Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12
Eylül 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Okunma Süresi: 4 dakika

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI (PUE) DEĞERLERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9537 Sayılı Kararı 17 Eylül 2020 tarihli ve 31247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar kapsamında; Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin Piyasa İşletim Usul ve Esasları uyarınca Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE) değerleri üzerinde değişiklik yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda;

 • Her bir piyasa katılımcısı için kesinleşmiş takas miktarı ilgili katılımcının onaylanmış satış tekliflerinden alış tekliflerinin çıkarılmasıyla hesaplanacaktır.
 • Piyasa işlemleriyle orantılı olarak piyasa katılımcılarına yansıtılacak tutar hesaplanırken ilgili piyasa katılımcısının alış yönlü işlemlerinin azami olarak iletim sisteminden fiziki olarak yaptığı çıkış miktarı, satış yönlü işlemlerinin ise azami olarak iletim sistemine fiziki olarak yaptığı giriş kadar miktarı dikkate alınacaktır.
 • Piyasa işletmecisinin diğer piyasa katılımcılarına yansıtmış olduğu bedellerin, borç tutarlarını ödememiş olan piyasa katılımcısından özel hukuk hükümleri çerçevesinde sonradan tahsil edilmesi durumunda, faiz dahil olmak üzere tahsil edilen tutar diğer piyasa katılımcılarına ödenecektir.
 • Bir gaz günü için satış yönlü tekliflerin eşleşmesi durumunda günlük işlem teminatı tutarındaki işlem limitlerinde aşağıdaki şekilde değişiklikler oldu;
 • Piyasa katılımcısına ait her bir satış yönlü teklifin eşleşmesi ile beraber katılımcının önceden bloke edilmiş teminatının bulunması halinde teminat üzerinde bloke, satış tutar kadar azaltılacaktır.
 • Piyasa katılımcılarının gerçekleştirdikleri satışlar dolayısıyla oluşan tutarlar ilgili gaz gününün işlem limitine eklenecektir.
 • Bloke edilmiş teminat miktarının satış miktarından az olması durumunda teminattaki bloke kaldırılır ve ilgili gaz günün işlem limiti satış miktarı ile bloke edilmiş teminat tutarının arasındaki fark kadar artırılır.
 • Bloke edilmiş teminat bulunmaması halinde ilgili gaz gününün işlem limiti satış tutarı kadar artırılır.
 • Piyasa katılımcısının mevcut alacakları işlem limiti hesabında dikkate alınacaktır.
 • Avans ödemesi aynı gün olan gaz günleri için işlem limiti en yüksek olan miktar esas alınarak tek bir işlem limiti kullanılır.
 • Satış yönlü tekliflerin eşleşmesi durumunda günlük işlem teminatı tutarındaki ve işlem limitindeki değişimler üzerinde değişiklik yapıldı.
 • Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler; Türk Lirası, ABD Doları ve AVRO, kesin ve süresiz teminat mektupları, hamiline olmak kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar şeklinde belirlendi.
 • Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi iletişim bilgileri aşağıdaki şekilde güncellendi.

İşbu Kurul Kararı ile, günlük işlem teminatı tutarındaki işlem limitlerinde yapılan değişiklikler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer tüm hükümler Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (17.09.2020) yürürlüğe girdi.

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÖN LİSANS BAŞVURULARI İÇİN BELİRLENEN BAŞVURU TARİHLERİ ERTELENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9534 Sayılı Kararı 22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Kurul Kararı ile; 30.07.2020 tarihli ve 5790 sayılı Kurul Kararı ile 2020 yıl sonuna kadar kullandırılmasına karar verilen 200 MW’lik Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen rüzgar santrali kapasitesi kapsamında rüzgar enerjisine dayalı ön lisans başvuruları bakımından belirlenen başvuru tarihlerinin, işbu Kurul Kararı ile ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesine karar verildi.

ENERJİ PİYASASINDA ZORUNLU PETROL STOKU KUPON SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR VE PERAKENDE SATIŞ İLE İLETİM EK ÜCRETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 Tarihli ve 9566-1, 9566-2, 9568, 9575 Sayılı Kararları27 Eylül 2020 tarihli 31257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Kurul Kararları kapsamında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24.09.2020 tarihli toplantısında aşağıda yer alan kararlar alındı.

 • 9566-1 sayılı Kurul Kararı ile Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’a ilişkin birtakım değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda;
 • Tanımlar başlıklı dördüncü maddede yapılan değişiklik ile hizmet alan, hizmet veren ve kupon sistemi ibareleri yeniden tanımlandı.
 • Kısıtlamalar başlıklı altıncı maddeye yapılan ekleme ile kupon sistemi kapsamında, ihrakiye teslimi lisansı sahibi yalnızca kendisine ait lisanslı depolama tesislerinde bulunan jet yakıtı ile bu hizmeti verebileceği düzenlendi.
 • İzin başlıklı sekizinci maddeye yapılan ekleme ile ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin asgari 75.000 metreküp depolama kapasiteli, depolama lisansına sahibi olması şartı getirildi.
 • İznin sona ermesi başlıklı dokuzuncu madde yapılan değişiklik ile; dağıtıcı veya rafinerici lisansı sahibinin, zorunlu petrol stoku yükümlüğünü bir takvim yılı içerisinde 10 günden fazla yerine getirmemesi, lisans sahibinin kupon sistemi kapsamında yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ihrakiye teslimi lisansı sahibinin, asgari 75.000 metreküp depolama kapasitesine sahip depolama lisansı sahipliğinin ortadan kalkması hallerinde iznin kendiliğinden sona ereceği düzenlendi.

İşbu Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9566-2 sayılı Kurul Kararı ile Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin değişiklik yapıldı. Bu kapsamda Tanımlar başlıklı dördüncü maddede yer alan “Kupon Sistemi”ibaresi; rafinerici, dağıtıcı veya ihrakiye teslim lisansı sahibinin bir başka lisans sahibi adına zorunlu petrol stoku tutmasına ilişkin sistemi şeklinde tanımlandı.

İşbu Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9568sayılı Kurul Kararı ile Armadaş Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 7420 sayılı Kurul Kararı’nda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda;
 • Şirket’in yatırım tavanı aşağıdaki şekilde düzenlendi.

 • Şirket’in sistem kullanım bedeli üst sınırları, 1/10/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 • Şirket’in Parametreler Tablosu Ek’te yer alan şekilde değiştirildi.

İşbu Karar 01.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

 • 9575 sayılı Kurul Kararı ile 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin karar verildi. Bu kapsamda;
 • 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin iletim tarifesinin %0,5 (binde beş)’i olarak belirlenmesine,
 • İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanması ve takip eden ayın 25’ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılmasına

karar verildi.

İşbu Karar 01.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (27.09.2020) yürürlüğe girdi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@