Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2022

#31
Nisan 2022

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 9 dakika

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU’NUN TEŞKİLAT YAPILANMASINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5380) 6 Nisan 2022 tarihli 31801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kurum nezdinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı hizmet birimi oluşturuldu. Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri belirlendi.

“BUHAR BASINCI” VE “70 °C’TA BUHARLAŞMA YÜZDESİ – E70” ÖZELLİKLERİNE AİT ASGARİ SINIR DEĞERLERİ BELİRLENDİ. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/04/2022 Tarihli ve 10940 Sayılı Kararı 22 Nisan 2022 tarihli 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Rafineri tesisleri hariç, piyasaya arz edilecek benzin türlerine yönelik olarak 31.05.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere; TS EN 228 Otomotiv Yakıtları- Kurşunsuz Benzin Özellikler ve Deney Yöntemleri (Aralık 2017) standardında belirtilen “Buhar Basıncı” ve “70 °C’ta Buharlaşma Yüzdesi – E70” özelliklerine ait asgari sınır değerleri için “yaz dönemi” değerlerinin azami sınır değerleri için “kış dönemi” değerlerinin esas alınmasına karar verildi.

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU PROJE DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik 27 Nisan 2022 tarihli 31822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programlarına yönelik usul ve esaslar belirlendi.
 • Yönetmelikle, TENMAK’ın görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programları ile bu programlar kapsamındaki projelerin başvuru, değerlendirme, hibe veya geri ödemeli olarak destekleme, teşvik, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve/veya TENMAK Ar-Ge birimleri bünyesinde yürütülmek üzere TENMAK tarafından ayni ve/veya nakdi destek sağlanan projelere ilişkin destek programlarını kapsayan yönetmeliğe göre, destek programları ile bu programlar kapsamında uygulanacak desteğin türü, destek oranı, süresi, kapsamı, verilebilecek azami destek tutarları, teknik, mali ve idari kurallar ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren uygulama esasları, TENMAK’ın çalışma ilke, program ve öncelikli alanları çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanarak Yürütme Kuruluna sunulacaktır.
 • Yürütme Kurulunca onaylanan destek programı ve programın uygulama esasları TENMAK internet sitesinde yayımlanacaktır.

BAYİ DENETİM SİSTEMİNE YAPILAN İZİNSİZ MÜDAHALELERE İLİŞKİN DAĞITICI LİSANS SAHİBİNE YAPILACAK BİLDİRİM YOLU DÜZENLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10952 sayılı Kararı 29 Nisan tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 03.08.2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.07.2021 tarihli ve 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karara yapılan ekleme ile yetkilendirilmiş otomasyon şirketlerinin yükümlülükleri arasına bayi denetim sistemine izinsiz müdahale ve/veya kayıt dışı ikmale ilişkin yapılan tespitleri “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi” aracılığı ile dağıtıcı lisans sahibine bildirmek de eklenmiştir. 

DOĞAL GAZ DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10950 sayılı Kararı 30 Nisan tarihli 31825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından her takvim yılı Kasım Ayı sonuna kadar, depolama yükümlülüğü olan uzun dönemli doğal gaz alım satım anlaşması kapsamında boru hattı vasıtasıyla doğal gaz ithal eden tüzel kişilerin depolama yükümlülük miktarları, depolama lisansı sahibi tüzel kişilere bildirilir. Yükümlülük sahibi tüzel kişilerin ilgili depolama yılında hizmet almak için kendileri adına yapılmış kapasite rezervasyonunun olması halinde, diğer tesisten hizmet almak için yapacakları başvuruda rezerve edilmişi kapasite miktarını bildirmekle yükümlüdür. 
 • 30.04.2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olmak üzere, yer altı depolama tesislerinde hizmet veren lisans sahipleri tarafından verilen birincil, ikincil ve üçüncül kapasite rezervasyon önceliği atıl kapasite başvuruları için de uygulanır.

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM FAALİYETİ YATIRIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10957 sayılı Kararı 30 Nisan tarihli 31825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Son periyodik muayenesi 01.01.2017 tarihinden önce yapılmış ve söz konusu periyodik muayenesinin üzerinden en az 10 yıl süre geçmiş sayaçların hurdaya ayrılmaları durumunda değişime konu edilen yeni sayaçlara ait bedeller şebeke yatırım harcaması olarak dikkate alınır.

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 tarihli ve 10961 sayılı Kararı 30 Nisan tarihli 31825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Usul ve esaslara organize sanayi bölgesi katılımcıları hakkındaki tarife uygulamalarına ilişkin katılımcılara, bağlantı durumu ve tarife sınıfına göre aşağıdaki bedeller uygulanır:
 1. Aktif enerji bedeli,
 2. OSB dağıtım bedeli,
 3. OSB güç bedeli,
 4. İletim veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen sistem kullanım ve sistem işletimi ile ilgili bedeller,
 5. OSB bağlantı bedeli,
 6. OSB güvence bedeli,
 7. Reaktif enerji bedeli,
 8. Emreamade kapasite bedeli.
 • Organize sanayi bölgeleri, usul ve esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde katılımcılarına reaktif enerji tarifesi uygular. Organize sanayi bölgeleri, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak onaylanan bir reaktif enerji tarifesi olmadığı durumda organize sanayi bölgelerinin faaliyet gösterdiği dağıtım bölgesi için geçerli reaktif enerji tarifesini uygular.

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ TARİFESİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10908 Sayılı Kararı 1 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 31,8592 kr/kWh uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 200,0000 kr/kWh uygulanmasına  karar verildi.

SANAYİ KURULUŞLARININ ELEKTRİK TARİFELERİNE ZAM YAPILDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10909 Sayılı Kararı 1 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacak elektrik tarifelerini yayımladı ve sanayi kuruluşlarının elektrik tarifeleri %20 düzeyinde zam yapıldı.
 • Bununla birlikte Yeşil Elektrik Tarifesi‘nde de güncelleme yapıldı ve bu tarifenin alçak gerilim, tek zamanlı enerji ve dağıtım bedeli, Sanayi Tarifesinin aynı bedelleri ile eşitlenerek 204,8204 kuruş/kWh ve 25,2888 kuruş/kWh oldu.

ŞARJ DOLUM HİZMETLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği 2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 • Yönetmeliğe göre şarj ağı işletmecileri, faaliyetlerini EPDK’dan alacakları lisans kapsamında yürütür. Yönetmelik’te lisanslara başvurabilecek kişilerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş anonim veya limited şirketler olduğu ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvuruları hariç olmak üzere, asgari sermayenin EPDK tarafından belirlenecek tutardan az olmaması gerektiği düzenlenir. EPDK tarafından belirlenen asgari sermaye 4.500.000 TL’dir.
 • Verilecek lisansın azami süresi 49 yıldır.
 • Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağı oluşturmalıdır. Şarj istasyonlarının dağıtım ve iletim sistemine bağlantısı, ilgili mevzuata göre yapılır. Ayrıca, şarj hizmeti sunabilmek için ilgili mevzuat uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.
 • Yönetmelik kapsamında sunulacak şarj hizmeti elektrik tedariki olarak değerlendirilmez ve şarj hizmet bedeli, Yönetmelikteki maliyet kalemleri ile makul bir karlılık oranı dikkate alınmak suretiyle belirlenir. EPDK’nın asgari ve azami bedel belirleme yetkisi bulunur. Ayrıca, şarj ağı işletmecisinin uygulayacağı hizmet bedeli, sadakat sözleşmesi akdettiği kullanıcılara uyguladığı en düşük şarj hizmet bedelinin %25’ini aşamaz. Şarj ağı işletmecisi, hizmet ücretinin oluşumu ve güncelleme yöntemini EPDK’ya açıklamakla yükümlüdür. 

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10852 Sayılı Kararı ile “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar02 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu usul ve esaslar; şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde düzenlenen başvuru, sona erdirme, tadil işlemleri ile şarj ağının değiştirilmesine yönelik başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
 • Lisans alma, sona erdirme, tadil başvuruları ve bu başvurulardan vazgeçilmesine yönelik başvurular ile şarj ağının değiştirilmesine yönelik başvurular EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik başvuru yetkilisi eliyle yapılır. 

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK TÜZEL KİŞİLER İÇİN ASGARİ SERMAYE TUTARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10853 Sayılı Kararı 02 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarının “4.500.000 TL” olarak belirlenmesine karar verildi.

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSINA İLİŞKİN 2022 YILINDA UYGULANACAK OLAN LİSANS ALMA, LİSANS TADİLİ VE LİSANS SURETİ ÇIKARTMA BEDELLERİ BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 Sayılı Kararları 2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10895 sayılı Karar ile; Şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlendi. 
Bedel Türü Bedel (TL)
Lisans alma bedeli 300.000
Lisans tadili bedeli 14.000
Lisans sureti çıkartma bedeli 3.000

 

TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ VE TADİL İŞLEMLERİ YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 tarihli ve 10892 sayılı Kararı 3 Nisan 2022 tarihli 31798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10892 sayılı Karar ile; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen ‘bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı’ hükmünün ticarethane aboneliği ile ilişkilendirilen lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanmasına ilişkin olarak:
 • Üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmama saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir aynın yapılmaksızın üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılmasına,
 • Saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin, üretimi geçmesi halinde; saatlik mahsuplaşma neticesinde elde edilen net tüketim değeri üzerinden kademeli tarife uygulamasının yapılmasına,
 • Aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli tarife kapsamında uygulama yapılmasına karar verildi.

TÜKETİCİLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak elektrik enerjisi tüketim hallerine ilişkin olarak kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

ELEKTRİK DAĞITIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği 15 Nisan 2022 tarihli 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelikle elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi, bakımı ile dağıtım sisteminde acil durum, raporlama ve inceleme konularında dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • EPDK, ayrıca dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti hakkındaki kılavuzu güncelledi.

SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ortak tesisi DSİ, HES kısmı şirket tarafından inşa edilen projeler kapsamında doğal hayatın devamı veya diğer maksatlar için bırakılan/bırakılacak su üzerinde şirket tarafından, ayrı bir santral kurulmasının talep edilmesi durumunda, şirketin bu talebinin ve bu çerçevede hazırlanacak fizibilite raporunun DSİ tarafından uygun bulunması halinde, bu santral teknik ve işletme kolaylığı açısından HES yatırımcısı tarafından Yönetmelik’te belirtilen hususlar çerçevesinde tesis edilir.
 • Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 29. maddesinin birinci fıkrası uyarınca süresinde müracaat edilmiş olması kaydıyla mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans/önlisans başvurularını sonlandırmak için EPDK’ya başvuru yapan şirketlerden başvurusu uygun bulunanların EPDK tarafından DSİ’ye bildirilmesi durumunda şirketlerin varsa DSİ’deki geçici teminat mektupları iade edilir.

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

BENZİN TÜRLERİNDE ETANOL HARMANLANMASINA DAİR DÜZENLEME YAPILDI.

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  1 Nisan 2022 tarihli 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğle benzin türlerine Etanol eklenmesi oranı yüzde 3’de yüzde 2’ye düşürüldü.

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DÜZENLEME YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Nisan 2022 tarihli 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

 • Lisans sahibinin vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisansı sona erdirilecektir.

DAĞITICILAR ARASI TİCARETE İLİŞKİN KILAVUZDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/04/2022 Tarihli ve 10929 Sayılı Kararı 15 Nisan 2022 tarihli 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;. Buna göre;

 • “Dağıtıcılar Arası Ticarete İlişkin Kılavuz” karar değiştirildi.

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

DOĞALGAZ PİYASASINDA YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKASYON USULLER BELİRLENDİ.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.04.2022 tarihli 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Sertifika sahipleri, sertifika kapsamında; bina dış yüzeyinde, içinde bulunulan bölgede yetkili dağıtım şirketi tarafından tasarlanmış örnek tasarım esas alınarak sertifika sahibinin ticaret unvanı ile birlikte dağıtım şirketinin isim ve logosu ile dağıtım şirketinden alınan sertifika numarasının mevcut olduğu; dağıtım lisansı sahibi şirketin lisans bölgesi sınırları içindeki bir işyerinde faaliyet göstereceklerdir. 
 • Sertifika sahipleri Yönetmelikte niteliği belirtilen personelden başka, diğer mevzuatta niteliği belirtilen personeli de istihdam etmekle yükümlü olacakladır. 
 • Sertifika sahiplerinin ilgili dağıtım şirketlerine bildirecekleri tebligat adresinin işyeri adresi ile aynı adres olması mecburiyeti ortadan kaldırılmıştır. 
 • Sertifika sahipleri ayrıca, tüketiciler ve dağıtım şirketi yetkilileri ile fiziki olarak yüz yüze görüşülmesine ve diğer teknolojik iletişim araçları ile bilgi alışverişi yapılabilmesine olanak sağlanması, fiziki iletişimin sağlanmasına yönelik tam gün esaslı mühendis olarak çalışan personel hariç en az bir kişiyi istihdam etmek ve sabit telefon hattı bulundurmak zorunda tutulmuştur. 
 • Dağıtım şirketleri, iç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında faaliyet yürüten yetki belgesi sahiplerinde tebligat sorunu yaşarsa, birden fazla kez işyerini kapalı görürse, işyerinde muhatap olabileceği personel bulamaz ise, vizesiz faaliyet tespiti yaparsa, çalışması zorunlu personelin sigorta dökümünü alamaz ise veya talep ettiği evrakı 15 gün içinde alamazsa, tutanak tutmak suretiyle sertifikalı firmanın yeni başvuru dosyalarını; aykırılığın ortadan kalkmasına kadar kabul etmeyecektir.
 • Aykırılık arz eden fiillerden birinin aynı sertifika sahibi tarafından bir takvim yılında üç defadan fazla gerçekleştirilmesi ve/veya sertifika süresi boyunca iki defa vizesiz faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde dağıtım şirketi ilgili bilgi ve belgelerle birlikte konunun ilgili mevzuat ihlali kapsamında incelenmesi için Kuruma bildirimde bulunacaktır. 
 • Yetki belgesi sahibi tarafından, iç tesisat ve servis hatları sertifikasının Proje ile Yapım, Bakım ve Onarım faaliyetlerinin ayrıştırılmadan tek bir faaliyet konusu olarak verilmesi şeklinde uygulama yapılır. Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonra münferiden proje faaliyet konusunda iç tesisat ve servis hatları sertifikası verilmez. Ancak sertifika sahibi; iç tesisatını yapmaksızın sadece, doğal gaz yakıt sistemli olarak projelendirilerek inşa edilmek üzere inşaat ruhsatı alınmış binalarda, ihtiyaç halinde ilgili dağıtım şirketine onayı için ibraz edilmesi gereken ön proje hazırlama konusunda da faaliyette bulunabilir. Bu şekilde hazırlanarak onay işlemi tamamlanmış projelerin yapım işlerini tamamlamak zorunda değildir. Bu projelere ait tesisatların yapımı aşamasında aynı sertifika sahibi veya başka sertifika sahipleri proje ve yapım faaliyetinde bulunabilir.
 • Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibi gerçek kişinin vefatı, ticari faaliyetinin sona ermesi şeklinde değerlendirilir. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde sertifika sona erme onayı, ilgisine göre Başkan veya sertifikayı veren dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirket tarafından verilir. Sertifikalı gerçek kişinin faaliyette bulunmadığının bağlı olduğu Vergi Dairesi tarafından düzenlenmiş belge ile; sertifikalı tüzel kişinin faaliyette bulunmadığının bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belgeler ile tevsik edilmesi durumunda, ticari faaliyetin sona erdiği tarih itibarıyla veya iflas kararının kesinleştiği tarih itibarıyla sertifikanın sona ermiş olduğu, yine ilgisine göre yapım ve hizmet sertifikası için Başkan onayı, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için ise sertifikayı veren dağıtım şirketi ya da yetki belgesi sahibi şirketin onayı ile belirlenir.
 • Aynı Yönetmeliğe iç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yetki durdurma esasları düzenlenmiştir. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YEKDEM MALİYETLERİNİN REVİZE EDİLMESİ KARAR VERİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10895, 10906 ve 10907 Sayılı Kararları 2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10906 sayılı Karar ile; 2022 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetinin, 2022 yılının Mart ayı ve sonrası için aşağıda yer alan şekilde revize edilmesine,
Aylar 2022 Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL/MWh)
Mart -284,36
Nisan -532,12
Mayıs -588.83
Haziran -435,69
Temmuz -504,97
Ağustos -466,33
Eylül -358,49
Ekim -318,16
Kasım -298,98
Aralık -355,02

Öngörülen YEKDEM maliyetinin negatif olduğu aylarda, ikili anlaşmalara ilişkin referans niteliğinde olan öngörülen YEKDEM maliyetinin ve yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi hesaplamalarında kullanılan öngörülen YEKDEM maliyetinin “0 TL/MWh” olarak belirlenmesine karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@