Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2021

#20
Mayıs 2021

ELEKTRONİK HABERLEŞME MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKİLİK YAPILDI.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mayıs 2021 tarihli 31471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yetkilendirme başvurusunda bulunacak şirketin (i) hisselerinden en az %10’una sahip gerçek kişi ortaklar; (ii) tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ve (iii) şirket hisselerinden en az %10’una sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az %10’una sahip gerçek kişi ortaklar tarafından hüküm giyilmemiş olması gereken suçlara ilişkin liste genişletildi. Yasak listesine, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tefecilik, devletin güvenliğine karşı suçlar ve anayasal düzene karşı suçlar ile Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin suçlar eklendi.
 • Ek olarak, başvuran şirketin ya da şirket ortaklarının veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerinin haklarında BTK tarafından yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti sunmaya ilişkin adli süreç başlatılmamış olması gerekmektedir.
 • Değişiklikler kapsamında, yetkilendirme başvurusunda bulunmak için, son 3 yıl içerisinde başvuran şirketin ya da şirket hisselerinin en az %10’una sahip ortakların, yönetim kurulu üyelerinin veya tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketlerin mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesinin iptal edilmemiş olması ve herhangi bir zamanda mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesi iptal edilmiş şirkete ilişkin ilgili fesih/iptal sebeplerinin ortadan kalkmış bulunması gerekmektedir.
 • Karar kapsamında, Bildirim Formu ile Kullanım Hakkı Başvuru Formları’nda birtakım değişikliklere gidilerek, BTK’ya sunulması gereken bilgi ve belgelerin sayısı artırıldı. Halihazırda yetkilendirilmiş işletmeciler bu formları, 31 Aralık 2023 tarihine kadar BTK’ya sunmak zorundadır; aksi halde yetkilendirmeleri iptal edilecektir.
 • Son olarak, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren son 3 yıldır aktif olarak faaliyet göstermeyen işletmecilerin yetkilendirmeleri BTK tarafından iptal edilecektir. “Faaliyet gösterme” unsuru değerlendirilirken işletmecinin abone sayısı ve net satış miktarı gibi çeşitli kriterler dikkate alınacaktır.
 • Önemli bir yenilik olarak, herhangi bir yetkilendirme sınıfına tabi olmaksızın tüm işletmeciler %10’a kadar olan hisse hareketlerine ilişkin BTK’yı bir ay içerisinde bilgilendirmekle yükümlüdür. İşletmecinin kontrol unsurunda değişikliğe sebep olan her tür hisse devri için ise BTK’nın izni aranmaktadır. Bu kapsamda, işletmecide kontrol değişikliğine sebep olmayacak dolaylı hisse hareketlerinin bildirimi zorunlu değildir.
 • Yapılan değişiklik uyarınca mevzuata aykırılık nedeniyle yetkilendirme iptali işleminin, işletmecinin abonelerini mağdur edecek olması halinde BTK iptal kararının uygulanmasını 3 aya kadar erteleyebilecektir.
 • İlaveten, idari ücretin ve kullanım hakkı ücretinin ödenmesi ile acentelik ile diğer iş modelleri gibi konularda da yenilikler getirildi.
 • Önemli bir yenilik olarak, bildirim ve sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen işletmeciler bakımından Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerine ilişkin belge içeriğinde birtakım düzenlemeler yapılarak, yetkilendirme ve yenileme süreleri ile yetkilendirme yeterlik kontrollerine ilişkin düzenlemeler ve farklı eşikler getirildi.
 • Bildirim kapsamında yetkilendirilmiş işletmeciler için belirli yeterlik kontrol periyotları; sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen işletmeciler için ise belirli yetkilendirme yenileme süreleri öngörülmüştür. Herhangi bir yenileme süresi veya kontrol periyoduna ilişkin kriterleri sağlayamayan işletmecilerin yetkilendirmelerini iptal edilecektir. Söz konusu kriterler aşağıdaki gibidir:
 • Belirlenen personel sayısı ve niteliklerinin sağlanması,
 • Belirlenen abone sayısı veya net satış performansının sağlanması,
 • Hizmetlerin aktif şekilde sunulması,
 • Yetkilendirme mevzuatının ilgili maddelerinin mükerrer şekilde ihlal edilmemiş olması.
 • Halihazırda yalnızca bildirim kapsamında yetkilendirilmiş işletmecilerin ilk yetkilendirme yeterlik kontrol periyodu başlangıcı 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.
 • Halihazırda sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerin yetkilendirme sürelerinin sona erme tarihi ise, mevcut yetkilendirmelerinden en ileri tarihli yetkilendirme süresinin sona erme tarihi olarak belirlensi. Bu tarih, 31 Aralık 2023 tarihinden önceki bir tarihe denk geliyorsa sürenin sona erme tarihi 31 Aralık 2023 olarak kabul edilecektir. Söz konusu işletmecilerden bildirim kapsamında da yetkilendirmeye sahip olanların yeterlik kontrolü periyodu başlangıç tarihi, kullanım hakkı kapsamında yetkilendirme süresi sona erme tarihiyle aynı tarih olacaktır.
 • Ek olarak, işletmecilerin en az bir lisans düzeyinde öğrenim görmüş personelinin ve BTK’nın belirleyebileceği görev, nitelik ve sayıdaki personelinin, BTK ya da belirlediği kuruluş tarafından sertifikalandırılması öngörüldü.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@