Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

EMLAK, ÇEVRE VE KIYI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 4 dakika

RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARDA YÜRÜTÜLECEK ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DÜZENLENDİ.

Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 11 Aralık 2020 tarihli 31331 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

 

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca;

 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihlerindeki dönemde daha önce Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ertelenen bedeller de dahil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süre ile ertelendi.
 • Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.
 • Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN 2021 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLAR BELİRLENDİ.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Tebliğ uyarınca; 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kapsamında Çevre Kanunu’nda yer alan para cezalarına da % 9,11 artış uygulanmak sureti ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53) 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca; 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kapsamında Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları yer alan para cezalarına da % 9,11 artış uygulanmak sureti ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tespit edildi.

 

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULDU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun uyarınca çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulması amaçlanmıştır. Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

Ajansın, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapacağı faaliyetler aşağıdaki şekilde belirlendi:

 1. Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların yükümlülüklerini belirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek.
 2. Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak.
 3. Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak.
 4. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak.
 5. Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak.
 6. Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalıkoluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak.
 7. Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile laboratuvarve müze kurmak.
 8. Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak.

Ayrıca Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler de yayımlandı. Buna göre;

 • Belediye Gelirleri Kanunu
 • Çevre Kanunu
 • Karayolları Trafik Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü Hakkında Kanun
 • 7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ’NE ATIK YAĞLAR İLE İLGİLİ EKLEMELER YAPILDI.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam edecekler.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne Atık Yağ Rafinasyonu ve Atık Yağ Transfer Noktası ile ilgili eklemeler yapılarak, aşağıdaki tablolar ilave edildi.

KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN HİZMET KALEMLERİNİN TABAN VEYA TAVAN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ 11 Aralık 2020 tarihli 31331 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@