Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 5 dakika

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusu için düzenlenen tüzel kişilik kayıt formuna, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesini veya vekâletnameyi içermesi gerektiği,
 • Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin yan hizmet anlaşmaları kapsamında bulunan üretim tesislerine ait üretim lisansı ve tüzel kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesini veya vekâletnameyi içermesi gerektiği,
 • Oturan sistemin toparlanmasına ilişkin yan hizmet anlaşmaları kapsamında bulunan yan hizmet birimine ait yan hizmet birimi ve tüzel kişilik adına anlaşmayı imzalamaya yetkili personele ait sicil tasdiknamesini veya vekâletnameyi içermesi gerektiği

düzenlendi.

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3794) 8 Nisan 2021 tarihli 31448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin “Kapalı teklif usulü” başlıklı 17. maddesinde yapılan değişiklik ile; tekliflerde bulunması gereken belgeler arasından “imza sirküleri” çıkartılarak yerine “sicil tasdiknamesi” eklendi.

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin “Projelerin Sunulması” başlıklı 11. maddesinde yapılan değişiklik ile; sunulması gereken belgeler arasındaki “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTİRK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nde yer alan “İmza Sirküleri” ibareleri “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği’nde yer alan “İmza Sirküleri” ibareleri “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI İLE KESİŞEN 9 ADET ENERJİ İLETİM HATTI DEPLASELERİ PROJESİ KAPSAMINDA BAZI TAŞINMAZARDA DİREK YERLERİNİN MÜLKİYET ŞEKLİNDE, İLETKEN SALINIM GABARİSİNİN İSE İRTİFAK HAKKI KURULMAK SURETİYLE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3813) 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Kesişen 9 Adet Enerji İletim Hattı Deplaseleri Projesi” kapsamındaki güzergâhlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAZI KARARLAR ALDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10142 Sayılı Kararı 17 Nisan 2021 tarihli 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Santral alanı; elektrik üretiminin gerçekleştirilmesine ilişkin türbin, motor, generatör vb. teçhizatın bulunduğu tesisler ile tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan idari birimler, yangın müdahale birimleri, yangın suyu depoları, arıtma tesisleri, yardımcı yakıt depoları, acil durum jeneratörleri, depolar, atölyeler vb. gibi destek ünitelerinin bir arada yer aldığı alanı ifade etmektedir.
 • Santral sahasını oluşturan alanlar ya da unsurlar arasında teknik gerekler dışında makul mesafeler bırakılabilecek olmak ile birlikte üretim tesis sahasının bütünleşik olması zorunluluğu bulunacaktır.
 • Tesis sahasının veya tesis teknolojisinin özelliklerinden kaynaklanan gerekler nedeniyle santral sahası içerisinde yer alması gereken alanlar ile yardımcı kaynak ünite alanı ve elektrik depolama ünite alanının her biri harita üzerine yerleştirilerek santral sahasına dâhil edilebilecektir.
 • Bir elektrik üretim tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladığı sanayi tesisinin birden çok bağımsız alan üzerinde kurulmuş olması halinde, söz konusu elektrik üretim tesisinin santral sahası olarak talep edilmesi halinde, elektrik enerjisi ihtiyacı aynı haradan karşılanan ve aynı tüzel kişiliğe ait tüketim tesislerinin yer aldığı bağımsız alanların tamamı santral sahası olarak lisansına derç edilecektir.
 • Elektrik üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, yardımcı kaynak ünite alanı için ihtiyaç duyulması halinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46. maddesi hükümleri kapsamında Kuruma başvuru yapılabilecektir.
 • Yardımcı kaynağı güneş enerjisi olan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, her 1 MW yardımcı kaynak gücüne karşılık azami 15 dönüme kadar alan santral sahası sınırlarına bütünleşik olmak kaydıyla yardımcı kaynak ünite alanı olarak santral sahasına ilave edilebilecektir.
 • Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağın elektriksel gücü 50 MW altındaki tesislerde ana kaynağın gücünü geçemeyecek olup; 50 MW üstündeki tesislerde ise 50 MW’a ilave edilecek ana kaynağın gücünün yarısını geçemeyecektir. Bununla birlikte yardımcı kaynağın toplam elektriksel gücü en fazla 100 MW olabilecektir.

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2021 tarihli 31464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile elektrik piyasasındaki ithalat ve ihracatlar, kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar ile kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabileceklere yönelik birtakım değişiklikler öngörüldü.
 • Yönetmelik ile üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecektir.
 • Yönetmelik tahtında; aynı enterkonneksiyon hattını tesis etmek ve/veya mevcut Net Transfer Kapasitesi’ni arttıracak iletim veya dağıtım tesisleri yapmak için birden fazla talep olmaması halinde ilgili tüzel kişi Sistem İşletmecisi tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (“Kurul”) bildirileceği, birden fazla talep olması halinde Sistem İşletmecisi tarafından düzenlenecek yarışmada Sistem İşletmecisinin belirleyeceği bağlantı noktası ve hat kapasitesi doğrultusunda söz konusu iletim veya dağıtım tesisi için en kısa kapasite tahsis süresini teklif eden tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişinin teklifi kabul edileceği hüküm altına alındı. Tasarlanan enterkonneksiyon hattını yapmaya hak kazanan lisans sahibi tüzel kişi, Sistem İşletmecisi tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) bildirilecektir.
 • Hak sahibi, lisansının tadil edilmesi amacıyla Sistem İşletmecisi tarafından kendisine yapılan tebliği müteakiben 20 (yirmi) gün içerisinde 8. maddede tanımlanan karşı ülkedeki elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı ile ilgili Bakanlık ve/veya yetkili Kurum’la imzalanan anlaşma veya protokolle birlikte ilgili yıla ait lisans tadil bedelini yatırarak Kurum’a başvuracaktır. Süresi içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde kazanılan haklar kaybedilmiş olacak ve yarışmada ikinci olan tüzel kişi hakkında aynı süreç uygulanacaktır.
 • Yönetmelik uyarınca Sistem İşletmecisi ile enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımına hak kazanan tüzel kişiler arasında Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması imzalanacak, ve Senkron paralel olmayan bağlantılar için genel hükümleri Kurul tarafından onaylanan standart nitelikteki enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları kullanılacaktır. Bu anlaşmanın genel hükümlerinde Kurul tarafından değişiklik yapılması halinde, Sistem İşletmecisi ile hak sahibi tüzel kişiler arasında yeni genel hükümleri içeren anlaşma Sistem İşletmecisi tarafından tüzel kişilere yapılacak bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde imzalanacak veya Sistem İşletmecisinin uygun görmesi halinde Kurul tarafından değiştirilen hükümlere ilişkin bir ek sözleşme Sistem İşletmecisinin yapacağı bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde imzalanmak suretiyle değişiklik hükümleri geçerlilik kazanacaktır. Senkron paralel bağlantılarda ise Sistem İşletmecisi ile enterkonneksiyon hattı kapasite kullanımına hak kazanan tüzel kişiler arasında Sistem İşletmecisi tarafından hazırlanan standart nitelikteki enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları imzalanacaktır.
 • Ayrıca, lisans sahibi tüzel kişiler, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirdikleri sınır ötesi elektrik ticareti faaliyetleri ile ilgili olarak Sistem İşletmecisine Enterkonneksiyon Kullanım Anlaşması’nda belirtilen bildirimlerde bulunmakla ve iletim gerilim seviyesinden kapasite tahsisi yapılan lisans sahipleri Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında yer alan enterkonneksiyon hattının bağlı olduğu trafo merkezinin bulunduğu bölgeye ilişkin tarife üzerinden hesaplanan iletim bedellerini, dağıtım gerilim seviyesinden kapasite tahsisi yapılan lisans sahipleri Kurul tarafından onaylanmış tarife tablolarında yer alan orta gerilim seviyesinden özel tedarikçiden enerji alan tüketicilere ilişkin ticarethane abone grubunun tek terimli tarifesi üzerinden hesaplanan dağıtım bedelini tahsis süresi boyunca ilgili Sistem İşletmecisi’ne ödemekle yükümlüdür.
 • Diğer değişikliklerin yanı sıra Yönetmelik ile getirilen bir değişiklik ise; enterkonneksiyon hattı kapasite kullanım hakkının kullanım faktörü değerlendirmesi veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya hak sahibi tüzel kişinin lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi sonucunda iptali veya yürütülen ithalat ve/veya ihracat faaliyetinin süresinden önce kullanıcı tarafından sona erdirilmesi hallerine bağlı olarak kaybedilmesi durumunda hakkı sona eren tüzel kişinin varsa kısıt yönetimi bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@