Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2022

#33
Haziran 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 6 dakika

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK DAĞITIM VE İLETİM ESASLARINDA UYGULANACAK TARİFELER BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2022 tarihli ve 10997 sayılı Kararı 1 Haziran 2022 tarihli 31853 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.06.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına karar verilmiştir.
 • Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 01.06.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablolarının onaylanmasına karar verilmiştir. 

TEAİŞ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MALZEMELERİN AMBAR İŞLEMLERİ İLE AMBAR KURULUŞ VE İŞLEYİŞLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği 04 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan malzemelerin tesellümü, ambara girişi, stoklanması, ambardan çıkışı sırasında yapılacak her türlü ambar işlemleri ile ambarların kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Her türlü malzemenin toplu halde korunduğu ambar tipleri tanımlanmıştır.
 • Malzemelerin cinslerine ve kullanım amaçlarına göre korunacağı ambar çeşitleri tanımlanmıştır.
 • Yönetmelik ile ambar yerlerinin seçimi, ambar emniyetinin sağlanması ve ambar donanımına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Teşekkül) merkez ve taşra teşkilatının satın alma birimlerince iç veya dış piyasadan satın alınıp şartnamesindeki ilgili maddelerine uygun olarak muayene ve kabulü yapılan malzemeler, hibe edilen malzemeler, diğer birim ve ambarlardan gelen malzemeler ile Teşekkül’ün iletim sisteminden demonte edilmiş malzemeler, ambar sorumlusu tarafından teslim alınır.
 • Ambarlama tesellümü yapılan malzemenin; fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınarak, herhangi bir şekilde zarar görmeden, çevreye ve insan sağlığına karşı doğabilecek olumsuz etkileri en aza indirerek, ambar içinde malzeme hareketini kolayca sağlayacak şekilde stoklanarak muhafaza edilmesidir. Ambarlama işlemlerinde uyulması gereken hususlar yönetmelikte belirtilmiştir.
 • Malzeme çıkışı; malzemenin gerekli belgeler karşılığında ilgililere teslim edilmesidir. Ambardan çıkışı yapılacak bütün malzemeler için Teşekkül’de kullanılmakta olan güncel stok programında çıkış işlemi yapılarak ambar çıkış formu düzenlenir.
 • Stok kontrolü; malzemenin yıl içinde kullanım durumuna bağlı olarak bir sonraki yılda en uygun stok düzeyini belirlemek amacıyla yapılır. Malzemenin stok seviyesinin belirlenecek limitler dâhilinde tutulması için o malzemenin temin süresi, kullanım yeri ve devir hızı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirlenen şekilde önlem alınır.
 • Teşekkül’ün iletim sisteminden demonte edilmiş malzeme ambara getirildiğinde bu malzemenin ambara tesellümünün tamamlanabilmesi için malzemeyi ambara getiren birim ve/veya malzemenin bakım ve kontrolünden sorumlu birimleri tarafından düzenlenen “demonte malzeme tutanağı” eksiksiz olarak oluşturulur. Ambara getirilen demonte malzemeye ait demonte malzeme tutanağının düzenlenmesi ve tesellüm işleminin tamamlanması bir aydan fazla olmaz.
 • Teşekkül stoklarında yer alan malzemelerin yedek parça için bütünlüğünün bozulmaması esastır ancak acil durumlarda, iletim sisteminde işletmedeki malzemeler için yedek parça ihtiyacı hasıl olursa, stoklarda bulunmayan yedek parçalar ana malzemeden sökülerek temin edilir. Bu durumda söz konusu parçası sökülecek malzemenin çıkış işlemi yapılarak, yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılır.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ARACILIĞI İLE DAĞITICI LİSANSI SAHİBİNE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 Tarihli ve 11013 Sayılı Kararı 11 Haziran 2022 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar”da birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi; bayi denetim sistemine izinsiz müdahale ve veya kayıt dışı ikmale ilişkin yapılan tespitleri yazılı veya Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kayıtlı elektronik posta aracılığı ile dağıtıcı lisansı sahibine bildirmekle yükümlüdür. 

LİSANSSIZ ÜRETİM KAPSAMINDA YAPILMAYAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2022 Tarihli ve 11008 Sayılı Kararı geçici 1. Maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 01.07.2022 tarihinde olmak üzere15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilmiştir.
 • Usul ve Esaslar’ın amacı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemelere ilişkin yükümlülüklerini zamanında ve /veya kısmen ya da tamamen yerine getirmeyen görevli tedarik şirketlerinin tespit edilmesi, söz konusu ödemelerin ilgili mevzuata uygun şekilde yapılabilmesi amacıyla uygulanacak tedbirlerin ve bu tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 
 • Görevli tedarik şirketlerinin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (“LÜY”) kapsamında lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemeleri zamanında ve/veya kısmen ya da tamamen yerine getirmediğinin Kurum tarafından tespiti halinde, ilgili görevli tedarik şirketi hakkında bu Usul ve Esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesine karar verilebilir. Kurul kararı, merkezi uzlaştırma kuruluşu, piyasa işletmecisi ve ilgili görevli tedarik şirketine bildirilir.
 • Piyasa işletmecisi ve ilgili görevli tedarik şirketi tarafından uygulama dönemi içerisinde yer alan her bir fatura dönemine ait nihai uzlaştırma bildirimini müteakip en geç fatura son ödeme tarihine kadar merkezi uzlaştırma kuruluşuna LÜY kapsamında ödenecek toplam bedel (“LÜYTOB”) tutarları bildirilir. Bildirilen LÜYTOB tutarlarının farklı olması halinde piyasa işletmecisi ile görevli tedarik şirketi tarafından bildirilen tutarlardan büyük olan tutar dikkate alınır.
 • Görevli tedarik şirketinin bu Usul ve Esaslar ile belirlenen süre boyunca ilgili günlere ait net avans alacağı; merkezi uzlaştırma kuruluşunun ilgili mevzuatında belirtilen sıralamaya göre birinci fıkra kapsamında açılan Lisanssız Üretici Bloke Nakit Teminat hesabına aktarılarak bloke edilir ve ödenmez.

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ÜRETİCİLERE YAPACAKLARI ÖDEMELER KAPSAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER BELİRLENMİŞTİR.  

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Haziran 2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında görevli tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere yapılması gereken ödemeleri zamanında ve/veya kısmen ya da tamamen yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu ödemelerin zamanında yapılabilmesi amacıyla avans alacaklarının bloke edilmesi de dahil uygulanacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

FATURA SON ÖDEME GÜNÜNE İLİŞKİN TEMİNAT USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 tarihli ve 11023 sayılı Kararı 17 Haziran 2022 tarihli 31869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Fatura son ödeme günü saat 16.40’tan sonra ilgili fatura dönemine ilişkin ek teminat kaleminde günlük olarak hesaplanan tutarların dikkate alınmaması halinde, ek teminat tutan azalacak piyasa katılımcıları için ilgili teminat kalemi yeniden hesaplanır. Ek teminatı güncellenen piyasa katılımcılarının sunmaları gereken toplam teminat tutarlarına ilişkin olarak ilgili piyasa katılımcıları ve katılımcı bazında merkezi uzlaştırma kuruluşu saat 17.00‘ye kadar bilgilendirilir.
 • Piyasa katılımcısı tarafından gerçekleştirilecek olan nakit teminat çekme işlemleri herhangi bir iş gününde saat 15.05 ile 15.40 arasında, nakit dışı teminatların çekme işlemleri 15.05 ile 16.40 arasında gerçekleştirilebilir. Piyasa İşletmecisi tarafından bulundurması gereken teminat bilgilerinin arıza halleri nedeniyle merkezi uzlaştırma kuruluşuna 15.05’ten sonra bildirilmesi halinde bildirimi müteakip 15.40’a kadar nakit, 16.40’a kadar nakit dışı teminat çekme işlemleri gerçekleştirilebilir.

UYGULANACAK ASGARİ FİYAT LİMİTLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2022 tarihli ve 11043 sayılı Kararı 01 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girerek 30 Haziran 2022 tarihli 31882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre,

 • 01.07.2022 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 3750 TL/MWh olarak uygulanır. Bu uygulama süresince usul ve esasların uygulama esaslarına ilişkin 4. maddesinin 2. fıkrası hükümleri uygulanmaz.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ETANOL HARMANLANMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI. 

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Haziran 2022 tarihli 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tanımlanan etanol harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan etanol miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınır. Bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil etmeyecektir.
 • Bu Tebliğin geçici 2. maddesinde yer alan harmanlama yükümlülük oranı 2022 yılında, rafinerici lisansı sahipleri için kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinin toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Haziran 2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Çerçeve anlaşmalar birden fazla firma ile de yapılabilir. Bu tür alımlar için ihtiyacın teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerden en avantajlı birinci teklif sahibi ile en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahipleri ile anlaşma yapılabilir. İşin durumuna göre daha fazla firma ile de anlaşma yapılabilir. Kaç firma ile çerçeve anlaşma yapılacağı idari şartnamede belirtilir. Birinci en avantajlı firmanın mal ve hizmeti sağlayamaması durumunda önce ikinci en avantajlı firmaya dönülür.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İŞLETME GİDERLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/06/2022 tarihli ve 11037 sayılı Kararı 29 Haziran 2022 tarihli 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • İşletme gideri bileşeninin hesaplanmasında dağıtım şirketlerinin 2019, 2020 ve 2021 (baz dönem) yıllarında gerçekleşen işletme giderleri esas alınır.
 • İhale şartnamesinde belirtilen sistem kullanım bedeli uygulama süresi üçüncü tarife uygulama dönemi içerisinde dolacak şirketlerin işletme gideri bileşeninin hesaplanmasında, ilgili dağıtım şirketinin ihale şartnamesinde belirtilen sistem kullanım bedeli uygulama süresinin dolduğu yıl dahil son üç yıllık dönem baz dönem olarak kabul edilir.
 • İşletme gideri bileşeni hesaplamaları kapsamındaki güncelleme işlemi, üçüncü tarife uygulama dönemine ait gelir gereksinimi hesaplamalarında yer alan tutarlara baz olan tüketici fiyat endeksi ve ilgili yıl Haziran ayı için açıklanan tüketici fiyat endeksi dikkate alınarak yapılır.
 • Sabit ve değişken işletme gideri bileşenleri toplamından oluşan baz işletme giderleri içerisinde yer alan personel giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için tahakkuk eden giderlerden personel gideri ağırlıklı olan kalemler, söz konusu giderlerin sektör bazlı oransallığı dikkate alınarak yeniden dağıtma işlemine tabi tutulur.
 • Baz dönem içerisinde gerçekleşen asgari ücret artışının, baz dönem tüketici fiyat endeksindeki artıştan fazla olması durumunda, dağıtım şirketinin ortalama personel sayısı ile işverenlere sağlanan asgari ücret desteği dikkate alınarak her bir dağıtım şirketi için işgücü maliyeti artış etkisi hesaplanır. Hesaplama sonucu elde edilen etki personel gideri karakterli baz işletme gideri kalemlerine yansıtılır.
 • Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hariç diğer vergi, resim ve harçlar kapsamında yer alan doğal gaz alım damga vergisi, periyodik muayene ve sayaç kalibrasyon gideri, ısıtma gazı gideri ve kokulandırma giderinin tespitinde esas alınan değişkenlere ait öngörü değerleri ile üçüncü tarife uygulama dönemi gerçekleşmelerinin farklı olması halinde, söz konusu farklılıktan kaynaklanan sapmalar bir sonraki tarife uygulama döneminde düzeltilir.
 • Dağıtım şirketinin talebi halinde, Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esasların (CNG veya LNG Alım Usul ve Esasları) 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerçekleşen CNG veya LNG alım fiyatı ile dağıtım şirketi tarafından ilgili dönemde uygulanan fiyatlar arasında oluşan farkın karşılanmasına yönelik olarak tarife uygulama dönemi için öngörülen tutar, işletme gideri bileşenine eklenir ve perakende satış tarifesi revize edilir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@