Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2022

#37
Ekim 2022

Ekim 2022 Regülasyon ve Mevzuat Bülteni – Kılınç Hukuk & Danışmanlık

Okunma Süresi: 17 dakika

ENERJİ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 15/3/2005 Tarihli ve 2005/8630 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6144)  02 Ekim 2022 tarihli ve 31971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarına ilişkin 15.03.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülecek ve desteklenecek projeler için yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale süreçlerinde geçerli olacak yöntem ve kuralları belirleyen Esaslar yürürlükten kaldırıldı.
 • Yürürlükten kaldırılan Esaslar kapsamında 02.10.2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımları, yürürlükten kaldırılan Esaslara göre yürütülerek sonuçlandırılacaktır. 

ELEKTRİK PİYASASI

GÖREVLİ TEDARİK İŞLETMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  01 Ekim 2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında üretim tesislerinde üretilen enerji, aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alma şartı aranmaksızın aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilebileceği düzenlendi.
 • Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri OSB dağıtım lisans bölgesi dışındaki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilecektir.
 • Tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurulan üretim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz. Değişiklik ile, bunun için tesislerin aynı dağıtım bölgesinde yer alması da gerekmeyecektir.
 • Serbest tüketici hakkını kullanmayarak görevli tedarik şirketinden elektrik temin eden tüketim tesisleri için serbest tüketici olunan durumlar için tüketim tesislerinin tamamının tedarikçi seçme hakkını kullanıyor olması ve bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanması zorunluluğu uygulanmayacaktır.
 • Yönetmelik tahtında aylık mahsuplaşma uygulaması ve tüketim ihtiyacına yönelik ihtiyaçlar kapsamında işlemleri yürütülen tesislerde, üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapı 3 (üç) ay içerisinde piyasa işletmecisi tarafından hazırlanır. Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler, 01.01.2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınır. 01.10.2022 tarihi itibarıyla işletmede olan veya 01.01.2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri, 01.01.2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.

DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ SATIŞLARDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/10/2022 tarihli ve 11279, 11280 sayılı Kararları  08 Ekim 2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11280 sayılı karar ile;, 01.10.2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26.09.2019 tarihli ve 8851 sayılı  dağıtıcı ve bayilerin toplam ve asgari marjlarına yönelik olarak tanzim edilen Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı’nın 4.maddesine dağıtıcı tarafından sadakat kart, indirim kart, çeşitli mobil uygulamalar gibi yöntemler vasıtasıyla yapılacak indirimli satışlarda, yapılan indirimlerin dağıtıcı marjından karşılanacağına ilişkin ekleme yapıldı.

GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ İÇİN AVANS ÖDEMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 tarihli ve 11323, 11335, 11338, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11351, 11352, 11354, 11357, 11361, 11362 sayılı Kararları   30 Ekim 2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11323 sayılı karar ile;, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) avans ödemelerinin yapılmaması hallerini düzenleyen 132/D maddesinin on birinci fıkrası kapsamında, 31.12.2022 tarihine kadar uygulanmak üzere; görevli tedarik şirketlerinin Yönetmelik’in 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin en fazla % 50 oranındaki tutarı için Yönetmelik’in 132/D maddesinin on birinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilecektir.

DOĞAL GAZ PİYASASI

GİDER TESPİTİNE İLİŞKİN DEĞİŞKENLER DEĞİŞTİRİLDİ VE SERBEST TÜKETİCİ OLMA SINIRI DÜZENLENDİ. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 tarihli ve 11303, 11304, 11305, 11306, 11311, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318 sayılı Kararları  22 Ekim 2022 tarihli ve 31991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11317 sayılı karar ile; Doğalgaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları uyarınca alınan 29.06.2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.06.2022 tarihli ve 11038 sayılı Kurul Kararı’nın 8. maddesinin ikinci fıkrası tahtında düzenlenen gider tespitine ilişkin değişkenler değiştirilerek, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisinin hariç olma durumu çıkartılarak; damga vergisi, periyodik muayene ve sayaç kalibrasyon gideri, ısıtma gazı gideri ve kokulandırma gideri tespitinde esas alınan değişkenlere ait öngörü değerleri ile üçüncü tarife uygulama dönemi gerçekleşmelerinin farklı olması halinde, söz konusu farklılıktan kaynaklanan sapmalar bir sonraki tarife uygulama döneminde düzeltileceği düzenlendi.

SERBEST TÜKETİCİ SINIRINA VE MESKEN GRUBU ABONELERE İLİŞKİN KARARLAR ALINDI. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 tarihli ve 11323, 11335, 11338, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11351, 11352, 11354, 11357, 11361, 11362 sayılı Kararları 30 Ekim 2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 11335 sayılı karar ile; serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 18.12.2014 tarihli ve 5362 sayılı Kararı, 2023 yılı boyunca aynen uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda;
 • Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.
 • Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3 tür. Serbest tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
 • Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan tüzel kişilerin dağıtım bölgesinde uygulanacak serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, yukarıdaki hususlar geçerlidir.
 • Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir.
 • 11335 sayılı karar ile; muhtarlık hizmet binaları mesken abone grubu kapsamına alındı.

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506) 02 Ekim 2022 tarihli ve 31971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Murat DELİÇAY atandı.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Tolga BALCI atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Fulya İNCİ atandı.
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
 • Bölge Müdürlüğüne 20. Bölge Müdürü Murat TÜRK,
 • 11. Bölge Müdürlüğüne İhsan KILIÇOĞLU

atandı.

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine Ahmet PELİT atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dursun KELKİT görevden alındı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yaşar GÜÇLÜ atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529) 08 Ekim 2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat YENİDÜNYA görevden alındı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir GÜMÜŞ görevden alındı.
 • Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf KARAKAŞ, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Recep DEMİR atandı.
 • Orman Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Alime KARAGÖL atandı.
 • Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Soner KAYA, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gökçen AYGÜN atandı.
 • Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettişliğine, Ticaret Müfettiş Yardımcısı Gökhan ÇELİK atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/532, 533, 534) 15 Ekim 2022 tarihli ve 31984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem ŞERİM atandı.
 • Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Emin AKSEKİ atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere müfettiş;
  • Yavuz Semih YILMAZ,
  • Fatih KIZILASLAN,
  • Elif KILINÇ YÜCEL,
  • Levent BİLGİN,
  • Cihan COŞKUN,
  • Sinem DEMİR,
  • Bilge Hande UYAROĞLU,
  • Deniz YAVUZ,
  • Bilgesu BEKREMEN,
  • Şani ÇELİKER,
  • Salih YILMAZ,
  • Arif DEMİRCİ,
  • Nur CERİT,
  • Tarık MELİKOĞLU,
  • Ramazan YILMAZ,
  • Cihat ÜNSAL,
  • Şamil GÜNHAN,
  • Kutluhan GÜNGÖR,
  • Ferdi ÇELEBİ,
  • Mehmet ERDOĞAN,
  • Emre KARAKUŞ,
  • Kayhan ÖZATA,
  • Burcu AVCI

atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/538, 539) 22 Ekim 2022 tarihli ve 31991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri gereğince Orhan KARAKURT atandı.
 • Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri gereğince Cengizhan BAŞARAN atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589)  31 Ekim 2022 tarihli ve 31999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • İletişim Başkanlığında açık bulunan Bursa Bölge Müdürlüğüne Ali Fuad GÖLBAŞI atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kenan KİBAR atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Kamil IŞIK atandı.
 • Türkiye Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa PUSTU atandı.
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bayram ARI atandı. 
 • Gençlik ve Spor Bakanlığına Personel Genel Müdürü Engin YALÇIN görevden alındı.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Enes EFENDİOĞLU atandı.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine;
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet KARAMAN,
 • Seyit Ahmet IŞKIN ve
 • İhsan Özgür ÇETİN

atandı.

 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip ÜNAL görevden atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine Enver USCA atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu üyesi Ali AKAY görevden atandı.
 • Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine Bülent Murat HAHOLU atandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurlu üyeliğine Celalettin SIVACI atandı.
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali KAYA görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Serkan AYDOĞAN atandı.
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas TUFAN görevden alındı ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yiğit Korkmaz YAŞAR atandı.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Ali İbrahim GÜR atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hakan ERTEN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal DİKMEN görevden alındı ve bu suretle boşalan Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Afire SEVER atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Eyüp Selman KORTEN görevden alındı ve bu suretle boşalan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Musa TURHAN atandı.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATEŞ görevden alınış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Cengiz PAŞAOĞLU atandı.

GÜMRÜK, TİCARET, VERGİ, YATIRIM VE İTHALAT MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ENERJİ VE NİTELİKLİ PERSONEL DESTEKLERİNDEN YARARLANILACAK YATIRIMLARA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/1) 01 Ekim 2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Nitelikli personel desteği uygulama esaslarında değişiklik yapıldı. Nitelikli personel desteği, yatırımcının müracaatına istinaden uygun görülen nitelikli personelin yatırımcıya bildirilmesini takip eden aydan başlanılması ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek Kararında (Karar) belirlenen aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydıyla, nitelikli personelin ilgili aya ait ücret bordrosunda gösterilen ve yatırımcı tarafından bu bordro döneminde nitelikli personele net olarak banka üzerinden yapılan ve ücret kapsamına giren ödemelere ilişkin yeminli mali müşavir tarafından banka hesap hareketleri, ücret bordrosu ve diğer belgelerin incelenmesi sonucu hazırlanacak raporda tespit edilen tutar ödenmek suretiyle Karar’da belirtilen süre kadar uygulanır. 
 • Enerji desteğinden faydalanması öngörülen yatırım için müstakil sayaç kullanılması gerekir. Ancak, aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Karar kapsamı yatırımla ilgili olmaması ve enerji tüketimi yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda Karar’da yer alan seçeneklerden birisi firma talebine istinaden uygulanabilecektir.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN KURULUMU İLE BU BÖLGELERE YAPILACAK YATIRIMLAR VE ÇEVRESEL ETKİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

7419 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Ekim 2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • İlan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek alanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca (Bakanlık) karar verilir ve yeni sınırlar Resmi Gazete’de yayımlanır. Yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilen alanlarda, Bakanlık’ın önerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun görüşü ile Bakanlık’ça tekrar yer seçimi yapılmadan Cumhurbaşkanınca yenilenebilir enerji üretimine yönelik endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir.
 • Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki araziler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlık’ça kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere Bakanlık’a tahsis edilir.
 • Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık veya yönetici şirkete başvurusu üzerine, yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde yönetici şirket ve Bakanlık tarafından belirlenen yatırımcılara ön yer tahsisi yapılır.
 • Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin olarak Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.
 • Endüstri bölgelerinde; Hazine adına tescilli taşınmazlar ile bedeli bütçeden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilenler, yatırımın tamamlanması şartıyla ve yatırımcının talep etmesi durumunda Bakanlık’ın uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yatırımcıya üzerindeki muhdesatın bedeli alınmaksızın rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. 
 • Kanunun imar planlarına ilişkin 4/A maddesi, altyapı düzenlemelerini de içerecek şekilde yeniden düzenlendi. Buna göre; endüstri bölgeleri imar ve parselasyon planları ile değişiklikleri yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanır. Onaylı imar ve parselasyon planları ve değişiklikleri Bakanlık internet sitesinde ve valilikçe belirlenecek ilan yerlerinde 1 hafta süre ile ilan edilir, itiraz olmaması halinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe girer. 
 • Yatırımcıların ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri ve benzeri altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, endüstri bölgelerinin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu tüzel kişinin yetki ve sorumluluğundadır. Yatırımcılar elektrik, su, doğal gaz ve benzeri ihtiyaçlarını endüstri bölgesi tesislerinden karşılamak zorundadır. 
 • Ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın endüstri bölgelerinden sorumlu tüzel kişi veya yatırımcılar kendi ihtiyaçları için elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahiptir. 
 • Endüstri bölgesi ilan edilen alanda yatırımcılara ait elektrik ve/veya doğal gaz aboneliğinin bulunması halinde, doğal gaz dağıtımı ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin muvafakati ile, elektrik dağıtımı ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin muvafakati ve TEDAŞ’a ait olan dağıtım tesis bedelinin TEDAŞ’a ödenmesi kaydıyla yapılabilir.

NAYLON VE DİĞER POLİAMİDLERDEN İPLİKLERİN İTHALATINA İLİŞKİN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ.  

Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6221) 29 Ekim 2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 21.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;

 • 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle Karar’da yer alan şekilde koruma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
 • Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
 • Tarife kontenjanı açılan ülkeler listesine Azerbaycan- Nahçıvan da eklendi.

PİYASAYA ARZ EDİLECEK ÜRÜNLERE İLİŞKİN YAPILACAK DENETİM USULLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 21 Ekim 2022 tarihli ve 31990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev alanında bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlemek olarak belirlendi.
 • Yönetmelik, internet üzerinden satış imkanı sunan elektronik platformlar için de uygulanacaktır.
 • Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD); ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer alan insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetleri, denetimleri ve alınan tedbirleri kapsamaktadır.
 • Riskli olduğu tespit edilen ürünlere yönelik, işletmecilerin gerekli tedbiri almaması veya yetersiz alması halinde ürünün piyasaya arzı durdurulabilecek, bunların taşıdığı riskler hakkında nihai kullanıcılar uyarılacaktır. Riski ortadan kaldıracak bir yöntem bulunamaması halinde ise ürünler piyasadan toplatılacaktır.
 • Ürünün imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının tespit edilemediği durumlarda; yapılan bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı, imalatçı olarak kabul edilir.
 • Elektronik platformlar bünyesinde satışa sunulan ürünlerde risk tespit edilmesi halinde, bildirim tarihinden itibaren ilgili içerik hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılacaktır ve bunun yapılmaması halinde ise ilgili içeriğe erişim engellenecektir.

2023 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI ONAYLANDI.  

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6294) 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Karar kapsamında küresel ekonomik veriler hakkında çeşitli analiz ve bilgilere yer verilmiş olup, dünya ekonomisinde temel göstergeler paylaşıldı. 
 • Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve gelişmeler 2020 yılından itibaren yaşanan ekonomik gelişim doğrultusunda aktarılmış ve yıllara ait büyüme gelişim süreçleri paylaşıldı. Bu kapsamda büyüme ve istihdam oranları ile gayri safi milli hasıla ve sektörel büyüme hızlarına da Karar içerisinde yer verildi.
 • Karar içerisinde ayrıca yatırımlar ve yatırımları sektörel dağılımları açıklanmış, ödemeler dengesi enflasyon ve para kur politikası, mali piyasalar, kamu maliyesinde yaşanan gelişmeler ve hedefler detaylı şekilde belirtildi. 
 • Bunun yanında, 2023 yılı için makroekonomik program amacı açıklanmış, 2023 yılı programının hedefleri ve politikaları detaylıca belirtildi. 

ÇEVRE, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

ATIKSULARIN KULLANIM ALANLARI İLE KRİTİLERİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI.

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yapılan değişiklik ile atık suların kullanım alanlarını ve kriterleri yeniden belirlendi.
 • Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımının azaltılması ve oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden alternatif su olarak kullanılması amaçlandı. 
 • Atık suların kullanım alanlarının genişletildiği ifade edilen açıklamada, atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda yangın söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterleri belirlendi.
 • Tebliğ uyarınca döngüsel ekonomi normları çerçevesinde arıtılmış atık suyun, yeniden kullanılması teşvik edilecektir. 
 • Tebliğ ile arıtılmış atık suların yeniden kullanılması durumunda ilgililere uyun kullanımına ilişkin verilerin atıksu bilgi sistemine girilmesi ve güncellenmesinin sağlanması yükümlülüğü getirildi. 

HAZİNE TAŞINMAZLARI VE İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

HAZİNE TAŞINMAZLARI VE BU TAŞINMAZLARA AİT İRTİFAK HAKLARI KAPSAMINDA HESAPLANACAK HASILAT PAYLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile eski Maliye Bakanlığı’na verilen görev ve yetkilerin bir kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na (Bakanlık) aktarılmış olup yönetmelik hükümlerinde imar Bakanlık’a bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinin yetkileri belirlendi.
 • İşletmelere ilişkin toplam yıllık hasılatın tespitine ilişkin hüküm getirildi. 
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazların haricinde özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde, hasılat payının tespitine esas yıllık işletme hasılatı; mümkünse irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar için ayrı hesaplanır. Hazine taşınmazları için ayrı olarak hasılat payının tespit edilememesi durumunda, Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazların aynı faaliyet kapsamında kullanılması halinde işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın yüzölçümüne bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan metrekare birim hasılat miktarının irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alanın yüzölçümü ile çarpımı sonucu belirlenir. Ancak, işletmenin asıl faaliyetini özel mülkiyete konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirmesi ve Hazine taşınmazlarının üzerinde doğrudan asıl faaliyet kapsamında kullanılmayan sadece boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj istasyonu, deşarj hattı, platform gibi asıl faaliyeti destekleyici nitelikte tali unsurlar bulunması halinde ise hasılat payı cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin % 20’si üzerinden hesaplanır.

İMAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İmar Kanunu’nun Ek 7. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği 05 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Yönetmelik ile;
  1. Alan, sınır, hisse düzeltimi yapılamaması nedeniyle zamanla sicili ile zemini uyumsuz hale gelen, imar uygulama hatalarının varlığı tespit edilmesine rağmen bu hataların düzeltilemediği, harici bölünmeye tabi tutulup tescili sağlanamayan ve/veya zamanla farklı nedenlerle fiili kullanıcısı ile maliki farklılaşmış parseller gibi konu çeşitliği ve taraf fazlalığı bulunan ve münferit davalar ile çözümü mümkün olmayan taşınmazlardan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun  (Kanun) Ek 7. maddesi kapsamında uygulama yapılması gerekenlerin sınır ve koordinatlarının belirlenmesinde,
  2. Belirlenen alanlarda; her türlü iyileştirme, yenileme, dönüşüm, kamulaştırma ve benzeri uygulamaların yapılmasında,
  3. İlgililere tebliğ edilmek üzere, mülkiyete ilişkin hisse hatalarının, parsellerin yüzölçümü ve sınır düzenlemelerinin ve imar uygulaması gören alanlarda dağıtım ve alan hatalarının doğru miktar üzerinden resen düzeltilmesinde,
  4. Kamulaştırma, trampa ve benzeri yollarla edinilen taşınmazların, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya özel mülkiyete konu olabilecek Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki veya ihtiyaç duyulması halinde belirlenen alan dışında olup Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların, uygulamalar kapsamında değerlendirilmek ve trampa yoluyla yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak üzere tespitinde ve temininde,
  5. Üçüncü kişilere devir ve temliki gereken taşınmazlarla ilgili iş ve işlemler ile tapudaki işlemlerin yürütülmesinde,
  6. İlgili alanlarda her tür ölçekteki imar planı ve imar uygulamaları ile hak sahibine devir ve benzeri işlemlerde,

uygulanacak usul ve esasları belirlendi.

VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

GİDER VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANLARI BELİRLENDİ.

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) 11 Ekim 2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Tebliğin amacı, sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.
 • Sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların BSMV yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verildi.
 • Sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda nakden veya hesaben lehe aldığı paralar üzerinden yürürlükteki oranlara göre BSMV hesaplamaları gerekmekte olup, söz konusu işlemlerde BSMV matrahı, mülga Hazine Müsteşarlığının 2015/6 sayılı Genelgesi kapsamında sigorta şirketleri tarafından tahsil edilen/edilecek rücu veya sovtaj bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen rücu veya sovtaj değeri arasındaki farktır. Buna göre, sigorta şirketlerinin sovtaj işlemleri sonucunda mülkiyetine almış oldukları hurda veya hasarlı malların satışı ya da söz konusu malların sigortalıdan alınan bir vekaletle aracı bir firma tarafından üçüncü şahıslara satılması sonucu satış bedelinin doğrudan veya sigorta şirketi aracılığıyla tazminat bedelinin bir parçası olarak sigortalıya ödenmesi işlemlerinde, hurda veya hasarlı malların satış bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen sovtaj değeri arasındaki fark üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.
 • Sigorta şirketleri tarafından sovtaj bedeli ödenmeyerek hurda veya hasarlı malların sigortalıya bırakılması ve sigortalı tarafından bizzat satılmasına ilişkin işlemlerde ise sigorta şirketlerince yapılan bir muameleden söz edilemeyeceğinden söz konusu işlem BSMV’ye tabi tutulmaz.

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43)  25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Tebliğ’in 2., 3., 4. ve 6. maddeleri 01.11.2022 tarihinde itibariyle diğer maddeleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Temel gıda maddelerinde KDV oranının % 1’e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla mükellefler tarafından KDV iadesinin yılı içinde nakden alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Böylece daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesinin önü açıldı.
 • Sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesi sağlandı.
 • KDV’den istisna olarak işlem yapan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak kendi lehlerine ortaya çıkan kur farklarının KDV iade hesabında ne şekilde dikkate alınacağı hususuna ilişkin açıklama yapılarak, KDV iadesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan kur farklarına ilişkin mükelleflere iade hesabında değişiklik yapmama imkanı sağlandı.
 • Tebliğ ile tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine ortaya çıkabilecek potansiyel kur farklılıklarına yönelik olarak düzenlemeler getirildi. 
 • Tebliğ Mükelleflere Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi yükümlülüğü getirildi. 
 • Tebliğ kapsamında tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerektiği, iadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkün olduğu, söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmadığı düzenlendi.

GELİR VE GİDER VERGİSİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USULLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) 30 Ekim 2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idarelerine bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, tebliğin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değiştirilmesine ilişkin 20. maddesi kapsamından çıkarıldı. İlgili madde, genel bütçeye kapsamındaki kamu idarelerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.
 • Tebliğin özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışanların durumuna ilişkin 21. maddesi uyarınca, yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilir. 

BASIN MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanun’un 20., 21., 22., 25., 26. ve 27. maddeleri ile 28. maddesinin (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentleri 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer hükümleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 5187 sayılı Basın Kanunun (BK) amacı; basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • İnternet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu’nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecektir.
 • Haber sitelerinde bulunması gereken zorunlu bilgiler hakkında düzenleme yapıldı. Bu kapsamda internet haber sitelerinde ayrıca, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurulur.
 • Süreli yayınların çıkarılması için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir beyanname verilmesi yeterlidir. Beyanname ve ekleri gerekli ve gerçek bilgileri içermemesi halinde veya sorumlu müdürün BK’nın ilgili maddelerindeki şartları taşımaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı yayımın durdurulmasını talep eder.
 • Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmaz. İnternet haber sitesinin bu madde hükmüne uymaması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden ister. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda, Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvurur. Mahkeme en geç iki hafta içinde kararını verir. Bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.
 • Basımcının teslim yükümlülüğünü düzenleyen maddenin kapsamı muhafaza yükümlülüğü de eklenerek ilgili madde internet haber sitesinde yayınlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilir.
 • 195 sayılı Basın- İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun (BİKTDK) ile internet haber sitelerinde resmî ilan ve reklam yayınlayacakların sorumlulukları da belirlendi. İlgili düzenleme uyarınca İnternet haber sitelerinde resmî ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kurum Genel Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) uyarınca yapılacak açık arttırmaların nasıl yapılacağına ilişkin madde uyarınca birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırmaya başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. 
 • Arttırma hazırlık tedbirlerini düzenleyen madde açık arttırma ilanlarının yayımlanma usulleri ile ilgili düzenleme yapıldı.  Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilir. 
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) topluma karşı suçlar başlıklı kısmının Kamu Barışına Karşı Suçları düzenleyen beşinci bölümünde 217. madde de yer alan kanunlara uymamaya tahrik suçundan sonra gelmek üzere 217/A madde numaralı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu düzenlendi. 
 • TCK’da düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu TCK’nın uygulanmasını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) temyizi düzenleyen 286. maddesini de etkilemiş ve yapılan yeni değişiklikle birlikte temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarının temyiz edilebileceği suçlardan birisi olarak düzenlendi.
 • 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkisini ve idari yaptırımları düzenleyen maddesine EHK’nın yetkilendirme usulünü düzenleyen maddesine aykırı olarak düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara bir milyon Türk lirasından otuz milyon Türk lirasına kadar idari para cezası ve bu cezayı süresinde ödemeyen ve kurumca yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan beşine kadar daraltılmasına veya ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin engellenmesine Kurum tarafından karar verilebilir.

SİGORTA MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

REASÜRANS VE RETROSESYON YOLUYLA TRANSFERİ YAPILAMAYAN RİSKLERİN HASAR/PRİM ORANLARI İLE REASÜRANS DESTEKLERİNE İLİŞKİN UYGUN BEDELLER BELİRLENDİ. 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 6189) 08 Ekim 2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 01 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı; sistemin işletilmesini teminen görevlendirilen Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin % 50’lik kısmını oluşturan pay için % 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan % 50’lik kısmını oluşturan pay için % 110 ve üzeri için reasürans desteği devlet tarafından taahhüt edildi.
 • Reasürans desteği için uygun bedel, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin % 0,5’i olarak, devlet desteğinin gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, ilgili dönemde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin %x 1,5’i olarak belirlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@