Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2020

#11
Ağustos 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Okunma Süresi: 2 dakika

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI (YEKDEM)’NA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER VE İZMİR DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017-2021 YILLARI ARASINDA PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9457, 9472 Sayılı Kararları 04 Ağustos 2020 tarihli ve 31203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  • 9457 No’lu Kurul kararı ile; YEKDEM Başvuru Formu formatında güncellemeye gidildi. Başvuru formunda mevcut formattaki bilgilere ilave olarak tesislerin ayrı ayrı geçici kabulleri olması halinde her bir geçici kabule ait tarih, ünite sayısı ve kurulu güç bilgileri ayrı ayrı yer almasına karar verildi. Bununla birlikte formdaki YEKDEM’e Esas Güç rakamı 27.02.2019 tarihine kadar lisansa derç edilen veya kurulu güç artışı uygun bulunan YEKDEM kapsamında faydalanılabilecek azami elektriksel kurulu güç değerini tanımlanacaktır.

 

  • 9472 No’lu Kurul kararı ile; Doğalgaz Dağıtım şirketleri için tarife hesaplama usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. İzmir Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2017-2021 yılları arasında perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 05.10.2017 tarihli ve 7334 sayılı Kurul kararı kapsamında yatırım tavanı ve ilave yatırım tavanlarının aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verildi.

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850) 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji performans sözleşmesi yapabilir. Karar kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılır. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir. Karar kapsamındaki ihaleler aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

  • Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz.
  • Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin en az %10’u veya herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için en az %20’si oranında tasarruf garantisi verilir. Bina harici uygulama alanlarında, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun en az %10’u kadar idareye pay verilir.
  • Sözleşme kapsamında değerlendirilecek enerji verimliliği önlemlerinin basit geri ödeme süresi 2 yıldan az olamaz.
  • İdare, sözleşmenin imzalanmasına kadar, herhangi bir aşamada ihaleyi erteleyebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.
  • Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamaz.
  • Sözleşme bedeli, uygulanan projenin ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarına eşit veya bu miktardan yüksek olamaz.
  • İhalelere ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.

 

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@