Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2021

#20
Mayıs 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 17 dakika

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmeliğin “Kapasite mekanizmasına katılım şartları” başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklik ile; kapasite mekanizmasında yer almayacağı belirtilen santraller arasına; kabul kapsamında, verimlilik performans testine ilişkin tevsik edici belgede verimlilik oranı %50’nin altında olduğu belirlenen, yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller eklendi.
 • Yönetmelik ile kapasite mekanizmasından yararlanabilecek tesislerin tanımı değiştirildi.
 • Daha önce kapasite mekanizmasında yer alamayan (i) Yap-İşlet projeleri ve (ii) lisansında yer alan, mevcut ve işletmede olan, geçici kabul tarihi en eski ünitesinin geçici kabul tarihinden başlayarak hesaplanan santral yaşı 13 yıldan büyük olan, yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller de bundan sonra kapasite mekanizmasında yer alabilecektir.
 • Bu tesislerden 2021 yılı kapasite mekanizmasında yer almak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, 21 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sistem işletmecisine başvurmalıdır.

ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; YEK-G sistemine ilişkin geçiş hükümleri düzenlendi.

(i) 1 Mart 2021 – 31 Mayıs 2021 dönemi için ihraç işlemleri kapsamında YEK-G sistem kullanıcıları, bu dönemde yapılan üretimler için piyasa işletmecisinin (EPİAŞ) belgelendirilebilir üretim miktarını bildirmesini müteakip piyasa işletmecisine YEK-G belgesi ihraç talebinde bulunabilecektir.

(ii) 1 Ocak 2021 – 31 Mayıs 2021 dönemi için itfa işlemleri kapsamında; bu dönemde tüketicilerin gerçekleştirdikleri tüketim sebebiyle itfa edilecek YEK-G belgeleri, tedarikçiler tarafından dengeleme ve uzlaştırma mevzuatı kapsamında Mayıs 2021 nihai uzlaştırma bildiriminin yayımlanma tarihinden itibaren bildirime konu edilecektir.

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Mayıs 2021 tarihli 31492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamında yapılan değişiklik ile güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususların, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirleneceği düzenlendi.

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI İLE TEMİNAT USUL VE ESASLARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10180-1 ve 10180-2 Sayılı Kararları 6 Mayıs 2021 tarihli 31476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda “Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları” ve “Teminat Usul ve Esasları”nda birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;

10180-1 Sayılı Karar uyarınca Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları Kapsamında Yapılan Değişiklikler:

 • Usul ve Esaslar’ın “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4. maddesinde yer alan “Pozisyon kapatma” tanımı “Aynı kontratta eşit miktarda ters işlem yapılmak suretiyle pozisyonların sonlandırılmasını veya temerrüt yönetimi kapsamında yapılan işlemler sonucunda pozisyonların tasfiyesi” olarak değiştirildi.
 • Piyasa Yönetim Sistemi (“PYS”)’ne kaydı tamamlanan geçerlilik süresi sona ermemiş bir teklif; eşleşmediği, iptal edilmediği, askıya alınmadığı ve teklif kayıt şartlarını sağlamaya devam ettiği takdirde ilgili kontratın işleme açık olduğu süre boyunca aktiftir.
 • Piyasa katılımcılarının lisanslarının iptal edilmesi, sonlandırılması veya lisans süresinin sona ermesi halinde, lisansın sona erdiği veya iptal kararının Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“Piyasa İşletmecisi”)’ne tebliğ edildiği gün vadeli elektrik piyasasına katılım durumu pasife alınır. Piyasa İşletmecisi tarafından açık pozisyonları kapatılır.
 • Teminat kontrolü, vadeli elektrik piyasasının açık olduğu günlerde seans başlamadan saat 12.00’da başlayacak, gün sonu işlemlerinin sona ermesini müteakip son kontrol yapılarak bitirilecektir. Güncel teminat tutarları bu süre boyunca kontrol edilecektir.
 • Piyasa katılımcılarının sahip olduğu belirli bir teklif bölgesi, teslimat dönemi ve yük tipini içeren uzun veya kısa pozisyonu ile aynı teklif bölgesi, teslimat ve yük tipini içeren ters yönlü teklif sunulması durumunda, sunulan teklifin eşleşmesi sonucunda hesaplanacak kar ya da zarar belirlenecek ve zarar oluşuyorsa söz konusu zarar toplam teminata dahil edilecektir. Sunulan tekliflerin eşleşmesi sonucunda sahip olunan tüm pozisyonlar ve aktif teklifler dikkate alınarak ilgili piyasa katılımcısının toplam vadeli elektrik piyasası teminat tutarı güncellenecektir.
 • Öte yandan, bir fatura dönemine ilişkin net zarar tutarı, ilgili fatura döneminin fatura son ödeme tarihi sonuna kadar toplam vadeli elektrik piyasası teminatı hesabına dahil edilecektir.
 • Piyasa katılımcısının vadeli elektrik piyasasında uzun veya kısa pozisyon sahibi olabilmesi için sunması gereken “kontrat teminatı” ise, seans içinde ilgili kontratın güncel açılış fiyatının esas alınması, seans sonrasında ilgili kontrat için ilan edilen günlük gösterge fiyatı ve günlük gösterge fiyatının bulunmaması durumunda ise en güncel açılış fiyatı esas alınarak hesaplanacaktır.

10180-2 Sayılı Karar uyarınca Teminat Usul ve Esasları Kapsamında Yapılan Değişiklikler:

 • Usul ve Esaslar’ın “Teminat işlemlerine ilişkin süreç” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Piyasa İşletmecisi her iş günü, 10:30’a kadar kendisine sunulan teminat mektubu miktarına ilişkin bilgileri en geç saat 11:00’a kadar, 16:30’a kadar sunulan teminat mektubu miktarına ilişkin bilgileri de en geç saat 17:00’a kadar katılımcı bazında merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirir.
 • Usul ve Esaslar’ın “Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler” başlıklı 8. maddesine “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar” eklendi.
 • Teminatların TL karşılıklarının hesaplanması sürecinde; döviz nakit teminatlar ve döviz teminat mektupları için TCMB döviz alış kuru, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri için TCMB tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar için merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından belirlenen fiyat baz alınacaktır.
 • Nakit TL ve TL cinsinden teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanır. Bu Usul ve Esaslar kapsamında uygulanacak olan değerleme katsayısı; benzer piyasalarda uygulanan değerleme katsayıları dikkate alınarak merkezi uzlaştırma kuruluşunun görüşü doğrultusunda Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenerek, PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına duyurulur.
 • Gün öncesi piyasasına veya gün içi piyasasına katılan bir piyasa katılımcısının sunmuş olduğu tekliflerin, piyasa işletmecisi tarafından kabul edilebilmesi için o güne ilişkin olarak sunmuş olduğu teminat tutarının sunması gereken toplam teminat tutarından büyük ya da eşit olması esas alınır.
 • Piyasa katılımcısı tarafından gerçekleştirilecek olan nakit teminat çekme işlemleri herhangi bir iş gününde saat 15.05 ile 15.40 arasında, nakit dışı teminatların çekme işlemleri 15.05 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecektir.

YEK-G SİSTEMİ VE ORGANİZE YEK-G PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI DÜZENLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/05/2021 Tarihli ve 10197 Sayılı Kararı 8 Mayıs 2021 tarihli 31478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda YEK-G sistemi ve organize Yek-G piyasası işletim usul ve esasları düzenlendi. Buna göre;

 • İşbu Usul ve Esaslar, yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin ve organize yenilenebilir enerji kaynak garanti piyasasının Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi bünyesinde ayrım gözetmeyen, objektif, şeffaf bir şekilde işletilmesine ilişkin hususlar ile 14.11.2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde belirtilen ve bu Usul ve Esaslarda bulunması gereken hususları düzenlemektedir.
 • Bu Usul ve Esaslar; üretim ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine katılımına ilişkin hükümleri, yenilenebilir enerji kaynak, garanti belgesinin (YEK-G belgesi) ihracı, transferi, iptali, ilgası ve itfası işlemlerine, yenilenebilir enerji tedarikinin ifşasına, YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının oluşturulması ve işletilmesine, kayıt, uzlaştırma, teminat yönetimi ile fatura ve ödeme işlemlerine ilişkin hususları kapsamaktadır.
 • YEK-G belgesi;

a) Tedarikçiler tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin YEK-G sistemi ile takibi ve ispatı.

b) Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin kaynak türünün tüketiciye ispat ve ifşa edilmesi,

c) YEK-G sistem kullanıcıları arasında ticarete konu edilebilmesi amaçlarıyla Piyasa İşletmecisi tarafından ihraç edilen elektronik

bir belge olarak tanımlandı.

 • İhraç edilen YEK-G belgesi; YEK-G piyasasında ticarete, YEK-G sistem kullanıcıları arasında transfere, tedarikçiler tarafından itfa bildirimine ve Piyasa İşletmecisi tarafından ilga ve iptal işlemlerine konu edilebilecektir.
 • Piyasa İşletmecisi tarafından kurulan ve işletilen YEK-G sistemi; kayıt veri tabanının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi,

a) Kayıt veri tabanının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi.

b) YEK-G sistem kullanıcılarının ve ilgili YEK-G sistem kullanıcıları ile ilişkilendirilecek üretim tesislerinin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

c) YEK-G belgesinin ihraç edilmesi,

ç) YEK-G belgelerinin YEK-G sistem kullanıcıları arasında transfer edilmesi ve transfer işlemine ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması,

d) YEK-G belgelerinin tedarikçiler tarafından bir tüketici ile ilişkilendirilerek itfa edilmesi,

e) YEK-G belgelerine ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından ilga ve iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi

süreçlerini kapsadığı düzenlendi.

 • YEK-G sistemi katılımına ilişkin süreçleri tamamlamış olan tüzel kişiler, YEK-G sistemine kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere Piyasa İşletmecisine başvuruda bulunabilirler.
 • YEK-G sistemi kayıt işlemi tamamlanarak kayıt veri tabanında adına hesap açılan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, YEK-G sistemine dahil edecekleri yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerini PYS aracılığıyla kaydeder.
 • YEK-G belgesine ilişkin olarak ihraç, transfer, itfa, ilga ve iptal işlemleri dahil olmak üzere YEK-G sisteminin işletimine dair tüm işlemlere ilişkin kayıtlar, kayıt veri tabanında tutulur.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına, dayalı üretim tesisi sahibi YEK-G sistem kullanıcıları, kayıt veri tabanında yer alan belgelendirilebilir üretim miktarlarına ilişkin olarak PYS üzerinden YEK-G belgesi ihraç talebinde bulunabilirler.
 • Piyasa İşletmecisi YEK-G belgelerine ilişkin olarak gerçekleştirilebilecek ihraç, transfer, itfa, ilga ve iptal işlemleri hakkında ilgili YEK-G sistem kullanıcılarını PYS aracılığıyla bilgilendirir. YEK-G sistem kullanıcıları, hafta sonu, resmî tatil günleri ve yarım gün resmî tatil olan iş günleri hariç olmak üzere diğer günlerde 10:00-15:00 saatleri arasında YEK-G sisteminde kayıt, ihraç, transfer ve itfa işlemleri gerçekleştirebilirler. Haklarında işlem tesis edilen YEK-G sistem kullanıcılarının YEK-G sisteminde işlem gerçekleştirmesine izin verilmez.
 • Belirli bir üretim dönemi içerisinde gerçekleştirilen elektrik enerjisi üretimine ilişkin olarak YEK-G belgesi ihraç başvurusu, belgelendirebilir üretim miktarının PYS aracılığıyla ilgili YEK-G sistem kullanıcılarına bildirilmesini müteakip yapılabilir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisinin başka bir lisans sahibi tüzel kişiye devredilmesi durumunda, tesisi devralan lisans sahibi tüzel kişi, ilgili dönem için, belgelendirilebilir üretim miktarı hesabı yapıldığı tarihte üretim tesisi kayıt işlemini tamamlamış olması kaydıyla, devir işleminin PYS üzerinden tamamlandığı tarihten itibaren gerçekleştirilen üretimler için YEK-G belgesi ihraç başvurusunda bulunabilir.
 • YEK-G sistem kullanıcısı olan lisans sahibi tüzel kişinin başka bir lisans sahibi tüzel kişi ile birleşmesi durumunda, ilgili YEK-G sistem kullanıcısının hesaplarında bulunan YEK- G belgeleri, söz konusu birleşme işlemine ilişkin belgelerin Piyasa İşletmecisine iletilmesi ve kayıtlı olmaması halinde birleşen tüzel kişiliğin bu Usul ve Esaslar kapsamında belirlenen kayıt işlemlerini tamamlamış olması şartıyla, birleşen tüzel kişiliğin hesaplarına transfer edilir.
 • Tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranıma yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla enerji ile birlikte ya da bağımsız olarak tedarikçiler ile tüketiciler arasında sözleşme akdedilir. Tedarikçiler, sözleşmelerinde ilgili sözleşmede yer alan tüketim noktaları için tüketici adına YEK-G Belgesini itfa etmeyi ve itfa durum belgesi aracılığıyla tüketiciye tedarik ettiği elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ifşa etmeyi taahhüt eder.
 • Organize YEK-G piyasasında, YEK-G belgesini eşleşen fiyat üzerinden eşleşme miktarı kadar teslim alma veya teslim etme yükümlülüğü doğuran kontratlar Piyasa İşletmecisi tarafından işleme açılacaktır.
 • Piyasa katılımcılarına, ticari işlem onaylarına ilişkin bildirimlerde hata bulunması durumunda itiraz edebilmeleri için bildirimden sonra 20 dakika süre tanınır. İtirazlar sadece itirazın süresinde yapılmış olması ve hatanın Piyasa İşletmecisinden kaynaklanması durumunda kabul edilir. İtirazın kabul edilmesi durumunda, Piyasa İşletmecisi düzeltilmiş ticari işlem onayını ilgili piyasa katılımcılarına gönderir.
 • Yapılan itiraz, ilgili piyasa katılımcısının yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Kendisine tanınan süre içinde itirazda bulunmayan piyasa katılımcısı, ticari işlem onayını tüm içeriğiyle birlikte kabul etmiş sayılır. Yapılan ticari işlem onayları, itiraz süresinin tamamlanmasından sonra içerdikleri fiyat ve miktarlar çerçevesinde sözleşme niteliği kazanır.
 • Organize YEK-G piyasasında piyasa katılımcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait fatura ödemelerine ilişkin oluşabilecek mali risklere karşı piyasa işlem teminatı alınır.
 • YEK-G uzlaştırma sonuçlarına göre oluşan tutarlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının her yıl yayımladığı tahakkuktan vazgeçme sınırının altındaysa, bu sınıra ulaşıncaya kadar oluşan tutarlara YEK-G faturalarda yer verilmeyebilir. Yıl içinde söz konusu uzlaştırma tutarları toplamı, tahakkuktan vazgeçme sınırına ulaştığı ay toplam tutara YEK-G nihai uzlaştırma, bildiriminde yer verilir ve buna göre fatura düzenlenir. Yıl içinde bu sınıra ulaşılmadığı takdirde yılsonunda toplam tutara YEK-G nihai uzlaştırma bildiriminde yer verilir ve buna göre fatura düzenlenir. Tahakkuktan vazgeçme sınırı her yıl Piyasa İşletmecisi tarafından duyurulur.
 • YEK-G sistem kullanıcıları tarafından YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen işlemler için tahsil edilecek piyasa işletim ücretleri her yıl Kurul Kararı ile belirlenir. Piyasa işletim ücreti aşağıda belirtilen kalemlerden oluşur:

a) YEK-G sistemi yıllık katılım ücreti.

b) Organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen alış-satış işlemleri için belirlenen ücret.

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Eklenen birtakım yeni tanımlar ile elektrik depolama tesisi tanımının elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen tesisini; müstakil elektrik depolama tesisi tanımının herhangi bir üretim veya tüketim tesisiyle irtibatı olmaksızın doğrudan şebekeye bağlı elektrik depolama tesisini; iletim sistemi tanımının elektrik iletim tesisleri ve şebekesini ifade ettiği düzenlendi.
 • Elektrik depolama tesisleri için verilen bağlantı görüşleri kapsamında yapılan düzenleme ile TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından, elektrik depolama tesislerinin iletim veya dağıtım sistemlerine bağlantısı hakkında bu Yönetmelik kapsamında verilen görüşler, bağlantı görüşü çerçevesinde verilmiş kabul edilir. Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi üretim tesisinin bağlı olduğu bağlantı noktasından şebekeye bağlanır. Bu Yönetmelik kapsamında; üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi üretim tesisinin bir ünitesi olarak, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisleri ise tüketim tesisinin bir unsuru olarak kabul edilir.
 • Bu Yönetmelikte yer alan üretim tesislerine ilişkin “bağlantı hattı” ile ilgili hükümler lisanssız üretim tesisleri için de uygulanacaktır.
 • Üretim lisansı sahibi iletim sistemine doğrudan bağlı tüzel kişilerin ürettikleri enerjiyi iletim sistemine çıkmadan, işletmesi ve mülkiyeti kendilerine ait şalt sahalarındaki aynı baraya bağlı olan ve sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacını karşılamak için kullanması durumunda, değişken iletim bedellerinin hesaplanmasında verişe ve/veya çekişe esas enerji verisi tespit edilirken iletim sistemine verilen veya sistemden çekilen elektrik enerjisi esas alınır.
 • Dağıtım şirketleri, dağıtım lisansı sahibi OSB’ler ve tüketiciler aynı fiyatlandırma yılı içerisinde en fazla üç defa anlaşma güçlerinin artırılmasını talep edebilirler. TEİAŞ, kullanıcıların bu fıkra kapsamındaki güç artışı taleplerine ilişkin görüşünü, başvuru tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar görüş bildirilmemesi durumunda güç artışı talebi kabul edilmiş sayılır. Aynı tesis için yapılan veriş ve çekiş yönündeki güç artışı talepleri ayrı değerlendirilir. Üretim lisansı sahiplerinin çekiş yönündeki güç artışı talepleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir. Kullanıcılar, bu kapsamda sistem kullanım anlaşmasındaki güç değerleri revize edilmeden anlaşma gücünü aşamaz.
 • Dağıtım şirketleri, dağıtım lisansı sahibi OSB’ler ve tüketiciler anlaşma güçlerini düşürmek amacıyla talep tarihinden 2 ay sonra uygulanmak üzere 3 yılda bir defa anlaşma güçlerinin düşürülmesini talep edebilirler. Aynı tesis için yapılan veriş ve çekiş yönündeki güç düşümü talepleri ayrı değerlendirilir.
 • Meskun mahal dışında bulunan kullanım yerlerinde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım trafosundan beslenebilecek şekilde en yakın dağıtım şebekesine, tarımsal sulamaya dayalı talepler hariç, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı 2 km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az 5 ve uzaklığı 5 km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az 10 kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için 200 metre olarak uygulanır.
 • Meskun mahal dışında bulunan kullanım yerlerinde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için bir dağıtım trafosundan beslenebilecek şekilde en yakın dağıtım şebekesine, tarımsal sulamaya dayalı talepler hariç, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı iki km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az beş ve uzaklığı beş km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az on kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için iki yüz metre olarak uygulanır.
 • Üretim tesisleri için bağlantı hattının uzunluğuna ilişkin herhangi bir mesafe sınırı uygulanmaz. Üretim tesisleri için bağlantı hattının bağlantı bedelinin ödenmesini müteakip dağıtım şirketi tarafından tesis edildiği durumlarda gerekmesi halinde taşınmaz teminin gerektirdiği ödemeler, orman ve yol geçiş izinleri ile kazı bedeli gibi zorunlu bedeller ilgili kullanıcı tarafından karşılanır. Bağlantı hattının üreticiler tarafından tesis edileceği durumlarda gerekmesi halinde taşınmaz temini dosyalarının hazırlanması, taşınmaz temininin gerektirdiği ödemeler, orman ve yol geçiş izinleri ile kazı bedeli gibi zorunlu bedellerin karşılanması kullanıcıya ait olup kamulaştırma ve izin işlemleri dağıtım tesisine ilişkin usuller uyarınca gerçekleştirilir.
 • İşbu Yönetmelik kapsamında tesis edilecek dağıtım şebekesi ve/veya bağlantı hattı için dağıtım şirketi tarafından bağlantı anlaşmasında yer verilmek üzere bağlantının yapılabileceği beş yıldan uzun olmayan bir süre belirlenir. Üretim lisansında yer alan tesis tamamlama tarihinin beş yıldan uzun olduğu durumlarda bu süre için tesis tamamlama tarihi esas alınır.
 • Bağlantı talebine konu kullanım yerinin bağlantı talebinin karşılanmasında elektrik dağıtım şirketlerince bağlantı görüşünden sayacın mühürlenerek enerjilendirmeye hazır hale getirilmesine ilişkin bütün süreçlerde kullanıcı memnuniyetini arttırmak amacıyla coğrafi bilgi sistemleri, şebeke bağlantı modeli ve benzeri alt yapı sistemlerinin kullanılması esastır.
 • İletim sistemini kullanan üreticilerin ve tüketicilerin sistem kullanım anlaşmalarında belirlenen teminatların Tarife değişikliği nedeniyle yetersiz kalması durumunda Kurul tarafından onaylanan iletim tarifesinin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, ödenmeyen borç karşılığı mahsup edilmesi sebebiyle yetersiz kalması durumunda mahsup tarihini takiben yedi iş günü içerisinde, TEİAŞ’ın yapacağı bildirim sonrasında sistem kullanım anlaşmasında belirlenmiş olan süreler içerisinde tamamlanmaması veya yenilenmemesi durumlarında TEİAŞ, kullanıcı ile arasındaki sistem kullanım anlaşmasını fesheder. Anlaşma gücü değişikliklerinde teminat yeniden hesaplanır ve ek teminat mektubu verilmesi gereken durumlarda teminat mektubu TEİAŞ’a sunulmadan anlaşma onaylanmaz.

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Dengeleme birimi tanımı yeniden düzenlenerek dengelemeye katılabilecek bir üretim, tüketim veya elektrik depolama tesisini ya da üretim veya tüketim tesisinin bir bölümünü karşıladığı belirtildi. Ayrıca elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen tesisinin elektrik depolama tesisini ifade ettiği düzenlendi.
 • Piyasa katılımcıları, sorumlu oldukları uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerini Piyasa İşletmecisine kayıt ettirirken üretim tesislerine ait lisanslar ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi veya müstakil elektrik depolama tesislerinin derç edildiği üretim veya tedarik lisanslarının temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış sureti ile Üretim tesisleri, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama tesislerine ait kabul tutanağı da elden teslim edecektir.
 • Sisteme bağlantısı gerçekleştirilerek tesis kabulü yapılmış ancak Bakanlık tarafından kabulü yapılmamış bir üretim veya elektrik depolama tesisinin, iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisini, sınırları içinde bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketinden ya da ilgili üretim tesisine ait uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin Piyasa İşletmecisine kaydettirilmesi suretiyle tedarik etmesi esastır. Aksi durumda, bu üretim veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Söz konusu üretim veya elektrik depolama tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.
 • Piyasa katılımcısının, serbest cari hesabında bulunan tutarın, Teminat Usul ve Esasları ile VEP Usul ve Esasları uyarınca sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan TL cinsinden nakit teminat tutarının katılımcının ilgili fatura bildirimine ilişkin borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda ilgili katılımcının borcu, bu tutarlardan otomatik olarak karşılanır ve katılımcı temerrüde düşmez.
 • Teminat Usul ve Esasları kapsamındaki teminat tutarının piyasa katılımcısının Piyasa İşletmecisine olan tüm muaccel borçlarını karşılamaması durumunda, eksik olan kısım süresinde ödenmeyen alacaklar payı adı altında diğer piyasa katılımcılarına sıfır bakiye düzeltme katsayısı oranında yansıtılacaktır. Bu piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine karşı tüm mali yükümlülüklerini tamamlamasını takip eden üç fatura dönemi için portföyüne serbest tüketici kaydetmesine izin verilmez. Söz konusu piyasa katılımcısı hakkında ivedilikle Kuruma bilgi verilir ve işlem tesis edilir.

ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜLÜĞE GİRDİ.

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ancak pompaj depolamalı hidroelektrik santraller ile enerji kesintisi sırasında kullanılmak üzere tesis edilen kesintisiz güç kaynakları bu Yönetmelik’in kapsamı dışında tutuldu. Buna göre;

 • Depolama tesislerinin kurulumunda önlisansa/lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması, elektriksel ve/veya mekanik kurulu gücün değişmemesi, mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi gerekecektir. Depolama tesislerine ilişkin bilgiler lisanlarda yer alacaktır. Bu tesisler için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmayacaktır.
 • Üretim tesisine bütünleşik depolama tesisleri:
  • Depolama tesisinin kurulu gücü, lisansa derç edilen elektriksel kurulu gücü aşamaz.
  • Üretim tesisinin kabulü yapılmadan depolama tesisinin kabulü yapılamaz.
  • Üretim tesisinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme vereceği enerji miktarı, üretim tesisinin kabulü yapılan kurulu gücü ile yapabileceği üretim miktarını geçemez.
  • Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması (“YEKDEM”) veya başka bir garantili alım desteğinden faydalanan tesisler için kurulan depolama tesisleri ile dengeleme birimi niteliğini haiz olan depolama tesisleri ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi olarak kaydedilir.
  • Depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şebekeye verilen enerji ilgili üretim tesisinin faydalandığı teşvik veya alım garantilerinden faydalanamaz. YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitelerine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarları YEKDEM kapsamında değerlendirilmez.
 • Tüketim tesisine bütünleşik depolama tesisleri:
  • Depolama tesisinin kurulu gücü bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü aşamaz.
  • 12 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5(1)(ç) maddesi (ürettiği enerjinin tamamını sisteme vermeden kullanan üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri) kapsamında tüketim tesislerine bütünleşik depolama tesisi kurulabilir.
  • Depolama tesisleri tarafından şebekeye verilen enerji uzlaştırmaya esas veriş miktarında dikkate alınmaz.
 • Müstakil Depolama Tesisleri:
   • Müstakil depolama tesisleri yalnızca tedarik lisansı sahipleri tarafından en az 2 MW kurulu güçte kurulabilir.
   • Aynı tedarik lisansı kapsamında birden fazla depolama tesisi kurulması mümkündür.
   • Bu depolama tesisleri tarafından şebekeye verilen enerji uzlaştırmaya esas veriş miktarında dikkate alınır. Bu tesisler ilgili şartları taşımaları durumunda yan hizmetlere ve dengeleme güç piyasasına da katılabilir.
 • Dağıtım şirketlerinin depolama tesisleri:

Dağıtım şirketleri yeni şebeke yatırımından daha ekonomik olduğunu ekonomik olarak fayda-maliyet analiziyle destekleyerek ispat etmek şartıyla ve EPDK’nın onayına tabi olmak üzere yatırım planları dahilinde depolama tesisi kurabilir. Söz konusu depolama tesisleri, dağıtım faaliyeti dışında kullanılamaz.

 • Organize sanayi bölgeleri:

Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından bölge içinde kurulacak depolama tesisleri, tüketim tesisine bütünleşik depolama tesis kabul edilir.

 • Arazi kullanımı:

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri hariç olmak üzere, depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi ve kullanım hakkı tesisine ilişkin olarak EPDK tarafından herhangi bir işlem yapılmaz.

 • Şebeke işletmecisi olumlu görüşü:

Üretim ve tüketim tesislerine bütünleşik depolama tesisleri ile müstakil depolama tesisleri, ilgili şebeke işletmecisinin bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumlu görüşüne tabidir.

 • Bağlantı ve Sistem Kullanımı:
  • Bütünleşik depolama tesisleri ilgili üretim tesisinin bir ünitesi veya ilgili tüketim tesisinin bir unsuru olarak kabul edilir ve üretim ve tüketim tesisleriyle aynı bağlantı noktasından sisteme bağlanır.
  • Müstakil elektrik depolama tesisi sahipleri sisteme bağlantı yatırımları ve izin bedellerini karşılar.
 • Dengeleme ve Uzlaştırma:

İlgili piyasa katılımcısı tarafından talep edilmesi ve sistem işleticisi tarafından uygun bulunması şartıyla, bağımsız olarak yük alabilen, yük atabilen ve uzlaştırma dönemi bazında bağımsız olarak ölçülebilen elektrik depolama tesisleri ve üniteleri bir dengeleme birimi olarak kabul edilir.

 • Başvurular:

Başvurular, TEİAŞ tarafından 1 Eylül 2021 tarihine kadar ilan edilmesi gereken teknik kriterlerin ilan edilmesinden bir ay sonra başlayacaktır.

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik’e Müstakil Elektrik Depolama Tesisi ve Üretim Tesisine Bütünleşik Elektrik Depolama Ünitesi tanımları eklendi.
 • Üretim faaliyetinde bulunmak amacıyla önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler, önlisanslarına üretime bütünleşik depolama üniteleri de eklemek istemeleri halinde Kuruma başvuruda bulunur. Talebin Kurul tarafından uygun bulunması halinde verilecek olan önlisansta, söz konusu elektrik depolama ünitesine ilişkin bilgilere de yer verilir. Bu kapsamdaki ünite için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz.
 • Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünler olan pirolitik yağ ve pirolitik gazın yakıt olarak kullanılması planlanan elektrik üretim tesisi projeleri için yapılan önlisans başvurularında, söz konusu yakıtın ilgili elektrik üretim tesisinde üretilmesi ve bu kaynaklar dışında başka kaynak kullanılmaması gerekir.
 • Biyokütle tesisleri – atık lastiklerin işlenmesi: Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünleri kullanacak biyokütleye dayalı üretim tesislerinde, söz konusu yan ürünler tesis bünyesinde kurulacak piroliz tesislerinden karşılanabilir. Pirolitik yağ ve gazın yakıt olarak kullanılması planlanan projeler için yapılan önlisans başvurularında başka kaynaklar kullanılamaz.
 • Önlisans ve üretim lisansı sahipleri için ortaklık/kontrol değişiklikleri: 2020 yılının sonunda Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle üretim lisansı sahiplerinin doğrudan ve dolaylı pay değişiklikleri ile kontrol yapısının değişmesi sonucunu veren işlemlerinin onaya tabi olmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştı. Lisans Yönetmeliği değişikliği ile söz konusu işlemlerin gerçekleşmelerini takiben altı ay içerisinde EPDK Başvuru Sistemi üzerinden bildirilmesi zorunluluğu düzenlendi. Bildirimler 1 Haziran 2021 tarihine kadar yazılı olarak yapılabilecektir. Bildirim yükümlülüğünün belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde tadil bedeli kadar bir bedel uygulanacaktır.
 • Mekanik kapasite tadilleri: Mekanik kapasite artışı kapsamında ilave edilecek toplam mekanik güç miktarı, işletmede olanlar dahil, lisansa derç edilmiş elektriksel kurulu güç miktarından fazla olamaz.
 • Hibrit tesisler: Ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılamaz. Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde yardımcı kaynağa dayalı olarak kurulacak ünite ve/veya ünitelerin toplam gücü, EPDK tarafından Kurul kararıyla belirlenir.
 • Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurmak amacıyla başvuruda bulunan önlisans sahibi tüzel kişiler, birinci ve ikinci fıkralardaki yükümlülüklerini yerine getirir. Bu yükümlülükler, kaynak bazında ayrı ayrı veya birlikte yerine getirilebilir.
 • Önlisansa konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu durumun mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidroelektrik kaynaklara dayalı tesisler için DSİ’nin uygun görüşünün alınması, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı tesisler için Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün teknik değerlendirmesinin uygun olması halinde, söz konusu önlisansta gerekli tadiller yapılabilir. Başvuruya konu proje sahasının tamamının mülkiyetinin ilgili tüzel kişiye ait olduğu sahalar ile kaynak olarak belediye atıklarının kullanılacağı projelere ilişkin tesis sahasının ilgili belediyenin mülkiyetinde olduğu ve santral sahası olarak belediye atıklarının kullanım haklarına sahip tüzel kişiye tahsis edildiği santral sahaları için duyuru yapılmaz.

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Kurulu güç sınırına tabi olmayan yenilenebilir enerjiye dayalı tesisler: 2020 yılının sonunda Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla herhangi bir ek kurulu güç sınırına tabi olmaksızın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisi kurulmasına izin verilmişti. Bu durum yönetmeliği de yansıtılarak, kurulu güç sınırına (mevcut durumda 5 MW) tabi olan yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız üretim tesisleriyle ilişkilendirilmiş olan tüketim tesisleri için, yeni kategori kapsamında ilave üretim tesisi kurulabilecektir.
 • Aylık mahsuplaşma yeni kategorideki bu tesisler için de uygulanacaktır.
 • İhtiyaç fazlası enerji destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirilecektir.
 • Kurulu güç sınırına (5 MW) tabi olan aynı tür tesislerden farklı olarak yeni kategorideki tesislerde

– üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma zorunluluğu bulunmuyor

– izin bedelleri tesis sahibi tarafından karşılanacak

 • 30 Haziran 2021’den sonra ilk defa işletmeye girecek tesislere uygulanacak fiyatlar: 2020 yılının sonunda Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliğe paralel olarak bu hususun Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği düzenlendi.
 • İşletmenin ilk 10 yılından sonra uygulama: 2020 yılının sonunda Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliğe paralel olarak bu hususun Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği düzenlendi.
 • Geçici bağlantı: İnşa halindeki tüketim tesisleri için geçici bağlantı kapsamında lisanssız üretim tesisi kurulabilecektir.
 • Otomatik sayaç yükümlülüğü: Değişiklikten önce kurulu gücü 50 kW ve üzerinde olan tesislere uygulanan otomatik sayaç okuma sistemine uyumluluk zorunluluğu, bundan sonra kurulu gücü 10 kW’ın üzerinde olan tesisler için uygulanacaktır.
 • Kabul tarihi itibarıyla tüketim zorunluluğu: Lisanssız üretim tesisiyle ilişkilendirilen bütün tüketim tesislerinin, en geç ilgili üretim tesisinin kabulünün yapıldığı tarih itibarıyla enerji tüketiyor olması zorunlu olacaktır. Aksi takdirde tüketim yapılana kadar üretilen fazla enerji için destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 • Birleşme ve bölünme durumunda kabul şartı: Lisanssız üretim tesisi sahibi kişinin aynı kalması ve pay oranlarının değişmemesi kaydıyla tesisin kabul edilmiş olması şartı bundan sonra aranmayacaktır.
 • Pay devri kısıtlaması: Kurulu güç sınırına (mevcut durumda 5 MW) tabi yenilenebilir enerjiye dayalı lisanssız üretim tesisleri için kabul yapılana kadar uygulanan pay devri yasağı için yeni bir istisna getirildi. Buna göre tesisin kabulünün yapılmasından önce de mevcut doğrudan veya dolaylı pay sahipleri arasında kontrol değişikliği oluşturmayacak şekilde pay devri yapılabilecektir.
 • Aylık mahsuplaşmaya geçebilecek tesisler: 12 Mayıs 2019 tarihinden önce bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da kabulü tamamlanarak işletmeye alınan,

(i) ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan ve üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, veya

(ii) kurulu gücü 10 kW ve altında olacak şekilde kurulu güç sınırına tabi olarak kurulan

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için aylık mahsuplaşma uygulanabilir.

Bu imkandan yararlanmak için 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 60 gün içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.

ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre eklenen geçici madde ile elektrik depolama tesislerinin şebeke bağlantısı, SCADA ile izlenmesi ve yan hizmetler kapsamında kullanılmasına dair teknik kriterler, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin görüşlerinin alınmasını müteakip TEİAŞ tarafından 01.09.2021 tarihine kadar hazırlanarak ilan edileceği düzenlendi.

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Mayıs 2021 tarihli 31480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar, Kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin proje hazırlama ve onay işlemleri ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, bunların hak ve yükümlülükleri ile onaylı projelerdeki tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını ilişkin işbu Yönetmelik kapsamına alındı.
 • İşbu Yönetmelik kapsamındaki elektrik tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onay işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi bu işlemler, ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilerle birlikte yapılabilir veya ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırılabilir.

ÜRETİM TESİSİNE BÜTÜNLEŞİK ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE MÜSTAKİL ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/4/2021 Tarihli ve 10163 Sayılı Kararı 9 Mayıs 2021 tarihli 31479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama tesislerinden verilen ve çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar, OSOS kapsamına dahil edildi.
 • Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama tesisleri için ilgili piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişinin, Modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini sorumluluğuna sahip olduğu düzenlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@