Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2021

#18
Mart 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

PİYASAYA ARZ EDİLEN VE HİZMETE SUNULAN ENERJİ İLE İLGİLİ ÇERÇEVENİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler için bir çerçeve oluşturularak, bu ürünlerin etiketlenmesi ve enerji verimliliğine, kullanım sırasında enerji ve diğer kaynakların tüketimine ilişkin standart ürün bilgilerinin ve bu ürünlere ilişkin tamamlayıcı bilgilerin sağlanması yoluyla, müşterilerin enerji tüketimini azaltması için daha verimli ürünler seçmelerini sağlamak amacıyla birtakım düzenlemeler yapıldı.

 

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Mart 2021 tarihli 31413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’te tanımlanan organize toptan elektrik piyasası, piyasa işletim faaliyeti, piyasa katılımcısı, uzlaştırma tanımları değiştirilirken BOTAŞ, diğer enerji piyasaları, organize YEK-G piyasası, organize toptan doğal gaz satış piyasası ve YEK-G sistemi tanımları eklendi. Bunun yanı sıra şirketin teşkilat yapısı hakkında birtakım değişiklikler yapıldı.

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre:

 • Bakanlık, şirketlerin denetimine ilişkin konularda ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilecektir.
 • Denetim heyetinin ihtiyaç duyulması halinde raporlama yapmak üzere görevlendirme yapabileceğine ilişkin düzenleme kaldırıldı.
 • Denetim tamamlanma tarihinden itibaren en geç 60 iş günü içerisinde denetim raporu hazırlanacak ve Bakanlık’a sunulacaktır. Ayrıca Bakanlık, denetim raporunu ve/veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü EPDK’ya gönderecektir.

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BİRTAKIM KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları 26 Mart 2021 tarihli 31435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

10102 Sayılı Karar uyarınca;

 • Otogaz LPG’nin özelliklerini belirleyen “TS EN 589:2019 Otomotiv Yakıtları – LPG – Özellikler ve Deney Yöntemleri” standardının “propan içeriği” limitleri kısmının uygulama tarihinin 01.01.2024 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.
 • 10104-3 Sayılı Karar uyarınca; SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin PİL/8441-1/41141 sayılı İletim Lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine (Star Hattı) ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.
 • 10104-4 Sayılı Karar uyarınca; SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin PİL/7191-8/38784 sayılı İletim Lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine (İskele Hatları) ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.
 • 10114 Sayılı Karar uyarınca; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“EÜAŞ”) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;
 • Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 16,9149 kr/kWh uygulanmasına,
 • Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 33,0000 kr/kWh uygulanmasına,

karar verildi.

10115 Sayılı Karar uyarınca;

 • Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karar’ın ekindeki tarife tablolarının onaylanmasına,
 • Görevli tedarik şirketleri tarafından, yeşil tarifeyi seçen tüketicilere 01.04.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karar’ın ekinde yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
 • 04.2021 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de yer alan k1 ve k2 katsayılarının, Ekim – Aralık 2020 dönemi Ω4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı, 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına,

karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@