Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

ELEKTRONİK HABERLEŞME MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 5 dakika

EVRENSEL HİZMET GELİRLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Eylül 2021 tarihli 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Evrensel hizmet; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetleri ile 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında belirlenecek olan diğer hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.
 • Evrensel hizmet gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum”) tarafından yapılan yetkilendirme nedeniyle hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücretinin %2’sini yatırıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar,
  2. Türk Telekom yıllık net satış hasılatının %1’ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmeciler dışındaki işletmeciler yıllık net satış hasılatının %1’ini, izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar ve faaliyetleri gereği Hazine payı ödemekle yükümlü olduğu halde Hazine payı ödemeyi gerektirmeyen hizmetleri de yürüten işletmeciler Hazine payına esas teşkil etmeyen yıllık net satış hasılatının %1’ini, evrensel hizmet katkı payı olarak Kurum hesabına izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar yatırır ve Kurum takip eden ayın sonuna kadar,
  3. Kurum, Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin ödediği payın %10’unu, ödendiği ayı izleyen ayın sonuna kadar,
  4. Kurum, verdiği idari para cezalarının %20’sini, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
  5. Kurum, her 3 ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın %20’sini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın 15’ine kadar,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”)’na bildirecektir.

 • Bu meblağ aynı süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılacak ve bütçeye “Evrensel hizmet gelirleri” adı altında gelir kaydedilecektir.
 • Gerektiğinde evrensel hizmete ilişkin ödemelerin yapılabilmesini teminen Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerin yıl içinde Kurum bütçesine aktarılmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkili kılındı.
 • Bakanlık veya Bakanlığın talebi üzerine Kurum evrensel hizmet yükümlüsünü ve yükümlülüklerini işin gerekliliklerine göre doğrudan veya birden fazla işletmeci arasından; evrensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması ya da belirli bir bedel karşılığında evrensel hizmetlerin azami ölçekte sunulması esasına göre belirlemeye, evrensel hizmetin net maliyetini hesaplamaya, evrensel hizmet yükümlülerine yapılacak her türlü ödemeyi yapmaya, gerektiğinde Kurum bütçesinden ödemeye ve bunları denetlemeye yetkilidir. Kurum, evrensel hizmete ilişkin gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik düzenlemeleri belirleyebilecektir.
 • Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği hallerde, evrensel hizmet kısımlara bölünerek hizmetin yerine getirilmesi için birden fazla işletmeci de evrensel hizmet yükümlüsü olarak tayin edilebilecektir. Evrensel hizmet yükümlüsünün doğrudan belirlendiği haller dışında, işin niteliğine göre birden fazla sayıda işletmeci davet edilerek ihtiyaçlara göre belirlenebilecek sair yöntemler çerçevesinde ihale yapılmak suretiyle de evrensel hizmet yükümlüsü belirlenebilecektir.
 • Mobil genişbant, eve/binaya kadar fiber (FTTH, FTTB) veya diğer sabit genişbant internet hizmetlerinin bulunmadığı yerlere bu hizmetlerin götürülebilmesi için işletmecinin yetkilendirmesi kapsamında kurmuş olduğu şebekeye dahil edilmek ve altyapı kurulum maliyetleri, net maliyeti aşmayacak şekilde kısmen karşılanmak üzere talip olan işletmeciler arasından evrensel hizmet yükümlüsü veya yükümlüleri belirlenebilecektir. Söz konusu altyapılar, işletmecinin yetkilendirme süresi sonunda diğer altyapılarla birlikte Kurum’a veya Kurum’un göstereceği kuruluşa devredilecektir.
 • Evrensel hizmet yükümlüsü, minimum 56 kbit/saniye hız olmak kaydı olmaksızın makul ve yaygın internet hizmetlerine elverişli teknolojiyi götürmekle yükümlü kılındı.
 • Evrensel hizmetin net maliyetinin ödenme esasları kapsamında, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, zorunlu hallerde münhasıran alt yapı kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, net maliyet ve ödemeler açısından Evrensel Hizmet Kanunu esasları uygulanarak kanunda öngörülen evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabilecektir.
 • Bu durumda, Bakanlık veya Kurum tarafından yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin bedeller sözleşmesinde belirlenen kriterler dahilinde ödeneceği; kurulum, işletme, bakım/onarım işlerini içeren evrensel hizmet yükümlülüklerinde evrensel hizmet işine ilişkin bedelin %30’una kadar avans ödenebilecektir. Bakiye kısma ilişkin ödemeler ise dönemsellik zorunluluğu olmaksızın net maliyete dayalı işlerde, maliyetleri tevsik eden belgeler esas alınarak, diğer işlerde ise harcamanın yapıldığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılacaktır. Finansman maliyetinin asgariye indirilmesi için, bu belgeler esas alınarak proje dokümanında belirtilen muayene ve kabul periyotları arasında ara ödemeler yapılabilecektir.
 • İşin bedelinin önceden belirlenemediği net maliyete dayalı işlerde idarece belirlenen tutarın %30’una kadar avans öngörülebilecektir.
 • Evrensel hizmet yükümlüsünün, yükümlülüklerinin ve ödeme esaslarının Bakanlık veya Kurum tarafından doğrudan belirlendiği, hizmetin zorunlu olarak yerine getirildiği ve sözleşme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ödemeler için sözleşme şartı aranmayacaktır.
 • Evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından; evrensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması veya belirli bir bedel karşılığında evrensel hizmetlerin azami ölçekte sunulması esasına göre belirlendiği yöntemlerin kullanılması halinde ortaya çıkan bedeller net maliyet hesaplamasına esas teşkil eder; bu durumda finansman maliyeti dışında ayrıca net maliyet hesabı yapılmayacaktır.
 • Yönetmelik kapsamındaki evrensel hizmetler, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinden (Türksat A.Ş.) temin edilebilecektir.
 • Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlık oluru ve Kurum düzenlemelerine göre işlem yapılacaktır.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 24 Eylül 2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Yönetmelik ile; Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi.
 • İşbu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınacaktır:
  1. Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.
  2. Bilgi güvenliğinin sağlanması.
  3. Kişisel verilerin korunması.
  4. Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.
  5. Hizmet kalitesinin sağlanması.
  6. Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.
 • Kurum tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelik’te belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
 • Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.
 • İşverenler bu Yönetmelik’te belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. Diğer muhataplar ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecektir. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaktır.
 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurum tarafından belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • İşbu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurum’ca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü olacaktır.
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurum’ca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlü olacaktır.
 • Sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezi/ merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.
 • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilecektir.
 • Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır.
 • Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.
 • Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün olmayacaktır. Buna göre;
  1. Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacaktır.
  2. Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılacaktır.
  3. Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılacaktır.
 • Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilecektir:
  1. Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
  2. Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
  3. Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
  4. Olay kayıtları otuz yıl.
 • İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.
 • Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;
  1. Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
  2. Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
  3. Bu Yönetmelik’te belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
  4. Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle

yükümlüdür. İşbu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlardan muhatap sorumlu olacaktır.

Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilecek veya elektronik tebligat yapmaya yetkili kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabilecek, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@