Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2020

#7
Nisan 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Okunma Süresi: 6 dakika

1- ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR KABUL EDİLDİ

Buna göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/04/2020 tarihli toplantısında; 18/01/2018 tarih ve 7651 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar kabul edildi.

 

Usul ve Esaslar ile; 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre verilmiş önlisans/lisanslar kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların teminine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi esnasında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu Usul ve Esaslar; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak kamulaştırma ve diğer taşınmaz temini işlemlerinde uygulanacak iş ve işlemler ile Kurumun görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Bu minvalde yapılan değişiklikle, EPDK Başvuru Sistemi getirilerek, E-başvuru Yetkilisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklik ile, özellikle e-başvuru sürecine dair aşağıdaki hususlarda önemli değişiklikler yapıldı:

 • Usul ve Esaslar kapsamındaki taşınmaz temini işlemlerine ilişkin talepler için önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerin e-başvuru yetkilisi tarafından EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma başvuruda bulunulur. EPDK Başvuru Sistemine erişim e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanır.
 • EPDK Başvuru Sisteminde başvuru, başvuru türüne göre öngörülen bilgilerin girilmesi, seçeneklerin işaretlenmesi, gerekli bilgi ve belgelerin yüklenmesi ve sonunda başvurunun elektronik imza veya mobil imzayla imzalanması suretiyle yapılır. EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunulamayacak biçimdeki bilgi ve belgeler, önlisans/lisans sahibi tüzel kişiler tarafından, yazılı olarak ilgili e-başvuru numarası belirtilerek ayrıca Kuruma sunulur.
 • Yazılı başvurular ile e-başvuruya ilişkin yazılı olarak sunulacak dilekçe örnekleri, e-başvuruda yüklenecek ve Kuruma yazılı olarak sunulacak bilgi ve belgeler ile e-başvuru yetkilisinin önlisans/lisans sahibi tarafından Kuruma bildirilmesine ilişkin hususlar Kurum internet sitesinden ilan edilir.
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler e-başvuru yetkilisi olarak yetkilendirilebileceği gibi üçüncü kişiler de e-başvuru yetkilisi olarak yetkilendirilebilir. Önlisans/lisans için birden fazla e-başvuru yetkilisi bildirilebileceği gibi bir kişi birden fazla önlisans/lisans için e-başvuru yetkilisi olarak da bildirilebilir.
 • E-başvuru yetkisi tanımlamaları önlisans/lisans bazında ve EPDK Başvuru Sistemi kapsamındaki taşınmaz temini işlemlerinin tümü için yapılır. E-başvuru Yetkilisi, işlemleri münferiden gerçekleştirir.
 • E-başvuru Yetkilisinin usulüne uygun olarak Kuruma bildirilmesini takip eden beş iş günü içerisinde Kurum tarafından EPDK Başvuru Sistemine gerekli erişim yetkisi tanımlanır.
 • E-başvuru Yetkilisi tarafından EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan taşınmaz teminine ilişkin bütün işlemlerin hukuki sorumluluğu ilgili önlisans/lisans sahibi tüzel kişisine aittir.
 • EPDK Başvuru Sistemi kapsamında elektronik ortamda yapılması gereken başvuruların yazılı olarak yapılması durumunda, işlem tesis edilmeksizin evraklar iade edilir.

Geçici Madde uyarınca;

(1) EPDK Başvuru Sisteminde aktif hale gelmemiş bir işlem türüne ilişkin başvurular, yazılı olarak alınmaya devam edileceğini,

(2) E-başvuru imkânının sağlanmasından itibaren hem yazılı hem de e-başvuru yapılabileceğini; E- başvurunun başlayacağı ve yazılı başvurunun kabul edilmeyeceği tarihler en az bir ay öncesinden Kurum internet sitesinden ilan edileceğini düzenlemiştir.

Böylece, 02.02.2018 tarihli Usul ve Esaslarda da değişiklikler yapıldı.

2- TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) İÇİN GELİR TARİFE DÜZENLEMELERİNE ESAS PARAMETRELERİN GEÇERLİ OLACAĞI ALTINCI UYGULAMA DÖNEMİ BELİRLENDİ

Bu karar ile Elektrik piyasasında iletim sistem işleticisi olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) için gelir tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı altıncı uygulama döneminin 1/1/2021 (dâhil)- 31/12/2023 (dâhil) olarak belirlenmesine, karar verildi.

3- ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ 

Bu Karar ile, Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilmiştir.

Söz konusu usul ve esasların amacı, ülkemiz elektrik, ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin, uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistem işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesine yönelik olarak elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin kuralları belirlemektir. Elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

Usul ve esaslarla Türkiye’nin elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistem işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yemlik yapılması, yedilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesine yönelik olarak elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin kuralları belirlemek amaçlanıyor.

 4- ELEKTRİK PİYASASI KAPSAMINDA BELİRLİ ŞARTLARI TAŞIYAN LİSANSLI VE LİSANSSIZ PROJELERE 3 AYLIK SÜRE UZATIMI HAKKI TANINACAK

– 9276 sayılı karar uyarınca; dünyayı ve ülkemizi etkileyen Corona Virüsü (COVID-19) Salgını’nın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 35 inci maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamımla “mücbir sebep”olarak kabul edilmesine, bu kapsamda;

 1. Yönetmelik kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında:

  1. Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri,
  2. Önlisans veya üretim lisansı tadıl işlen kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,
  3. Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,
  4. Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri,
  5. Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri,
  6. Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin süreleri,
 2.  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında; sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın. 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda ilgili ana hizmet dairesinin yetkilendirilmesine,

karar verildi.

 1. 9284 sayılı karar uyarınca; Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 17/12/2019 tarihinde verdiği E:2017/386, K:2019/4367; E:2016/3542. K: 2019/4366 ve E:2016/653, K:2019/4365 sayılı kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen, 2007 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik loptan Satış Fiyatının (TORETOSAT) 10,07 kr/kWh olarak belirlenmesine, karar verildi.

 5- EPDK DÖRT ÖNEMLİ KARAR VERDİ

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 Tarihli ve 9289-5, 9292, 9294 ve 9295 Sayılı Kararları 11 Nisan 2020 Tarihli ve 31096 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 1. 9289-5 sayılı karar ile; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması gereken talep çağrısına ilişkin olarak; 1) Mayıs ayı (A5) talep çağrısının (2020/5) Kurum internet sitesinde ilan edilmesini müteakip yapılacak talep toplama/yarışmanın 24 Nisan 2020 tarihinde Kurum tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilmesine 2) Bu Kararın ve talep çağrısı metninin onaylanmasına ve Kurum internet sitesinde ilan edilmesine karar verildi.
 2. 9292 sayılı karar ile; Dağıtım şebekesine bağlı lisanslı/lisanssız elektrik üreticileri tarafından geçici kabul öncesi üretilerek dağıtım şebekesine bedelsiz verilen enerji üzerinden, üreticilere dağıtım bedeli ve veya sistem kullanım bedeli tahakkuk edilmemesine, karar verildi.
 3. 9294 sayılı karar ile; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 01/03/2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30/06/2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri bakımından 90 gün olarak uygulanmasına, karar verildi.
 4. 9295 sayılı karar ile; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) transit doğal gaz iletimi dâhil, 2020 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programının onaylanmasına ilişkin Karar alınmıştır. Bu doğrultuda; BOTAŞ’ın, 12/02/2020 tarih ve 31037 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 2114 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan 2020 yılı iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 762.892.500 TL olarak onaylandı.

Bu minvalde BOTAŞ, 2020 yılı içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemez ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamaz. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz. BOTAŞ tarafından uygulanacak olan 2020 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabidir. Kurul tarafından onaylanan 2020 yılı ulusal iletim şebekesi yatırını programı gelişimi 1 Ocak – 30 Haziran, 1 Temmuz – 31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, dönem sonlarını takip eden en geç 30 (otuz) gün içinde Kuruma bildirilir.

6- PİYASAYA ARZ EDİLECEK BENZİN TÜRLERİNE YÖNELİK OLARAK ESAS ALINACAK DEĞERLER BELİRLENDİ. TEDARİK EDİLEN BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ REVİZE EDİLDİ

 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/04/2020 Tarihli ve 9303-5, 9310 ve 9311 Sayılı Kararları 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 2. 9303-5 Sayılı Kararı ile; rafineri tesisleri hariç, piyasaya arz edilecek benzin türlerine yönelik olarak, lisans sahiplerince gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin – Özellikler ve Deney Yöntemleri (Aralık 2017) standardında belirtilen “Buhar Basma ” ve “70 °C’ta Buharlaşma Yüzdesi – E70” özelliklerine ait asgari sınır değerleri için “yaz dönemi” değerlerinin, azami sınır değerlen için “kış dönemi” değerlerinin esas alınmasına dair Kararın kabul edilmesine karar verildi.

9311 Sayılı Kararı ile; 26/3/2020 tarihli ve 9271 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen; tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında, 2020 yılı Nisan ayı için 228,12 TL/MWh olarak revize edilmesine, karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@