Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2020

#13
Ekim 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Okunma Süresi: 4 dakika

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK FİYAT TARİFELERİ BELİRLENDİ.
YEKDEM MALİYETİ REVİZE EDİLDİ.

1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15,4894 kr/kWh uygulanmasına,

2) Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/k\Wh uygulanmasına,

karar verildi.

 • 9580 Karar No’lu Kurul Kararı uyarınca; a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.10.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere birtakım tarife tabloların onaylanmasına,
 1. b) Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 01.10.2020 tarihinden uygulanmak birtakım tarife tabloların onaylanmasına,

karar verildi.

 • 9581 Karar No’lu Kurul Kararı uyarınca; tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin 2020 yılı Ekim ayı için 104,04 TL/MWh olarak revize edilmesine karar verildi.

YILLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM MİKTARININ PİYASADA SATILABİLECEK ORANI VE DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 Tarihli ve 9583, 9587 ve 9589 Sayılı Kararları 03 Ekim 2020 tarihli ve 31263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 9583 Karar No.lu Kurul Kararı uyarınca; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7. maddesinin 2. fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2021 yılı için %40 olarak uygulanmasına karar verildi.
 • 9587 Karar No.lu Kurul Kararı uyarınca; depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslarda birtakım değişiklikler yapıldı.
 • 9589 Karar No.lu Kurul Kararı uyarınca; Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ uyarınca yapılacak üretimlere ilişkin usul ve esaslarda birtakım değişiklikler yapıldı.

GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA VE DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA ASGARİ VE AZAMİ FİYAT LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların geçici 1.maddesine işbu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren EPDK tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak 2 (iki) ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 (oniki)  aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 2 (iki) katı olarak uygulanmasına karar verildi.

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKITLAR İLE LPG PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOĞU VE ZORUNLU PETROL STOĞUNUN KUPON SİSTEMİ KAPSAMINDA LPG OLARAK TUTULABİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • 9602 Karar No’lu Kurul kararı uyarınca; Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;
 • DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt): Kuruma “Diğer” olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt, tanımlaması eklendi.
 • Farklılaştırılmış akaryakıt başlıklı 6. madde kapsamında; DKA ikmalinin, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmeyeceği düzenlendi. Değişiklikten önceki düzenlemede DKA ikmali yerine Farklılaştırılmış akaryakıt ikmali yer almakta idi.
 • Bayiliklisansı sahiplerifarklılaştırılmış akaryakıtın satıldığı dispenserlerin üzerinde veya yakınında farklılaştırılmış akaryakıta ilişkin Ek2de yer alan formata uygun ve kolayca okunabilecek boyutta bilgilendirme metnini bulundurmakla yükümlü tutuldu.
 • Ayrıca eklenen düzenleme ile;
 • DKA’nın farklılaştırılmış akaryakıt olması zorunludur. Ancak, her farklılaştırılmış akaryakıtın satışının DKA olarak yapılması zorunlu değildir.
 • DKA satışının yapılacağı akaryakıt istasyonlarında, DKA olmayan akaryakıtın satışa hazır bulundurulması gerekmektedir. DKA olmayan akaryakıtın herhangi bir sebeple geçici olarak tüketiciye sunulamaması durumunda DKA için fiyat farkı uygulanamaz.
 • Kullanılan katkı maddesi ve katkılama oranı. Kuruma başvuru aşamasında sunulan raporlardaki ile aynı olmak zorundadır.
 • Sorumluluk maddesi kapsamında; Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt DKA olmayan ürünün fiyatı ile satılabilir.
 • Dağıtıcı lisansısahipleribayilerinin bu Kararda yer alan hususlara uyup uymadığını etkin bir şekilde takıp eder.
 • Farklılaştırılmışolsun veya olmasın akaryakıtların ticari isimlendirmesinde veya tüketiciye sunumunda “euro diesel, eurodiesel“,”eurodizel“,“euro dizel” vbibarelere yer verilmez.

İşbu Kurul Kararı’nın akaryakıtların ticari isimlendirmesinde veya tüketiciye sunumunda kullanılacak isimlendirmelere ilişkin hükmü 01.01.2022 tarihinde; diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (10.10.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9604 Karar No’lu Kurul kararı uyarınca; 7494 sayılı LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar’ın Kupon sistemi izni ve izin bedeli başlıklı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, Rafinerici lisansı sahiplerinin bu Karar kapsamında Kurumdan aldıkları izin çerçevesinde kendi LPG depolarında kupon sistemi hizmeti verebileceğine dair düzenlemeye, kendi LPG depolarına ek olarak lisanslı depolarda da bu hizmetin verilebileceği yönünde ekleme yapıldı.

İLGİLİ RAFİNERİCİ LİSANSI SAHİBİNİN YILLIK LPG ÜRETİM KAPASİTESİNİN AZAMİ %15’İ KADAR LPG MİKTARINI TOPTAN ALIM SURETİYLE DİĞER LPG DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNDEN TEMİN EDEBİLECEĞİ DÜZENLENDİ.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9615 Sayılı Kararı 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı sahiplerinin, müşterisi olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafineri bölgesi dışındaki LPG taleplerini karşılamak maksadıyla, ilgili rafinerici lisansı sahibinin yıllık LPG üretim kapasitesinin azami %15’i kadar LPG miktarını toptan alım suretiyle diğer LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebileceğine karar

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin 3. fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, diğer tüketici gruplarına yönelik 7 milyon kW/ yıl olarak uygulanır.
 • Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. fıkrasında yer alan ve 01.2019 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmakta olan KBK 01.01.2021 tarihinden itibaren de 1,0938 olarak uygulanır.

İşbu Kurul Kararı 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KABUL EDİLDİ.

Bu Usul ve Esasların amacı, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamında yatırını harcamalarının belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesine ilişkin kurulları düzenlemektir. Usul ve Esaslar’da;

 • Ön kabulden geçmiş yatırım harcaması hesaplamaları
 • Yatırım planlarının hazırlanması, onaylanması ve revizyonu
 • Yatırım planı esasları
 • Master plan esasları
 • Yatırım karakteristikleri
 • Şebeke yatırımları
 • Yasal zorunluluğu olan yatırımlar
 • Şebeke işletim sistemi yatırımları
 • Ar-Ge projesi yaygınlaştırma yatırımları
 • Yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalar
 • Yatırım Harcamalarının Planlanması, İzlenmesi ve Raporlanması

  vb. kapsamda düzenlemeler yapıldı. İşbu Usul ve Esaslar 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@