılı olarak davet eder.
 • Davet için başvuru sahibi tüzel kişilere yapılacak bildirimde;
 1. Planlanan yeni enterkonneksiyon hattına ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattına ilişkin yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı üzerinden gerçekleştirilecek ithalat/ihracat faaliyeti için karşılıklı olarak ilgili iki ülkenin ilgili kuruluşları tarafından değerlendirileceği belirtilen kriterler,
 2. Yeni enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı üzerinde talep edilen gün bazında tahsis süresini içeren ve ekte yer alan Kapasite Tahsis Yarışması Teklif Formu,
 3. Sistem işletmecisi tarafından ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler

gönderilir ve yarışmanın yeri, tarihi ve saati bildirilir. Sistem işletmecisi yazılı davet mektubunda başvuru sahiplerinden yarışmaya katılabilmeleri için gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri talep edebilir.

 • Teklifler, davet mektubunda belirtilen teklif verme gün ve saatine kadar kapalı zarf usulü ile verilir. Teklif verme saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz ve açılmaksızın iade edilir.
 • Kapasite Tahsis Yarışması Teklif Formu ve varsa yarışmaya katılabilme şartı olarak istenilen belgeler teklif mektubu ile birlikte kapalı bir zarf içinde Sistem İşletmecisi evrak kayıt birimine verilir. Zarfın üzerine teklif sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı, tebligata esas kanuni ikametgâh adresi, teklif verilen yeni enterkonneksiyon hattının ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattının ismi yazılır ve zarfın üzeri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından kaşelenip imzalanır. Teklifler “Kapasite Tahsis Yarışması Teklif Formu” doldurulmak suretiyle sunulur.
 • Komisyon başkanı kapasite tahsis yarışmasını, davet edilen tüzel kişilerin mevcut temsilcilerinin huzurunda başlatır ve aşağıdaki iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar;
 1. Yarışmaya katılanların imzaları alınmak suretiyle katılımcılar tutanakla tespit edilir. Tüzel kişi temsilcilerinin yetki belgeleri ile varsa Sistem İşletmecisinin talep ettiği diğer bilgi ve belgeler kontrol edilir.
 2. İstenilen bilgi ve belgelerin geçerliliği incelenir, sundukları bilgi ve belgelerin eksik veya geçersiz olduğu tespit edilen tüzel kişilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu durum bir tutanakla tespit edilir.
 3. Tüzel kişilerin teslim ettikleri tekliflerini içeren kapalı zarflar, temsilcilerin huzurunda Komisyon başkanı tarafından açılarak teklifler açıklanır, kayda alınır, liste yapılır ve tutanakla tespit edilerek katılımcıların temsilcilerinin imzaları alınır.
 • Komisyon, geçerli teklifler arasından en kısa kapasite tahsis süresini teklif eden tüzel kişiyi tespit eder. Bu tüzel kişinin kapasite tahsisine hak kazandığı Komisyon başkanı tarafından toplantıda hazır bulunanlara öncelikle sözlü olarak bildirilir.
 • Tekliflerin eşit olması halinde, bu tüzel kişilerden aynı oturumda en kısa kapasite tahsis süresinin tek bir tüzel kişi tarafından sunulacağı tura kadar yeniden kapalı zarf ile teklif alınır. Tüzel kişiler tarafından verilecek yeni teklifler gün bazında ilk teklif süresine eşit veya daha yüksek olamaz.
 • Kapasite tahsis yarışmasına teklif vermek üzere davet edilen tüzel kişilerden bir ya da birkaçının kapasite tahsis yarışmasına katılmaması veya evraklarının eksik ve geçersiz olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması hallerinde, başvurusu geçerli bulunan tek tüzel kişi var ise ilgili tüzel kişiye enterkonneksiyon hattı ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattı kapsamında oluşacak yeni KAK tahsis edilir.
 • Kapasite tahsisine hak kazanan tüzel kişi ve tahsis edilmiş kapasite, bir tutanakla tespit edilir ve tutanak Komisyon üyeleri ile yarışmaya katılan tüzel kişilerin temsilcileri tarafından imzalanır.
 • Başvuran tüzel kişilerin tamamının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması veya yarışmaya hiçbir tüzel kişinin katılmaması hallerinde bu durum bir tutanakla tespit edilerek Sistem İşletmecisi tarafından Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“Kurum”)’na bildirilir.
 • Kapasite tahsis yarışmasının sonuçlandırılmasının ardından Yönetmelik’in yeni enterkonneksiyon hatlarının tüzel kişiler tarafından yapılmasına ilişkin 21. maddesi kapsamında işlem tesis edilir.
 • Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hattının ve/veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattının tesis sözleşmesinde belirtilen şartlar ve süre dahilinde tamamlanması ilgili tüzel kişinin yükümlülüğündedir. İlgili tüzel kişi, hattın geçici kabulü yapılmadan elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatına ilişkin hak talep edemez.

Yeni tesis edilecek enterkonneksiyon hattının ve veya mevcut NTK’yı arttıracak enterkonneksiyon hattının yapımı aşamasında her iki ülkede alınması gereken izin ve onaylar ilgili tüzel kişinin yükümlüğündedir.

 • İlgili tüzel kişinin lisans tadili talebinin Kurum tarafından uygun bulunmaması veya süresi içerisinde tesis sözleşmesinin tüzel kişiden kaynaklı sebeplerle imzalanmaması durumlarında, kapasite tahsisine hak kazanan tüzel kişinin kazanılmış hakları sona erer.

II. PETROL PİYASASI

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10492 Sayılı Kararı 19 Ekim 2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan karar ile Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da değişiklik yapıldı. Buna göre; Petrol Piyasası Kanunu’nun 9.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamazlar.” hükmünün uygulanmasına ilişkin değerlendirme, depolama faaliyeti gösteren her bir lisans sahibinin tesisinde bulunan dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu serbest dolaşımdaki akaryakıtların toplamı dikkate alınarak aylık olarak yapılır, buna ilişkin ilgili mevzuat kapsamında lisans sahipleri tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na iletilen veriler ve gerekli görülmesi halinde ilgili diğer bilgi ve belgeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na iletilen veriler ve ilgili diğer bilgi ve belgelerden 01.01.2022 tarihinden önce iletilenler dikkate alınmayacaktır.

III. DOĞALGAZ PİYASASI

AKMERCAN BATIKAR DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)’NİN İKİNCİ TARİFE UYGULAMA DÖNEMİ PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10449 Sayılı Kararı 1 Ekim 2021 tarihli 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Şirket’in tarife hesaplamalarına esas 2021 yılı başı Baz Varlık Tabanı 100.417.718 TL olarak belirlendi.
 • Şirket’in tarife uygulama dönemi için öngörülen şebeke yatırım tutarı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınacaktır.
2021
Yatırım Tavanı (TL) 21.648.574
 • Şirket’in perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, parametreler tablosundaki veriler kullanılarak yapılacaktır.
 • Şirket’in uygulayacağı sistem kullanım bedelleri, aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2021 yılı Ekim ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemeyecektir.
Yıllık Tüketim Miktarı Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)
KADEME 1 0-100.000 Sm3 0,444251
KADEME 2 100.001-1.000.000 Sm3 0,224892
KADEME 3 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,109495
KADEME 4 10.000.001-100.000.000 Sm3 0,039482
KADEME 5 100.000.001 Sm3 ve üzeri 0,014237
 • Şirket’in bir tedarikçiden doğal gaz alan serbest tüketiciler için uygulayacağı sistem kullanım bedeli, ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemeyecektir.
 • Şirket’in doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemeyecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@