Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLDİ.

Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Zonguldak İli, Merkez ve Çaycuma İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4458) 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Batı Karadeniz Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (“Proje”)’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Zonguldak İli, Merkez ve Çaycuma ilçeleri sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 Sayılı Kararları 18 Eylül 2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10409 sayılı Kurul Kararı ile: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.02.2021 tarihli ve 10046 sayılı kararında düzenlenmiş olan Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları (“VGPUE”)’nda (“Usul ve Esaslar”) birtakım değişiklikler yapıldı. İşbu Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (09.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;
 • Vadeli Doğal Gaz Piyasası (“VGP”)’nda her bir kontrat için sürekli ticaret platformu (“STP”) aracılığıyla tek seferde sunulabilecek azami teklif büyüklüğü 10.000.000 Sm3 olarak düzenlendi. Daha önceden bu teklif büyüklüğü aynı miktarda olmakla birlikte, yapılan değişiklik ile bu büyüklüğün tek seferlik olarak 10.000.000 Sm3 büyüklüğünde olabileceği düzenlendi.
 • Aylık kontratlar için baz fiyatı belirleme formülünde değişiklik yapıldı.
 • Katılımcı pozisyon limitine ulaşan piyasa katılımcıları, pozisyon limitlerinin arttırılması için taleplerini gerekçeleri ile birlikte piyasa işletmecisine iletebilirler. Yapılan yeni değişiklik ile piyasa işletmecisinin bu talebi 24 saat içinde sonuçlandırması gerektiği düzenlendi. Bu talepleri kabul edilen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı yeniden hesaplanacaktır. Talebin kabulünü müteakip 3 iş günü içerisinde temerrüt garanti hesabı katkı payını tamamlayan piyasa katılımcılarının toplam pozisyon limitleri arttırılacaktır.
 • Fiziksel teslimat dönemi içindeki her bir gaz gününe ilişkin hesaplanan kesinleşmiş net pozisyonlar, G-1 saat 16:00‘a kadar piyasa işletmecisi tarafından iletim şirketine piyasa katılımcısının nam ve hesabına G gününe ilişkin Taşıma Miktar Bildirimi (“TMB”) olarak bildirilecektir.
 • Uzun pozisyon sahibi piyasa katılımcısının fiziksel dönem teminatının belirlenmesine ilişkin formülde değişiklik yapıldı.
 • Kısa pozisyon sahibi piyasa katılımcısının fiziksel dönem teminatının belirlenmesine ilişkin formülde değişiklik yapıldı.
 • Nakit TL ve TL cinsinden teminat mektubu dışında teminat olarak kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanacağı düzenlendi.
 • Vadeli doğal gaz piyasası teminat temerrüdüne ve veya temerrüt garanti hesabı katkı payı temerrüdüne düşen piyasa katılımcılarının fatura dönemi geldiğinde kullanmak üzere sahip oldukları teslimat dönemi henüz gelmemiş olan ve/veya teslimat dönemi başlamış olan uzun ve/veya kısa pozisyonları kapatılırken gerekmesi halinde sırasıyla başvurulacak olan hesaplara ilişkin olarak; diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarından sonra PUE kapsamında sunmuş olduğu teminat tutarına başvurulacağı düzenlendi.
 • Piyasa işletmecisi tarafından işletilen tüm doğal gaz piyasalarında işlem yapan tüm piyasa katılımcılarının net borçlarına istinaden, merkezi uzlaştırma kuruluşunda bulunan cari hesaplarına yapmış oldukları fatura ödemeleri belirtilen aşağıdaki sıra ile borçlarına mahsup edilecektir:
  1. Piyasa işletmecisine ödenecek piyasa işletim ücretleri.
  2. VGP borç tutarı ve KDV borç tutarı.
  3. Fatura işlem borç tutarı
  4. Fatura dengesizlik borç tutarı.
 • Dolayısı ile, VGP borç tutarı ve KDV borç tutarının mahsubu; fatura işlem borç tutarının mahsubuna göre önceliklendirilerek sıraları değiştirildi.
 • Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak fatura ödemelerine ilişkin olarak tek bir aracı banka ile çalışırlar, merkezi uzlaştırma kuruluşuna yapacakları ödemelere ilişkin olarak birden fazla banka ile çalışabilirler, Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından kendilerine yapılacak fatura ödemelerine ilişkin birlikte çalışacakları aracı bankayı bildirme ve değiştirme işlemlerini merkezi uzlaştırma kuruluşu sistemleri aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
 • Fatura temerrüdüne düşen piyasa katılımcısına ilişkin olarak, yasal yollar saklı kalmak üzere fatura borcunun tahsil edilmesi amacıyla sırasıyla aşağıdaki tutarlara başvurulacağı düzenlendi:
  1. Cari hesabında bulunan tutara, Usul ve Esaslar kapsamında sunması gereken toplam VGP teminat tutarının üzerinde olan tutara ve sunması gereken temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarının üzerinde olan tutara,
  2. Temerrüde düşen piyasa katılımcısının PUE kapsamında sunması gereken teminatlarının üzerinde olan nakit teminat tutarına,
  3. Usul ve Esaslar uyarınca sunmuş olduğu toplam teminat tutarına,
  4. Temerrüde düşen piyasa katılımcısının temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarına,
  5. Piyasa işletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarına,
  6. Diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı payları tutarına,
  7. PUE kapsamında sunmuş olduğu teminat tutarına,
  8. Temerrüt garanti hesabı tamamlama çağrısı ile tekrar toplanan katkı payları tutarına,

sırası izlenerek fatura borcu tahsil edilecektir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BOTAŞ’IN 2022 YILINA AİT GELİR TAVANI İLE İLGİLİ YIL İÇİN UYGULANACAK İLETİM VE SEVKİYAT KONTROL BEDELLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 Sayılı Kararları 18 Eylül 2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 10416 sayılı Kurul Kararı ile:10.2013 tarihli ve 4638-1 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (“BOTAŞ”) 2022 yılına ait gelir tavanı ile ilgili yıl için uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerinin belirlenmesine yönelik karar alındı. İşbu Karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre;
 • 2020 yılına ait gelir tavanı 8.365.295.962 TL [2020 yılı gelir gereksinimi 3.148.131.989 TL (Yi-ÜFE= 449.96) ve 2018 yılına ait gelir farkı düzeltme bileşeni 217.163.973 TL (Yi- ÜFE=Haziran 2020)] olarak onaylandı.
 • 2022 yılına ait gelir tavanı 4.465.157.882 TL [2022 yılı gelir gereksinimi (5.307.619.135 TL. Yi-ÜFE=730.28) ve 2020 yılına ait gelir farkı düzeltme bileşeni -842.461.253 TL (Yi-ÜFE=Haziran 2022)] olarak onaylandı.
 • 2022 yılı iletim kapasite bedeli üst sınırları aşağıdaki şekilde belirlendi;

Noktalar

  (TL/Sm³-Gün) (TL/kWh-Gün)
Giriş Noktaları     0.000870   0,00008177
Çıkış Noktası     0.032641   0,00306776
İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan)    0.069780    0.00655827

 

 • 2022 yılı iletim hizmet bedeli üst sınırı aşağıdaki şekilde belirlendi;
       (TL/Sm³)    (TL/kWh)
           İletim Hizmet Bedeli     0,048372   0.00454624

 

 

 • İşbu Karar’da hacim TL/Sm3 cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller 10,64’e bölünmek suretiyle BOTAŞ tarafından TL kWh bazında ayrıca düzenlenecektir.
 • İşbu Karar’da belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınacaktır.
 • İşbu Karar’a göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil edilmedi.

 

 

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@