Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2020

#10
Temmuz 2020

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yapılan değişiklik ile,

 • Organize toptan elektrik piyasalarına satış başlıklı beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu onayı ile belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisinin veya kapasitesinin bir kısmı organize toptan elektrik piyasalarına arz edilecektir.

 

 • İhalesiz satış başlıklı altıncı madde uyarınca portföy dâhilinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar ve koşullardaki elektrik enerjisi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ikilianlaşmalar ile toptan satış tarifesi üzerinden dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satılacaktır.

 

 • Yönetim Kurulu kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleri ile ilgili olarak EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere tam tedarik kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabilecektir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda tanımlanan mevcut sözleşmeler kapsamında ilgili müşterilere elektrik enerjisi satışı yapılabilecektir.

 

 • İhalesiz satışlara ilişkin uygulamalar başlıklı dokuzuncu madde uyarınca Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin ikili anlaşmalarla dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satışı özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Ayrıca  ETKB’nin bağlı, ilgili-ilişkili kurum veya kuruluşları ve EÜAŞ’a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ihalesiz elektrik enerjisi satışı çerçevesinde, EÜAŞ, ilgili mevzuat uyarınca, serbest tüketicilerini piyasa katılımcısı portföyüne kaydettirmekle yükümlü olduğu düzenlendi.

 

 • Teknik komite kurulması başlıklı 13. madde uyarınca Dağıtım şirketleri/görevli tedarik şirketlerine toptan satış tarifesinden satış ve/veya ihaleli satışlara ilişkin elektrik enerjisi ve kapasite satış kanalları, satışa ilişkin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarında Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde teknik analizler sağlamak üzere Yönetim Kurulu onayı ile teknik komite kurulabilecektir.

 

 • Elektrik enerjisi satışında fiyat belirleme başlıklı madde 18 uyarınca Yönetmelikte yer alan organize piyasalara satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında piyasaya verilecek teklifler, portföyde yer alan santrallerin marjinal maliyetlerinin altında olmayacak şekilde sunulacaktır. Ancak türev piyasalarda vadeli işlemlerde geleceğe yönelik fiyat öngörüsü ve risk yönetimi dikkate alınabilecektir.

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ HAKKINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

 

 

Karar ile güvenlik ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan yurt içinden ve yurtdışından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsayacak şekilde aşağıda yer alan usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, doğrudan temin ve ihale usulü ile yapılabilecektir.
 • İhalelerin belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile yapılabilecektir.
 • Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine yönelik ihtiyaçlar doğrudan temin usulü özellikle; ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, Mevcut mal, donanım, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve sözleşmeler ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması, Kamu İhale Kanunun 22. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen limit tutarının on katına kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için doğrudan temin usulü yapılabilecektir.
 • Ön yeterlilik değerlendirmesine ve ihaleye katılmak isteyen isteklilerin dokümanı satın almak zorundadırlar.
 • İhaleye davet edilen isteklinin doküman satın alması halinde iş ortaklığı veya ihale dokümanında izin verilmişse konsorsiyum kurarak ihaleye teklif vermesi mümkün olacaktır.
 • İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilecektir.
 • İhalelerde Şirket tarafından ihale dokümanında talep edilmesi halinde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici, %6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilecektir.
 • İhale konusu malın/’işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, stratejik, güvenlik, gizlilik, standardizasyon, modernizasyon, kamu payı, yerlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.
 • Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında belirtilen oranda yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine, ihale dokümanında belirlenen orana kadar fiyat avantajı sağlanabileceği; ihale, sorgulama sonucu yasaklı olmadığı anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye bırakılacağına karar verildi.
 • Şirket tarafından ihale dokümanlarında ve sözleşmelerde talep edilmesi halinde taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden teklif edilen bedelin %6`sından az olmamak üzere kesin teminat alınabileceği belirtildi.

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yönetmelik ile;

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin, ikili anlaşmalarla görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketicilerin ve lisanssız üretim tesisleri ile bunlarla ilişkilendirilmiş tüketim tesislerinin uzlaştırma hesaplarının ayrı ayrı yapılabilmesi amacıyla üç farklı kategori olarak kayıt edilmesine karar verildi.
 • Yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin de uzlaştırma hesapları; birden fazla tesis söz konusu olup aynı tüzel kişilik altında kayıtlı olsalar bile, talep edilmesi halinde ayrılacaktır.

 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

 

Yönetmelik ile;

 • Ön lisansa ve lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması, tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi, mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi gerekecektir.
 • Başvurularda, yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan ön lisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması gerekecektir.
 • Hidroelektrik kaynaklara dayalı ön lisanslar için ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmesi şartı aranacaktır.
 • Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecektir.
 • Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç, kömür yakıtlı tesislerde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda, yardımcı kaynağa dayalı üniteler tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecektir.
 • Ayrıca 01.01.2021 tarihinde önce birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan, yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılamayacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@