Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2022

#34
Temmuz 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 8 dakika

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine, enerji yönetimi uygulamalarına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, etüt ve projelere, projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşma uygulamalarına, talep tarafı yönetimine, enerjinin üretiminde, iletiminde, dağıtımında, depolanmasında ve tüketiminde verimliliğin artırılmasına, atık ısılardan yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarında verimliliğin artırılmasına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
 • Toplam inşaat alanı en az 20.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8. maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla bağımsız binanın bulunması halinde, bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı olarak kabul edilir. Kamuda enerji yönetimi hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi ve enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması için valilikler bünyesinde yer alan enerji yönetim birimleri Bakanlık ile koordinasyonlu olarak çalışmalarını yürütür. 
 • Her yıl, enerji tüketimine göre enerji yönetimi uygulanacak, enerji yöneticisi görevlendirilecek veya enerji yönetim birimi kurulacak endüstriyel işletmeler veya binalar belirlenirken son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması dikkate alınır. Yeni kurulan bina ve endüstriyel işletmelerde ilk yıla ait toplam enerji tüketiminin yükümlülük sınır değerlerinin 2 mislini aşması halinde, 3 yıllık ortalamaya bakılmaksızın ilgili yükümlülükler yerine getirilir. Yükümlülük kapsamına girilip girilmediğinin takibi yönetimlerin kendi sorumluluğundadır. Yükümlülük durumunun tespitine esas enerji tüketimi hesaplama metodolojisi Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.
 • Enerji yöneticisi görevlendirme ve/veya enerji yönetim birimi kurma yükümlülüğü bulunanlar, formatı Bakanlık tarafından belirlenen enerji tüketim bilgilerini her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletir. Enerji tüketim bildirimlerine ilişkin hususlar Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.
 • Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesine ilişkin başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan proje sahibi herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda proje sahibine bankalar ve/veya finansal kuruluşlarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için faiz desteği sağlanabilir. Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, destek üst limiti, destek süresi ve oranları Bakanlığın bankalar ve/veya finansal kuruluşlar ile yapacağı protokollerle belirlenir ve uygulanır. Bakanlık ile bankalar ve/veya finansal kuruluşlar arasında yapılacak olan protokol kapsamında, proje sahibinin kullanacağı kredinin anapara riski tamamen banka ve/veya finansal kuruluşlara aittir. Bankalar ve/veya finansal kuruluşlar, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık, gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkilidir. Bu şekilde desteklenecek projelerin bedeli KDV hariç 5.000.000 Türk Lirasını, verilecek destek oranı ise proje bedelinin % 30’unu aşamaz.
 • Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanan proje sahibi, aynı proje için gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanmak üzere başvuruda bulunulan projeler için, verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. 

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2022 tarihli ve 11052, 11053, 11054, 11055 sayılı Kararları 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11052 sayılı karar ile; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 132/D maddesinin 11. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten 31.08.2022 tarihine kadar uygulanmak üzere; görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin işlemlerin Yönetmeliğin 132/D maddesinin 11. fıkrası çerçevesinde yürütülmesine karar verildi.
 • 11053 sayılı karar ile; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’da birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre
 • Abone grubu genel aydınlatma ve aydınlatma olmak üzere 2 alt abone grubundan oluşur:
 1. Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalar, genel aydınlatma alt abone grubuna dahildir. Bu alt abone grubu kapsamındaki enerji ilgili dağıtım şirketi tarafından temin edilir ve tahakkuk ile tahsilat işlemleri Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir.
 2. Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinden aydınlatmaları Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında ödenmeyenlerin aydınlatmaları aydınlatma alt abone grubuna dahildir. Bu alt abone grubu kapsamındaki tüketiciler enerjiyi düzenlenen tarife üzerinden ilgili görevli tedarik şirketinden temin edebileceği gibi, serbest tüketici statüsüne sahip iseler ikili anlaşma yaparak da temin edebilirler.
 • 11054 sayılı karar ile; Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
 1. Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 31,8592 kr/kWh uygulanmasına,
 2. Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 256,0000 kr/kWh uygulanmasına

karar verildi.

11055 sayılı karar ile; 

 1. Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kararın Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
 2. Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak olmak üzere Karar’ın Ek-3’ünde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/07/2022 tarihli ve 11082, 11083, 11090 ve 11095 Sayılı Kararları 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11082 sayılı karar ile, Elektrik Piyasasında “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından uygulanmak üzere, teminat hesaplamalarında uzlaştırma dönemindeki piyasa takas fiyatı değeri ile azami uzlaştırma değeri arasındaki fark yerine ikili anlaşmalarda yer alan sabit fiyat değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki farkın alınmasına ve ödenmemiş borçlar sebebiyle  eksik yapılan avans ödeme tutarlarının piyasa katılımcılarının destekleme bedeli tutarından düşürülmesine karar verilmiştir. 
 • 11083 sayılı karar ile, Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Buna göre, ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri, 40000 TL/MWh olarak uygulanır.
 • 11095 sayılı karar ile, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için belirlenen tüketim miktarlarının 01.08.2022 tarihi itibariyle düzenlenecek faturalar için 100 milyon kWh/yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN AVANS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Görevli tedarik şirketleri, piyasa katılımcılarının kayıt zorunluluğuna ilişkin 17. maddenin 2. fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında oluşturulan kategori için, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından gerekli görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen süre boyunca; ödemeler ve tahsilata ilişkin 132/Ç maddenin 1. fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedelleri söz konusu süre boyunca kısmen veya tamamen ödemeyebilirler. 

TORBA KANUN İLE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 20., 21., 22., 23. ve 60. maddeleri 15.01.2023 tarihinde, 13. ve 16. maddeleri 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 05.07.2022 tarihinde, 15. maddesi 15.07.2022 tarihinde, 17. ve 18. maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, 27. ve 28. maddeleri 01.08.2022 tarihinde, diğer maddeleri 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki değişiklikler:

 • Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun üretim faaliyetine ilişkin 7. maddesinin 4. fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşulları ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu kapsamda kurulacak tesisler 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un YEK destekleme mekanizmasına ilişkin 6. maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.
 • Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) YAYIMLANDI.

 • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası tebliğin Ek-1’inde yer almaktadır.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 2 aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla yönetmeliğin 16. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan 2 aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.

DOĞAL GAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN UYGULAYACAKLARI SİSTEM KULLANIM BEDELLERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2022 tarihli ve 11048 sayılı Kararı 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11048 sayılı karar ile; doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında, üçüncü tarife uygulama döneminin 2022-2026 yılları için reel makul getiri oranının % 13,25 (vergi öncesi), düzeltilmiş reel makul getiri oranının % 12,427 (vergi öncesi) olarak dikkate alınmasına karar verildi.

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin Ek-10 ve Ek-12’si değiştirildi.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA DOĞAL GAZ TESLİMATINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ BELİRLENDİ.

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5846) 22 Temmuz 2022 tarihli ve 31900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında Doğalgaz Teslimatına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın yürürlük tarihi 04 Nisan 2022 olarak belirlendi.

MEVCUT DOĞAL GAZ DAĞITIM BÖLGELERİ LİSANS KAPSAMI DIŞINDA KALAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLENDİRİLDİ.

Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Organize Sanayi Bölgelerine ve Endüstri Bölgelerine Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5904) 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Kararın amacı, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan, halihazırda doğal gaz iletim boru hattı tesis edilmemiş olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanının ortak imzasıyla doğal gaz bağlanmasında ekonomik veya stratejik fayda görülen ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarını yapmayı taahhüt eden organize sanayi bölgeleri (OSB) ile endüstri bölgelerine (EB), katılımcılarının ihtiyacı olan doğal gazın ulaştırılmasını sağlamaya yönelik yapılacak ulusal iletişim şebekesi ile basınç düşürme ve ölçüm istasyonu arasındaki iletim boru hatları yatırımlarına ilişkin esasların belirlenmesidir.
 • Yukarıda belirtilen kriterlerin sağlanması durumunda OSB ve EB’lere doğal gaz ulaştırılmasını teminen inşa edilecek iletim boru hatları için gerekli yatırımlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
 • Karar kapsamında yatırım yapılabilmesi için yukarıda belirtilen kriterleri sağlayan OSB ve EB’lerin 28.07.2022 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmesi gereklidir.
 • Karar kapsamında yapılacak yatırımlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili OSB ve EB’lerin doğal gaz tüketimine olan ihtiyaçlarını da içeren analizi ve ekonomik görüşü ile BOTAŞ’ın gerekli olan iletim hattının teknik ve yaklaşık yatırım bedeline ilişkin değerlendirmesi sonucunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanının ortak imzasıyla alınan kararla belirlenir.
 • Karar kapsamında yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulur. Söz konusu yatırımlar Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından BOTAŞ Genel Müdürlüğünün yatırım programına alınır.
 • Karar uyarınca belirlenen OSB ve EB’lere doğal gaz ulaştırılması için BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@